Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms26 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès - Manuscrits - 4

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-11-16
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès
Fons:Manuscrits
Signatura:4
Sigles usuals en la tradició:T

Relligadura

Datació:s. XX
Notes:II + II. Foli de guarda inicial IIv, número de registre del volum escrit en tinta negra al capdavall del foli: «R. 2412». El recto dels folis de guarda inicial Ir i final IIv és recobert del mateix paper d'aigues que les contratapes.
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:1) buida; 2) teixell de pell vermella amb inscripció en lletres daurades: «F. Eximenis | Libre | dels | Angels»; 3) buida; 4) teixell de pell negra, amb inscripció daurada: «Manuscrit | IV»; 5) buida.
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant tres nervis interns, clarament perceptibles, sense relació amb les cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Cartró recobert de pergamí groc.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta de paper enganxada: «Ateneo Barcelonés | Biblioteca | Nº 2412 | Arm. S-53 | Est. IV-17 | 817. 3-4 N Exi».
Altres:285 x 215 x 40
Decoració de la coberta:Contratapes recobertes de paper d'aigues de color gris, blanc i blau.
Altres elements:Cobertes (folres) del paper d'aigues indicat. Talls daurats. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 104*-106*.
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​mdc.cbuc.cat/​cdm4/​document.php?CISOROOT=/​man ...

ILCC Microfilm M-25

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:La major i més antiga part del ms. fou escrita entre 1418 i 1429. Els folis nous foren afegits entre finals del s. XV i principis del XVI. - expressa
Copista:Francesc Gaufred (fl. 1418)
Notes:Com hem dit, el ms. perdé alguns folis, que foren refets i afegits als originals entre 1479 i els primers anys del s. XVI, durant l'època dels Reis Catòlics, sense que sigui possible afinar més.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) De les muntanyes encerclades i somades de creu, semblant a Briquet 11852, datada a Dijon ca. 1376, amb variants idèntiques a París de l'any 1388, a Autun de l'any 1389, a Namur de l'any 1396 i a Brunswick del 1415: folis I, VII, XVII-XIX, XXII-XXVII, XXXI-LXXXIIII, LXXXVIII, XCVI-XCVIII, C.
b) De les muntanyes somades de creu semblant a Briquet 11689, datada a Florència entre 1411 i 1421, amb variants idèntiques a Brunswick de l'any 1412 i a Pisa de l'any 1416: folis XCI-XCIIII, CXVI, CXXII.
c) De les muntanyes somades de tija i estrella de dos traços, semblant a Briquet 11750 datada a Perpinyà a partir del 1418, amb variants similars a Pàdua de l'any 1421, a Roma de l'any 1423, a Lucca dels anys 1423-1427, altra vegada a Perpinyà dels anys 1424-1425 i a Forez del 1427: folis CIICXI, CXVIIII, CXXII.
d) De les muntanyes encerclades, semblant a Briquet 11931, datada a Pisa a partir del 1479, amb variants idèntiques a Pistoia dels anys 1483-1492, a Palerm de l'any 1484 i a Pisa de l'any 1489: folis [II]-VI, X-XII, XXI, XCVIIII, CXII, CXV.
Foliació
Núm. total de folis:124
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Foliació en tinta i en xifres romanes, contínua i contemporània de l'escriptura, a l'angle superior dret del recto dels folis. A partir del foli XV, altra numeració superposada, en llapis i xifres aràbigues, que va del 1 al 42 (folis XV-LVI).
Dimensions
Alçada x base:278 x 210
Composició material
Plecs
Número:9
Notes:El manuscrit patí mutilacions versemblantment els seus primers cent anys d'existència. Per això a finals del s. XV o a la primeria del segle XVI foren afegits els folis que mancaven: II-VI, IX-XIII, XV, XXI, XXIII, LXXXV, XCVIIII, CXII, CXIIbis, CXIIII-CXV. El foli que nosaltres anomenem CXII bis és el foli no numerat que ve després del CXII. La novetat d'aquests folis respecte dels altres és confirmada tant per la filigrana, com per l'escriptura.
Plec 1
Tipus:7+2
Folis:1-14
Plec 2
Tipus:7+2
Folis:15-28
Plec 3
Tipus:7+2
Folis:29-42
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:43-56
Plec 5
Tipus:7+2
Folis:57-70
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:71-84
Plec 7
Tipus:7+2
Folis:85-98
Plec 8
Tipus:7+2
Folis:99-112
Plec 9
Plec:Plec coix.
Tipus:8/5
Folis:CXII bis - [CXXIV]

