Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms173 (17 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 3066

Publicació de la fitxa: 2018-12-03
Darrera modificació: 2018-12-03
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:3066
Signatura alternativa:L.12 (ff. 111r, en una etiqueta impresa, i 111v, manuscrita)

Relligadura

Original:
Datació:s. XV
Estat:Taques d'humitat i algun pelat, però en bon estat general.
Notes:Fa molt estrany que la relligadura anterior a l'actual, inclosa al final del volum, de dos bifolis de pergamí (dels que es va perdre un foli), contingui les signatures antiga i actual de la BNE, tant manuscrites com en etiquetes, i no a l'últim foli sinó al penúltim. Això fa pensar que aquesta relligadura antiga podria haver estat la que tenia el volum fins cap al s. XIX i que l'actual, malgrat les aparences, podria ser al·lògena.
Llom
Matèria:Pell marró
Altres:Una etiqueta amb la signatura actual
Coberta
Matèria:Pell marró sobre fusta
Títols:«Pidimiarum» (en una etiqueta manuscrita antiga, malmesa, a l'exterior de la coberta anterior, capgirada).
Altres elements:Amb un foli de guarda de pergamí a davant i un altre a darrere, en blanc, que no semblen antics. Restes de dos gafets metàl·lics.

Història

Segells:De la BNE, ovalat amb escut reial (ff. 1r, 11r, 31r, 43r, 53r, 65r, 79r, 86r, 94r, 98r, 102r, 107v, 109r i 110v).
Signatura actual en una etiqueta impresa al f. 111r i manuscrita al f. de guarda posterior, capgirada.
Estat de conservació:En bon estat general.
Procedència:1. Un o més metges, almenys un dels quals podria ser un jueu que coneixia el llatí (s. XIV). -- 2. Un individu de l'àrea occidental de la llengua, probablement jurista i de la zona de Tortosa, relacionat amb Galceran Torró, i potser algú altre del seu entorn (s. XV-1).
Persones relacionades:Galceran Torró (fl. 1391 – 1454)

Bibliografia

Descripcions:Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos ..., p. 41
AA.DD. (1953-<2002>), Inventario general de manuscritos ..., vol. 10, p. 11
Hitos Nátera (1968-1970), "Indice de los manuscritos ...", 19 (1968), pp. 61-62 (només hi reconeix "notas marginales" en català)
Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 175, 177-178, 186, 195, 198 i 211
Dutton (1982), Catálogo-índice de la poesía ..., núm. MN7
Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ..., vol. 2, p. 22, núm. MN7, i vol. 7, p. 190, núm. 4629
Avenoza (1994), "Anotacions lèxiques extretes de ...", pp. 305-306
Catàleg online de la BNE
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1246
BETA (1989-<act.>), Bibliografía española de textos ..., manid 2675
Reproduccions fotogràfiques:Biblioteca Digital Hispánica

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:3
Notes:Volum factici constituït per dos fragments de còdexs del s. XIV: A (ff. 1-33), en pergamí, i B (ff. 34-109), en paper, relligats conjuntament en la primera meitat del s. XV. Hem classificat com a C (ff. 110-112) dos bifolis fragmentaris en pergamí que havien format part d'una relligadura anterior a l'actual (aparentment de tot el factici, perquè hi ha les signatures antiga i actual de la BNE als ff. 111r i 111v, el títol d'una obra de B i addicions d'una mà que intervé a A).

Hi ha addicions de dues mans de posseïdors anònims: 1) el primer anònim, que escriu només en català, és de la primera meitat del s. XV, potser de l'àrea de Tortosa i relacionat amb Galceran Torró (texts 3, 5, 7, 9, 11 i 15, tots de tema mèdic); 2) el segon anònim, que també escriu en català occidental, en llatí i en castellà, és del mateix període, potser més jove (text 13, de tema literari, jurídic i mèdic). El segon anònim escriu només a la unitat B, mentre que el primer ho fa tant a la unitat A com a l'antiga relligadura del volum factici (al mateix pergamí reaprofitat per relligar hi ha el títol del text 12 i un preu, 30 ss.). Per tant, és molt probable que el primer anònim fos el responsable de la constitució del factici.

A banda d'aquestes addicions, totes les obres mèdiques en llatí tenen anotació marginal de caràcter tècnic en la mateixa llengua, feta per metges, i al final de la unitat B hi ha una nota en llatí que al·ludeix al contingut de la unitat A i una altra nota en català aljamiat en alfabet hebreu que informa del contingut d'aquest segon còdex fragmentari. Possiblement, almenys la unitat B va estar en mans d'un metge jueu anònim que coneixia el llatí, i això devia ser abans de ser adquirida pel primer anònim (potser després dels fets de 1391).

