Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms334 (01 / juliol / 2022)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 4

Publicació de la fitxa: 2016-11-13
Darrera modificació: 2016-11-28
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:4
Signatura alternativa:5º-11 (cob. ant.)
Xn-4-34 (cob. ant.)
[Xn]-7-14 (cob. ant.)
21-3-5 (int. cob. ant. i ff. *1r i *10r)

Relligadura

Original:
Datació:s. XV-2
Estat:Restaurada, integrant les restes de la relligadura original (les dues cobertes). De l'antiga, se n'ha perdut el llom i part dels elements de la coberta. La restauració incorpora tres folis de guarda de cartolina al principi i tres més al final.
Llom
Matèria:Pell marró
Títols:Abans de la restauració (Miquel 1958-1969: I, 6) tenia un teixell: «Llibre de coneixences de espècies, drogues»
Coberta
Matèria:Cuir sobre fusta
Títols:A la cob. ant. signatures antigues (veg. Identificació)
A la cob. post.: «Manuscritos», d'una mà potser del s. XVIII o XIX
Altres elements:Dos gafets metàl·lics de tancament, dels quals se'n conserven els suports de la coberta posterior, i cinc claus a cada coberta, dels quals en resten dos a l'anterior i tres a la posterior.

Història

Segells:De la Universitat de Barcelona (ff. 1r, 12r, 24r, 36r, 44r, 48r, 60r, 72r, 84r, 96r, 108r, 120r, 131r i 131v).
Notes de possessors:El nom del primer posseïdor i autor de la còpia fou raspat per escriure-hi al damunt el de «Johan Pons», en lletra del s. XVI (veg. Datació i origen). A l'interior de la coberta posterior: «Ludovi[cus] Pontius ab Ycardo me possidet», inscrit en el dibuix d'un tronc d'arbre, escrit al s. XVI.
Intervencions d'interès històric:Al f. *10v prel., d'una mà del s. XVIII: «Est llib[re] és preciós per la antiguitat que té y per la[s] notícias de monedas antiguas. Fou escrit lo any 1455, com consta al fi».
Estat de conservació:En bon estat, amb lleugeres taques d'humitat i d'òxid, que no malmeten el paper ni afecten el text, i molt poc atacat pels insectes. Petit estrip a l'extrem inferior dret dels primers folis. Restaurat. Vegeu Relligadura. Es conserva en una capsa de cartró.
Procedència:1. L'autor de la còpia, possiblement mercader de Barcelona (1455); 2. Joan Ponç, doctor en ambdós drets i governador de la província del Principato Citra Basilicata, al regne de Nàpols, i oïdor i jutge de la vegueria de Nàpols (c. 1484 - c. 1572); 3. Lluís Ponç d'Icard, doctor en drets, historiador i arqueòleg, fill de l'anterior (Tarragona, 1518/1520 - 1578); 4. Antoni Agustí, arquebisbe de Tarragona (Saragossa, 1517 - Tarragona, 1586), que l'obtindria de l'anterior; 5. Biblioteca del monestir d'El Escorial, dipositària de part de la biblioteca de l'anterior (ss. XVI - XIX); 6. Biblioteca de la Universitat de Barcelona (a. 1900).
Persones relacionades:Joan Ponç (c. 1484 – c. 1572)
Lluís Ponç d'Icard (1518/1520 – 1578)
Antoni Agustí i Albanell (1517 – 1586)

