Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms270 (18 / abril / 2021)

Morella - Arxiu de la Parròquia Arxiprestal de Santa Maria la Major - Còdexs - s. n. (I)

Publicació de la fitxa: 2014-11-13
Darrera modificació: 2015-11-21
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:il·localitzat
Ciutat:Morella
Institució:Arxiu de la Parròquia Arxiprestal de Santa Maria la Major
Fons:Còdexs
Signatura:s. n. (I)
Signatura alternativa:I (Betí 1917)

Relligadura

Original:
Datació:s. XV m.
Coberta
Matèria:Posts cobertes de pell de vedell blanca
Títols:Sense cap títol.

Història

Estat de conservació:Malmès. Falta un nombre indeterminat de folis al mig i potser al final.
Procedència:Forma part d'un lot de llibres cedit a l'església arxiprestal de Morella pel notari morellà actiu a Tortosa Francesc Manresa en el seu testament l'any 1447 (executat pels marmessors el 1452). Dotze d'aquests llibres, entre els quals aquest (núm. 8), foren prestats a Joan Allepús, que els retornà el 1470 (Betí 1917: 49-50). Francesc Manresa copià personalment la majoria de les obres del ms. (Betí 1917: 48 en comparà la cal·ligrafia), i una de les altres mans que s'hi detecten Betí 1917 proposà, sense proves, que podria correspondre al seu probable oncle Guillem Manresa, guardià del convent de Sant Francesc de Morella.
Desaparegut durant la guerra de 1936-1939.
Vegeu els mss. Morella - APASMMM - Còdexs - 14 i Morella - APASMMM - Còdexs - s. n. (IV).
Persones relacionades:Francesc Manresa (s. XIV últim quart – 1447/1452)
Guillem Manresa (fl. s. XIV – s. XV)
Joan Allepús (fl. s. XV)

Bibliografia

Descripcions:Betí (1917), "Notícies de dos manuscrits de ...", núm. I, pp. 49-50
Betí (1922), "Bibliografia vicentina: sermones ...", pp. 137-138 (texts 12, 21-22 i 40)
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2101
Bibliografia contextual:Betí (1922), "Littera missa sanctissimo in ..." (texts 21-22)
Perarnau i Espelt (1988-1989), "El text primitiu del De mysterio ..." p. 15

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Miscel·lània de textos religiosos i profètics, d'un marcat caràcter franciscà. Betí 1917 hi distingí fins a 42 parts, entre les quals destaquen un sermó de Vicent Ferrer, inc. «Dominica VIIª post pentecostes in civitate Barchinone...», incomplet (12, 3 pp. i mitja); un Tractat d'oració, en català, inc. «Tu, qui vols fer oració, cové que hages fonament...», apòde (17bis, 11 ff.); uns proverbis acèfals en català, inc. «... de la fembra que ha vestidures...», expl. «... lo qual ha desigat e al qual la aport la sua dampnable bellesa» (18, 3 ff.); els Proverbia de Sèneca (19, 21 prov. en 1 p.); l'Epistola de cura et modo rei familiaris utilius gubernande, de Bernat de Chartres (20, 2 ff.); el Tractat de l'anticrist, de Vicent Ferrer, en llatí (21, 2 ff.) i en català, incomplet (22, 14 ff.); un recull d'instruccions i oracions, en llatí i en català (24); la missa de l'Àngel Custodi de fra Joan Ermengol, bisbe de Barcelona (27, 5 pp.); el Tractatus super VII psalmos penitentiales, d'Innocenci III (28, 3 pp.); i la Confessió de Barcelona, d'Arnau de Vilanova, en català (37, 6 ff.).

De la descripció de Betí 1917 es dedueix que és un còdex miscel·lani, i no factici com es diu a BITECA [2014].

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:c. 1430-1450 - estimada
Origen:Tortosa
Copista:Francesc Manresa (s. XIV últim quart – 1447/1452) [copista principal]
Notes:El text 24 esmenta l'any 1430 com una data pròxima en el temps. Francesc Manresa, instal·lat a Tortosa des d'almenys 1421, inclou el volum al seu testament de 1447 entre els que cedeix a l'església de Morella, llegat que fou dut a efecte el 1452 («Ítem, un libre on ha diverses coses ab cubertes de pergamí engrutat cubert de pell de cervo», podria ser aquest segons Betí 1917: 47 i 50). Pensem que compilaria el volum en l'última etapa de la seva vida, i que això s'adiu amb el tema i el to de moltes de les obres que conté.
Vegeu Història > Procedència.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:121 ff.
Notes:Sense foliació antiga. Manquen alguns folis al mig i potser al final.
Dimensions
Alçada x base:215 x 145 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:texts 1-12, 16-20, 22-25 i 28-41
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Tortosa
Datació:c. 1430-1450
Especificacions:Identificable amb Francesc Manresa (Betí 1917: 48).
Escriptura 2
Lloc al ms:texts 13-15, 21 i 26-27
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Tortosa
Datació:c. 1430-1450
Especificacions:Diverses mans. Vegeu Història > Procedència.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. En vermell.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. En vermell.

Descripció interna

18. Anònim, Proverbis – 3 ff.
Consistència:fragmentària
Consistència:Acèfal.
Íncipit:«... de la fembra que ha vestidures...».
Èxplicit:«... lo qual ha desigat e al qual la aport la sua dampnable bellesa».
Rúbriques:«Dels amichs», «De dar bon consell a son amich», [...], «Dels fills», «De la mare» [...] (al marge).
19. Sèneca, Anònim, Liber de moribus
20. Bernat de Claravall [sant] (pseudo), Anònim, De cura et modo rei familiaris utilius gubernandae – 2 ff.
24. Anònim, Eixarms i oracions per a diverses finalitats (APABSM I)
Observacions:Recull d'instruccions i oracions diverses, en català i en llatí, «contra tempestat» i altres mals, oració «pro morbo glandularum, oracio beati Sebastiani, oracio beati Nicasi» (1); oració que comença «aquesta oració ha tramesa la Puncella, àlias Pastorel·la de França, al senyor rey de Aragó, notifficant que en l'any .XXX. deuen ésser grans mortaldats per tota Spanya» (és a dir, Joana d'Arc, 1412-1431) i altres (2); antífona i oració de santa Elena, oració «optima» i oració de sant Agustí (3).
24, 3.3. Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Oració de sant Agustí, Traductor: Anònim
37. Arnau de Vilanova, Confessió de Barcelona – 6 ff.
Preliminars:«Super facto adventus Antechristi»
Íncipit:«Dauant uos molt alt e car senyor»
Èxplicit:«e uull quen façats copia a tots cells qui laus demanaran»
Observacions:«Sis fulles de lletra apretada i menuda. Capçalera i final en llatí. La manifestació en català. És còpia d'un acte notarial pres pel notari de Barcelona Bertomeu de Marcha a requesta de dit Arnau de Vilanova, en Barcelona, a 11 juliol 1305, «coram jllustrissimo domino Jacobo dei gracia Rege Aragonis» (Betí, 1917) «En el manuscrit de Morella el títol inicial, en llatí, era "Super facto adventus Antechristi» (Mensa i Valls, 2012)
Bibliografia:Mensa i Valls (2012), "La vernacularització al català ..."