Unitat de composició A

Folis implicats:ff. 1 - 33

Datació i origen

Datació:s. XIV-1 - estimada
Notes:L'anotació marginal en cursiva no sembla posterior.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:El pergamí és defectuós d'origen en alguns folis.
Foliació
Núm. total de folis:33 ff.
Notes:Foliació correlativa en aràbics, feta amb tinta, a tot el volum factici (texts 1-12), potser del s. XIX.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:288 x 220 mm
Composició material
Reclams:sí. Horitzontals interns, molt acostats al marge inferior, al text 8. A la resta de la unitat A no se'n veuen.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Ratllat:sí. A punta seca, excepte al text 10, que no en té.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1ra-8rb [texts 1-2]
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV-1
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 9ra-21va [texts 4 i 6]
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV-1
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 22ra-33ra [text 8]
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV-1
Escriptura 4
Lloc al ms:f. 33vab [text 10]
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV-1
Especificacions:Molt informal.
Escriptura 5
Lloc al ms:ff. 8vab, 15rb, 21vab, 33rb i 33v [texts 3, 5, 7, 9 i 11]
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Tortosa?
Datació:s. XV-1
Especificacions:Potser de c. 1420. La coexistència de trets moderns i d'arcaics (grafies i scripta librària catalana primitiva) fa pensar que l'autor devia tenir una edat avançada. Scripta catalana occidental, probablement de l'àrea de Tortosa («ranyó» per 'ronyó', «romer» per 'romaní'). És la mateixa mà que va afegir el text 15 (f. 112ra) a la unitat C (antiga relligadura).
Correccions antigues
Correcció 1
Datació:s. XIV-1
Especificacions:Correccions i addicions marginals dels copistes (texts 4, 6 i 8).
Decoració i jerarquització
Inicials:Buits per a les caplletres, amb lletra guia (texts 1-2, 4, 6 i 8). El text 10 sense caplletres ni buits.
Rúbriques:Sense rúbriques, calderons ni cap altre ús del color a tota la unitat A.
Marginalia:sí. Manetes (texts 1-2, 4, 6 i 8), claus (4, 6 i 8) i subratllats (8) per destacar algunes parts del text.

Història

Intervencions d'interès històric:Correccions i addicions marginals en llatí d'una o més mans cursives enteses en la matèria del s. XIV-1.
Estat de conservació:En bon estat.

Unitat de composició B

Folis implicats:ff. 34 - 109

Datació i origen

Datació:s. XIV - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Al final hi ha un bifoli de paper afegit (ff. 108-109), que ja devia formar part de la unitat B d'abans de constituir-se el factici (si les anotacions en hebreu, de mal datar, són anteriors). Conté el text 13 i, al verso de l'últim foli, les anotacions en llatí i en aljamia catalanohebrea que donen compte del contingut de les unitats A i B (vegeu Història de la unitat B).
Foliació
Núm. total de folis:75 ff.
Notes:Foliació correlativa en aràbics, feta amb tinta, a tot el volum factici (texts 1-12), potser del s. XIX. Al text 13 ha estat continuada amb llapis.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:288 x 220 mm
Composició material
Reclams:sí. Horitzontals interns.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Amb títols corrents al marge superior, en negre, indicant cada part de text 12 («Secunda particula», «3a particula»).
Ratllat:sí. Amb mina de plom (text 12).
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 34ra-107vb [text 12]
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:catalana
Datació:s. XIV
Especificacions:Amb prolongacions fantasioses a les astes ascendents i, sobretot, descendents.
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 108v-109r [text 13]
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XV-1
Especificacions:Amb influència de la humanística cursiva. Potser d'una persona jove. Diferents graus de cursivitat, però tot de la mateixa mà.
Decoració i jerarquització
Inicials:Absents [buits]. Buits per a les caplletres, amb lletra guia (text 12).
Rúbriques:Calderons. En vermell i en blau, alternats (text 12).
Majúscules:sí. Tocs de vermell (text 12).
Marginalia:sí. Manetes i claus per destacar parts del text, algunes amb fantasia (text 12).

