Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms22 (17 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 62

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:62
Sigles usuals en la tradició:O

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:Manuscrit guardat dins capsa de fusta recoberta d'una tela de color verd clar, que mesura 260 × 340 × 70, amb llom de cartró sobre fusta, recobert de pell de color verd fosc i dividit en sis seccions rases, llevat de la 2), on es llegeix en lletres daurades: «F. Eximenis | Libre dels Angels», i de la darrera, amb etiqueta de paper blanc i la cota actual del manuscrit: «Mss | 62».

III + II. Els dos primers folis de guarda inicials són contemporanis de la relligadura, el tercer és antic, contemporani del volum. Foli de guarda inicial Ir, en llapis, signatura antiga ratllada: «B.9[4]». Per les probationes pennae dels folis de guarda, cf. infra, IV, 13.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) i 3) -6) ferros daurats; 2) «XIMENEZ | DE NATURA | ANGELICA»; 7) etiqueta amb la signatura actual del ms.: «Ms. | 62».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant sis nervis interns que formen set seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Marroquí roig sobre pasta de paper.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Mss. | 62». Etiqueta de paper amb la cota antiga, ratllada: «B.94»
Altres:310 x 222 x 60
Decoració de la coberta:Rectangle de doble ferro daurat resseguint els cantells.
Altres elements:Cobertes (folres) de paper d'aigües de colors verd, vermell, rosa, groc i blanc. Talls jaspiats amb barreja de colors, amb predomini del verd. Capçalera i capçada dalt i baix. Queix: Ferro daurat. Llavis de la mateixa pell, amb ferros daurats.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 75*-84*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-15

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV
Notes:Segons el treball de Gregorio de Andrés, citat més amunt, el ms. procedeix de la col·lecció del comte de Guimerà, Gaspar de Galceran de Castre Pinós (1584-1638), adquirida per la Biblioteca Reial quan la dirigia Blas Antonio Nasarre, el setembe del 1735, segons consta al ms. 18841 de la BNM, fol. 303v-305r, on hi ha l'inventari dels manuscrits comprats, 67 en total, als descendents de Guimerà.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis de taula 1-11 i folis CLXI (161)-215, de l'estel de sis puntes, del tipus Likhachev 668-669, documentades circa 1425, semblant a Briquet 6024, documentada a Augsburg el 1423, o a Briquet 6045, documentada a Venècia el 1444, amb variants a Hongria de l'any 1443, a Udine i a Nàpols del 1453, i a Bolonya del 1462.
b) Foli II (2)-LXXXI (81), filigrana de la flor de cinc pètals somada de creu, del tipus Briquet 6391, documentada a Utrecht el 1426, amb una variant idèntica documentada a Siena els anys 1433-1434.
c) Foli LXXXVI (86)-CLX (160), filigrana del carro de dues rodes amb els raigs en forma de creu, del tipus Briquet 3544, documentada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1450-1474, a Roma entre 1459-1460 i a Ulm l'any 1473.
Foliació
Núm. total de folis:218
Núm. de guardes originals:11 +
Núm. de guardes afegides:3 + 2
Notes:Foliació moderna amb llapis i xifres aràbigues a l'angle superior dret del recto dels folis del primer plec (taula dels capítols de l'obra).
Dimensions
Alçada x base:292 x 210
Composició material
Plecs
Número:15
Notes:El foli de guarda III, de paper antic, molt esgavellat, restaurat i farcit de probationes pennae, forma part del primer plec.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:folis III de guarda - 11
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:1-16
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:17-32
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:33-48
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:49-64
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:65-80
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:81-96
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:97-112
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:113-128
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:129-144
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:145-160
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:161-176
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:177-192
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:193-208
Plec 15
Tipus:5+2
Folis:209-218
Signatures:sí. Doble numeració: romana (coetània del ms.) i aràbiga (una mica posterior [s. XVI]), en el cos del tractat pròpiament dit.

Impaginació

Disposició del text
Notes:Caixa d'escriptura irregular. Ocupa mitja pàgina. Lletra humanística, amb influències de la bastarda i algun tret cursiu.
Ratllat:sí. La justificació sembla feta amb màstara, amb línies de guia per a les línies d'escriptura i senyals de marques que no són les perforacions típiques, visibles al marge superior, una mica separades del que serien les línies de justificació verticals; aquestes perforacions podrien haver servit de marca per situar la màstara sobre el full. Primera línia escrita.
Perforat:sí. Cf. infra, 12.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. IIr, Vrv, VIv, IXv, XVIIIv, XIXv, XXIIr, XXVr, XXIXv, XXXXIv, LXXXIVv, CVIIIr, CXXIXv, CLVr, CLXIIIIr, CLXXIv, CLXXXVIr, CLXXXIXv, CCIVv.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals vermelles amb filigranes morades, grans al començament del pròleg i de cada tractat, menors a l'inici de capítol. Rúbriques. Calderons vermells. Lletres ensafranades. Dibuixos d'animals als folis XVIIIr, XXXIVv, (al man:) LXXXVIIr, CXXv, CCXIIIr. Manícula: Fol. LXVr, LXXIIIv.
Marginalia:sí. Fol. LXXXIIIrv, LXXXXIVrv («nota es axi en aquest reg ne no es dubta: al cap. 57 del tercer tractat»), LXXXXVIIr, CVIIrv, CXIrv.

Probationes pennae ?

