Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms297 (23 / setembre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Ripoll - 129

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2020-11-28
Bases de dades:Cançoners
Descripció
Autor:Sadurní Martí, Anna Radaelli
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Ripoll
Signatura:129
Signatura alternativa:Estante 3º, cajón 4º; núm. moderno 6; núm. antiguo 5
ES.08019.ACA/3.37.4//ACA,COLECCIONES,Manuscritos,Ripoll,129
Sigles usuals en la tradició:c — Cançoneret de Ripoll

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Llom
Títols:Fracmentos de varias materias escolasticas y La Palma de S. Agustin

Bibliografia

Descripcions:Beer (1907-1908), Die Handschriften des Klosters ..., II, p. 112
Rubió i Balaguer (1905 [=1911]), "Del manuscrit 129 de Ripoll del ...", 285-86
Massó i Torrents (1915), "Bibliografia dels antics poetes ...", 27
Marshall (1972), The Razos de trobar of Raimon ..., xii-xiii
Biteca : http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1275 ...
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​pares.mcu.es/​ParesBusquedas/​servlets/​ImageSe ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:AQUEST MANUSCRIT FACTICI, COMPOST PER MÚLTIPLES MANUSCRITS, D'ORIGENS I ÈPOQUES DIVERSOS, AGRUPATS SOTA UNA SOLA RELLIGADURA ES TROBA ENCARA EN PROCÉS DE DESCRIPCIÓ.

Unitat de composició A

Folis implicats:19r-30v

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes als fulls 24-25, 21-28, 20-29, semblant a Briquet º7349-79 i 1567-69 de Valls Subirà (1303-15, 1348) [Badia (1983), Poesia catalana del s. XIV ..., 20-21]
Foliació
Núm. total de folis:12
Dimensions
Alçada x base:225 x 155
Composició material
Plecs
Tipus:6+6

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Especificacions:Escrit a ratlla tirada

