Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms18 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 86

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:86
Sigles usuals en la tradició:J

Relligadura

Datació:1601-1700, restaurada el maig del 1998.
Notes:III + III, amb filigrana del rectangle somat de creu grega de traç simple, que no trobem repertoriada i que pot posar-se en relació amb Valls i Subirà 1484 i 1486, datades respectivament a Olot entre 1642 i 1648, i a Vic entre 1643 i 1649. Foli de guarda inicial Iv, en llapis vermell, antiga signatura: «21-2-15», repetida al fol. de guarda IIr. Foli de guarda IIr, angle inferior dret, en llapis: «Restaurat | maig 1998». Foli de guarda IIIr, a dalt, en tinta, d'una mà del segle XVIII: «El Autor d' (al man) Aquest Llibre (add tertia man: «nomenat Llibre dels Angels es del Re. P. Fr.») es de fra (ratllat) francesch (fi de ratllat) Ximenes del orde de s. francesch».
Llom
Matèria:Llom de pergamí, ras.
Títols:1) A dalt, en tinta: «Eximenes | Llibre | des Angels». Cap al mig, en tinta, antiga signatura: «2 | 2 | 15». Dessota, etiqueta de paper enganxada, amb una altra signatura antiga: «N | XV». Al capdavall, sempre en tinta: «Ms. 86 | B.U.B.»
Altres:Des de l'exterior de les cobertes són perfectament visibles tres cintes de pergamí, corresponents a tres nervis interns de relligadura.
Coberta
Matèria:Pergamí.
Títols:Coberta Ir, angle superior dret, en tinta: «7». Més avall, signatura antiga, en tinta: «X. 3. (ratllat: 21). 31». Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Ms./86».
Altres:290 x 215 x 37
Altres elements:Tancadors de cintes de pergamí. Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 60*-62*.
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​www.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...

ILCC Microfilm M-28

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Bartholome(us) vocatur, qui scripsit | benedicatur || Ffo scrit lo present libre en lany | de la natiuitat de n(ost)re Senyor | deu . Mil . cccc xxxxv . (f. clxx rb)
Datació:1445 - expressa
Copista:Bartholomeus (fl. 1445)
Notes:Després del colofó hi ha l'anagrama del copista

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana de la balança, semblant a la de Briquet 2399, datada a Venècia entre 1409 i 1415, amb variants similars a Palerm entre 1416 i 1440, i a Catània el 1426.
Foliació
Núm. total de folis:170
Núm. de guardes originals:7 +
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Una primera foliació moderna, contínua i en llapis, numera els folis de la taula, del 1 al 7. Una segona foliació antiga, contínua, i en xifres romanes a ploma en vermell, numera els folis del tractat, del I al CLXX.
Dimensions
Alçada x base:282 x 210
Composició material
Plecs
Número:15
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:1-4
Reclam:In numerables
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:5-16
Reclam:via. E aço
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:17-28
Reclam:dels sants
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:29-40
Reclam:Capitol XIII
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:41-52
Reclam:sa pietat
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:53-64
Reclam:per quet
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:65-76
Reclam:aytals
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:77-88
Reclam:desta present
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:89-100
Reclam:lo primer
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:101-112
Reclam:de la terça
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:113-124
Reclam:dels angels
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:125-136
Reclam:per raho
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:137-148
Reclam:Tornaren
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:149-160
Reclam:Terçament
Plec 15
Plec:Plec coix.
Tipus:6/4
Folis:161-170
Signatures:sí. Numeració de plecs alfanumèrica. N'hi ha rastres a l'angle inferior dret del recto dels folis. La numeració anava de la a a la p, i ha estat molt perjudicada per la guillotina. Ben visible la sèrie e 1-VI, folis XXXXI-XLVI.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, emmarcats per una filactèria de color vermell.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 20 + 61 + 15 + 64 + 50 × 30 + 190 + 70.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 140
Número de ratlles:33-36
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia. 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals; escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Lletra gòtica bastarda, d'una sola mà, de transició cap a la humanística. Bartomeu ...
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:folis XIIIr, XVIv.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Fol. 1ra, inicial blava i vermella, amb orla afiligranada en vermell i malva per sobre i cap al marge esquerre, que es repeteix engrandida al foli Ira. Capitals blaves i vermelles al començament de capítol, amb tocs afiligranats. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. Majúscules amb tocs de vermell a l'interior dels paràgrafs.
Marginalia:sí. Notes marginals als fol. 2v, 33r, 142rv.

Probationes pennae als folis 1v, 7rv, IVr, V, VIIIv, IXr, XXXIXr, Cr.

