Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms340 (04 / desembre / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 1986

Publicació de la fitxa: 2020-07-01
Darrera modificació: 2020-09-29
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:1986
Signatura alternativa:H-4-10
X-8-11
20-4-5

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVII
Notes:De la biblioteca del convent de Sant Josep de Barcelona.
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:«Raimundus» (teixell).
Altres:Decoració característica de la biblioteca del convent de Sant Josep de Barcelona
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:A la cob. inicial: «Éste no está. Son addiciones de la arte transmutativa de Ramón Lulio».

Història

Notes de possessors:«Est admodum illustris et reverendi domini Josephi Besora, presbiteri et canonici Ilerdensis. Aliena manus mea. Besora» (f. 1r).
Una de les receptes del text 2 és atribuïda, en primera persona, a Joan Cordelles.
Intervencions d'interès històric:Anotacions marginals.
Estat de conservació:Galeries d'insectes, taques d'humitat i de la corrosió de la tinta. Un foli tallat entre els actuals ff. 57 i 58 (se'n conserva el taló). El f. 96 ha estat tallat per la meitat, sense pèrdua de text.
Procedència:1. Probablement, Joan Cordelles (s. XVI-1). -- 2. Josep Jeroni Besora (m. 1665). -- 3. Biblioteca del convent de Sant Josep dels Carmelitans Descalços, de Barcelona (1665-1835/1837). -- 4. Biblioteca de la Universitat de Barcelona (des de 1835/1837).
Persones relacionades:Joan Cordelles (fl. c. 1512-1516)
Josep Jeroni Besora (m. 1665)

Bibliografia

Descripcions:Luanco (1889-1897), La alquimia en España: escritos ..., vol. 1, pp. 186-194
Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 4, pp. 479-481
Arnall i Juan (1975), Los manuscritos, incunables y ..., p. 1704
Arnall i Juan (1977), "Los manuscritos, incunables e ...", p. 256
Duran (1998-2008), Repertori de manuscrits catalans ..., vol. 2.2, pp. 724-726
Catàleg online de la BRUB
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., 566
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 5159
Llull DB
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Al f. 1r hi ha una taula del contingut del volum: «Octo ex libris magistri Raimundi Lulli, balearis, de arte transmutativa: 1us Spiritus metalli epistola; 2us De tintura perfecta et aquis salutiferis; 3us Ars operativa; 4us Ars magica; 5us Doctrina intelle[c]tualis; 6us Apertorium; 7us Lapidarium; 8us Fixatio et seperatio sulphuris, etc.». La vuitena i darrera obra que anuncia aquesta taula no és actualment al ms.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:c. 1512-1516 - estimada
Origen:Catalunya
Notes:Datació de la còpia dels texts 1, 3 i 4 (Miquel 1958-1969; Arnall 1975; MCEM). Altres datacions: 1703 (Perarnau 1982).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:126 ff.
Notes:Foliació antiga diferenciada als texts 1 (ff. 1-4), 6 (ff. 1-3) i 7 (ff. 1-11), substituïda per una de correlativa, amb llapis, de la biblioteca (f. 1-122), que conté errors (entre els ff. 37 i 38 hi ha un f. 31; entre els ff. 65 i 66, un f. 60; entre els ff. 72 i 73, un f. 68; i entre els ff. 87 i 88, un f. 84). En blanc els ff. 1v-7r, 11v-15r, 27r-48r, 58r-87r, 96r-97r, 101r-102r, 106r-109r i 120v-122r.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:220 x 156 mm

Impaginació

Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Humanística cursiva
Especificacions:Diverses mans.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. Algunes inicials simples en vermell. Buits per a les inicials, no traçades, amb lletres d'espera.

