Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms20 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Biblioteca: Còdexs - 30

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-04
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Fons:Biblioteca: Còdexs
Signatura:30
Sigles usuals en la tradició:M

Relligadura

Original:
Datació:s. XV - XVI
Notes:El manuscrit és guardat dins estoig de cartró, que amida 230 × 315 × 76. A la tapa I de la capsa, centrada, etiqueta quadrada de paper amb inscripció impresa en cercle al voltant d'una creu de Malta: «Capitvlvm Almae Sedis Barcinonensis. Archivvm». Més avall, a l'esquerre, escrit en tinta de color blau marí, cota actual del ms.: «30». Al llom, teixell de pell vermella amb inscripció: «Eiximenis | Llibre | dels | Angels». A la part de baix, gomet vermell amb la cota que rebé el ms. en ésser ingressat el 1936 a la BC: «Ms. 1617». Dessota, cobrint en part el gomet, etiqueta blanca rectangular, de paper, que porta una inscripció en tinta: «30», cota actual. La capsa fou feta exprés al taller de la BC per a conservar millor el manuscrit, quan hi fou incorporat. Les tapes del manuscrit, a més, estan recobertes per una camisa de cartró gris amb doblec a la zona dels llavis dret i esquerre. En el cantó davanter de la camisa hi torna a haver l'etiqueta quadrada de paper i amb la mateixa inscripció que hi ha a la tapa I de la capsa.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) teixell de paper amb signatures: «30» | «Ms. 1617 Fol»; 2) - 3) teixell de paper trencat i malmès, amb inscripció de baix a dalt: «fr.-Lib[er] angelorum»; 4) buida.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres dobles nervis interns que en treuen altres tants d'externs i formen quatre seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Post molt corcada, revestida de pell marró.
Títols:Coberta I, teixell de paper, amb lletra gòtica calligràfica: «libre dels angels». Contratapa II, angle inferior dret, en tinta: «Ms. 1617 Fol», signatura del 1936.
Altres:305 x 220 x 50
Altres elements:Tancadors: A la primera tapa hi ha els claus que subjectaven els tancadors, ara perduts. A la segona tapa hi ha els dos gafets de ferro, enters. Cobertes (folres) de pergamí. Capçaleres destruïdes, capçada dalt i baix. Llavis de la mateixa pell. Els quatre punts de les cantoneres són molt malmesos, potser perquè aquelles en foren arrencades.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni en el text, possiblement factici.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1425 - 1500 - estimada
Notes:Tant les filigranes com els tipus d'escriptura suggereixen que el manuscrit fou escrit en dues etapes. Els folis I-XCVIII són els més antics, la resta és escrita força més endavant. En el seu catàleg, Cares-mar afirma que el manuscrit conté quatre tractats. Fou induït en aquest error segurament perquè a la taula no hi ha rúbrica del cinquè tractat, cf. fol. [5]rb. I cap al final de la seva descripció estampa una observació sagaç: «Cum in hoc opere Tract. 4. a cap. 24 ad 38 varia varii generis miracula sancti Michaelis seu a Deo in ejus honorem et ob ejus intercesionem patrata fuse referantur, nulla autem mentio fiat de mira constructione et consecratione Ecclesie sancti Michaelis Barcin., inde inducor vt credam popularem hanc traditionem ignotam tunc fuisse».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis [3], [5], [7], filigrana del gall, del tipus Bofarull 517, datada a Saragossa el 1461.
b) Folis [8], CIII-CV i CX-CLXXXVI, filigrana del carro de dues rodes semblant a la de Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473.
c) Folis II-XXXVII, filigrana del corn, semblant al tipus Briquet 7690, datada a Colle el 1427.
d) Folis XLI-LXXXVIII, filigrana de les muntanyes encerclades i somades de creu, semblant a la de Valls i Subirà, 205, datada a Barcelona el 1425.
e) Folis XCVI-XCIX, filigrana indeterminada, que pot respondre a la figura d'una lletra T majúscula, d'una maça o qui sap, fins i tot, si d'una àncora; no l'hem poguda identificar.
Foliació
Núm. total de folis:194
Notes:Els vuit primers folis no són numerats. Després comença una numeració contemporània del manuscrit, en rúbrica i xifres romanes, a l'angle superior dret del recto dels folis, que va del I al CLXXXV, deixant el darrer foli sense numerar.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220
Composició material
Plecs
Número:14
Notes:El primer plec és tot de paper. Els sis següents tenen llur primer i darrer full de pergamí, els interiors de paper. La resta de plecs són tots de paper.
El pergamí adopta la disposició pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, en els sis primers plecs d'aquesta sèrie. Després la seqüència és carn-pèl, carn-pèl, pèl-carn, pèl-carn.
Fol [1]r, marge superior, en tinta marró, escriptura del segle XVIII, de mà de Jaume Caresmar: «Codex 30».
Plec 1
Tipus:4+2
Folis:[1]-[8]
Reclam:[amb els dos darrers folis buits.]
Plec 2
Tipus:7+2
Folis:1-14
Reclam:Del cel
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:15-34
Reclam:Tots temps
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:35-54
Reclam:Ab falsies
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:55-74
Reclam:-nistren los
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:75-94
Reclam:([ratllat] -Rable lo Seyn) e la lengua
Plec 7
Tipus:4+2
Folis:95-102
Reclam:sos carces
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:103-113
Reclam:son guardia
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:114-125
Reclam:aytal figura
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:126-137
Reclam:(rúbrica) capitol XLVIII
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:138-149
Reclam:de lurs peccats
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:150-161
Reclam:camp reclamats
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:162-175
Reclam:lo apochalipsi
Plec 14
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:176-[186]
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:150-161
Reclam:camp reclamats
Plec 16
Tipus:7+2
Folis:162-175
Reclam:lo apochalipsi
Plec 17
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:176-[186]
Reclam:[amb taló entre els dos darrers folis.]
Signatures:sí. Els plecs són numerats de tres maneres: a) folis I-XIIII, amb xifres romanes; b) folis XXXV-LXXIIII, amb lletres minúscules; c) folis LXXV-XCIIII, amb xifres aràbigues. Després no hi ha rastre de numeració.
Reclams:sí. Reclams horitzontals i centrats.

