Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms25 (15 / maig / 2021)

París - Bibliothèque nationale de France - Manuscrits: Esp. - 38

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-05
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:París
Institució:Bibliothèque nationale de France
Fons:Manuscrits: Esp.
Signatura:38
Sigles usuals en la tradició:S

Relligadura

Datació:s. XIX
Notes:II-II, del XIX, filigrana de M. Perrier i raïm. Foli de guarda inicial Iv, a dalt, escrit en llapis: «131», antigua signatura del Supplément français.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) i 3)-7) ferros daurats; al centre la N amb corona imperial, voltada de fulles de llorer; 2) en majúscules daurades: «Traités | ascétiques | en catalan». A l'última secció, etiqueta de paper blanc enfosquit enganxada, amb la cota actual del ms: «Esp. 38», i gomet vermell enganxat sobre l'etiqueta.
Altres:Plecs cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant set nervis interns. Hi corresponen set nervis externs.
Coberta
Matèria:Pasta de paper recoberta de pell marró.
Títols:Contratapa I, a dalt, etiqueta rectangular de paper blanc amb la cota actual del ms.: «Esp. | 38». Més amunt, al marge dret, restes d'etiqueta anterior enganxada, potser per a tapar alguna signatura anterior.
Altres:338 x 250 x 60
Decoració de la coberta:A les dues cobertes, en ferros daurats, armes de l'emperador Napoleó I. Tres filets d'or al llarg dels cantons. Ferros daurats als cantons de les contratapes.
Altres elements:Cobertes (folres) de paper d'aigues. Talls amb restes de pintura vermella. Destruïdes les dues capçaleres, queda només a dalt i a baix la capçada. Llavis amb ferros daurats, força esvaïts els dels llavis central i inferior.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 97*-103*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-27 ?

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:146
Núm. de guardes afegides:2+6 + 2
Notes:Els sis primers folis fragmentaris foren numerats en tinta i xifres aràbigues durant el segle XIX; sota l'actual número 3 del foli corresponent es llegeix en lletra del s. xvii o xviii: «cinquante sixieme». Després dels sis primers folis de taula, el ms. porta una numeració coetània en xifres romanes, escrita en tinta sèpia a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:325 x 240
Composició material
Plecs
Número:20
Notes:El manuscrit és molt mutilat al principi. Dels sis folis que contenien la taula en resten fragments del primer corondell del recto i segon del verso. Els quatre primers folis del tractat presenten un aspecte semblant; només els folis II i IV conserven sencer el corondell primer del recto i segon del verso. Es perden així, ultra gran part de la taula, els set primers capítols, car el vuitè comença al foli Vra.
En els folis finals de plec, a l'angle inferior dret, es pot llegir l'anotació «correc».
El darrer foli potser formava part de la coberta primitiva del llibre o era un foli de guarda. A la part baixa del recto hi ha aquesta inscripció: «nota a alaua (?) [de] belles coses in mundo». Al verso, es llegeix amb dificultat: «E[n] prasse X ll. (?) XI ss. IX [d]», degut als estralls de la cisalla.
Al foli Vrb, al marge, escrit en tinta sèpia: «419». Ordre dels folis de pergamí al segon plec: carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèlcarn, etc., el mateix en tot el volum.
Plec 1
Tipus:3+2
Folis:1-6
Plec 2
Tipus:4+2
Folis:1-8
Reclam:Rahonen
Plec 3
Tipus:4+2
Folis:9-16
Reclam:gracies
Plec 4
Tipus:4+2
Folis:17-24
Reclam:a ell en lo
Plec 5
Tipus:4+2
Folis:25-32
Reclam:erram
Plec 6
Tipus:4+2
Folis:33-40
Reclam:[poc]h[a] [reclam escapçat i gairebé il·legible]
Plec 7
Tipus:4+2
Folis:41-48
Reclam:deles gents
Plec 8
Tipus:4+2
Folis:49-56
Reclam:exoseys
Plec 9
Tipus:4+2
Folis:57-64
Reclam:deguda al
Plec 10
Tipus:4+2
Folis:65-72
Reclam:Capitol
Plec 11
Tipus:4+2
Folis:73-80
Reclam:primerament
Plec 12
Tipus:4+2
Folis:81-88
Reclam:parlarets
Plec 13
Tipus:4+2
Folis:89-96
Reclam:uenidores
Plec 14
Tipus:4+2
Folis:97-104
Reclam:de lurs maleficis
Plec 15
Tipus:4+2
Folis:105-112
Reclam:special repos [reclam mig escapçat]
Plec 16
Tipus:4+2
Folis:113-120
Reclam:XLIº capitulo
Plec 17
Tipus:4+2
Folis:121-128
Reclam:hauja
Plec 18
Tipus:4+2
Folis:129-136
Reclam:finalment
Plec 19
Tipus:4+2
Folis:137-144
Reclam:ala fin
Plec 20
Plec:Plec coix.
Tipus:1/2
Folis:145-[147]

