Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms433 (25 / maig / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 459

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:459
Signatura alternativa:Dalmases 177 I
Sigles usuals en la tradició:S

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVIII
Notes:I + I. Foli de guarda Ir del principi, en tinta i en lletra del s. XVIII: «Eximenis o Ximenis Vida de Xto | Nostre Senyor desde son naxement fins a edat | de 25 añs que entra en lo desert y fou | batejat en lo Riu Jorda | Tomo Primer». Foli de guarda Ir del principi, angle superior esquerre, signatura actual en tinta: «Ms. 459».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí.
Títols:1) «Eximenis | Vida de Christo | desde son Na-|-xament fins a | la edat de 25 añs | que entra al dessert | ms. | T. I»; 2) «T. I.»; 2) «T.I.»; 3) signatures de la Biblioteca Dalmases «15», «177»; 4) signatura actual, repetida: «459 | 459».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres dobles nervis interns que formen quatre seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pergamí fiexible.
Títols:Contratapa II, timbre de la BC i dessota, etiqueta: «Diputación Provincial / de Barcelona / Biblioteca Central / Regº Ms. 459 / Signª 4-III».
Altres:277 x 210 x 50
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Història

Segells:Timbre de la BC als folis 1r, 109r, 210r, 225v.
Estat de conservació:Foli 212 gairebé desprès del tot. Paper molt gastat dels marges. En general, l'estat és satisfactori.
Procedència:Adquirit per l'Institut d'Estudis Catalans juntament amb tots els mss. de la biblioteca Dalmases (nos. 456-677 dels mss. de la BC) el juny del 1916. Cfr «BBC», III (1916), 28-57, especialment 31.
Persones relacionades:Pau Ignasi de Dalmases i Ros (1670 – 1718)

Bibliografia

Descripcions:http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1278 ...
Bibliografia contextual:Massó i Torrents (1911), "Les obres de fra Francesch ...", 171; «BBC», III (1916), 32; Martí, Eiximenis, 474; Cincuenta años, 137; BOOCT cnum 397, 733; Klaus Reinhardt – Horacio Santiago-Otero, Biblioteca Bíblica Ibérica Medieval, Madrid, CSIC 1986, 144-147; BITECA manid 1278 (1997. Cf. infra, n. 78, III, A, 4.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401 - 1430 - estimada
Origen:català

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:226
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Dimensions
Alçada x base:272 x 200
Composició material
Plecs
Número:17
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:no prouava
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:13-28
Reclam:sens tot
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:29-44
Reclam:qual bon
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:45-60
Reclam:souin li
Plec 5
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:61-75
Reclam:jueus en la
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:76-91
Reclam:e copiosa
Plec 7
Plec:Plec coix.
Tipus:5/4
Folis:92-100
Reclam:vol dir axi
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:101-116
Reclam:de dolçor
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:117-132
Reclam:manera
Plec 10
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:133-147
Reclam:aqui matex
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:148-163
Reclam:dels dits
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:164-179
Reclam:en dar gloria
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Caixa d'escriptura
Alçada x base:170 x 145
Intercolumni:18
Número de ratlles:28-32
Ratllat:sí. Quatre línies de justifi cació verticals, dues línies de justifi cació horitzontals, línies d'escriptura de justifi cació a justifi cació i de
justifi cació a justifi cació. UR = variable.
Perforat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-216
Tipologia:Gòtica textual
Datació:1401 - 1430
Escriptura 2
Lloc al ms:218-225
Tipologia:Gòtica textual
Datació:1401 - 1430

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-225
Taula de capítols:Fol. 9vb, exp. de la taula: «... Capitol XI qui ensenya com lo saluador stech en lo desert XXXX jorns en cartes CCXVI».
Ib., inc. de l'obra: «Primerament donchs protest açi en lo començament…».
Fol. 225vb, exp.: «... e com aqui ha conuersat ab besties ensenyant a tu per aço que sapies conuerssar e supportar les persones bestials e desrahonades e pascient portar lurs miseries per amor de Jesucrit».
Preliminars:Fol. 10ra, inc. de l'endreça: «(rúbrica) Ihesus. A honor e a laor e a gloria de nostre Senyor Deu tot poderos e dela humil verge madona sancta Maria e de tots los sancts e sanctas dela cort celestial Comença lo primer libre de vita christi (fi de rúbrica). Al molt honorable (iter expunc: rable) e discret caualler Mossen Pere dartes mestre racional del molt alt princep e senyor per la gracia de deu Rey darago al seu orador e en ihesu christ seruidor ffrara ffrancesch eximenis de la orde dels frares menors...».
Fol. 10vb, exp. de l'endreça: «... a ell plasent e profi tos al seu poble. Aci feneix lo prolech Et comença lo capitol secundo qui ensenya don ha haut començament e pres fonament aquest libre».
Text:Fol. 2r, dalt de tot, sobre l'intercolumni, en lletra del s. XVII-XVIII: «Es de la llibreria». Fol 2ra, inc. de la taula: «(rúbrica) Aci comença lo prolech de aquest libre qui es appellat Vita Christi (fi de rúbrica). Capitol primer qui posa lo prolech...».
Fol. 1r, inc.: «Quot sunt species peccati in spiritum sanctum, VI, scilicet desperacio, presumpcio, obstinacio, inuidencia fraterne gracie, impugnacio veritatis agnite et fi nalis impenitencia, id est, propositum non penitendi. Desperacio est contra Dei misericordiam, vt quia quis reputat maliciam
suam esse maiorem quam diuinam misericordiam. Presumpcio est contra iusticiam diuinam, quando quis tantum presumit de Dei misericordia quod omnino iusticiam Dei excludit. Obstinacio et fi nalis impenitencia claudunt viam ad habendum graciam diuinam, ad quod requiritur, scilicet, ad habendum graciam diuinam, dolere de preteritis et proponere non committere futura. Impugnacio agnite veritatis est contra doctrine veritatem. Inuidencia fraterne gratie est contra proprium assertum spiritus sancti.
1. Fol. 1r, inc.: «Nota virtutem fraxini. Johannicius scripsit Galieno mirabili phisico...»
Fol. 1r, inc.: «Vn jorn despres dinar. ..»
Ib., exp.: «Ed ad hoc quod ista dicantur peccata in spiritum sanctum requiritur quod committantur ex potencia vel ignorancia et quod habeat secum fi nalem impenitenciam certa malicia sed non si comitantur...»
Ib., exp.: «... vnde et nomen accipit fraxinens tamquam frangens saxa. Hoc rarum habeo carissime et habeas».
Ib., exp.: «... E vengut nes temps de retrayre».
Edicions:Massó i Torrents, Les obres, 171; Orland Grapí, «Un jorn després dinar», poema català del segle XV, dins «Rivista di Studi Testuali», III (2001), 197-219. Josep Perarnau i Espelt, La traducció catalana medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada, dins «ATCA», 17 (1998), 47-48, publica fragments de text dels folis 10d, 11a, 29a, 31b, 151bc.
Bibliografia:Cf. infra, 5. Massó i Torrents, Les obres, 171; «BBC», III (1916), 32; Martí, Eiximenis, 474; Cincuenta años, 137; BOOCT cnum 397, 733; Isaías Rodríguez, Autores espirituales españoles en la edad media, dins RHCEE. 1. Siglos III-XVI, Salamanca 1967, 264-265; RB IX, 2300,5; Klaus Reinhardt – Horacio Santiago-Otero, Biblioteca Bíblica Ibérica Medieval, Madrid, CSIC 1986, 144-147; BITECA manid 1278 (1997. Cf. infra, n. 78, III, I, 4.