Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms21 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 462

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-04
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:462
Sigles usuals en la tradició:N

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:I al començament i I al final, del mateix paper que el ms. Foli de guarda del començament Ir, dalt de tot, en tinta, lletra del segle XVIII: «Eximenes o Ximenis - de Angelical Naturalesa | Duplicat del nº 7». Foli de guarda Iv, angle superior esquerre, signatura actual del ms. en tinta: «Ms. 462». Foli de guarda del final Iv, cap a baix, en tinta: «N. 4».
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí que les tapes.
Títols:1) En tinta: «EXIMENES | De ange-|-lical natu-|-ralesa | m. s. | duplicat»; 2) signatura duplicada de la Biblioteca Dalmases: «16»; 3) signatura actual «462».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns, visibles en el queix.
Coberta
Matèria:Pergamí amb solapes.
Títols:Coberta I, dalt de tot, en tinta, antigues signatures: «30», «1650». Contracoberta I, dalt de tot, en llapis vermell: «185». Contracoberta II, dalt de tot, angle superior dret, en llapis: «IEC / Bª». Més avall, timbre de la BC. Dessota, etiqueta: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms. 462| Signª 4-III».
Altres:272 x 210 x 45
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:BITECA: manid 1473
Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 71*-74*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-18

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401 - 1430 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:I vitel·la.

Filigrana de la torre, com la de Piccard, Turm-Wasserzeichen, II, nº 536, datada a Borgomozano el 1408. Cf. també Briquet 15887, datada a Perpinyà entre 1413 i 1418.
Foliació
Núm. total de folis:184
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació del segle XX contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l'angle superior esquerre del recto dels folis. A partir de l'actual foli 8, numeració coetània, en rúbrica i xifres romanes, contínua de I a CLXXVII.
Dimensions
Alçada x base:266 x 201
Composició material
Plecs
Número:15
Notes:El bifoli del principi és de pergamí. El plec coix que el segueix és de paper. Tots els altres plecs que segueixen, llevat de l'últim, tenen el seu primer i darrer fulls de vitel·la; els fulls interiors són de paper. Els fulls de vitel·la presenten la disposició següent: pèl-carn; pèl-carn-carn-pèl; carn-pèl.
Al marge dret del foli 1, inscripció en tinta del segle XVII-XVIII: «És de la llibreria».
Foli 7 buit.
Plec 1
Plec:Bifoli.
Folis:1-2
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:2/3
Folis:3-7
Plec 3
Tipus:7+2
Folis:8-21
Reclam:Seraphin
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:22-35
Reclam:perdidisti
Plec 5
Tipus:7+2
Folis:36-40
Reclam:amen los monestirs
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:50-63
Reclam:-ta part per tal
Plec 7
Tipus:7+2
Folis:64-77
Reclam:diga Ysaie primo
Plec 8
Tipus:7+2
Folis:78-91
Reclam:e cantilenes
Plec 9
Tipus:7+2
Folis:92-105
Reclam:passats II mil anys
Plec 10
Tipus:7+2
Folis:106-119
Reclam:infant uerge
Plec 11
Tipus:7+2
Folis:120-133
Reclam:Don diu aquest doctor
Plec 12
Tipus:7+2
Folis:134-147
Reclam:pare de les leys
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:148-161
Reclam:vesperia
Plec 14
Tipus:7+2
Folis:162-175
Reclam:Mas nou lexara
Plec 15
Tipus:7/2
Folis:176/184
Reclams:sí. Reclams horitzontals, precedits de calderó en vermelló.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 63 + 16 + 64 + 35 × 30 + 185 + 45.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:185 x 143
Número de ratlles:31
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec en els folis de pergamí: <<<<>>>>. A la mina de plom en els folis de paper: 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5.
Perforat:sí. Forats rectilinis, visibles al marge dret del recto dels folis, a dalt i a baix, per a la construcció de la caixa d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtica bastarda, molt regular, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als fol. 11rv, 12r, 15v-16v, 22r, 23r, 25r, 26r, 27r, 32r, 50r, 56v, 84r, 117r, 118v, 131r, 138r, 155v, 160r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Dues miniatures: l'una, al primer foli, en la A de Al molt encetant la dedicatòria, representa Eximeniç en l'acte d'entregar el llibre a mossèn Pere d'Artés; orla de fullatges esquitxada de sols i estrelles en or; els colors emprats en la miniatura i en l'orla són, a més de l'or, el vermell, el blau, el lila i el verd; al peu de la plana, al mig, un frare menor. L'altra miniatura, al foli 8r, en la A de Angelical, representa Sant Miquel matant el dimoni en forma de drac; orla de fullatge amb els mateixos recursos de la primera orla; i, al mig del peu de plana, un àngel. Inicials de tractat en blau i vermell, i filigranes liles i vermelles. Capitals blaves i vermelles alternades, amb tocs afiligranats vermells i liles. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de vermelló.
Marginalia:sí. Notes i signes de nota als fol. 1v, 2v, 4r-6r, 10r-14r, 17v-20v, 22r-23r, 25r, 26r-29r, 33r-35v, 39r, 40r, 41v; 43r-45r, 418rv, 53v-63v, 65r-68r, 70v81v, 85r-91r, 96r, 100v-101r, 103v-104v, 108v-117r, 125r-128r, 130v, 135r, 139v-141r, 147v, 151r, 153r-160r, 162r-163v, 165r, 167r-174v, 176r-177r, 179rv.

