Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms434 (25 / maig / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 460

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:460
Signatura alternativa:Dalmases 177 II
Sigles usuals en la tradició:T

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:I + I. Foli de guarda del principi Ir, en tinta i en lletra del s. XVIII: «Eximenis o Ximenis - | Vida y Mort de Jesuchrist Saluador nostre y por-|-tentos per ell obrats y sos Apostols antes y despres de | sa Mort des de que ana en lo Desert haont fou | tentat. Tomo Segon».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí.
Títols:1) «Eximenis | Vida de Christo | de 25 añs fins a la | mort de sos mirac-|-les y dels Apostols | ants y despres | ms. T. II»; 2) «T. II»; 3) signatures de la biblioteca Dalmases: «15», «177»; 4) signatura actual repetida: (en llapis:) «460», (en tinta:) «460».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes amb 3 dobles nervis, perfectament visibles perquè el llom és descosit.
Coberta
Matèria:Pergamí amb ànima de cartró.
Títols:Contratapa II, timbre de la BC i dessota etiqueta: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms. 460 | Signª 4-III».
Altres:274 x 210 x 67
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1534 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401 - 1430 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana del carro de dues rodes semblant a la de Briquet 3528, documentada des del 1429 fins al 1461, i el 1451 documentada a Barcelona. És pràcticament idèntica la que es troba a Madrid, Arxiu ducal d'Alba, ms. 80, en el cos del volum, i també és molt pròxima a la de Sant Lorenzo del Escorial, Biblioteca del Monestir, ms. h.II.13, fol. 3.
Foliació
Notes:Foliació del segle XX, contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l'angle superior dret del recto dels folis. A partir del foli 86 hi ha rastres, a vegades restes gairebé senceres, d'una antiga numeració coetània del ms. en tinta i xifres romanes, la qual no comprenia la taula i per això va deu folis endarrera de l'actual.
Dimensions
Alçada x base:268 x 200
Composició material
Plecs
Número:19
Plec 1
Tipus:5+2
Folis:1-10
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:5/8
Folis:11-23
Reclam:appellada
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:24-39
Reclam:tot sera
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:40-55
Reclam:axi amagats
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:56-71
Reclam:sens
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:72-87
Reclam:sapiats
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:88-103
Reclam:en ells
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:104-119
Reclam:fem contra
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:120-135
Reclam:alguns
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:136-151
Reclam:moltes
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:152-167
Reclam:dixi dii
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:168-183
Reclam:e latzer
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:184-199
Reclam:dien açi
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:200-215
Reclam:vn sobre
Plec 15
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:216-230
Reclam:fort
Plec 16
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:231-245
Reclam:epuys
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:246-261
Reclam:de benediccio
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:262-277
Reclam:deuocio
Plec 19
Tipus:7+2
Folis:278-[291]

Impaginació

Disposició del text
Notes:I
1. Caixa d'escriptura: 140 × 185, a dos corondells, de 29 línies. Impaginació: 30 + 60 + 20 + 60 + 25 × 25 + 185 + 50.
2. Tipus de ratllat com l'anterior. UR = 6.
3. Tipus de lletra i mans: Escriptura bastarda del s. XV, d'una mateixa mà, la mateixa que escriu els folis 218-225 del ms. 459. Hom distingeix altres mans més cursives als folis 286v-289v.
4. Reclams horitzontals centrats.
5. Decoració com el manuscrit anterior.
6. Notes i signes de nota: f. 1v-4r, 6r-7r, 9rv, 14v, 19r, 22v, 30r, 31r, 33r, 37r, 38v, 40r, 42rv, 44v, 45v, 50v, 51r-52r, 54r-57r, 59r-65r, 67r, 68v, 69v, 71r, 72r, 74r-82r, 95v-97r, 99r-102r, 104r, 109r, 112r, 115r-117r, 122v, 135r, 187r, 188r, 191v, 192v, 195r, 197r, 199v, 201v-202v, 203r, 204r, 206r, 207r-216v, 218rv, 221r-231r, 234v, 238r-279r, 250r-251r, 253r, 255v, 270r273v, 279v.
7. Timbre de la BC als fol. 1r, 110r, 210r, 290v.
8. Probationes pennae als fol. 150v, 169v, 200v, 290v.
10. Revisions i correccions als fol. 31r, 36r, 46v, 48r, 49r, 56v, 57v, 70v, 76v, 77v, 81v, 89v, 101v, 103v, 107r, 115r, 117r, 123r, 124v, 137r, 147v, 150r, 159r, 162r, 180r, 241r, 252v, 262r.
11. Antigues signatures. Cfr supra, I, 2, b).
II-IV
1. Caixa d'escriptura: 180 × 240, a columna tirada, de línies irregulars i variables. Impaginació irregular.
3. Tipus de lletra i mans: Escriptura cursiva catalana del segle XV d'una mateixa mà.
Ratllat:sí. Sistema de ratllat com l'anterior. Pautat amb línies de guia per a les línies de l'escriptura, traçades amb tinta molt esvaïda, gairebé imperceptible.