Història

Intervencions d'interès històric:Tot el text 12 té comentaris i addicions al marge d'una o més mans cursives del s. XIV enteses en la matèria.
Al f. 109v hi ha el títol «Liber epidimiarum» (vegeu unitat A), escrit amb formalitat, en gòtica cursiva amb tendència a la semicursiva (no correspon a cap de les mans que intervenen ni a B ni a A), seguit d'una prova d'escriptura d'una altra mà («In nomine Domini»). Semblen mans de la primera meitat del s. XV. Més avall, en català aljamiat en hebreu (semicursiva sefardita dels ss. XIV o XV):

אשפיקולי ארנלדי
לקטורה כל אינפורישמיש
זרצוץ

«Espequli Arnald | Lectura [de] tots [els] Enforismes | zertzutz».
La segona línia, amb les dues paraules en cursiva en català, està cancel·lada. La paraula de la tercera línia no l'hem desxifrat; potser és un error per «zer- tzitz» (ram de flors, florilegi). Podria fer referència a alguna altra obra que contenia el ms. i que ara no s'hi conserva (en l'estat actual, el ms. tampoc conté cap comentari als Aforismes d'Hipòcrates ni cap obra aforística arnaldiana). [Agraïm les aportacions de Meritxell Blasco Orellana (UB) i Ilil Baum (Hebrew Univ. of Jerusalem)].
Estat de conservació:Els plecs que contenen el text 12, en molt bon estat, sense taques ni afectació d'insectes. El bifoli afegit al final està atacat pels insectes, tacat i estripat del marge, amb una mínima pèrdua de text.
Procedència:Aparentment, hauria pertangut a un jueu català, potser metge, i és molt probable que això hagués estat abans del pogrom de 1391.

Unitat de composició C

Folis implicats:ff. 110 - 112

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada
Notes:Datació probable de la relligadura del factici, a jutjar per les addicions del primer anònim, que n'hauria estat el responsable.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:Al text 14 (fragment jurídic) el suport és més gran que la mida del volum actual, i va ser tallat per emprar-lo com a relligadura.
Foliació
Núm. total de folis:3 ff.
Notes:Restes d'un quart foli al final. Foliació en aràbics i amb llapis, que segueix la de les unitats anteriors (ff. 110-112).
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:288 x 220 mm

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:El text 14 (fragment jurídic). El text 15 (dieta) és escrit a l'espai que correspondria a la primera columna.
Ratllat:sí. Amb mina de plom (text 14).
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 110r-111v [text 14]
Tipologia:Gòtica textual
Localització:catalana
Datació:s. XIV
Escriptura 2
Lloc al ms:f. 112r [text 15]
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Tortosa?
Datació:s. XV-1
Especificacions:Potser de c. 1420. És la mateixa mà que va afegir els texts ff. 3, 5, 7, 9 i 11 (ff. 8vab, 15rb, 21vab, 33rb i 33v) a la unitat A. Vegeu el comentari que se n'ha fet abans.
Escriptura 3
Lloc al ms:f. 112v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XIV-1
Especificacions:Potser un text notarial. Molt esborrada.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. Molt senzilles, de dues unitats de pauta, en vermell i blau, alternades, amb filigrana simple de contrast, amb prolongacions (text 14).
Rúbriques:Calderons. En vermell i en blau, alternats (text 14).

Història

Intervencions d'interès històric:Al fragment jurídic (text 14), anotació marginal d'una o més mans d'usuaris juristes del s. XIV.
Al f. 112r hi ha una etiqueta de paper, capgirada respecte de la recepta copiada més amunt (text 15), amb el títol «Speculum Arnaldi», escrit en lletra gòtica textual, i a sota, dins de la mateixa etiqueta, una altra mà cursiva, potser la de l'anònim recopilador de receptes, va afegir «.XXX. ss.». En el verso d'aquest pergamí hi ha, sembla, un document notarial de l'inici del s. XIV, molt esborrat i malmès.
Estat de conservació:Les parts que feien d'exterior de la coberta han quedat molt afectades pel fregadís.

