Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms518 (16 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 1160

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:1160

Relligadura

Datació:s. XIX
Notes:Un foli de guarda al final, de paper verjurat, sense filigrana visible.
Llom
Matèria:Llom de pergamí, ras.
Títols:1) En tinta: «Eximenez | Vida de | Christo | en català»; 2) signatura antiga: «2º | 1 | 4»; 3) etiqueta amb la signatura ac tual: «Ms. 1160»; 4) teixell amb signatura antiga repetida: «Armº II | 1 | 4».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns.
Coberta
Matèria:Cartró.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta escrita en tinta: «Mss. | 1160». Dessota, una mica més centrat, signatura antiga de la BUP en llapis vermell: «21 - 5 - 1», reiterada en llapis vermell i en llapis blau sobreescrit, més avall, gairebé al centre.
Altres:430 x 310 x 100
Decoració de la coberta:El cartró és recobert d'un paper lila fosc, molt fatigat.
Altres elements:Cobertes (folres) de paper. Talls pintats de color vermell ja molt esvaït. Al tall central, signatura antiga, possiblement de Santa Caterina, en tinta: «352». Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis molt fatigats, els inferiors gairebé desfets.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis 1-18 de la primera numeració i folis 51 i 62-328, filigrana del carro de dues rodes, semblant a la de Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473; igual a la del ms. 282 de la BUB.
b) Folis 4-47 i 55-59 de la segona numeració, filigrana de la muntanya encerclada i somada de creu, semblant a la de Valls i Subirà II, 205, datada a Barcelona a partir de 1425; molt semblant a les del ms. 2097 de la Seu d'Urgell i ms. 1216 de la BC.
Foliació
Notes:[1-18 + 1-332] + I.

Dues foliacions del segle XX, en llapis, a l'angle superior dret del recto dels folis. La primera és la del bifoli inicial i de la taula, és en lletres majúscules i va de la A a la Q; però sobre o sota les lletres A, B, C, P i Q hom hi ha posat respectivament els números 1, 2, 3, 17 i 18. Aquesta numeració segueix encara al foli on comença el pròleg, numerat 19 i sense lletra. I és en aquest mateix foli que comença en tinta i en lletres romanes una numeració antiga, coetània del ms., traduïda a sota en xifres aràbigues i en llapis (segona numeració, del segle XX). Atès que la guillotina ha escapçat molt sovint la numeració original dels folis, la segona numeració moderna en llapis la supleix en molts casos del tot, llevat dels folis XVIIII-LXXIIII i LXXVI, on manca.
Dimensions
Alçada x base:390 x 280
Composició material
Plecs
Número:21
Plec 1
Plec:Bifoli enganzat a la coberta.
Tipus:1-2
Reclam:[només escrit el foli 1r.]
Plec 2
Folis:8+2
Composició:3-18
Reclam:[folis 17 i 18 en blanc.]
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:1-20
Reclam:quant pensaua
Plec 4
Tipus:9+2
Folis:21-38
Reclam:le los vens
Plec 5
Tipus:11+2
Folis:39-60
Reclam:James nenguna
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:61-80
Reclam:Com ha
Plec 7
Tipus:10+2
Folis:81-100
Reclam:que stech
Plec 8
Tipus:10+2
Folis:101-120
Reclam:les quals
Plec 9
Tipus:10+2
Folis:121-140
Reclam:eximpli
Plec 10
Tipus:10+2
Folis:141-160
Reclam:donant los
Plec 11
Tipus:9+2
Folis:161-178
Reclam:ab los
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:179-194
Reclam:bon preycador
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:195-210
Reclam:-sabte es
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:211-226
Reclam:singularment foren
Plec 15
Tipus:9+2
Folis:227-244
Reclam:Catholica
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:245-260
Reclam:-lade e seus
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:261-276
Reclam:fort e ences
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:277-292
Reclam:es pura
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:293-308
Reclam:plors e demena
Plec 20
Tipus:8+2
Folis:309-324
Reclam:glorios mou-
Plec 21
Plec:Plec coix.
Tipus:5/4
Folis:325-[333] [o foli de guarda I final.]
Reclams:sí. Reclams horitzontals, situats cap a la dreta del foli.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 70r: 30 + 87 + 18 + 85 + 52 × 50 + 260 + 80.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:260 x 190
Número de ratlles:36-40
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom, 1111 2222. Primera línia escrita, encara que en alguns folis és en blanc. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, sense que la línia de justificació horitzontal inferior arribi fins als marges, aturant-se en el límit de la caixa; línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Hi ha senyals de vuit menudes perforacions rodones molt a prop del tall, assenyalant les línies de justificació.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura bastarda, d'una mateixa mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. C[3]va, Fva, 11va, 16rb, LVIIIvb, 85vb, 102rb, 123va, 167rb-va, 172ra, 175ra, 180ra, 182ra, 194rb-va, 200rb, 202rb, 203rb, 204rb, 205ra, 213rb, 223rb, 246va [gran addició al marge inferior], 253va, 261vb, 268rb, 270rb, 272va-273rb, 278vb, 282vb, 283rb, 304ra305ra, 306va, 323ra, 324ra, 325rb, 327ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat blaves i vermelles amb filigranes liles i vermelles. Capitals blaves i vermelles alternades amb tocs afiligranats vermells i liles respectivament. Calderons blaus i vermells. Rúbriques. Els textos escripturístics de la Vulgata subratllats en vermelló.
Marginalia:sí. fol. 9rb, 12ra, 13rb-15va, 16rb-18vb, XXra, XXIIIva, XXXIIIra, XXXVIva-XXXVIIIrb, XXXIIIIva, XXXXIIIIra-XXXXVva, XXXXVIIvb-XXXXVIIIra, XXXXIIIIva-Lra, LIIIra, LVIIra, LVIIIva, LVIIIIva, LXIIIrb-LXVrb, LXVIIIra, LXXIIIIra, 77ra, 79ra, 82rb, 83ra, 85ra, 97v-90rb, 92va, 94vb-100va, 103rb-104vb, 108rv, 110vb-112va, 115ra-120ra, 125rb-126va, 129rb, 131va-131va, 136ra, 139va-142va, 146ra150ra, 152va, 156va, 163rb-164vb, 167ra-170rb, 172rb-174ra, 176ra178va, 181ra, 183va, 187va, 190ra, 192va-193va, 198vb-200rb, 203rv, 205va, 207vb, 213ra, 217va, 219rb, 221rb, 222vb, 224vb, 228vb, 235va, 239va-240ra, 242vb, 249rb, 253va-252vb, 256rb-258vb, 260rb-267ra, 269va, 271va, 273rb, 276va-278rb, 281rb, 283ra, 284vb-286va, 288va289va, 292vb-299ra, 301rb-303va, 306rb-308ra, 309va-310vb, 312vb316va, 318ra-320vb, 321ra-326rb.

