Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms436 (17 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 2215

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2019-02-19
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Jaume de Puig ; Sadurní Martí
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:2215
Signatura alternativa:U-98
Sigles usuals en la tradició:D (ed. OFE)
No és a Massó
B (Annicchiarico)

Relligadura

Datació:s. XIX
Notes:[I] + I + VIII + I / VIII + I + [I]. Foli de guarda inicial 1v, dalt de tot, en tinta: «Se adquirió en 9 de Abril de 1863». Dessota en llapis, ratllat: «U-98». Dessota, etiqueta amb la cota actual: «Mss. / 2215». Darrer foli de guarda inicial, de paper verjurat del s. XVI, ben diferent dels nou anteriors, en lletra del s. XVIII: «Llibre segon del Christiá | que tracta de las tentacions, etc. compost | per lo Ilm. y Rm. D. Fr. Francesch Ximenes del | ordre | dels Menors, Patriarca de Alexandria». A sota, gargot de signatura, «L-» i «I».
Llom
Matèria:Mateix material i recobriment, ras. Sota la tela, llom de pasta de paper espanyola d'aigües marrons, on són visibles cinc nervis externs amb ferros daurats.
Títols:1) ras; 2) teixell de pell vermella amb inscripció daurada: «Ximenes | Libre Segon | del | Christià»; 3-6) rases, amb etiqueta al final: «Ms. / 2215».
Altres:Són sensibles cinc nervis interiors que formen sis seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pasta de paper espanyola d'aigües marrons, del s. XIX, recoberta ara per una tela de color marró, que a les contratapes es perllonga en tres plegatges interiors reforçats amb afegits de cartró.
Títols:Contratapa I, en el plegatge superior de cartró interior, angle superior esquerre, cota actual del ms. dins etiqueta de paper blanc rectangular: «Mss. 2215».
Altres:395 x 270 x 50
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:BITECA - http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1504 ...
Reproduccions fotogràfiques:http:/​/​bdh-rd.bne.es/​viewer.vm?id=0000048666​&page=1

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401-1410. - estimada
Notes:Copista català occidental. Escut dels Desplà al foli 7.

Fol. 6r, nota d'atribució a l'autor, en lletra del segle XIX: «Nota | Yo no he duptat atribuir aquest llibre al citat Ilm. Ximenes | ó Eximenis, ya per lo que ell mateix espressa al fi del tomo segond de | la obra estampada en Valencia en lo any 1483, a la qual intitulá | Llibre primer del Christiá, ya també per al. en un altre llibre regonech | un mateix estil. Salvo meliori. Barcelona 26 decembre de 1824.
(al man) Anno Christi MDCCCLIII.
D. M. Vila» (signat).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Notes:Vitel·la.
Foliació
Núm. total de folis:186
Núm. de guardes afegides:10 + 9
Notes:Foliació moderna, contínua, correcta a llapis al rector superior dreta dels folis i xifres aràbigues a l'angle superior dret del recto dels folis. Només repeteix el número 23 per un accident material.
Dimensions
Alçada x base:376 x 255
Composició material
Plecs
Número:16
Notes:La majoria són de 6+6, però hi ha un dubte a l'inici, i el darrer és incomplet.

En el segon plec el tercer foli de la segona meitat de plec és només una meitat de foli; li ha estat donat el número 22bis, d'on prové l'anomalia de la numeració.
En el plec 3) la seqüència de la vitel·la fa: carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn, carn-pèl, pèl-carn.
Plec 1
Tipus:7+2
Folis:1-14
Reclam:Aqui matex
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:15-25
Reclam:En ses temptacions
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:26-37
Reclam:aytals
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:38-49
Reclam:Capitol
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:50-61
Reclam:XVIII caº on diu axi
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:62-73
Reclam:no en deu e en quant
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:74-85
Reclam:Veh qui
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:86-97
Reclam:que en aytal
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:98-109
Reclam:ley sua
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:110-121
Reclam:ab occulo
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:122-133
Reclam:e percut
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:134-145
Reclam:lurs
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:146-157
Reclam:habita
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:158-169
Reclam:lo sisen
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:170-181
Reclam:mogut
Plec 16
Plec:Plec coix
Tipus:3/2
Folis:182-186
Signatures:sí. Ocasionals.

