Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms512 (17 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 457

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:457

Relligadura

Datació:s. XVII
Notes:1 + 1. Fol. de guarda Ir, dalt de tot, lletra del segle XVII: «Eximenis del Crestià pra part del llibre terser». Fol. de guarda Iv, angle superior esquerre, signatura actual en tinta: «Ms. 457».
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:1) en llapis, signatura actual: «457»; 2) Lletra del XVII: «Eximenis | del Christia | pra part (ratllat: T.3) del | Libre terser | m. st»; 3) «T. II»; 4) «15»; 5) «51».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant cinc nervis interiors.
Coberta
Matèria:Pergamí.
Títols:Coberta anterior, dalt de tot, en tinta: «11» o «L1». Contratapa II, angle inferior dret, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Diputación Provincial | de Barcelona | Biblioteca Central | Regº Ms 457 | Signª 4-IV».
Altres:383 x 270 x 72
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-8

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:Devers 1450. - expressa
Notes:Aquest manuscrit es complementari amb el 458.

Fol 1r, dalt de tot, lletra del s. XVII-XVIII: «Es de la llibreria».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Fol. 11-14 i 203-269, de les fletxes, semblant a la de Briquet 6303, datada a partir del 1462.
b) Fol. 16-42, del carro, semblant a la de Briquet 3527, documentada a Perpinyà el 1412 i el 1432, a diversos llocs d'Itàlia entre 1413-1440, a Holanda els anys 1416 i 1439, a Hongria el 1423 i a Anglaterra el 1417; reapareix als folis 54, 61, 68, 73-92.
c) Entre els folis 51-192, filigrana de la lletra R, semblant a la de Briquet 8970, datada a partir del 1427.
Foliació
Núm. total de folis:269
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació moderna, en xifres aràbigues, en llapis i contínua, des del primer al darrer foli. Dues foliacions antigues, en tinta, una en xifres romanes, l'altra en aràbigues, fins al final, i és la que ha estat tinguda en compte en la taula de les rúbriques dels capítols.
Dimensions
Alçada x base:372 x 270
Composició material
Plecs
Número:17
Notes:El primer plec, dedicat a les rúbriques dels capítols, té els tres darrers folis en blanc.
Llevat del plec onzè, que té tots els fulls de paper menys el primer, que és de pergamí, el primer i darrer full de cada plec sencer són de pergamí, els fulls interiors són de paper. Els fulls de pergamí presenten en el plec la disposició següent: carn-pèl, carn-pèl, pèl-carn, pèl-carn. En el segon plec el foli 22 ha estat retallat en la seva part inferior, sense pèrdua del text. En el sisè plec, tall idèntic al foli 89. En el setè, el mateix al foli 89. En l'onzè, el mateix al foli 162. En el quinzè, el mateix al foli 234. Tots aquests folis són de pergamí.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:1-15
Reclam:[amb taló final.]
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:16-31
Reclam:Capitol XXXIIII
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:32-47
Reclam:Corpus quod corrumpitur
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:48-63
Reclam:e com aytal
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:64-79
Reclam:manen per la qual cosa
Plec 6
Tipus:9+2
Folis:80-97
Reclam:Per aquestes
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:98-113
Reclam:-re en Pere
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:114-129
Reclam:la cosa publica
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:130-145
Reclam:data qui es
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:146-161
Reclam:es pecat mortal
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:162-177
Reclam:autem pessima
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:178-193
Reclam:playa comunament
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:194-209
Reclam:-correrien gran
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:210-226
Reclam:tostemps en la
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:227-241
Reclam:no serie bastant
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:242-257
Reclam:Axi matex clergue
Plec 17
Plec:Plec coix.
Tipus:8/4
Folis:258-269
Reclams:sí. Reclams horitzontals, arrenglerats amb el marge inferior del segon corondell.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Sobrepassada en les vuit primeres línies del foli 86ra, i al final del foli 94va, a dos corondells, de 44-50 línies. Impaginació del foli 34r: 33 + 76 + 13 + 76 + 61 × 39 + 248 + 86.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:248 x 173
Número de ratlles:44-50
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia. 1111 2222. Dues ratlles horitzontals i quatre verticals de justificació. El text va de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Escriptura semigòtica cursiva.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:2rv, 7r, 8v, 20v, 21v, 22r, 24r, 26v, 29v, 35v, 38r, 42v, 45r, 49r, 52v, 53v, 60v, 82v, 100v, 109r, 110v, 114r, 115r, 119r, 123rv, 127v, 129r, 131r, 133v, 139v, 144v, 145r, 146r, 147r, 152rv, 153v, 156r, 158v, 165rv, 167rv, 168v, 178rv, 179v, 181r, 182r, 198rv, 200v, 203r, 207r, 208r, 211rv, 219v, 221v, 227r, 232rv, 236v, 238rv, 239v, 240r, 242v, 243v, 244r, 248r, 252r, 255v, 256v, 257r, 260v, 261v, 266r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Decoració: Capitals en vermelló. Rúbriques. Calderons vermells. Majúscules amb tocs de groc a l'interior dels paràgrafs.
Fol 76v al marge esquerre, dibuix d'una forca, il·lustratiu del cas d'Aman i Mardoqueu.
Marginalia:sí. Notes marginals de diverses mans als folis 2rv, 3v, 5v, 7r, 10v, 23r, 41r, 52r, 54v, 55v, 56r, 61rv, 63v,64r, 65r, 66rv, 67r, 68r, 69v-70v, 72v, 73v, 74v, 76v, 80v, 81r, 82r, 84rv, 88v, 89v, 91v, 92v, 95rv, 106v, 111v, 117r-118v, 123rv, 124v, 125r, 127v, 130r, 135v, 140r, 142r, 148v, 150v, 151v, 154v, 155v, 156v-160r, 163v, 165v-166v, 168v, 175r-202r, 204v-209r, 210r, 211v, 213r, 214v-215r, 216v, 217r, 218v, 219r, 220rv, 222r, 224r, 226r-227r, 228v, 232v-235r, 236r, 246r, 248r-249r, 256r, 257r, 262rv, 265r, 267r, 268rv.