Bibliografia

Descripcions:López de Baylo (1586), Aeternae memoriae viri Antonii ..., f. 126r, núm. 542 (biblioteca d'Antoni Agustí, "Liber in charta scriptus anno MCCCCLVI forma quadrati")
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un ..., p. 703 (a partir de López de Baylo 1586)
Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 160-162 (amb ed. de fragments)
Zarco Cuevas (1931), "Catálogo de los manuscritos ...", p. 166, núm. 253 (ms. v.P.15 d'El Escorial, que considera perdut, "escrito en 1456")
Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 1, pp. 5-6
Gual Camarena (1964), "Un manual catalán de mercadería ..."
Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ... (estudi i edició integral)
Mateu i Ibars (1984), "Manuscrits de medicina i ...", p. 201-202, núm. 80
Concheff (1985), Bibliography of Old Catalan Texts, p. 24, núm. 259 (ed. del colofó)
Mayer (1998), "La fortuna dels Catalanorum ..."
Duran - Torra (1990), Ciència i cultura a Barcelona ..., p. 15, núm. 200 (exposició)
Gimeno Blay (1995), "Copistas y commitenza de ...", pp. 178-179 (ed. del colofó)
Gimeno Blay (2002), "Produir llibres manuscrits ...", p. 147, núm. 27 (ed. de l'íncipit i del colofó)
Gimeno Blay (2007), "Entre el autor y el lector ...", p. 341, núm. 27 (ed. de l'íncipit i del colofó)
Catàleg online de la BRUB
CCUC
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1189
Reproduccions fotogràfiques:BiPaDi
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«Qui scripsit ascribat semper cum Domino vivat. — Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen. — Aquest libre és de mi [...], scrit de la mia mà pròpia. Acabat a .XX. de desembre, any 1455» (f. 130r).
Datació:08/09/1455 a 20/12/1455 - expressa
Origen:Barcelona?
Notes:El nom del primer posseïdor i autor de la còpia fou raspat i substituït per «Johan Pons doctor no» per una mà del s. XVI. Segons Gual (1981: 21-22), amb l'ajut de làmpades de llum ultraviolada, s'hi han vist tan sols les inicials «J» i «F» del nom i el cognom suprimits (F. Miquel, que amb poc convenciment hi llegí «Fferrando») i també «Raffel» o «Rossell Druguer» (J. Trenchs i A.-J. Soberanas). S'hi veuen restes d'una lletra inicial, que sembla ser una «J», més que no pas una «R» (cfr. primera línia del mateix foli); més enllà hi ha una consonant doble («ff» o «ss»), que pot ser a l'inici del següent mot o no, i al final una «e» seguida d'un traç potser decoratiu que no localitzem al ms. i que ha estat interpretat com una «s» (Miquel, Gual) o una «r» (Trenchs, Soberanas). Això és tot el que es pot veure, fins i tot amb ajut de la tècnica, perquè el text fou raspat, no pas esborrat. Per a la data d'inici, vegeu l'íncipit del text 1. Miquel publicà per error «acabat a XX de Setembre».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigranes: (1) balança; (2) fulla amb el seu peduncle; i (3) espiga amb una M sobreescrita (reproduïdes a Gual 1981: 17).
Foliació
Núm. total de folis:141 (*10 + 131) ff.
Núm. de guardes afegides:3 + 4+3
Notes:Foliació original en xifres aràbigues, que exclou 10 folis al principi (ff. *1-*10), segurament reservats per a una taula del contingut que no es va fer, i el f. 131, numerat amb llapis. Els ff. *1r-*10v, 130v i 131v són en blanc. Els folis de guarda afegits també són en blanc (tres al principi i tres al final; abans d'aquests tres darrers hi ha quatre folis de paper més fi, potser del s. XVI o XVII, amb filigrana d'un guant amb les lletres C i P inscrites a la base i una flor sortint dels dits, en blanc). Segons Gual (1981: 16), que consultà el ms. abans de la restauració de la relligadura, hi ha restes d'un foli tallat entre els ff. 1 i 2 i de nou més després del f. 131, que no veiem.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:230 x 150 mm
Composició material
Plecs
Número:10
Tipus:5+5, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 8+8, 2+2[-1]
Reclams:sí. El primer vertical, a l'extrem dret de la pauta d'escriptura, sense decoració (f. 16v). La resta horitzontals, centrats i emmarcats (ff. 32v, 48v, 64v, 80v, 96v, 112v i 128v).

