Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms2227 (26 / setembre / 2021)

Sant Hilari Sacalm (Selva) - Col·lecció particular d'Àngel Serradesanferm - Ms. el Borrell 1

Publicació de la fitxa: 2015-11-11
Darrera modificació: 2015-11-14
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:altra procedència
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Sant Hilari Sacalm (Selva)
Institució:Col·lecció particular d'Àngel Serradesanferm
Signatura:Ms. el Borrell 1

Relligadura

Original:
Datació:s. XV
Estat:En mal estat.
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:Una inscripció esborrada.
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:Una inscripció esborrada.

Història

Notes de possessors:«Aquest libre és de Nasi de casa Domènec» (f. 16v).
Intervencions d'interès històric:Comptes de compravenda de castanyes d'una mà del s. XVII als ff. 32v-36v.
Conté un paper plegat amb lletra de Carreras Candi: «Los dos primers fulls són oracions a la Verge y bons consells de Fra Turmeda. Segueixen molts fulls en blanch y après hi han los comptes fets de sachs de castanyes en lletra del segle XVII» (Vila - Sierra 2012: 28n).
Estat de conservació:Deficient.
Procedència:En el segle XVI avançat pertanyia a un cert Ignasi Domènec (veg. Notes de possessors). Igual que el ms. Sant Hilari Sacalm - Col·l. Serradesanferm - Ms. el Borrell 2, el 1920, quan fou consultat i editat per Francesc Carreras i Candi, formava part del fons familiar de Manuel Borrell, propietari de l'antiga masia del Borrell (Sant Hilari Sacalm, Selva, sota el puig de Solterra, al terme de l'antiga parròquia de Santa Maria de Mansolí), actualment enrunada. Adquirit per Àngel Serradesanferm a un descendent dels propietaris del mas (Vila - Sierra 2012: 28n).
La proximitat del Borrell al castell de Solterra, la batllia i castlania del qual els propietaris del mas consta que tenien arrendada almenys en el segle XIV i la capella del qual mantenien fins a l'inici del s. XX (veg. Manuel Borrell), ha fet suposar —sense prou fonament— que el ms. provindria del castell (Carreras 1921-1922: 199; Vila - Sierra 2012: 30).
Persones relacionades:Ignasi, de Can Domènec (fl. s. XVI)
Manuel Borrell (fl. 1920)
Àngel Serradesanferm i Valls