Descripció interna

1. Hipòcrates, Liber epidemiarum – A – ff. 1ra-5rb
Consistència:fragmentària
Íncipit:«[L]iber epidimiarum a multis multociens nobis apropriatus quem ex arabica lingua me in latinum...»
Èxplicit:«... et in hac multa fecimus et nichil profecimus quod nec omnino mulieres curantur. — Explicit liber epidimiarum Ypocratis».
2. Maur de Salern, Liber de flebotomia – A – ff. 5va-8rb
Íncipit:«[P]ropositum est presentis negocii breviter tractare in quibus egritudinibus fleubotomia conferat et de quibus venis...»
Èxplicit:«... et illud est melancolia et in ipso vase quod recipitur est quasi terra. — Explicit tractatus [magistri Enrici] de egritudinibus fleubotomandis».
Observacions:L'edició Voigts - McVaugh 1984 comprèn fins a «... et valet contra sciaticam. Et hec sufficiant» (f. 7va). Segueix un text o apartat d'hematoscòpia que comença (f. 7va) «Discretionis inspectionis sanguinis...» (TK 436I-436J) i acaba com s'indica, seguit de l'èxplicit amb l'atribució a Henry de Winchester. Aquesta atribució (compartida per un altre ms. llatí i una traducció anglesa) és afegida en cursiva a la interlínia per un usuari del ms.
Edicions:Voigts - McVaugh (1984), A Latin Technical Phlebotomy and ..., pp. 36-52 (ff. 5v-7v)
3. Anònim, Dieta i receptes de medicina (BNE 3066 I) – A – f. 8vab
Consistència:fragmentària
Rúbriques:(1) «Aquesta recepta ordonà mestre Bernat? de Vall[...]ga?, metge, per don Galceran Turró, qui avia mals en los huylls, és a saber, en .I. seu vuyll, .Iª. malaltia que havia nom ungulares, a manera de desfenta»; (2) «Recepta molt bona per lo cap a confortar e la vista a conservar»; i (3) «A dolor de ronyons que enpatxe hom de no dreçar-se».
Observacions:Afegides en un espai en blanc durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 5, 7, 9, 11 i 15, tots de tema mèdic. La núm. 1, copiada posteriorment, és escrita per la mateixa mà amb lletra més cursiva i comprimida en els marges superior —tallat per un relligador posterior— i esquerre de la pàgina, i les altres en dues columnes.
4. Teòfil, Liber de curis oculorum – A – ff. 9ra-15rb
Íncipit:«Quisquis ad medicine studium accedere curat neccessarie est primitus tempora...»
Èxplicit:«... et nebula hoc remedio curatur. — Explicit liber Theophili de curis occulorum».
5. Anònim, Recepta per a la trencadura (BNE 3066) – A – f. 15rb
Íncipit:«A trencadura. — Madona Ysabel. — Ajau .Iª. lliura de erba-col, d'aquela que meteu en la leyt...»
Èxplicit:«... mas poqua sie la mel, prou? solament per tolre la amargor».
Observacions:Afegida en un espai en blanc durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 3, 7, 9, 11 i 15, tots de tema mèdic.
6. Benvingut de Salern, De morbis oculorum – A – ff. 15va-21va
Íncipit:«Auditores omnes audiant circumstantias qui cupiunt audire novam scienciam...»
Èxplicit:«... ac si non habuissem ullam maculam. — Doctor preclarus qui nulli constat anatus | scripsit .P. sardus probrior quam sit leo pardus. — Explicit liber magistri Grafei de curis occulorum».
7. Anònim, Dietes i receptes de medicina (BNE 3066 II) – A – f. 21vab
Consistència:fragmentària
Rúbriques:(1) «Medicina molt notable e provada a fístola lacrimar o altra que sia en qualsevol part del cors»; (2) «A mal de trenchadora [sic], cosa bona e provada»; (3) «A dolor que suffiren los trenquats per ventositat o frador que han recollida bax en lo budel»; i (4) «A ciàticha».
Observacions:Afegides en un espai en blanc durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 3, 5, 9, 11 i 15, tots de tema mèdic. La núm. 4, copiada posteriorment per la mateixa mà, és escrita amb lletra més cursiva i comprimida en el marge inferior de la pàgina (tallat per un relligador posterior amb pèrdua d'algunes paraules), i les altres en dues columnes.
8. Anònim, Notule Cancellarii supra librum de pulsibus Philareti – A – ff. 22ra-33ra
Preliminars:[Invocació:] «Adsit principio sancta Maria meo».
Íncipit:«[S]ecundum quod habetur ab Avicenne virtus in tali principio advenit cordi...» —