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 68 + 15 + 67 + 28 × 36 + 190 + 50.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 150
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 4.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV in.
Especificacions:Folis originals, escriptura bastarda, d'una sola mà. Francesc Gaufred o Jaufred és el copista principal. Dos copistes innominats van completar el manuscrit en les parts afegides.
Escriptura 2
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:1491-1500 o 1501-1510
Especificacions:Folis afegits, de dues mans: la primera escriu els folis II-VI, IX-XIII, XX-XXI, XCVIIII, CXII-CXIIbis, CXIIII-CXV; la segona escriu els folis XV, XXVIII, LXXXV.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als fol. Vv, VIIr, XXXVv, LXXXIIIv (del s. XVI), Cr.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicial blava i vermella, amb filigrana vermella. Capitals blaves i vermelles alternades, amb antenes vermelles o malves, en algunes esvaïdes. Calderons vermells. Rúbriques. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de vermell. En els folis afegits, les inicials no solen tenir antenes, rarament hi ha calderons i rúbriques; aquestes darreres són substituïdes per lletres en tinta negra resseguides amb tinta vermella.
Marginalia:sí. Notes i signes de nota als folis XIIIIr, XLVIr, LIIIIv, XLVIIIIr.

Història

Segells:Timbres de la Biblioteca de l'Ateneu al foli 1r, LXXXr, CXXIIIv.
Notes de possessors:«S-53 - IV - 17» (topogrà. c); «817.3 - 4 N Exi» (de matèries).
Estat de conservació:El ms. ha estat restaurat durant el segle XX, puix que quan Massó el descrigué l'any 1909, encara tenia escantonats els sis primers folis, que ara es veuen restaurats. El ms. ha estat molt afectat per la humitat, i la relligadura que veié Massó n'era molt malmenada; per aquest motiu el ms. presenta pàgines amb l'escriptura esvaïda, encara que llegible. Molt pocs forats de corc.
Procedència:Catalunya, probablement del bisbat de Girona, qui sap si del de Banyoles.

Procedeix de la venda que el 2 de desembre del 1899 Miquel Victorià Amer va fer a l'Ateneu Barcelonès dels 4.000 volums que formaven la seva biblioteca: cf. la lletra d'E. Moliné i Brasés a J. Massó («La biblioteca del Ateneo»), dins Jaume Massó, Biblioteca del «Ateneo Barcelonés», o. c., VII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – I-CXXIII
Text:Fol. Ira, dalt de tot, en llapis, signatura actual del ms.: «IV». Fol. 1ra, inc.: «(rúbrica) Primerament posa Curt E en general la altesa de la angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e tan maraualosa e tan exsellent creada exalçada ordonade e glorifi cade per nostre senyor deu que passa tot nostre seny he antaniment...»
Fol. CXXIIIvb, exp.: «... angels als quals vos recoman axi carament com se ne puch. E ab aytant sie ab vos tostemps Ihesu christ per la sua clemencia amen. Ffi nito libro sit laus et gloria christo amen. Ffrancischus yaufredi uocatur qui scripsit benedicatur amen».
A sota, al man: «A XXVIIIIº de noyembra la vespra de sent endreu lany Mº CCCC XXVIIIIº se despobla la vila de banyoles per ffra G. de pau65 abat del dit loch».
Catàlegs:J. Massó i Torrents, Biblioteca del «Ateneo Barcelonés». Catàleg dels manuscrits, Barcelona 1902, 66-68; Les obres, 67; Martí, Eiximenis 465; BOOCT (1984) cnum 691; BITECA (2009) manid 1489 cnum 691.