Descripció interna

1. [Error: obra=0 no existeix] – 1r-8r
2. [Error: obra=0 no existeix] – 9r-13r
3. Guglielmus Hentisberus, Tractatus de sensus composito et diviso – 14r-18v
4. Esop, Faules – 18r-18v
5. Jofre de Foixà, Regles de trobar – 19r-25r
Consistència:fragmentària
Consistència:El fragment comença al quart paràgraf de l'edició Marshall (1972), The Razos de trobar of Raimon ... (ms R), per la pèrdua probable d'un full.
Íncipit:Temps coue aguardar . q(ue) lus te(m)ps sia se(m)bla(n)s ablautre . Aysi co(m) ho(m) de [...]
Èxplicit:Espleguo(n) les regles de trobar
Rúbriques:Temps
Edicions:Marshall (1972), The Razos de trobar of Raimon ... 55-91
6. Tractat sobre gèneres i rimes – 25v-26v
Íncipit:Apartat sobre gèneres: 25v [Ca]nço(n)s ha(n) .v. o vij. cobl(e)s ab ia tornada . axj co(m) aq(ue)la d(e)n G(uillem) d(e) cabestayn . q(ui) diu . Er
Apartat sobre rimes: 26r Rima es sembla(n)ça du mot ab altra en la fi . ca(n)t al(e)s letres e al acce(n)t. E dich ca(n)t
Èxplicit:Apartat sobre gèneres: 26r Totes l(e)s altres man(er)es qui son axj com viades o est(ri)bots . o se(m)bla(n)s no son d(e) jnte(n) | cio d(e) la art. p(er) ço cor son (con)tra ço q(ui) p(ri)ncipalme(n)t se ente(n) en la art de trobar. | ço es gint p(ar)lar e cortesa.
Apartat sobre les rimes: f26v Tot se fa comuname(n)t p(er) soptilesa . o p(er) alcuna altra necessitat p(er) q(ue) aço basta | (com)plidame(n)t
Rúbriques:Apartat sobre els gèneres: Aq(ue)stes son les difere(n)cias . entre les Canço(n)s . Tenço(n)s . Sirue(n)tesch . cobles . uers . dançes . [desda]nçes e uiaderes
Apartat sobre les rimes: Aq(ue)stes son les man(ier)as de les rimes
Edicions:Marshall (1972), The Razos de trobar of Raimon ... 99-105
7. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC), Amorosa mayhorquina – 27r
Preliminars:Al principi hi ha l'íncipit d'una altra cançó cancel·lat: "Atressi co"
Íncipit:Amorosa mayhorq(ui)na. mo(n) cor tenits e mo(n) sen. cint damor p(er) uos {se} lia -- interl.
Rúbriques:Dançia.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0a.3.htm
Reproduccions:27r : http:/​/​pares.mcu.es/​ParesBusquedas/​servlets/​ImageSe ...
8. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC), En frayre, en la divina – 27r
Íncipit:En frayre en la diuina. deytat enteyramen. degrets puyar sens falia.
Rúbriques:Inici: 27r Rep(ro)bat(ur) dupl(i)c(iter) p(riu)s sic.
Inici tornada: 27r Se(cun)da rep(ro)batio.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0a.5.htm
Reproduccions:27r : http:/​/​pares.mcu.es/​ParesBusquedas/​servlets/​ImageSe ...
9. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC), Bels aymis, qui be 'ndivina – 27r-27v
Íncipit:Bels aymis q(ui) ben diuina. pe(n)sar deu daltruy lenten. ans quel reprou de folia
Rúbriques:Respo(n)sio siue defensio ad utr(um)q(ue)
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0a.4.htm
Reproduccions:27r : http:/​/​pares.mcu.es/​ParesBusquedas/​servlets/​ImageSe ...
27v : http:/​/​pares.mcu.es/​ParesBusquedas/​servlets/​ImageSe ...
10. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC), Ayman suy Bel Joy e l'alba – 27v
Íncipit:Ayman suy bel joy e lalba / ques midons / queu tench apropri e lam trop. car
Rúbriques:Propt(er) hec due cuble. respo(n)sio et jnuasio.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0a.1.htm
11. Anonimi Dibattiti del Cançoneret de Ripoll (RIALC), Axi con çel qui be 'sxalba – 27v
Íncipit:Axi co(n) çel quj bes xalba. on lays trau poyrit d(e) xop. un adop. es p(er)dut / p(er)q(ue)
Rúbriques:Respo(n)sio ad istos u(er)sus.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0a.2.htm
12. Capellà de Bolquera, No·m pux d'amar vos estraire – 27v-28r
Íncipit:Nom pux daymar uos estrayre. dolça do(m)pna. tant uos uey auine(n)t e de bo(n) ayre
Rúbriques:Dançia. retro(n)xada.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.5.htm
13. Capellà de Bolquera, Fis vos sui aiman – 28r
Íncipit:ffis uos suy ayma(n) . ses engan / ab ferm tala(n) cors be(n) estan. donchs p(re)ndra(us) m(er)ces
Rúbriques:Alia da(n)çia retro(n)xada
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.1.htm
14. Dalmau de Castellnou, Dompna, de mi merce us prenya – 28r
Íncipit:Do(m)pna d(e) mj m(er)ce(us) p(re)nya. trop hay sofert mal damor. playa(us) qualcun be me(n) ueya.
Rúbriques:Dançia
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​33.1.htm
Observacions:L'atribució és dubtosa (Badia 1983: 211). Al marge inferior es llegeix: Respo(n)siua isti(us) da(n)cie que at(ri)buit(ur). An dalmau d(e) castel nou . est jn q(ui)nto folio. et jncipit . Seny(er) ualor nom
15. Anonimi (RIALC), Gentil dompna sens erguyl