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Notes:Algunes llistes de productes (ff. 5r-7v, 40v-42v) i comptes (ff. 67v-74r, 81rv, 93r-94r, 96r i 98v-127r) es presenten a dues columnes. La taula pasqual té nou columnes.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:126 x 85 mm
Ratllat:sí. Amb mina de plom.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1r-130r i 131r
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:1455
Especificacions:Gran i arrodonida, però menys cal·ligràfica a mesura que avança la còpia. Aquesta mateixa mà féu les rúbriques i la primera línia de les parts principals en gòtica textual de cos més gran. També és autora d'afegits posteriors (f. 24v, etc.).
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 6rv, 8r, 10r, 22v, 34v, 36v, 130r, 131r
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV-ex. - s. XVI-1
Especificacions:Afegits d'una o més mans dels ss. XV i XVI
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 28v, 30v
Tipologia:XVIII
Especificacions:Afegits i repeticions de paraules i frases d'una o més mans del s. XVII o XVIII.
Decoració i jerarquització
Inicials:Embotides; Simples; Absents [buits]. La primera caplletra, a la rúbrica inicial, de mida gran (4 línies), és embotida, en blau i vermell, i amb profusa filigrana de contrast en vermell (f. 1r). Als dos apartats següents (f. 1r), sengles inicials simples en vermell, de mida menor (2 línies). A la resta del volum, buits per a les inicials amb lletra d'espera només als primers folis.
Orles i extensions:A l'última línia dels folis astes descendents amb fantasies cal·ligràfiques. Fantasies vegetals i antropomorfes en algunes majúscules i algunes sanefes amb la mateixa tinta que el text.
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text, les principals emmarcades i en gòtica textual.
Majúscules:sí. Tocs de vermell en majúscules i en les lletres d'algunes rúbriques.

Descripció interna

1. Anònim, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues i d'avisaments de pesos, canes i mesures de diverses terres – ff. 1r-130r
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «En nom de Déu he de madona santa Maria, sia començat lo present Libre de conexenses d'espícies e de drogues e de avissaments de pessos, canes e massures de diverses terres ha .VIII. de setembre de l'any .M.CCCC.LV.» (f. 1r)
[Taula de capítols:] «[A]sò davant scrit és la pressent ròbiqua del Libre de conaxensas e de remenbransas e de moltes altres coses, segons se saguexen» (ff. 5r-11r)
Pròlegs:«E per ço com en l'art de la mercaderia, entre les altres arts mesculines, és la millor e pus profitossa que nagunes de les altres arts, haquella hon molta persona està en honor, ves hom de mercadaria és millor e pus profitossa que nagunes de les altres arts. Ara donchs, diguam quina cossa és ha aquells qui de aquest art volen apendra e ussar, les quals cosses pertanyen a mercader, ne són en persona de aquells, per ço que mills e pus acabadament puscam aver nom de mercader... — ... "Jhesus benedictus dominus die quotidie pro[s]perum iter ffaciat nobis Deus salutarium nostrorum nostrorum" [sic]. Per lo diable. Moltes altres propietats ha lo pressent vers» (ff. 1r-5r, segueix la taula)
Íncipit:«Assí comensan les conexensas de las spícias e de les drogues e de algunes altres cossses de Levant e de Ponent. — Avers de càraga. — [P]rimerament, alum de roqua ha aytala conaxensa que sien bells trossos e clas...» (f. 11rv)
Èxplicit:«... Remenbrança dels avers de Lavant, què valen en Barcelona ne què·s venen. — [...] Aver de onza. Primo, perles de letovari. Més, almesch. Més, ambre ffi. Més, siveta fina. Més, atzur d'Acra» (f. 130r, segueix e colofó)
Edicions:Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ..., pp. 57-207
1.1. Anònim, Calendari pasqual per als anys 1385-1479 (BRUB 4) – f. 131r
Íncipit:«1385. a/II. a/XXII. a/VII. m/XXVIIII ...»
Èxplicit:«... m/XXV. a/XIV. a/VI. m/XXII. a/X»
Observacions:Apèndix del manual de mercaderia original elaborat el 1385 i transmesa com a tal en aquesta còpia de 1455. Al final hi ha una fila suplementària, copiada per una altra mà, que repeteix la fila anterior i aparentment la completa, però no respon a la mateixa lògica: «m/XXV. a/XIV. a/VI. m/XXII. a/X. a/XVIII. a/X». Gual (1981: 208n), segurament per una confusió, afirmà que està encapçalada per la rúbrica «Taula de la Pascha».
Edicions:Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ..., pp. 208-209