Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms305 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 87

Publicació de la fitxa: 2012-06-25
Darrera modificació: 2016-05-21
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:87
Sigles usuals en la tradició:C (Alòs-Moner 1924)
B (Panunzio 1963-1964)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX in.
Notes:De la BC, a la qual ingressà relligat amb un fragment de còdex (d'un antifonari), actualment el ms. *** (Massó - Rubió 1914-1927: 169).
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:«Espill d'exe[m]ples d'animals» (teixell).
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Estat de conservació:En bon estat, però afectat pels insectes i, en alguns folis, per l'oxidació de la tinta fèrrica.
Procedència:De la col·lecció particular de Marià Aguiló, adquirida per la BC al seu fill, Àngel Aguiló, l'any 1908.
Persones relacionades:Marià Aguiló i Fuster (1825 – 1897)

Bibliografia

Descripcions:Massó i Torrents - Rubió i Balaguer (1914-1927), "Catàleg dels manuscrits de la ...", 5 (1918-1919 [=1920]), pp. 169-170 [pp. 205-206 de la reimpr.]
Alòs-Moner i de Dou (1924), Els bestiaris a Catalunya, pp. 41-45
AA.DD. (1959), Guía de la Biblioteca Central de ..., p. 56
Bohigas i Balaguer (1968), Cincuenta años de la antigua ..., p. 127
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, pp. 21-24
Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 15, núm. 5
Duran (1998), Repertori de manuscrits catalans ..., pp. 151-152
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 159-160
Catàleg online de la BC
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1354
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., id 14

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV ex. - XVI in. - estimada
Origen:Mallorca?
Copista:Anònim [frare franciscà conventual]
Notes:Altres datacions: finals del s. XV (Massó - Rubió 1914-1927); s. XVI-1 (Panunzio 1963-1964).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:100 (iii + iv + 84+ vi + iii) ff.
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Foliació actual a llapis (ff. 1-84). Foliació antiga en aràbics, contemporània de la còpia (ff. 1-72 i 77-87), que exclou la rúbrica inicial, el proemi i la taula, salta els núm. 73-76 (sense que manqui text) i inclou el f. I final (sense foliació actual). Els folis I-IV preliminars, 1v, 84v i I-VI finals són en blanc. La relligadura actual afegeix tres folis de guarda al principi i tres més al final.
Dimensions
Format:in-8
Alçada x base:157 x 104 mm
Composició material
Plecs
Número:6
Tipus:De mal veure, però potser la majoria són de 16 folis (BITECA).
Reclams:no.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:La taula (f. 2rv) és a dues columnes.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:110 x 80 mm
Ratllat:sí. A punta seca.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:Catalana
Especificacions:"Escriptura cursiva post-humanística, amb característiques individuals" (Panunzio 1963-1964).
Decoració i jerarquització
Dibuixos:Sense il·lustracions ni ornamentació de cap tipus.
Rúbriques:Rúbriques. En la mateixa tinta que el text.

Descripció interna

1. Anònim, Espill d'exemples de naturaleses d'alguns animals, Traductor: Anònim – ff. 1r-84r
Taula de capítols:«La taula» (f. 2rv).
Preliminars:[Rúbrica:] «Libre apellat Spill d'exemples de naturaleses de alguns animals, concordats ab moltes sentènties de la Sagrada Scriptura ab molt gentill estill fet per un reverent frare de l'orde de sant Fransesch dels claustrals, lo qual, per avitar vanaglòria e per humilitat, no pose son nom. És libre entiquísim. Laus Deo» (f. 1r).
Pròlegs:«Proemi. — Cert és que totes les coses que los hòmens d'aquest món saben és per dues rahons: la primera rahó sí és per seny; la segona rahó per sciència. E cada una de aquestes dues rahons té dos companyons...» (ff. 3r-7r).
Íncipit:«<1> Primo, de la formiga. — La formiga és un petit verme del qual los hòmens poden pendre verdader exemple, car ella se esforça de ajustar per tal que li servesca de l'hivern...» (f. 7r).
Èxplicit:«<45> De la pardiu [...] e volch ésser pres e posat en la Creu, e clavat en les mans e los peus; e volch ésser mort per nós, peccadós, en l'arbre de la Creu, com per aquesta mort nos siam remuts del poder del diable. — Amén. Laus Deo» (f. 83v).
Epíleg:«Aquest petit libret s'és copiat de un altre libre de la matexa lengo catalana, e vist lo libre, parer es té per cert que avia almancho .CC. ans que era escrit, segons los vocables tan escús e lo paper tan gros e scrit ab letres y vocables tant estranys, dels quals se n'an levats e declarat mols, segons se pot veure. Lo qual libre és estat fet per un frare de sant Fransesch, lo qual, per no perquerir vanaglòria, no volch posar son nom; e, si per cas havia defalit en niguna cosa, ell se posà en obedièntia de santa mare Sglésia Romana e de sos sants regidós, com a fill hobedient» (ff. 83v-84r).
Rúbriques:(1) «De la formiga»; (2) «De la abela»; (3) «De la aranya»; (4) «Del gall»; (5) «Del lop»; (6) «De l'ase salvatge»; (7) «De la sigala»; (8) «Del signe»; (9) «De la grua»; (10) «Del ca»; (11) «De la brívia»; (12) «De la bogia»; (13) «Del corp»; (14) «Del lleó»; (15) «De la mostela»; (16) «Del calandri»; (17) «De la serena»; (18) «De l'orpí»; (19) «De les 4e naturaleses»; (20) «Del tigre»; (21) «De l'alicorn»; (22) «De la panthera»; (23) «De les grues»; (24) «Del pagó»; (25) «De la oraneta»; (26) «De l'arissó»; (27) «De la serp caltri»; (28) «De la vibra»; (29) «De la virgília gran»; (30) «Del pelicà»; (31) «Del quastor»; (32) «Del pigot»; (33) «De la segonya»; (34) «Dells falcons»; (35) «Del voltor»; (36) «De la àguila»; (37) «Del cavall»; (38) «Del colom»; (39) «De l'esturç»; (40) «De la balena»; (41) «De la guineu»; (42) «Del fènix»; (43) «De l'orifany»; (44) «Del papagay»; i (45) «De la perdiu».
Edicions:Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 2, pp. 5-113