Probationes pennae als fol. 3r, 184r.

Història

Segells:Timbres de la BC als fol. 1r, 107r, 184r.
Estat de conservació:Bo, malgrat algunes taques d'humitat i alguns forats al pergamí.
Procedència:Catalunya.

Monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron? Pau Ignasi de Dalmases. Entra a la BC el 1916 per compra de l'IEC. Cf. «BBC», III (1916), 32.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-CLXXVII (184)
Taula de capítols:Fol. 1va, incp. de la taula: «Proceent doncs al primer tractat ab la gracia de nostre senyor deu deuets saber que aquis conten ço que ensenyen les seguents rubriques (rúbrica) Rubriques del primer tractat (fi de rúbrica). Capitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura...».
Fol. 6vb, exp.: «Capitol Le e darrer qui tancha lo libre el sotsmet a la sancta esglesia Romana (rúbrica) Clxxvii (fi de rúbrica).
Foli 7 buit.
Fol. I(8)ra, inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer qui posa curt e en general la altea dela angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e marauellosa e tant excellent creada e exalçada
ordenada e glorifi cada per nostre senyor deu que passa tot nostre seny e enteniment segons lestament en que de present correm en esta mortal uida En tant que de lur altea e dignitat no podem pensar scriure ne perlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi cha reuerencia...».
Fol. CLXXVIIra-b, exp.: «... Supplicant a la uostra bonea que a uos placia pendre aquest poch seruey de ma simplicitat a reuerencia de mon senyer sent Miquel e dels sants angels als quals se que hauets special deuocio. E placiaus que si res hic ha profi tos ne digne de laor que tot ho atribuiscats a aquell qui es font de tots bens e del qual deuallen tots nostres bens ço es a nostre senyor deu. Ço qui de | deffaliment hinc (sic) es sia tot atribuit ala mia ignorancia la qual no es bastant a tractar ne determenar ne scriure tan alta e tan gran e tan preciosa e tan dolça e tan speculatiua materia com es dels sants angels. Tot empero quant aci es sotsmet tots temps ala correccio de la sancta mare esglesia la qual deus uuylla exalçar e confortar e endreçar tots temps per sa merce e a uos e a nos si faça e tota uostra casa en special per merits de monsenyer sent Miquel e dels sants angels als quals uos recoman axi carament com se ne puix. E ab aytant sia ab uos tots temps Ihesu christ per la sua clemencia».
Dessota, al man al incaust: «Pochapiell».
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula: «Al molt honorable e molt saui caualler mossen Pere dartes maestre racional del molt alt princep e senyor monsenyor en Johan per la gracia de deu Rey Darago lo seu humil seruidor frare francesch exemeneç del orde dels frares menors si mateix ab tota reuerencia en aquell eternal deu qui es pare de tots los sants angels e uirtuo sos sperits en gloria. Reuerent senyer meu diuerses uegades ha plagut a la uostra sancera e feruent deuocio que hauets de temps antich ença als gloriosos angels de paradis moure a mi que sobre lur dignitat regiment ordinacio principat seruey e altea compilas algun libre qui les dites lurs condicions e altees
explicas...».
Fol. 1va, exp. del pròleg: «Aço donchs presupposat deuets saber senyer meu que aquest libre dels sants angels en summa conten V tractats. Lo primer tracta de lur altea e natura excellent. Lo segon tracta de lur orde reuerent. Lo terç tracta de lur seruey diligent. Lo quart tracta de lur uictoria feruent. Lo quint tracta de lur honorable president».
Bibliografia:Francisco de Bofarull, Bibliografía de los códices, diplomas e impresos en la Exposición Universal de Barcelona, 1899, 70; Grahit, 29; Massó i Torrents, Les obres, 61; Martí, Eiximenis, 465; Cincuenta años, 137; J. Planas Bádenas, o. c., 150.