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli CXLVr: 30 + 65 + 25 + 65 + 55 × 48 + 195 + 78.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:195 x 155
Número de ratlles:38-40
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom: 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats rodons per a definir la caixa d'escriptura i els corondells al marge superior dels folis.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions del mateix copista, el qual a l'angle inferior dret del verso del darrer foli de cada plec escriu la nota «correc» (correctum), als folis Vvb, VIIra-vb, IXva, Xvb, XIIrb, XIIIrb, XIIIIra-vb, XVIra, XVI-IIva, XXva, XXIIIvb, XXVva, XXVIrab-vb, XXVIIrb, XXIXra, XXXIvb, XXXIIIIrb-va, XXXVIIva, XXXVIIIvb, XXXIXra, XLrb, XLIIrb, XLIIIra-va, XLIIIIrb, XLVva, XLVIIva, XLVIIIra, XLIXra, LIra, LIIIva, LIIIIrava, LVIvb, LIXrb-vb, LXvb, LXIIrb, LXIIIIrb, LXVva, LXVIva, LXVIIra, LXIXrb, LXXra-b-va-b, LXXIIIra, LXXVIrb, LXXXa-va, LXXXIIrb, LXXXIIra, LXXXIIIvb, LXXXVIIrb, XCIva, XCVrb, Cva, CIva, CVra, CVIva, CVIIrb, CVIIIra, CXIIra, CXVra, CXXIra, CXXIIra, CXXIIIIva, CXXVIIra, CXXIXra, CXXXva, CXXXIrb-vb, CXXXIIIrb-va, CXXXIIIIv, CXXXVva, CXXXVIIIva, CXLIIra, CXLIIIIva-b.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials dels cinc tractats de l'obra blaves i vermelles amb filigrana plena de color malva i antenes de color vermell en forma de semiorla. Capitals vermelles i blaves alternades, amb tocs de filigrana malva i vermella respectivament. Rúbriques, calderons blaus i vermells.
Marginalia:sí. Notes, signes de nota i manícula als folis IIvb, IIIra, VIIIra, XIva, XIIrb, XVIIrb, XXIIIva, XXXvb, XXXIIIIva, XXXVIIIvb, XXXIXrb, XLIIIvb, LIIIva, LVIIra, LXIvb, LXIIIIvb, LXVvb, LXVIIIrb-vb, LXXIIva, LXXIIIIvb, LXXVrb, LXXVIIvb, LXXVIIIra, LXXXIra-b, LXXXIIIrb, LXXXVra-vb, LXXXVIIra-b, LXXXVIIIva, XCVIra, CIIIra, CIXvb, CXXI-Ivb, CXXXra.

Història

Segells:Segell de la Bibliothèque Royale als folis 1r, Vr, CXLVIv.
Notes de possessors:«Supplément français 131».
Estat de conservació:Acceptable, amb les mutilacions esmentades.
Procedència:Catalunya.

Formava part del fons Supplément Français, manuscrits de procedència no ben controlada.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-6
Taula de capítols:Fol. 1ra, inc. de la taula: «Capitol primer qui proposa curt en general la altea dela angelical natura encartes (rúbrica) I carta (fi de rúbrica).
Fol. 6ra, exp. de la taula: «Capitol XXXVI qui continua [...]sells de sanct Michel special[ment] contra los ecclesiastichs qui s[...] (fi ne mutilus).
Foli 6vb buit.
Folis I-CXLVI. Fol. Ira, inc. de l'obra: «(rúbrica) Comensen los t[ractats del present] libre de natura [angelical los] quals son V tots [per capitols] composts per maestr[e] francesch] Eximenis del ord[e de frares] menors. Lo primer tracta...».
Fol. CXLVIva, exp.: «... E en special per merits de mossenyer sant Michael e dels sancts Angels als quals vos recoman axi carament com se ne puys. E ab aytant sia ab vos tostemps Ihesuchrist per la sua clemencia Amen.»
Catàlegs:Morel-Fatio, Catalogue, 3b, nº 12; J. Massó i Torrents, Les obres, 66; Martí, Eiximenis, 466; BOOCT (1984) cnum 680; BITECA (1978- 2004) manid 1478 cnum 680.