Història

Estat de conservació:Bo, amb algun foli estripat sense pèrdua de text. Enquadernació despresa del cos del volum.
Procedència:Catalunya.

Biblioteca de Sant Jeroni de la Murtra, Pau Ignasi de Dalmases. Entra a la BC el 1916: cf. «BBC» III, (1916), 32.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-287v
Consistència:fragmentària
Consistència:VC VI.12-X
Taula de capítols:Fol. 1r, inc. de la taula: «Capitol XII mostre com lo Senyor vençe la primera temptacio en cartes 1ª».
Fol. 10ra. exp. de la taula: «Capitol III e derrer qui acaba lo libre e ha sa presentacio Ja al començament de aquest libre [al incaust, al man, al litt] en CCLXXVI».
Text:Fol. 11, inc.: «(rúbrica) Capitol XIIe qui ensenya com lo Senyor vence la primera temptacio (fi de rúbrica). Vehent donchs lo demoni la altea e perffeccio del dejuni e deles altres virtuts del saluador...».
Fol. 286v, inc.: «(rúbrica) Sequencia fuere ordinata per reuerendum Johannem lobet in sacra pagina magistrum (fi de rúbrica). Per tant com los nostres actes no poden esser regglats sens lo principi e fi que es sol Deu per ço coue a ell ab feruor desperit recorrer per Ihesus crucifi cat...».
Fol. 286, exp.: «... Ço empero que dell es aci posat sia ala sua gloria e honor tostemps e asaluacio nostra e del seu poble christia lo qual ab nos mateys sia tostemps recomenat ala sua gracia e merçe qui viu e regna In secula seculorum amen. | Deo gracias».
Fol. 287v, exp.: «... sua passio e de la sua gloriosa immaculada mare amen».
Edicions:a) Jordi Rubió i Balaguer, El naixement de l'infant Jesús, Barcelona 1951, 39 p. [Vida de Crist, l. IV, cc. 1-19]; el pròleg de Rubió ha estat reeditat dins Jordi Rubió i Balaguer, Estudis de Literatura Catalana (Obres de Jordi Rubió i Balaguer X), Barcelona, PAM 1992, 283-291. b) Nolasc [del Molar] Rebull, Nota sobre exegesi..., a. c., 78-79, publica el capítol XI del tercer llibre o tractat de la Vida de Crist, «Com la gloriosa comensà lo psalm de magnifi cat dins lo ventre de sa mare». c) Judith Berg Sobré, Eiximenis, Isabel de Villena and some fi fteenth century illustrations of their works, dins «Estudis de Llengua, Literatura i Cultura catalanes. Actes del Primer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Urbana, 30 de març-1 d'abril de 1978», a cura d'Albert Porqueras-Mayo, Spurgeon Baldwin i Jaume Martí-Olivella, Barcelona, PAM 1979, 305- 306, 308-311, edita fragments dels folis 219, 220, 221-222, 244 i 256 del nostre manuscrit. d) Albert Hauf, La «Vita Christi»..., (tesi doctoral) o. c., edita la primera part de la Vida de Crist. e) Xavier Renedo – Sergi Gascón, Francesc Eiximenis. Prosa, o. c., transcriuen el c. 2 del tractat VIII. f) David Guixeras – Xavier Renedo, Francesc Eiximenis. Llibres, mestres i sermons, a cura de..., Barcelona, Editorial Barcino 2005, que transcriuen el c. V, 2. g) Josep Perarnau i Espelt, La traducció catalana medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada, dins «ATCA», 17 (1998), 48-52, publica fragments de text dels folis 31c, 31d, 32ab, 172c-173a, 174a, 180c-181d 269d, 270a, 270b, 271a, 271d, 272a-273b, 275b, 275c, 275d, 276d, 277a, 277c, 277d, 278c.
