Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms200 (17 / juny / 2021)

París - Bibliothèque de l'Arsenal - Manuscrits - 105

Publicació de la fitxa: 2014-01-18
Darrera modificació: 2014-01-18
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque de l'Arsenal
Fons:Manuscrits
Signatura:105
Signatura alternativa:133 T. L.

Relligadura

Original:no
Llom
Matèria:Pell de vedell marró
Coberta
Matèria:Pell de vedell marró

Història

Notes de possessors:Pierre Le Brun (ex-libris, f. 1r)
Intervencions d'interès històric:Notes litúrgiques en llatí, i còmput dels mesos en català que comença «Trenta n'à nohembre; abrill, juny e setembre .XXVIII....» (f. 492v), tot afegit per la mà autora del text 2.
Estat de conservació:En bon estat general, però amb alguns folis retallats (veg. Decoració i jerarquització).
Procedència:De la biblioteca de l'Oratoire de Saint-Magloire, «ex dono R[everendi] P[atris] Le Brun» (ex-libris del f. 1r).
Persones relacionades:Pierre Lebrun (1661 – 1729)

Bibliografia

Descripcions:Martin (1885-1899), Catalogue des manuscrits de la ..., vol. 1 (1885), p. 55 ("en provençal")
Leroquais (1932-1934), Les bréviaires manuscrits des ..., vol. 2 (1934), pp. 311-315, núm. 391 ("en catalan" i "en espagnol")
Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, p. 14
Cifuentes i Comamala (2007), "Textes scientífiques en catalan ...", p. 103
Catàleg online de la biblioteca ("latin, provençal, français")
Bibliografia contextual:Wikipédia FR: Séminaire Saint-Magloire
Shahan (1907), "Ecclesiastical Abbreviations"

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:El catàleg online de la biblioteca resol l'abreviatura «R. P.» com "Reverendi Petri", però vegeu Shahan 1907.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:c. 1420 - estimada
Origen:València
Copista:Anònim
Notes:Data radix del calendari de lletres dominicals i aurenombres del Breviari.
Altres datacions: s. XV (Martin i Catàleg online).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:492 ff.
Notes:Foliació antiga en romans. Els ff. 6, 278, 298 i 480 són en blanc.
Dimensions
Alçada x base:175 x 128 mm

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:text 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:València
Datació:c. 1420
Especificacions:[Verificar tipologia]
Escriptura 2
Lloc al ms:text 2 i f. 492v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:València
Datació:s. XV segon quart
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. Les més grans en or i blau. Les menors en vermell o blau, alternades.
Les inicials majors dels ff. 184r, 185r, 198r, 199r, 206r, 214r, 224r i 249r han estat retallades.
Rúbriques:Rúbriques. En vermell.

Descripció interna

1. Anònim, Breviari de València – ff. 1r-492r
Rúbriques:(1, f. 1r) Taula del temps i de les festes mòbils, en llatí i en català; (2, f. 1v) Lletres dominicals i aurenombres, en català, per als anys 1420-1533; (3, f. 2r) Lletres dominicals, etc., en llatí i en català; (4, f. 8r) Dominical segons l'ús de València, inc. «Incipit dominicale secundum ordinacionem sedis Valentine»; (5, f. 166v) Benediccions, inc. «Incipiunt benedictiones super lectionibus...»; (6, f. 168r) Saltiri segons l'ús de València, inc. «Secundum consuetudinem ecclesie Valentine a prima dominica post octabas epiphanie Domini usque ad primam dominicam quadragesime exclusive...»; (7, f. 247r) Lletanies; (8, f. 249r) Propi del temps; (9, f. 279r) Comú dels sants; (10, f. 299r) Propi dels sants segons l'ús de València, inc. «Sanctorale officium tam apostolorum quam evangelistarum, martyrum, confessorum, virginum atque omnium sanctorum hic incipit secundum consuetudinem Valentie»; (11, f. 481r) Oficis afegits, inc. «In transfiguratione Domini...».
Observacions:Vegeu el text 2.
2. Anònim, Eixarms per evitar l'avortament i altres finalitats (Arsenal 105) – ff. 168r, 169r, 170r, 176r, 177r, 179r, 181v, 192v, 193r, 195v, 196r, 197r, 198r, 199r, 200v, 202r, 207r, 210r, 227v i 244r
Rúbriques:(1, f. 168r) «Qui vol que dona prenys no s'affol»; (2, f. 169r) «Si nengú vol venir davant rey o príncep»; (3, f. 170r) «Qui vol que la sua companya no li faça traÿció ni engan»; (4, f. 176r) «Qui vol fugir a tota temptació del diable»; (5, f. 177r) «Qui vol que Déu li complesca ço que desiga e que negun enemich no li pusca noure»; (6, f. 179r) «Qui vol haver lo cor bé il·luminat e que nenguna cosa no li pusca metre temor»; (7, f. 181v) «Qui vol viure en bona vida e en bona fama»; (8, f. 192r) «Si nengu ha <a> entrar en batala o ha aguda brega ab nengú e vol haver pau ab aquells»; (9, f. 192v) «Qui vol posar pau entre marit e muler»; (10, f. 193r) «Qui vol que nengun jutge no li faça injustícia»; (11, f. 195v) «Qui vol ésser escapat de tot peril»; (12, f. 196r) «Qui vol obtenir e ésser en gràcia de alguna persona»; (13, f. 197r) «Qui vol que negun enemich no li pusca noure»; (14, f. 198r) «Qui vol esquivar tempestat de mar»; (14, f. 199r) «Qui vol deliurar algú de presó»; (16, f. 200v) «Qui vol posar pau entre dos discordans»; (17, f. 202r) «Qui vol viure segurament en sa casa»; (18, f. 207r) «Qui vol deliurar algú de gran peril quant que ell sia peccador»; (19, f. 210r) «Qui vol que tota obra bona per ell començada vingua a bona fi»; (20, f. 227v) «Qui vol que nostre senyor Déu lo deffena de tota mala temptació»; i (21, f. 244r) «Qui vol que en totes les sues obres sia endreçat».
Observacions:Als marges inferiors dels folis indicats. Copiats per una mà cursiva diferent de la del text 1.
Edicions:Bohigas i Balaguer (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, p. 14 (núm. 11, 12 i 13)