Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms479 (28 / setembre / 2022)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Manuscrits - 228

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2016-05-16
Bases de dades:Sciència.cat, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vic
Institució:Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Fons:Manuscrits
Signatura:228
Signatura alternativa:8531 (núm. d'inventari)
Sigles usuals en la tradició:F (Panunzio 1963-1964)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Notes:De la restauració de l'ABEV
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:Proves d'escriptura als ff. 3v (òlim 131v, alfabets), 4v (òlim 132v, paraules o frase, molt esborrat) i 5r (òlim 133r, paraules).
Estat de conservació:En molt mal estat, amb tots els marges corcats i estripats i forats considerables al centre d'alguns folis. Restaurat.
Procedència:Fragment de còdex extret d'un còdex factici —constituït quasi tot per minutes notarials dels segles XIV i XV (Rius 1927/1928) i al qual correspon la foliació antiga d'època moderna— procedent de l'arxiu parroquial de Manlleu (Osona), destruït durant la guerra civil de 1936-1939. Aquest fragment fou cedit a l'ABEV l'any 1929 per les gestions de Josep Gudiol, llavors director d'aquest arxiu. Panunzio 1963-1964: 27 el descriu a l'ABEV (amb la signatura errònia 1354) sense adonar-se que és el mateix ms. de Manlleu que dóna per perdut (30-31) (Iglesias 2010: 1051-1052, en nota).
Persones relacionades:Josep Gudiol i Cunill (1872 – 1931)

Bibliografia

Descripcions:Rius i Serra (1927/1928), "Un Bestiari del sigle XV"
Gudiol (1934), Catàleg dels llibres manuscrits ..., p. 218
Cordoliani "Inventaire des manuscrits de ...", pp. 142-143
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, pp. 27 i 30-31
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", pp. 162-163
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1058
Reproduccions fotogràfiques:Hill Museum & Manuscript Library (microfilm complet fet abans de la restauració)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital completa en b/n a partir del microfilm)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:«Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat. Dextera scriptoris careat omni gravitate doloris» (f. 7v, òlim 135v).
Datació:c. 1354 - estimada
Origen:Catalunya oriental
Copista:Anònim
Notes:Datació segons Rius 1927/1928 (mitjan segle XIV) i Gudiol 1934: 218 ("pels volts de 1354"), a partir de la data radix del text 2 amb la qual la paleografia és consistent. Altres datacions: c. 1400 (BITECA); "del començament o, tot al més, de la primera meitat del segle XV" (Panunzio 1964-1965: I, 27).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:17 (iv + 9 + iv)
Núm. de guardes afegides:4 + 4
Notes:El marge superior dret, on podia haver-hi una foliació medieval, ha desaparegut (vegeu Estat de conservació). L'única foliació antiga és d'època moderna (del s. XVI, segons Gudiol 1934, però potser més aviat posterior), en aràbics, al marge inferior dret del recto dels folis (ff. 129-137), excepte al foli 133, que és al verso. Aquesta foliació correspon al còdex factici del qual prové en darrera instància aquest fragment de còdex (vegeu Procedència), i la disposició que té provaria que quan es va introduir ja era fragmentari i tenia l'ordre i els marges tan malmesos com ara. Foliació actual (ff. 1-9) de l'ABEV, a llapis. Manca un foli entre els ff. 5-6 (òlim 133-134). El f. 7 (òlim 135), amb els capítols núm. 18-21 del bestiari, és el darrer i ha de col·locar-se després del f. 9 (òlim 137). Al final d'aquest foli descol·locat, tot seguit del capítol 21 del bestiari, hi ha el colofó esmentat.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:300 x 220 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:250 x 210 mm
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalana
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. Amb la mateixa tinta negra que el text.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Amb la mateixa tinta negra que el text.