Impaginació

Disposició del text
Notes:a) Folis [1]-[6]: 132 × 188 a dos corondells, de 3336 línies. Impaginació: 23 + 60 + 12 + 60 + 50 × 32 + 188 + 72.
b) Folis I-XCVIII: 135 × 195, a columna tirada, de 29-32 línies. Impaginació: 32 + 135 + 47 × 40 + 195 + 57.
c) Folis XCIX-CLXXXV: 136 × 190, a dos corondells, de 37 línies. Impaginació: 26 + 58 + 16 + 62 + 53 × 32 + 190 + 67.
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:[1]-[6] i XCIX-CLXXXV
Tipologia:Humanística
Especificacions:Amb influència de la lletra gòtico-bastarda, d'una mateixa mà.
Escriptura 2
Lloc al ms:I-XCVIII
Datació:s. XIV - XV
Especificacions:Escriptura bastarda. Molt diferent de l'anterior, de dues mans: la primera escriu els folis I-XCIIII, la segona els folis XCV-XCVIII, i és més acostada a les formes de la gòtica.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. [6]ra, LXXr, CVrv, CXLVv-CXLVIr, CXLI-Xv, CLVIIIv-CLVIIIIv, CLXXVIrv, CLXXXv, CLXXXIIIIab, CLXXXVra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals vermelles simples. Rúbriques. Calderons vermells. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de vermell. Lletres caudades.
Marginalia:sí. Notes, signes de nota i manícules: fol IIrv, IIIr, Vv, XXIIr, XXVI-Ir, XXVIIIv, XXXr, XXXIv, XXXVIr, XXXVIIIv, XXXIXr, XLIIrv, XLVIIIIv-LIv, LIIIv, LIIIIv, LVIv-LXCr, LXIIv-LXIIIIr, LXVIr, LXVIIIr, LXXrv, LXXIrv, LXXIIIr, LXXVr-LXXXv, LXXXIIv, LXXXVr-LXXXVI-Iv, XCIr-XCVIIv, XCIXv-Cv, CIIv-CIIIv, CVIrv, CVIIr, CXIIra-CXIIIIra, CXVIrb-CXXr, CXXIIr-CXXIIIIr, CXXVIv-CXXVIIr, CXXIXr, CXXXII-Iv, CXXXVr-CXXXVIIv, CXLIIIr-CXLVIr, CXLVIIv-CXLVIIIv, CLr-CLIIr, CLIIIIrv, CLVIv, CLXv-CLXIIIIr, CLXVIrb-CLXVIIra, CLXXra-CLXXIIr, CLXXVIa, CLXXIXrb, CLXXXIIrb.

