Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms358 (15 / maig / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Societat Arqueològica Lul·liana - Manuscrits - 7

Publicació de la fitxa: 2014-06-07
Darrera modificació: 2014-06-09
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Societat Arqueològica Lul·liana
Fons:Manuscrits
Signatura:7
Signatura alternativa:n. 2 (recto f. gda. ant.)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:«R. LULL | FELIX | DE LES MAREVELLES | DEL MON | MSS. DEL ANY 1458».
Coberta
Matèria:Pergamí sobre làmina de cartró

Història

Notes de possessors:«Es de la llibreria» (ff. IIr i 1r), de la Biblioteca Dalmases (Joan Pau Colomer).
Intervencions d'interès històric:1 (texts 2 i 3): intervencions arreu d'un corrector coetani del copista principal, que també és l'autor de les rúbriques.
2 (f. IIra [segon foli de guarda preliminar antic]): una mà del s. XV copià les primeres línies del pròleg del text 2 («En tristícia e en languiment... e donat als hòmens»), potser com a prova o com a acompanyament d'una il·lustració que no es va executar.
3 (ff. 139va-140rb): una mà semicursiva del s. XV copià una taula del text 2 (Llibre de meravelles), que quedà incompleta.
4 (f. IIrb [segon foli de guarda preliminar antic]): una mà del s. XV avançat copià una recepta per fer tinta en català (text 1).
5 (marges dels ff. 66r, 85r, 131r): una mà del s. XVI, que escriu en humanística cursiva, anotà als marges algunes correccions al text català.
6 (marge esq. dels ff. 73v, 76r, 92v, etc.): una mà del s. XVII afegí unes notes en llatí i en castellà al marge del text.
7 (marge superior dels ff. IIr i 1r): les notes de possessió indicades, de la mà de Joan Pau Colomer.
8 (d. 1ra): una mà moderna, que pot ser la de Joan Pau Colomer si bé amb un ductus estudiadament molt regular, va afegir la invocació inicial del text 2, que mancava.
9-10 (f. Ir [primer foli de guarda preliminar antic]): un advertiment sobre la data de la còpia del text 3 («Llibre de intenció finit any 1458») i una taula amb el contingut principal del ms. (texts 2 i 3: «Llibre de maravelles, de Lull. | Ítem, lo Llibre de intenció comença en fol. 128, també de Lull»), de dues mans del tombant dels ss. XVII-XVIII (corresponents a bibliotecaris de la biblioteca Dalmases), diferents de la que introduí la nota de possessió dels ff. IIr i 1r.
Estat de conservació:En bon estat. Algunes taques d'humitat i galeries d'insectes, sobretot al principi i al final del volum, que no solen afectar el text.
Procedència:Prové de la biblioteca iniciada per Pau Ignasi de Dalmases (anotacions del seu bibliotecari Joan Pau Colomer als ff. IIr i 1r). Donació dels hereus de Jeroni Rosselló a la Societat Arqueològica Lul·liana (3-IX-1902).
Persones relacionades:Pau Ignasi de Dalmases i Ros (1670 – 1718)
Joan Pau Colomer (c. 1656 – c. 1730/1737)
Jeroni Rosselló i Ribera (1827 – 1902)