Història

Segells:Folis de guarda III (0), 1r, 5r, Ir, Vr, XIr, XIIIr, XXIVr, XXXVIr, XXXXIIIr, LXVr, LXXIIIr, LXXVr, LXXXIIIIr, LXXXXIr, CIr, CXXr, CXXVv, CXXXXIIIIr, CLIXv, CLXIIIv, CLXVIIIv, CLXXXr, CLXXXVIr, CLXXXIXv, CLXXXXVv, CCIIr, CC[X]IIIIr.
Estat de conservació:Algun forat, com és ara als folis 8, 46.
Procedència:Catalunya, probablement relacionable amb l'escrivania de Caldes de Montbui.


Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea primer comte de Guimerà, 1638, és el terminus ad quem; Casa d'Híxar, 1638; Isidro Fadrique Fernández de Híxar de Portugal y Silva, setè duc d'Híxar; 1735 venta a la BNM, on ingressà quan n'era director Blas Antonio Nassarre.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1r-CCXIII
Taula de capítols:Fol. 1r, inc. de la taula: «Assi comensa lo libre dels Angels e comensa lo primer capitoll qui proposa la altesa de la angelical natura en cartes II».
Fol. 11r, exp.: «Capitol L qui tancha e clou lo present libre el sotsmet ala Santa esgleya de roma en cartes CCXII Amen».
Pròlegs:Fol. I [1]r, inc. del pròleg: «Al molt honorabla e molt saui Mossen Pere dartes mestre racional del molt alt princep e Senyor don Johan per la gracia de deu Rey darago lo seu humil seruidor ffrara francesch xamenis del horda dels frares menos si mateix ab tota reuerencia e honor, en aquell eternal deu quies pare de tots los sants angles (sic) e virtuosos sperits en gloria...»
Fol. I [1]v, exp. del pròleg: «Aço donchs presuposat deuets saber senyer meu que aquest libre dels sants angels en suma conten ensi sinch tractats. Lo primer trectat es de lur altesza (sic) he natura exçellent. Lo segon trectat es de lur horda reuerent. Lo trers (sic) trectat es de lur seruey diligent. Lo quart trectat es de lur victoria feruent. Lo quint trectat es del lur honorable prinçep Sent Miquell president».
Íncipit:Fol. II [2]r, inc. del tractat primer: «(rúbrica) Assi comensa lo libre dels Angels e comensa lo primer capitol qui propossa curt en general la altesa de la angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natural es ten alta e ten Mareuallosa e ten excellent creada (al marge) e exalsade (fi de marge) e hordonada e glorifi cada per nostro Senyor deu que apagua tot nostro seny e enteniment segons lestement
en que de present corem en aquesta vida mortal (seq vida e iter expunct) en tant que de la lur alteza e dignitat no podem pensar ne scriura ne perlar (seq ne parlar iter expunct) propriament segons que es de fet e requer lur gloria e magnifi cha Reuerencia...».
Èxplicit:Fol. CCXIII [213]r, exp.: «... ab aytant sia ab vos tots temps Jhesu christ per la sua gracia clamencia e pietat amen E lo benuyrat sent Miquel e los sants Angels qui us recapten dessa la sua gracia e della la sua gloria amen. Ad quam nos perducat ipse dei fi lius qui est benedictus in secula seculorum Amen. | Finito libro sit laus et gloria Christo amen».
Text:Fol. CCXIII [213]v, inc.: «Primo quod possint absoluere pueros vsque ad XVcim annum inclusiue similiter tonsuratos et religio ssos...».
F. 216v: Inc.: «Item de aquels qui no fan honor alesglesia santa qui es casa de deu e perço legim de ponpeu emperador qui ana en Jherusalem per quant era homo molt baroniuul e fort en armes e uencia moltes batalles, e entra ab força darmes en Jherusalem e de la sglesia de deu feu stables als
cauals, e may apres gonya batala ans perde lemperi e la sua persona. «Item semblant legim del rey antiocus qui auia desonrat lo temple en Jherusalem axi com legim 1º machabeorum Xº e per ço mori a lega mort etc. promissio diuina. «Item semblant de nabuga donosor gran e potent rey per quant feu desonar (sic) al templa de deu fou deposat que perde lo regna e fou per uirtut diuina lansat al bosch ab les besties feres. etc. «Item Nicholau molt poderos princep qui ab la ma manassa que destruyria lo templa de deu e uench ab gran multitud de gent contra lo temple de deu en Jherusalem e fo uençut per Judes Machabeu qui era ab molt poca gent e lo dit machabeu li arranca la lenga ab que maparlaua e li tolch la ma ab que manaçaua destroir lo templa de deu».
Exp.: «... Et concedant dictis casibus omnes confessores qui in dicta ecclesia audiunt confessiones, etc.».
Folis CCXIIII [214]v-216r buits.
Bibliografia:Grahit, 29; Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 111, XXV; Les obres, 62; Martí, Eiximenis, 466; Domínguez Bordona, 11; Martí, Notes descriptives, 340; IGMBN, I, 59; Castro, 15-16, nº 3; Gregorio de Andrés, La valiosa colección de códices del conde de Guimerá en la Biblio teca Nacional, dins «Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz» (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografías y Catálogos 8), Kassel, Edition Reichenberger 1988, 47-54; BOOCT (1984) cnum 676; BITECA (1991-
2003) manid 1474.