Bibliografia

Descripcions:Carreras i Candi (1921-1922), "Lo Passament de la Verge María ...", pp. 198-200 i 213
Bohigas (1982), "Notes sobre l'antic teatre ...", pp. 334-335, núm. 8
Vila i Medinyà - Sierra Valentí (2012), "Textos populars catalans dels s ...", pp. 28-29 i 33-35
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2269
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., 2342
Reproduccions diplomàtiques:Carreras 1921-1922: 201-214 (ed. de tot el ms.)
Vila - Sierra 2012: 39-48 (ed. de tot el ms.)
Reproduccions fotogràfiques:Vila - Sierra 2012: 48 (facs. dels ff. 55v-56r)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Miscel·lània d'obres devotes i de doctrina moral, en la qual destaca l'obra de Turmeda (8), una peça de teatre religiós (9), oracions i eixarms amb finalitat preventiva i terapèutica (5, 10 i 11) i un dibuix de la rosa dels vents (17). L'addició més tardana, del segle XVII (14), relacionada amb la gestió del mas, en demostra una llarga vigència en el si de la unitat domèstica, familiar, d'aquesta explotació rústica. Contingut general del ms. (corregim errors en la foliació presents en algunes descripcions publicades):
► [Texts 1-9 copiats a la fi del s. XV:]
1. f. 1r [Oració salvífica]. Rúbrica en català: «Lo sant para apòstol papa Joan [Joan XXII] otorgà a cascú qui dirà la present oració […]». Text en llatí: «Anima Christi sanctifica me... - ... cum angelis tuis laudante per infinita secula seculorum. Amen».
2. f. 1rv [Oració protectora en llatí]. «Hec est mensura longitudinis corporis Christi sumpta ex dicta cruce Constantinopoli... - ... nec demonem, nec serpentem, nec pestem, nec gradium». [Al marge esq. del f. 1v dibuix d'una creu cabalística molt complexa reproduït per Carrras 1921-1922: 202 i Vila – Sierra 2012: 40].
3. ff. 1v-2r [Llista de conceptes teològics en llatí]. «Trinitas · Àgios · Sother · Mesias... - ... Anoymos · Deus · Fortis». [Probablement, és la llegenda de la creu i, per tant, forma part del núm. 2].
4. f. 2rv [Oració protectora en llatí]. «+ Jhesus in ore + in corde... - ... Filii Dei vivi, miserere michi peccatori».
5. f. 2v [Eixarm contra perill de mort o de presó en català i en llatí]. «Aquesta oració donà sent Luís [Lluís IX de França] al rey Carles [Carles I d'Anjou], e diu: qui la portarà... - ... Sabaot + Socda + Adorterea. – Amen».
6. f. 2v [Oració salvífica en català]. «Senyor, ver Déu Jhesús Christ prech-ta per amor de aquel gog... - ... hun Pater Noster he huna Ave Maria».
7. ff. 3r-4r [Oració salvífica en català]. «En lo nom de Jhesús, Déus hom tot poderós he to[t] misericordiós... - ... leor e glòria per omnia secula seculorum. Amen».
8. ff. 4v-12v [Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments]. «En nom de Déu omnipotent, | vull comensar mon parlament... - ... ab la cort selestial de Paradís. Amén. - Ffinito libro. Sit laus, gloria Christo. Amen. Jhesus Christus». [Manquen folis en aquesta part].
9. ff. 13r-15r [Els Pastorets]. «Per fer la Nativitat de Nostre Senyor. - Josep: Maria, dona, Déus vos sal! | Maria: Senyor, he vós guart Déu de mal... - ... que los peus li vull basar | pus Él nos vench per salvar!».
► [Text 10 copiat al s. XVI avançat:]
10. f. 16r [Eixarm contra febres]. «+ Jhesús anà ellà + Jhesús en son coll la + portà... - ... Orate per me, beate Alberte + Jhseus. - Aquest libre es de Nasi de casa Domènec». [Nota de possessió del volum i nom del recopilador i copista d'aquest eixarm].
► [Texts 11-13 copiats a la fi del s. XV:]
11. f. 19rv [Oració protectora en català]. «Qui aquesta oració dirà tres vegades lo dia... - ... esperansa dels pecadors, fontana de miseri[còrdia] [...]».
12. f. 25r [Magnificat (Lluc 1, 46-55), en llatí]. «Magnificat anima mea Dominum... - ... Abram et semini eius in secula. Gloria Patri». [Segueixen 6 línies illegibles].
13. ff. 25v-26v [Resum de doctrina cristiana (manaments, pecats mortals, sentits corporals i obres de misericòrdia) en català]. «Aquests són .X. manaments que Déus donà a Moyisès... - ... E preguar en les oracions per tots generalment». [Texts 13-17 a Vila - Sierra 2012].
► [Text 14 copiat al s. XVII:]
14. ff. 32v-36v [Comptes de compravenda de castanyes en català].
► [Texts 15-17 copiats a la fi del s. XV:]
15. ff. 47r-[52v?] [Salms penitencials, en llatí i amb la pregària en català]. « Domine, ne in furore tuo arguas me... - ... no sia escampada, capel de Nostro Senyor aquey [...]». [Manquen folis en aquesta part. Omesos per Carreras 1921-1922. Ed. parcial a Vila – Sierra 2012].
16. f. 53rv [Oració salvífica en català i en llatí]. «De aquesta oració avets .D.CCC.Mª [sic] ayns de perdons... - ... Qui vivis et regnas Deus, in secula seculorum. Amen».
17. f. 55v [Rosa dels vents, en català].
Només en destaquem, a Descripció interna, les obres d'interès per al projecte.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV ex. - estimada
Origen:Sant Hilari Sacalm?
Copista:Anònim
Notes:Amb afegits breus del s. XVI avançat i del s. XVII.
Segons Carreras 1921-1922: 197 i Vila - Sierra 2012: 28. Altres datacions: ss. XV-XVI (BITECA).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:57 ff.
Notes:Foliació antiga en romans (ff. I-XXI), que exclou els folis en blanc o escrits més tardanament. Foliació moderna, a llapis (ff. 1-57). Manquen els ff. 6, 9, 20, 21, ***. Els ff. 15v, 16v-18v, 22r-24v, 27r-32r, 37r-46v, 54-55r, 56r-57v són en blanc.
Dimensions
Alçada x base:160 x 150 mm
Composició material
Plecs
Número:4
Tipus:12+12, 3+3, 16+16, 5+5 (amb imperfeccions)

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:120 x 80 mm
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-9, 11-13, 15-17
Tipologia:Humanística cursiva
Escriptura 2
Lloc al ms:10
Tipologia:XVI
Especificacions:Autògrafa d'Ignasi Domènec.
Escriptura 3
Lloc al ms:14
Tipologia:XVII
Decoració i jerarquització
Inicials:Absents [buits]. Espai en blanc per a una caplletra al f. 3r (inici del text 7).
Dibuixos:Dibuixos. Al f. 55v dibuix d'una rosa dels vents, amb el N a la part inferior indicat amb una creu i els noms dels vents en català (facs. a Vila - Sierra 2012: 48).

Descripció interna

5. Anònim, Eixarm contra els enemics i el perill de mort (Col. Serradesanferm, Borrell 1) – f. 2v
Íncipit:«Aquesta oració donà sent Luís al rey Carles, e diu: qui la portarà...».
Èxplicit:«... Sabaot + Socda + Adorterea. – Amen».
8. Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments – ff. 4v-12v
Consistència:fragmentària
Consistència:Manquen folis en aquesta part.
Íncipit:«En nom de Déu omnipotent, | vull comensar mon parlament...».
Èxplicit:«... ab la cort selestial de Paradís. Amén. — Ffinito libro. Sit laus, gloria Christo. Amen. Jhesus Christus».
10. Anònim, Eixarm per a les febres (Col. Serradesanferm, Borrell 1) – f. 16r
Íncipit:«+ Jhesús anà ellà + Jhesús en son coll la + portà...».
Èxplicit:«... Orate per me, beate Alberte + Jhseus».
Observacions:Segueix identificació del posseïdor del volum i recopilador de l'eixarm: «Aquest libre es de Nasi de casa Domènec».
11. Anònim, Oració contra el perill de mort i els mals esperits, i per afavorir el part i un bon viatge (Col. Serradensanferm, Borrell 1) – f. 19rv
Consistència:fragmentària
Consistència:Apoda per la pèrdua d'un foli.
Íncipit:«Qui aquesta oració dirà tres vegades lo dia...».
Èxplicit:«... esperansa dels pecadors, fontana de miseri[còrdia] [...]».
17. Anònim, Rosa dels vents (Col. Serradensanferm, Borrell 1) – f. 55v