Èxplicit:«... habet inequalitatem manifestam et sic tangitur eius forma. — Explicit notule Cancellarii supra librum de pulsibus Philareti. Deo gracias».
9. Anònim, Receptes de medicina (BNE 3066 III) – A – f. 33rb
Rúbriques:(1) «L'engüent dejús scrit val molt a les següents malalties dejús scrites»; i (2) «Memòria de ço que s'és feyt a obs d'Elienor per lo mal de la mare que·s diu avie, que li ha valgut, ço és, ab crestiris e en altra manera, segons que·s seguex».
Observacions:Afegides en un espai en blanc durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 3, 5, 7, 11 i 15, tots de tema mèdic. Ocupen la columna dreta de la pàgina; la núm. 2, copiada posteriorment per la mateixa mà, s'estén al marge inferior i inferior dret.
10. Anònim, Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum regem Egypti de avibus nobilibus – A – f. 33vab
Consistència:fragmentària
Consistència:Text àpode.
Preliminars:[Rúbrica:] «Incipit pratica avium aucupancium».
Íncipit:«A hebreos et caldeo Appolloni minoris in greco Alexandri in de Machabey in latino verbo..»
Èxplicit:«... et in succo >eius< berbene cibum eius intinge statim curabitur [...]»
11. Anònim, Recepta per al dolor (BNE 3066) – A – f. 33v
Íncipit:«Aquestes erbes ajudaren a tolre la dolor a ma ffylla Elionor...»
Èxplicit:«... que sie calt posat alí on és la dolor».
Observacions:Afegida en un espai en blanc al marge inferior de la pàgina durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 3, 5, 7, 9 i 15, tots de tema mèdic. Amb una crida d'atenció a manera de clau al marge esquerre, que no remet al text copiat al foli, que és una obra de falconeria.
12. Arnau de Vilanova, Speculum medicine – B – ff. 34ra-107vb
Consistència:fragmentària
Consistència:Text acèfal i àpode que conté el final de la 1a, la 2a sencera i l'inici de la 3a parts de l'obra (ff. 10v/B2v-126r/S4r de l'ed. Leipzig c. 1495).
Íncipit:«[...] et spiritus sed horum continencia qualitatis actualis signum est suficiens medico...»
Èxplicit:«... qui per fleubotomiam egreditur aut sensu alterius ut pote pa[cientis ut in] [...]»
13. Anònim, Carta i poemes amorosos, notes processals i recepta mèdica – B – ff. 108v-109r
Preliminars:[Invocació:] «Ihesus - Maria».
Íncipit:«Com per custum hi husança de gentilesa tota persona requesta, axí de armes com de amós, ab tota eficàcia dega aceptar tal requesta...»
Èxplicit:«... sinta tu noble sentido | quantas penas io sentí».
Observacions:Conjunt d'addicions en català, llatí i castellà en un bifoli de paper afegit a la unitat B ja antigament, introduïdes en la primera meitat del s. XV per un dels posseïdors catalans del còdex factici, diferent i potser més jove que l'autor de les addcions mèdiques.
13.2. Anònim, Dir-vos-ho he —sia secret – B – f. 108vab
Íncipit:«Dir-vos-ho he —sia secret: | Amor, mos mals vos vult contar...»
Èxplicit:«... o sospirar | ay trist de mi hi que·s he fet».
13.4. Anònim, Recepta d'un afrodisíac (BNE 3066) – B – f. 109r
Íncipit:«Recipe tabcia dracmas .III. euforbi, nou >de Índia, quanela< nucis Indie, cinamomi, piperis, anisi, dracmas semis...»
Èxplicit:«... ungantur virga et testiculi et peritoneo».
13.5. Anònim, Pus forzado m'es partir – B – f. 109r
Íncipit:«Pus forzado m'es partir | donde nunqa fue ssentido...»
Èxplicit:«... sinta tu noble sentido | quantas penas io sentí».
14. Anònim, Tractat de dret no identificat (BNE 3066) – C – ff. 110r-111v
Consistència:fragmentària
Íncipit:[De l'inici d'apartat, al f. 110vb:] [...] «In? nostra fraudulente. — Sed nunquam? si aliquis inpetret plures lictiras ad mensas? ecclesiasticas super beneficiis optinendis...»
15. Anònim, Regiment per al mal de trencadura – C – f. 112ra
Preliminars:[Rúbrica:] «[Regiment per aquells qui an] mal de trencadura».
Íncipit:«Primerament, que·s guart de faves e de tota legum...»
Èxplicit:«... e que no sop, e si u fa, poch e gran dia».
Observacions:Dieta afegida a l'antiga relligadura durant la primera meitat del s. XV (c. 1420?) per un posseïdor anònim del còdex factici, relacionat amb Galceran Torró, que també va afegir els texts 3, 5, 7, 9 i 11, tots de tema mèdic.