Bibliografia:Massó i Torrents, Les obres, 172; Martí, Eiximenis, 474; Cincuenta años, 137; [Jordi Rubió i Balaguer i Ramon d'Alòs Moner], La biblioteca Dalmases, dins «BBC» III (1916) 32; Antoni Rubió i Lluch, Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval, II, Barcelona 1921, 405-406; Albert Hauf, La «Vita Christi» de Fr. Eiximenis O.F.M. (1340?-1409?) y la tradición de las Vitae Christi medievales, tesi doctoral presentada a la UB a. 1976; La «Vita Christi» de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. (1340?-1409?) como tratado de Cristología para seglares, dins «AFH», 71 (1978), 37-64; L'espiritualitat catalana medieval i la «Devotio moderna», dins «Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Andorra 1-6 d'octubre de 1979», a cura de J. Bruguera i J. Massot i Muntaner, PAM 1980, 85-121; Klaus Reinhardt, Die biblischen Autoren Spaniens bis zum Konzil von Trient, vol. V, Siglos III-XVI, Salamanca 1976, 100, 139-140; Nolasc [del Molar] Rebull, Nota sobre exegesi d'Eiximenis en la «Vida de Jesucrist», dins «Estudios Franciscanos», 80 (1979), 75-79; Gabriel Llompart, Apuntes folklóricos en la Vita Christi de Francesc Eiximenis, dins «Revista de Dialectología y Tradiciones populares», XXXV (1979-1980), 87- 99; Sebastián Bartina, Francisco Eiximenis (ca. 1327-1409) y el culto mariano, dins De cultu mariano apud scriptores ecclesiasticos saec. XIV-XV (De cultu mariano saeculis XII-XV. Acta congressus Mariologici-Mariani internationalis Romae anno 1975 celebrati, vol. V), Roma 1981, 190; Josep Perarnau i Espelt, Documents i precisions entorn d'Eiximenis, dins «ATCA», 1 (1982), 194-196, nota 14, i 208-209; Josep Romeu i Figueras, El teatre assumpcionista de tècnica medieval als Països Catalans, dins «EUC», XXVI (1984) 246, 258-262; David J. Viera, Els miracles de Maria en l'obra catalana de Francesc Eiximenis, dins «Actes del Quart Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica (Washington, D.C., 1984). Estudis en honor d'Antoni Badia i Margarit», a cura de Natha niel B. Smith, Josep M. Solà-Solé, Mercè Vidal Tibbits i Josep
Massot i Muntaner, Montserrat, PAM 1985, 121-130; BOOCT (1984) cnum 738; Albert G. Hauf i Valls, Joan Exemeno, OFM, i la seva Quarentena de contemplació. Aproximació a l'home i a l'obra, dins «Randa», 17 (1985), 56- 60; La «Vita Christi» de sor Isabel de Villena y la tradición de las «Vitae Christi» medievales, dins «Studia in honorem professoris Martini de Riquer», vol. II, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema [1986-1987], 105-164; Isaac Vázquez Janeiro, Anticristo «mixto», anticristo «místico». Varia fortuna de dos expresiones escatológicas medievales, dins «Antonianum», LXIII (1988), 522-550; Albert G. Hauf i Valls, Text i context de l'obra de sor Isabel de Villena, dins
Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i sor Isabel de Villena, València 1991, 91-124; Albert Manent, Els llibres de bibliòfi l en català (1941-1962), dins «Miscel·lània Joan Gili», a cura d'Albert Manent i Josep Massot i Muntaner, Barcelona, PAM 1988, 340; BITECA (1998-2006) manid 1534 cnum 738; Curt Wittlin, Eiximenis i la creença dels cerlitans que «cap rei es salvarà». Dotzè, 123, Pastorale, 36, Vida de Jesucrist, 4/57, dins Germà Colón, Tomàs Martínez, Maria Pilar Perea (eds.), La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I 2004, 495-515; Albert Hauf, Del sermó real al sermó escrit: La Vita
Christi de fra Francesc Eiximenis com a glossa evangèlica, dins ib., 243-289¸ Id., La huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo hispánico: el caso de Francesc Eiximenis, OFM, dins «Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval», Rafael Alemany, Joseph Lluís Martos, Joseph Miquel Manzanaro (eds.), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana, s. a., 93-135; Raquel Rojas Fernández, La huella de Francesc Eiximenis en las Comunidades de Castilla, dins ib., vol. III, 1391-1403. BITECA (1998-2006) manid 1534 cnum
1776.