Història

Segells:Timbres de la Biblioteca Provincial als fol. C[3]r, 1[19]r, XXVIr, 120r, 171r, 332v.
Estat de conservació:L'enquadernació necessita ésser reparada. Els folis inicials i finals molt fatigats. Taques d'humitat i alguna d'oxidació. Estat satisfactori.
Procedència:Catalunya.

Prové del convent de Santa Caterina, de Barcelona.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-332
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. 3ra, inc. de la taula: «Assi comensa la Taula del present libre de la vida de ihesu crist ordonat per lo reuerent pare en crist mestre ffrancesch eximenis dela orde de frares menors lo qual conte X tractats. E primerament se posa lo prolech ab alguns preambols...».
Fol. 16va, exp. de la taula: «... Capitol LXV ensenya quine sera la manera del regnar del Senyor. | Gloria ihesu christo (rúbrica:) Amen». Folis 17-18 buits.
Ib., inc. de l'obra: «(rúbrica) Primerament donchs protest assi en lo comensament de aquest libre...».
Fol. 332vb, exp.: «... La primera quant axis arrisquen a perdre lo Regna de deu e los bens perpetuals. La segona com axi poderosament se impliquen es enfrasquen e serquen e amen les coses temporals qui no poden durar els empatxen a obtenir les eternals. La terça quant no presen res tots temps multiplicar lurs mals ne viura en peccat mortal, ne en ira de deu. La ... (fine mutilus)».
Pròlegs:Fol. 1va, exp. del pròleg: «... ço que sia a ell plasent e profi tos al seu poble».
Text:Fol. 1r, inc.: «(rúbrica) Capitula fi dei christiane. Articuli fi dei catholice. Simbolum apostolorum (fi de rúbrica)...».
Fol. 1 (19)ra de la segona numeració, inc.: «(rúbrica) Comença lo prolech en lo libre appellat vida de ihesu crist (fi de rúbrica:). Al molt honorable e discret Caualler mossen P. dartes maestra racional del molt alt princep e senyor don Marti per la gracia de deu Rey darago lo seu orador en ihesu crist saluador frare ffrancesch eximeniz dela orde dels frares menos si matex en tot seruey e majorment en aquell qui sia en manifestacio e honor e gloria del nostre redemptor e saluador nostre ihesu crist...»
Ib., exp.: «(rúbrica) Opera misericordie spirituales (segueix la llista de les obres de misericòrdia espirituals en un text esvaït i il·legible).
Folis 1v-2v buits.
Observacions:Conté els tractats VII-X.
Catàlegs:J. Villanueva, XVIII, 177; Massó i Torrents, Les obres, 163; Martí, Eiximenis, 474; Miquel Rosell III, 216; Id., Manuscritos hagiográficos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, dins «Revista Española de Teología» 12 (1952) 148-149; Mateu Ibars, Siglos XV-XVI, 84, nº 100; BOOCT (1984) cnum 729; BITECA (1990-2009) manid 1526 cnum 729.