Descripció interna

1. Jaume de Voràgine, Flor dels sants, Traductor: Anònim – ff. 1r-2v i 3v [òlim 129r-130v i 131v]
Consistència:fragmentària
Consistència:Només la vida de sant Jaume apòstol.
Preliminars:[Títol:] «Vida de sent Jacm[e a]pòstol»
Íncipit:«[Jac]me apòstol, fil d'en Çeladeu, aprés la [...] de Jesucrist, dementra que preïcave per Judea e per Samà[ria], [...] se n'anà en Spanya per ço que sembràs la paraula de Déu...»
Èxplicit:«... per tant pan, que n'ach prou tro que fo tornat en sa terra: aytant com menjava cascun jorn, aytant crexie lo pan».
2. Anònim, Calendari pasqual per als anys 1354-1389 (ABEV 228) – ff. 3r i 4rv [òlim 131r i 132rv]
Íncipit:«Anno Domini .Mº.CCCº.LIIIIº [Pasca] a .XIII. dies en abril, la luna en .VI., la dominical [...]en e són .VIII. setm[anes e [...] di]es de carnal e .XXVII. dies de núpcies e [...] dies de sincogesma a sent [Johan]...»
Èxplicit:«... Anno Domini .M.CCC.LXXXIX. Pasca a [.XVIII.] dies en abril, la luna en .III., la dominical en C [...] setmanes e .II. dies de carnal e [...] dies de núpcies e .XIX. dies de sincogesma a sent Johan».
3. Anònim, Llibre de natures de bèsties i d'ocells i de llur significació, Traductor: Anònim – ff. 5r-9v [òlim 133r-137v]
Consistència:fragmentària
Consistència:Manca el pròleg i molts capítols, que potser eren en folis perduts.
Íncipit:«La fromigua sí és .I. petit verma del qual los homes poden pendra .I. vertader eximpli. Car éla perca[ssa] en l'astiu hon pusque viure en l'ivern...» (f. 5r, òlim 133r)
Èxplicit:«... E encara lo diabla travesse's danant devés éls per aquestes coses e per moltes d'altres de coses, e·ls homes bochs posen tant lur enteniment an aquestas coses per lo diabla qui és entravessat danant que le[xen] perdre la ànima per aquestas vanitats» (f. 9v, òlim 137v)
Rúbriques:[Amb els capítols reordenats:] (1) [De la natura de la fromigua]; (2) «De la natura de la abela e de la sua significació»; (3) «De la natura de la araya e de la sua significació»; (4) «De la natura del gual e de la sua significació»; (5) «De la natura del lop e de la sua significació» (només rúbrica per pèrdua d'un foli); (6) [De la natura del cigne] (acèfal per la pèrdua d'un foli); (7) [De la natura del can]; (8) [De la natura de la vibra]; (9) [De la natura de la símie]; (10) [De la natura del corp]; (11) [De la natura del leó]; (12) [De la natura de la mostela]; (13) [De la natura del calandrí]; (14) [De la natura de la serena]; (15) [De la natura de l'arpís]; (16) [De la natura de les quatra creatures]; (17) [De la natura de l'ongre]; [f. 7, òlim 135:] (18) [De la natura de l'oranela]; (19) [De la natura de l'àguila]; (20) [De la natura del volp]; i (21) [De la natura de la perdiu] (segueix el colofó).
Observacions:Amb molts errors de còpia, però també amb variants significatives. Molt pròxim a la lliçó del ms. BRUB 75 (ms. A), però amb tendència a aclarir conceptes i passatges, reelaborant amb fantasia i intel·lectualitzant-la la lliçó originària (Panunzio 1963-1964: I, 27).
Edicions:Rius i Serra (1927/1928), "Un Bestiari del sigle XV", parcial (capítol de la perdiu, f. 7v, òlim 135v)
Panunzio (1963-1964), Bestiaris, vol. 1, p. 31, parcial (capítol de la perdiu, a partir de Rius)
Martín Pascual (2012), "Nuevas aportaciones sobre la ...", p. 168, parcial (capítol del gall, f. 5v, òlim 133v), etc.