Numeració de plecs alfanumèrica, observable entre els folis 86-92, 134139, 159-161, 163, 172-174, 176, 183-184.
Reclams:sí. Centrats a sota de la columna b. Reclams horitzontals centrats sota el segon corondell, en gòtica cal·ligràfica.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:40 + 65 + 10 + 65 + 65 × 50 + 230 + 90.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:230 x 150
Número de ratlles:48-49
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia i malva, 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, les línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 4,7 / 4,6.
Perforat:sí. Quatre incisions rodones als extrems dels marges superior i inferior, fetes amb punxó des del recto, per tal de marcar la caixa d'escriptura, els corondells i l'intercolumni.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Escriptura gòtica librària amb influències de la bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol 180v, 183r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:F. 7r: Gran A inicial a tota pàgina, afiligranada amb tintes vermella i blava, dins orla ricament il·luminada, amb els mots «Al primer» i amb quatre sanefes de l'orla executades en or brunyit; a la part inferior de l'orla, escut de la família Desplà, sostingut per dues figures grutesques dibuixades a ploma: losange d'or i de sable, bordura de guelles i sobre ella sis roses d'or en orla. Capitals blaves i vermelles amb trets afiligranats i antenes. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. Majúscules amb tocs de groc. Alguna lletra caudada. La primera ratlla de cada capítol és escrita en gòtica cal·ligràfica de caixa tres vegades més alta que les altres lletres.

Història

Segells:Timbres de la BNM als folis de guarda Xr, f. 1rv, 2r, 18r, 22v, 32r, 42r, 48r, 62r, 68r, 74r, 77r, 82r, 85r, 87r, 101r, 102r, 104r, 109r, 117r, 118r, 125r, 138r, 148r, 152r, 162r, 179r, 184r, 185r.
Notes de possessors:«U 98».
Estat de conservació:Ulls als folis 22, 52 (restaurat), 54, 64 (restaurat), 67, 70, 80 (restaurat), 92 (restaurat), 108 (restaurat), 117, 118, 121 (restaurat), 125, 128, 130, 141 (restaurat), 146, 148, 149, 167, 169 (restaurat), 173 (restaurat) 178 (restaurat). El foli 22bis, dimidiat, ha sofert pèrdua de text. El foli 129 és retallat arran de la segona columna. Del 1434 manquen tres cinquenes parts del marge inferior i tot el del fol. 147. El 147 té gairebé tota la part inferior retallada, sense pèrdua de text. Aquests detalls a part, la conservació d'aquest magnífic exemplar és bona.
Procedència:Catalunya.

Família Desplà (segle XV); D. M. Vila (1853). Venut a la BNM el 1863.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià – 1-186
Taula de capítols:Ib., inc. de la taula: «(rúbrica) Capitol primer qui posa con deus ha posat lom en aquest mon per treballar per tal que aconseguescha sa gracia e gloria...».
Fol. 5vb, exp. de la taula: «(rúbrica) Capitol CCXXXVIII Qui Posa Sumariament tot ço E quant Se Conte En aquest Segon libre Del Crestia (fi de rúbrica. En blau:) Gratias Altissimo (fi de blau. Rúbrica:) Amen». Segueix gargot de signatura, diferent del que hom troba al darrer fol. de guarda inicial.
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg: «(rúbrica) Prolech sobre lo II libre del Christia qui tracta de temptacio segons la forma quis conten en les rubriques seguents (fi de rúbrica. Comença en tinta blava:) Temptacio es als elets purgacio de lurs pecats creximent de grans [...] per a pujar al cel [...] sia a reprovacio [...] fi nal [...] sants e es en [...] raho e [...] los vençuts per ells [...] altea del sant estament propia en labis de dampancio perdurable. Perque donchs per mills
saber que es temptacio eço que a ella pertany, deus aci primerament notar e veure tot lo proces en general daquest libre qui largament tracta la Materia de temptacio e de les coses pertanyents a ella Segons que mostren les rubriques seguents» (fi de tinta blava).
Ib., en lletra humanística i en tinta sèpia, d'una mà de fi nals del segle
XVI o del XVII: «Llibre segon del Christia, en lo qual se tracta de las tentacions».
Text:Fol 6v, inc.: «(rúbrica) Aci comença la primera Rubrica daquest uolum qui posa com deus ha posat en aquest mon lom per batallar e per hauer uictoria de sos enemichs per tal que aconseguescha merit e gloria (fi de rúbrica. Caplletra i lletres daurades). Al primer (fi de lletres daurades. Fol. 7va) punt principal donchs procehint ab la gracia de Deu e ab aiuda del nostre reuerent cap E patro ihesu crist Deus açi notar primerament que la subirana sauie sa...».
Fol. 186vb, exp.: «... e aquest pus prop seguent libre sera apellat lo Terç segons lorde a ell dat en lo començament del primer, e aqui veurem largament que es colpa e peccat e vici e ses circumstancies començant a tractar aqui primerament Que Cosa es Mal. | Ffi nito libro sit laus gloria Christo. amen».
Bibliografia:Grahit, 10; Domínguez Bordona, 37; Id., Manuscritos con pinturas I, 267, nº 560; Ivars, XIX (1923), 367-368, 389-390; Martí, Eiximenis, 357; Martí, Notes descriptives 357; IGMBN, VI, 116-117; Isaías Rodríguez, Autores espirituales españoles en la edad media, dins RHCEE.