Íncipit:[Gen]til do(m)pna sens erguyl. si uostramor no(m) acuyl. ay las que(m) faray morray.
Rúbriques:dancia.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0.61.htm
16. Anonimi (RIALC), Xi com la flor ben olen
Íncipit:Xi con la flor ben olen. odos gita ses afan pari la u(er)ges lenfan.
Rúbriques:dançia u(ir)gi(ni)s gl(or)iose
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0.152.htm
17. Pere Alemany, Ai, senyer, saludar m'ets? – 28v
Íncipit:Ay seny(er) saludar mets. ma dança de(us) uos don jay. dun uenits euso diray.
Rúbriques:Dançia. P(etri) Alamayn.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​4.1.htm
18. Hugó [fra], Guays e jausents xanti per fin'amor – 29r-30v
Preliminars:v. 35 variant al marge: ab suy dolç visch.
El text està parcialment mutilat pel deteriorament dels marges del paper
Íncipit:Guays e jausents xanti p(er) finamor / car e xausit {g} jent e plase(n)t aymia
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​82.1.htm
19. Francesc, Le guay dolç cors a quuy s'es junct – 29r
Íncipit:La guay dolç cors / {a quuy} a quuy ses junct / le meu pens e lamor ju(n)cta. -- del.
Rúbriques:Cancio ai(ec)tiuata.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​68.1.htm
20. Anonimi Dibattiti sul Capellà de Bolquera (RIALC), Lo noble archipestre – 29v
Íncipit:Narchipestre si de(us) bonaue(n)t(ur)a / uos do si(us) plats / donats mun d(e)claratge. duna rayso /
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0.88.htm
21. Capellà de Bolquera, Lo fills Nohe les terres per mesura – 29v
Íncipit:Los fylls nohe. les t(er)res p(er) mesura / p(er)tin aprop / namroth nach seyoratge.
Rúbriques:Respo(n)sio / ad p(re)dicta(m)
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.3.htm
23. Capellà de Bolquera, Li fait Dieu són escur – 30r
Consistència:Versió B
Íncipit:Li fayts die(us) son escur / p(us) que la nuyt escura. en die(us) es quoms pauch dur.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.2.htm
22. Capellà de Bolquera, Midons qu'eu aim ses bausia – 30r
Íncipit:Midons queu aym . ses bausia . d(e) cor uos prey humilment / quem aydets p(er) cortesia.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.4.htm
24. Capellà de Bolquera, Li fait Dieu són escur – 30v
Consistència:Versió C
Íncipit:Li fayt dieu son escur / p(us) q(ue) la nuyt esc(ur)a / en deu es quom pauch dur.
Rúbriques:Capellanj d(e) bolquera ca(n)cio ai(ec)tiuada.
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​20.2.htm
26. Anonimi (RIALC), Lassa, mays m'agra valgut – 30v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Lassa mays magra ualgut. q(ue) fos maridada. o cortes amichs agut. q(ue) can fuy
Text:http:/​/​www.rialc.unina.it/​0.70.htm
28. [Error: obra=0 no existeix] – 31r
Consistència:fragmentària
29. [Error: obra=0 no existeix] – 32r-36v
Consistència:fragmentària
30. [Error: obra=0 no existeix] – 37r-54v
Observacions:Hi ha fragments en català de comentaris gramaticals !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31. [Error: obra=0 no existeix] – 55r-55v
32. Esop, Faules – 56r-56v
Observacions:VERSIÓ DE WALTER D'ANGLATERRA ?
33. [Error: obra=0 no existeix] – 57r-28v
Consistència:fragmentària
34. [Error: obra=0 no existeix] – 59r- 68v
Consistència:fragmentària
35. [Error: obra=0 no existeix] – 70r-70v
Consistència:fragmentària
36. [Error: obra=0 no existeix] – 72r-72v
Consistència:fragmentària
Observacions:FRAGMENT EN CATALÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!
37. [Error: obra=0 no existeix] – 74r-89v
Consistència:fragmentària
38. Cató, Disticha Catonis – 90r-97v
Consistència:fragmentària
39. [Error: obra=0 no existeix] – 98r-112r
Consistència:fragmentària
Observacions:FRAGMENT AMB EXERCICIS DE TRADUCCIÓ DEL CATALÀ AL LLATÍ
40. Esop, Faules – 114r-119v
Consistència:fragmentària
41. [Error: obra=0 no existeix] – 120r-130v
Consistència:fragmentària
42. [Error: obra=0 no existeix] – 131r-150v
Consistència:fragmentària
43. [Error: obra=0 no existeix] – 151r-159v
Consistència:fragmentària
44. Joan de Tornamira, De mictu sanguinis – 160r-160v
Consistència:fragmentària
45. [Error: obra=0 no existeix] – 163r-163v
Consistència:fragmentària
46. [Error: obra=0 no existeix] – 164r-164v
Consistència:fragmentària
47. Agustí d'Hipona [sant] (pseudo), Palma compoti – 165r-175v
Consistència:fragmentària
48. Ramon Llull, Dictat de Ramon – 186r-186v
49. Ramon Llull, Coment del Dictat de Ramon – 187r-187v
Consistència:fragmentària
50. [Error: obra=0 no existeix] – 188r-189v
Consistència:fragmentària
51. [Error: obra=0 no existeix] – 190r-195v
Consistència:fragmentària
52. [Error: obra=0 no existeix] – 196r-218v
Consistència:fragmentària
Observacions:COPIA DELS SALMS QUE CONTÉ ELS SALSM 62-