Història

Segells:Segell blau de la Biblioteca Provincial i Universitària de Barcelona als folis 1r, 21r, 170v. Segell vermell de la BUB als folis 1r, 10r, 20r, 30r, 40r, 50r, 60r, 70r, 80r, 90r, 100r, 110r, 120r, 130r, 140r, 150r, 160r, 170v.
Notes de possessors:«21-2-15»; «2-2-15»; «X-3-31»; «N-XV»; «7».
Estat de conservació:Bo, després de la recent restauració.
Procedència:Catalunya.

Grahit, l. c., afirma que l'havia vist al convent de Sant Joan de Barcelona, havent pertangut al convent dels Carmelites descalços de la ciutat.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-CLXXVII (184)
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula de capítols: «Al molt honorable e molt saui caualler Mossen Pere dartes maestre racional del molt alt princep e senyor mon senyor en Johan per la gracia de deu Rey darago lo seu humil seruidor frare ffrancesch exemeneç del orde dels ffrares menors si mateix ab tota reuerencia en aquell eternal deu qui es Pare de tots los sants angels e virtuosos spirits en gloria. Reuerent senyor meu diuerses vegades ha plagut a la vostra sancera e feruent deuocio que hauets de temps antich ença als gloriosos angels de paradis moure ami que sobre lur dignitat regimen ordinacio principat seruey e altea compilas algun libre qui les dites lurs condicions e altres (sic) explicas per guisa que vos primer e los qui vindran apres poguesseu vostres coratges infl amar a lur honor seruey amor e reuerencia...».
Fol. 6vb, exp.: «C. L e derrer qui tancha lo libre el sotsmet ala santa esglesia romana. CLXIX».
Foli 7r buit. Fol. 7va, inscripció d'una mà del s. XVI: «Asi comensa lo libre dels | angels ordenat per lo Reue-|-rent mestre francesc exim-|-enes del orde dels frares menos | mestre en sacra teo-|-logia i segeyse lo capi-|-tol primer».
Íncipit:Fol. Ira, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer qui posa Curt e en general la altea dela angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e tan excellent e tan marauellosa creada e ealçada ordenada e glorificada per nostre Senyor deu que passa tot nostre enteniment e seny segons lestament en que de present correm en esta mortal vida En tant que de lur altea e dignitat no podem pensar scriure ne parlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi ca reuerencia...».
Èxplicit:Fol. CLXXra-b, exp.: «... Suplicant a la uostra bonea que auos placia pendre aquest poch seruey de ma simplicitat a reuerencia de monsenyer sant Miquel e dels sants angels als quals se que hauets especial deuocio e placieus que si res hic ha profi tos ne digne de laor que tot ho atribuescats a aquell qui es font de tots bens e del qual deuallen tots nostres bens ço es nostre Senyor deu. Ço qui
de defalliment hic es sia tot atribuit a la mia ignorancia la qual no es bastant a tractar ne determenar ne scriure tan alta e tan gran e tan preciosa e tan dolça e tan speculatiua materia com es dels sants angels. Tot empero quant açi es sosts met tots temps a la correccio de la santa Mare esglesia la qual deus vulla exalçar e confortar e endrecar tots temps per sa merçe e a uos e a nos si faça e tot auostra (sic) casa en special per merits de monsenyer sant Miquel e dels sants angels als quals uos recoman axi carament com se ne puch. E ab aytant sia ab uos tots temps Ihesu Christ per | la sua clemencia. Deo gracias».
Text:Ib., exp. del copista: «Bartholomeus vocatur qui scripsit benedicatur. | Ffo scrit lo present libre en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Mil CCCCXXXXV. | Ffi nito libro sit laus gloria Christo».
A sota, anagrama de l'escrivent, en vermell.
Dessota, de la mateixa mà que ha escrit la nota del foli 7va: «Lo present libre de mestre fra-|-ncesc eximenis del orde del | monestir de sant Francesc | fonc acabat de ordenar per | el dit en lo any dela nati-|-uitat de nostre senyor 1392. Sotmetent se sempre a la | obediencia de la santa mare | iglesia Romana. | Fonc estampat dit libre en | Barcelona a II de juny | 1494».
Bibliografia:Francisco Gonzaga, De origine Seraphicae Religionis Franciscanae, vol. I, Romae 1587, 84; Grahit, 28; Massó i Torrents, Les obres, 57; Martí, Eiximenis, 465; Miquel Rosell, I, 101; Mateu Ibars, Siglos XV-XVI, 80, nº 71; BOOCT (1984) cnum 688; BITECA (1998-2007) manid 1486 cnum 688.