Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms2584 (04 / agost / 2020)

Palma - Arxiu Capitular de Mallorca - Capbreus, còdexs i repertoris - s/n (Perellós de Pacs)

Publicació de la fitxa: 2019-04-10
Darrera modificació: 2019-04-10
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:altra procedència
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:il·localitzat
Ciutat:Palma
Institució:Arxiu Capitular de Mallorca
Fons:Capbreus, còdexs i repertoris
Signatura:s/n (Perellós de Pacs)

Història

Estat de conservació:Quan el va veure i copiar Bartomeu Pasqual (1870), els cinc primers folis i el darrer es trobaven en molt mal estat, quasi illegibles.
Procedència:1. Autògraf de Perellós de Pacs, elaborat entre vers 1539 i 1576 per a la gestió i memòria de casa seva. -- 2. Els seus descendents, entre els quals Ramon Burgues-Safortesa (1627-1694), anomenat popularment el Comte Mal. -- 3. El 1870 era a l'Arxiu Capitular de la Catedral de Mallorca, on aquell any asseguraren a Bartomeu Pasqual que havia estat del Comte Mal (de la qual cosa no n'hi ha més proves; vegeu biografia de Perellós de Pacs per altres possibles vies d'ingrés a l'ACM), i on ja no es va trobar a la darreria de la dècada de 1980. -- 4. Actualment, en lloc desconegut.
Persones relacionades:Ramon Burgues-Safortesa Pacs-Fuster de Vilallonga i Nét (1627 – 1694)
Bartomeu Pasqual Arrom (1822 – 1884)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1539 - 1576 - estimada
Origen:Palma
Copista:Perellós de Pacs (m. c. 1590)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:80 ff.
Dimensions
Format:in-4

Descripció interna

1. Perellós de Pacs, Llibre de notes i rebuts
Íncipit:[...] «A XXIII de satembra l'any MD quoranta set, me donà an Nicolau, mon jermà, tres lliures per mans de Juan Moyà, per lloguer de la mia botigua...»
Èxplicit:«... Jo no·l puch forsar que·m [...]tre mig any puys ja comensat [...] las mans y algun poch de [...]inestra que m'à fetas portes» [...]
Observacions:Íncipit i èxplicit segons la còpia efectuada el 1870 per Bartomeu Pasqual, que va ometre els folis en mal estat del principi i del final.
Edicions:Pacs (1999), Noticiari d'una casa noble ..., pp. 33-97 (a partir de la còpia de Bartomeu Pasqual)
1.1. Anònim, Receptes culinàries, casolanes, veterinàries i de medicina (Perellós de Pacs)
Rúbriques:(1) «Per a fer mitga lliura de salsa» (p. 171); (2) «Recepta de hun betum per alfàbies qui tinguen alguna fesa per hon vesan» (p. 180); (3) «Recepta per a falcons, la qual tinch de hun casador, qui·m vené hun tunisench, qui anava ab las galeras de don Bernaldino» (pp. 180-181); (4) «Recepta per hun cavall qui quau y fa·s mal a les cames» (p. 182); (5) «Medicina molt apropiada per a dona que tingua flux de sanch qu·és byudament» (p. 197); (6) «Lo que m'à consallat lo manasqual de Manacor que fasa al caval per lo mal que té al bras, a la cayella de hun puny, qui·l fa coxetgà» (pp. 211-212).
Observacions:Lliçó i paginació de la còpia de 1870.
Edicions:Pacs (1999), Noticiari d'una casa noble ..., pp. 51, 56-57, 66 i 75 (a partir de la còpia de Bartomeu Pasqual)