Descripció interna

1. Pseudo-Ramon Llull, Epistola accurtationis – ff. 8r-11r
Preliminars:[Invocació 1:] «Cum beato Antonio Paduano, Maria».
[Invocació 2:] «In virtute sancte Trinitatis ipsiusque infinite bonitatis».
Íncipit:«Cum ego, Raymundus [marg.: Lull], de insula Maioricarum, iam preteritis temporibus plures libros in arte transmutationum composuissem...»
Èxplicit:«... et lauda Deum. Benedictum sit dulce nomen domini nostri Iesuchristi et dulcissime Virginis, matris eius, in eternum et ultra, amen. Explicit. — Finitum die sancti Francisci 1515».
Observacions:Afegit al marge al final (f. 11r): «Hic liber est in libro XXº in latino, et est in vulgari in libro Iº».
2. Joan Cordelles, Receptes d'alquímia (BRUB 1986) – ff. 16r-26v
Preliminars:[Invocació:] «Cum beato Antonio Paduano, Ihesus Christus, Marie virginis filius».
Íncipit:«Tintura perffecta, 18. — Recipe duas partes eris novi et unam lune...»
Èxplicit:«... y retorna-lo altre vegada y serà fet».
3. Pseudo-Ramon Llull, Ars operativa medica – ff. 49r-57v
Preliminars:[Invocació:] «Cum beato Antonio Paduano, Maria».
[Rúbrica inicial:] «Ars operativa».
Íncipit:«[C]um ego Ra[y]mundus, dudum Ilerde existens, rogatus affectuose a quibusdam caris meis...»
Èxplicit:«... Item, hoc sperma bibitum alleviat membra hominis agravata. Deo gratias. — Explicit Ars operativa Raymundi Lull. — 28 septembris 1512».
4. Pseudo-Ramon Llull, Art intel·lectiva, Traductor: Anònim – ff. 86r-96r
Preliminars:[Invocació 1:] «Cum beato Antonio Paduano, Maria».
[Invocació 2 i rúbrica inicial:] «Perfectissima Trinitas in unitate simplicissima, incipit Liber spiritus 5e essentie, qui a philosophis dicitur lapis, et non lapis nec habet naturam lapidis, aliter Magica dicitur, Raymundi Lull, philosophie».
Íncipit:«Sàpies, fill, que molts hòmens són per lo universal món qui·s desvien de la obra per defallença de enginy...»
Èxplicit:«... per la rahó que ven de sa proprietat, segons curs de natura. — Et sit finis huius libri. Laudetur Christus in eternum, amen. — Explicit Magica magistri Raymundi Lulli, Deo gratias. — XXVIIII augusti 1516».
Observacions:La traducció sembla diferent de la conservada al ms. Salamanca - BGHUSal - Manuscritos - 2108.
Catàlegs:Perarnau i Espelt (1982), "Inventari d'obres lul·lianes en ...", núm. II-3
Omès a Pereira (1989), The Alchemical Corpus Attributed ..., núm. I-5 i I-5a
5. Pseudo-Ramon Llull, Art intel·lectiva, Traductor: Anònim – ff. 98r-101r
Consistència:fragmentària
Consistència:El cap. 3 [=2] i altres extractes de l'obra, probablement a partir d'una font diferent del text 4.
Preliminars:[Invocació:] «Cum beato Antonio Paduano, Maria».
[Rúbrica inicial:] «Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operatió e forma».
Íncipit:«Tu, fill, primerament has a saber e posar en ta pensa fort instrumentalment que com ta intenció sia a obrar per alguna fi...»
Èxplicit:«... car si lo foch se separa de l'humit, la forma se corrompria».
Catàlegs:Perarnau i Espelt (1982), "Inventari d'obres lul·lianes en ...", núm. II-2 (no l'identifica)
Omès a Pereira (1989), The Alchemical Corpus Attributed ..., núm. I-5 i I-5a
6. Pseudo-Ramon Llull, Apertorium – ff. 103r-105v
Preliminars:[Invocació 1:] «Maria, cum beato Antonio Paduano».
[Invocació 2 i rúbrica inicial:] «In Dei nomine et eius gratia, incipit Conclusio sumaria valde utilis ad intelligendum Testamentum, Codicillum et alios libros necnon argentum vivum, in quo pendet intencio prima intenciva, que aliter Apertorium vocatur».
Íncipit:«Aqua vero nostra philosofica secreta tribus naturis componitur...»
Èxplicit:«... in hoc latet practica apud plures. — Explicit Apertorium secreti preintenti magistri Raymundi Lulli, in quo declaratur intelligentia Testamenti, Codicilli aliorumque librorum al[c]himie. Deo gratias».
7. Pseudo-Ramon Llull, Lapidarium – ff. 110r-120r
Preliminars:[Invocació 1:] «Cum beato Antonio Paduano».
[Invocació 2 i rúbrica inicial:] «In nomine magestatis Patris et Filii et Spiritus, amen, incipit Lapidarium magistri Raymundi Lull. Domine Deus, in virtute tue Trinitatis sancte incipio tractare generationem lapidum per artem, pro rege victorioso qui tuo se contribuit servicio et amori, cui istum tractatum dirigimus veluti ad filium».
Íncipit:«Filii, primo indiges necessario scire et intelligere...»
Èxplicit:«... solum indiges igne obtasis per novem dies et sunt perfecte. Deo gratias».