Història

Segells:Segells de la BC als folis 1r, 114r, 215v.
Estat de conservació:Bo, llevat del primer i darrer plec, ara amb elements descosits.
Procedència:Catalunya (Barcelona?).

Convent de Sant Jeroni de la Murtra, Pau Ignasi de Dalmases (segle XVIII), IEC.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià – 1-269vb
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol 1ra, inc. de la taula: «(rúbrica) Aci comencen les rubriques del terç libre del crestia (fi de rúbrica). Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu aço entendre...».
Fol 11vb, exp. de la taula: «... Capitol dxvii qui pose la mala occupacio don pertex e quin mal fa en cartes (al man post al incaust) 255. (rúbrica) Aci son acabades les rubriques del quint tractat de la primera part del terç libre del christia. deo gracias (fi de rúbrica)».
Fols. 12-14 buits.
Ib., inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu entendre (fi de rúbrica). Mal parlant propriament no es neguna essencia ne neguna cosa jatsie que aquest nom mal signifi ch absencia e fretura dalcun be lla hon lo dit be deu esser en quiuya que manera. E aquesta descripcio o diffi nicio dada de mal ha tres parts les quals per orde hauem adeclarar...».
Fol. 269vb, exp. de l'obra: «... E aço sia dit de la bona e justa occupacio axi com de special remey dat per los sants contra peccat de perea e de indiscreta feruor. Ara direm apres del peccat de gola o del peccat de perea e del peccat de luxuria qui hix de gola e de perea com la fi lla hix de pare e de mare e axi com la conclusio de les premisses e axi com la lenya nodreix lo foch axi gola e peresa nodrexen luxuria. (rúbrica) Aci es acabada la primera part del terç libre del Christia. Deo gracias (fi de rúbrica)».
Pròlegs:Fol 15ra, inc. del pròleg: «(rúbrica) Prolech sobre lo libre terç del christia (fi de rúbrica). Mal es partit en dues parts ço es per mal de colpa e per mal de pena de cascu dels quals mals hauem a tractar en lo present volum que es lo terç libre del christia...».
Ib. rb, exp. del pròleg: «... les quals coses totes pots veure pus clarament si attens ales rubriques seguents».
Observacions:En realitat és la meitat del text, que segueix al ms. 458 de la mateixa biblioteca.
Catàlegs:Grahit, 25; Massó i Torrents, Les obres, 17; [Jordi Rubió i Balaguer,] La biblioteca Dalmases, dins BBC III (1916) 32; Martí, Eiximenis, 458; Cincuenta años, 137; J. J. E. Gracia, Francesc Eiximenis' «Terç del Crestià»: Edition and Study of Sources. Chapters 353-430, tesi doctoral, Toronto University 1971, 75-78; BOOCT (1984) i BITECA (1998) cnum 712; BITECA (1998) manid 1509.