Bibliografia

Descripcions:Sanxo (1901-1902), "Donatiu dels manuscrits y llibres ...", p. 348, núm. 2
Obrador i Benàssar (1932), "Notes per a un catàleg d'alguns ...", pp. 177-178, núm. 34
Llull (1931-1934), Libre de meravelles, vol. 1, p. 18
Llull (1905-1950), Obres originals del Il·luminat ..., vol. 18 (1935), pp. xi-xii (ms. O)
Pérez i Martínez (1958-1970), "Los fondos manuscritos lulianos ...", 4 (1960), p. 99, núm. 758-759
Lulle (1964), Le Livre des bêtes: version ..., p. 40
Llull (2011), Llibre de meravelles, p. 33
Llull (2013), Llibre d'intenció, pp. 50-52
Llull DB
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1693
Reproduccions fotogràfiques:Raimundus-Lullus-Institut (reprod. digital completa en b/n)
Centre de Documentació Ramon Llull (reprod. digital completa en b/n)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital del f. IIIr en b/n)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:1. «Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat. Amen. | Aquest libre és apellat Libre de meravellas. Fo scrit e acabat en Vilaffrancha, dimecres a .XXV. dies de janer, any .MCCCCLVIII.».
2. «Sit laus et gloria Christo. Amen. Ffuit perfectus anno .Mº.CCCCº.LVIIIº. | Deo gratias».
Datació:1457 - 1458 - expressa
Origen:Vilafranca [del Maestrat?]
Copista:Anònim
Notes:Colofó 1, datat el 25-I-1458, al final del text 2 (f. 128ra). Colofó 2, datat el 1458, al final del text 3 (f. 139rb). El model de llengua de la recepta afegida al f. IIr apunta a aquesta localització.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Amb reforços de plec en pergamí.
Foliació
Núm. total de folis:II + 140 + I ff.
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Dos folis de guarda originals al principi (ff. I-II) i un altre al final (f. 140). La relligadura moderna inclou un foli de guarda al principi (a vegades comptat en la numeració) i un altre al final. Foliació antiga en romans i en vermell, feta pel copista principal (I-CXXXIX), que repeteix el f. LIIII. Foliació moderna en aràbics, a llapis, cada deu folis, que compta com a 54bis el repetit i inclou el de guarda posterior antic (1-140). En blanc els ff. Iv, IIv i 140v.
Dimensions
Alçada x base:275 x 202 mm
Composició material
Reclams:sí. Horitzontals, centrats, a l'extrem inferior dels folis, sovint tallats pel relligador.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Ratllat:sí. Amb mina de plom.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 1ra-139rb
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Vilafranca [del Maestrat?]
Datació:1457 - 1458
Especificacions:Amb trets de gòtica híbrida.
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 139va-140rb
Tipologia:Gòtica híbrida
Datació:s. XV-2
Escriptura 3
Lloc al ms:f. IIra
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV-2
Escriptura 4
Lloc al ms:f. IIrb
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:post 1458
Especificacions:Amb trets de la humanística.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples; Absents [buits]. En vermell. La primera caplletra de text 2 (llibre de meravelles) no es va executar. La primera del text 3 (Llibre d'intenció) és més gran, però també simple.
Dibuixos:Figures esquemàtiques; Absents [buits]. Possiblement, s'havia previst una il·lustració al f. IIr, acompanyada dels mots inicials del text 2 (Llibre de meravelles). Creus esquemàtiques al marge inferior del f. 126va i a l'intercolumni del f. 135v, i altres objectes al marge superior del f. 74vb, al marge dret del f. 130r i a l'intercolumni del f. 130v.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. En vermell.
Majúscules:sí. En color safrà.
Marginalia:sí. Manetes (ff. 14r, molt elaborada, 38v, 41v, 55r, 62v, 63r, 96v).

Descripció interna

1. Anònim, Recepta per fer bona tinta (SAL 7) – f. IIrb
Preliminars:[Rúbrica:] «Recepta per fer bona tinta».
Íncipit:«Primerament, que sia presa .Iª. ll. de guales, que sien martofelades...».
Èxplicit:«... en les dites feces a ta coneguda per fer la segona tinta».
Observacions:Copiada per una mà occidental de la segona meitat del s. XV avançada en el recto del segon foli de guarda antic preliminar, en un espai que possiblement havia estat destinat a una il·lustració que no es va executar.
2. Ramon Llull, Llibre de meravelles – ff. IIra, 1ra-128ra i 139va-140rb
Preliminars:[Invocació:] «Déus, ab virtut de tota bonea, granea, eternitat, poder, saviea e voluntat, comença aquest Libre de maravellas» (f. 1ra, afegit per una mà moderna).
Pròlegs:«En tristícia e en languiment stava un home en stranya terra... — ... en treballs e en perills se metia per tal que a Déu fos feta reverència e honor» (f. 1rab).
Íncipit:«Si Déus és. Capítol primer. — Com Felix fo partit de son pare e fo en un gran boscatge...» (f. 1rb).
Èxplicit:«... E l'abat e tot lo covent ordonaren que per totstemps agués en aquell monestir mongo qui agués aquell ofici e que agués nom Ffèlix» (f. 128ra).
Epíleg:«Beneÿt, loat, glorificat, exalsat e santificat sia lo nom de Jesucrist e de la sua beneyta mare, madona sancta Maria, ara e tostemps, sens fi. Amén» (f. 128rb).
Observacions:Tot seguit hi ha el colofó 1 indicat abans. Altres mans repetiren l'inici del pròleg al f. IIra i afegiren una taula de capítols incompleta als ff. 139va-140rb.
Edicions:Vegeu Llull DB, II.B.15
3. Ramon Llull, Llibre d'intenció – ff. 128rb-139rb
Preliminars:[Invocació:] «Déus entellegible e amable infinidament... — ... en l'altre [sic] e honor que li cové. Amén» (f. 128rb).
Pròlegs:«Del pròlech. .I. capítol. — Considerant <e> jaent en mon lit fuy membrant... — ... en justificat remembrament voler e entendre» (f. 128rb).
Íncipit:«De la divisió de intenció. Capítol .II. — Amable fill, intenció és obra de enteniment e de volentat...» (f. 128va).
Èxplicit:«... ús hom de virtuts contra vicis sovinablement, longament, serventment, justament, tament, conaxent e amant Deu» (f. 139rb).
Observacions:Tot seguit hi ha el colofó 2 indicat abans.
Edicions:Vegeu Llull DB, II.A.17