Probatione pennae al foli XXIIIIr.

Història

Notes de possessors:Si és normal de trobar signatures antigues en els manuscrits, en el nostre la signatura sobreposada a la pròpia no és antiga, sinó moderna, dels anys 1936-1939, quan Jordi Rubió i Balaguer, Pere Bohigas, Agustí Duran i Sanpere i molts altres es van esmerçar a fons perquè els manuscrits, llibres i arxius de les institucions eclesiàstiques que aleshores eren cremades o clausurades no patissin danys irreversibles. La signatura «1617» que rebé el ms. en ésser incorporat a la BC, com tots els altres que hi anaren a parar aquells dies convulsos, testimonia que en aquelles circumstàncies hi hagué qui conservà el cap clar i amb una incautació ràpida del patrimoni escrit eclesiàstic va pal·liar, si no impedir del tot, les dispersions, robatoris i pèrdues que van caracteritzar les desamortitzacions del segle XIX.
Estat de conservació:Forats de corc. Oxidació no alarmant. Taques d'humitat.
Procedència:Catalunya.

ACB.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – [1]-CLXXXVI
Taula de capítols:Fol. [6]va, exp. de la taula: «Capitol L qui tanque lo libre ell sots met a la santa esglesia Romana (rúbrica:) CLXXXV».
Folis [7] i [8] buits.
Fol. CLXXXVIvb, exp. de l'obra: «... Soplicant a la uostra bonesa que auos placie penre aquest poch seruey de ma simplicitat e reuerencia de monsenyer sent miquell e dels sants angells als quals se que hauets special deuocio E placieus que si res hic ha profi tos ni digne de laor que tot ho atribuiscats a aquell qui es font de tots bens e dell qual deualen tots nostros bens ço es a nostre
senyor deu Ço que defaliment hic es sie tot atribuit a la mia ignorancia la qual no es bastant a tractar ne determenar ne scriure tan alta e tan gran e tam (sic) preciosa e tan dolça e tan speculatiua materia com es dels sants angells. Tot empero quant aci es sots met tots temps a correccio de la santa esglesia romana la quall deus vulle exalcar confortar e endrecar tots temps per sa merce e a
uos e a nos si face E tota nostra casa en speciall per merits de mosenyer sent miquell e dells sants angell (sic) als quals vos recoman axi carament com se ne pux E ab aytant sia ab nos tostemps Jhesucrist per la sua clemensia Amen».
Preliminars:[1]ra, inc. de la dedicatòria: «Al molt honorable e molt saui caualer mosem (sic) pere dartes mestre racionall del molt alt princep e senyor monsenyor en johan per la gracia de deu Rey darago lo seu singular amich ffrare francesch eximeneç del orde dels frares menos si matex ab tota Reuerencia en aquell eternal deu qui es pare de tots los sants angells e virtuosos spirits en gloria. Reuerent senyor meu diuerses vegades a plagut a la vostra santa e feruent deuocio que hauets de temps antich ença als gloriosos angells de paradis moure ami que sobre lur dignitat regiment ordinacio principat seruey e altra compilas algun libre que les dites lus condicions e altres (sic) esplicas per gusia (sic) que vos primer e los qui vindran apres poguessets vostros coratges infl amar a lur honor seruey amor e reuerencia...».
Íncipit:Fol. 1r, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer qui pose curt e en general la altesa de la angellical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta etan marauellosa e tan excellent creada exalçada ordenada e glorifi cada per nostre senyor deus que passa tot nostre seyn e enteniment segons lestament en que de present correm en aquesta mortal vida e en tant que de lur altea e dignitat no podem pensar scriure ne parlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi ca Reuerencia...».
Catàlegs:J. Caresmar, Catalogus codicum seu Librorum manuscriptorum qui in segregatis sanctae Ecclesiae Barchinonensis asservantur, ms. de l'ACB, Indices de Caresmar, I, i, fol. sense numerar; Massó i Torrents, Les obres, 60; Id., Catàleg dels manuscrits catalans de la Biblioteca Capitular de Barcelona, dins «BBC», 1 (1914), 150; Martí, Eiximenis, 465; Oliveras, 10, n. 2; Josep Baucells i Reig, Documentación franciscana en el Archivo Capitular de Barcelona. II. Manuscritos, incunables e impresos del siglo XVI, dins «Archivo Ibero-Americano», XLII (1982), 168-169.