Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms519 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 1925

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:1925

Relligadura

Datació:s. XX
Notes:II+II, de paper blanc, modern, sense verjures.
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:Cap a baix de tot, en tinta marró: «Ms. | 1925». Més avall, en la mateixa tinta: «B.U.B.»
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interiors, sense formar seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró i coberta de pergamí groc palla.
Altres:410 x 288 x 30
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani i factici.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1401 - 1430 - estimada
Notes:El ms. està format per dues unitats distintes, de factura diferent. Poden provenir d'un mateix taller, però és difícil que haguessin estat un dia del mateix manuscrit.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana de les muntanyes somades de creu, semblant a Briquet 11694, documentada a Laak el 1423.
Foliació
Núm. total de folis:28
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Hi ha una foliació coetània de l'escriptura del manuscrit, en tinta i xifres romanes, amb llacunes, desordenada i escapçada, que comença al foli CX[...] i arriba fins al foli CXXXX (?). Una segona numeració moderna, contínua i en llapis, va del foli 1 al 28. Totes dues són a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:400 x 280
Composició material
Plecs
Número:8
Notes:Aquesta és la forma en què ara el ms. es presenta. És un conjunt de folis desmanegats que hom va organitzar en plecs mitjançant reforços de tires de paper que els uneixen els uns als altres. Per la mala traça amb què hom els va ajuntar i cosir, deduïm que abans de la relligadura actual els folis ja estaven barrejats i trastocats. Com es veurà més endavant per les correspondències dels textos, l'ordre dels folis hauria d'ésser: 1, 2, 6-7, 4, 5, 9, 3, 10, 12-14, 8, 15-16, 11, 17-28.
Plec 1
Plec:Foli escadusser.
Tipus:1
Plec 2
Plec:Bifoli.
Tipus:2-3
Plec 3
Tipus:3+2
Folis:4-9
Plec 4
Plec:Bifoli.
Tipus:10-11
Plec 5
Tipus:2+2
Folis:12-15
Reclam:contrastant [al foli 12.]
Plec 6
Tipus:3+2
Folis:16+21
Plec 7
Plec:Plec coix.
Tipus:1/2
Folis:22-24
Plec 8
Tipus:2+2
Folis:25-28
Reclam:car cosi
Reclams:sí. Reclams horitzontals, el primer centrat al marge inferior, el segon al marge interior del foli.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 40 + 78 + 20 + 77 + 68 × 35 + 293 + 70.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:293 x 175
Número de ratlles:30
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la punta de plom o de grafit. 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 9.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Escriptura gòtica amb influències de la bastarda, de mòdul més gran que l'anterior. Dos copistes.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Hi ha notes marginals d'una altra mà, contemporània de la que copia el ms.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:a) Foli 1: Caplletres en blau i vermell amb tocs afiligranats vermells i malves, de tres o quatre unitats de pauta. S'aprecien lletres de guia. Rúbriques i calderons en vermell.
b) Folis 2-28: Caplletres en blau i vermell de dues o tres unitats de pauta, amb decoració afiligranada més elaborada que el foli 1, alternant els colors vermell i lila; encara es veuen les lletres de guia. Rúbriques. Calderons en vermelló. Una altra mà ha afegit en tinta marró i lletra bastarda més petita que la del text l'encapçalament dels capítols, que una tercera mà ha escrit en rúbrica al davant de cada capítol.
Els capítols dels folis 2-28 no són numerats.

Història

Notes de possessors:«9-1-5», escrita en llapis vermell al marge superior del foli 1ra.
Estat de conservació:Precari, malgrat la restauració. Hi ha estrips (fols. 1-2) i forats (fols. 2, 10, 12-13). Taques d'humitat, fols. 11, 15-28. La tinta trapassa el foli a la unitat folis 2-28, sense arribar a trencar el paper.
Procedència:Catalunya.

Convent de Santa Caterina de Barcelona.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1r-v-28
Consistència:fragmentària
Consistència:Fragment menor
Text:Fol 1ra, inc.: «(inito mutilus) …exorca. Apres se alegrauen lauors sabent la infanta nada quina ne qual deuia esser car con langel de deu ho hagues reuelat a Joachim e Joachim a Anna…».
Fol. 2ra, inc.: «(initio mutilus) … sens que no li faeren lo seruey al qual eren obligats per lur offi çi. Car ells en si hauien superbia per exçes…».
Fol 1vb, exp.: «(fi ne mutilus) … axi alta que james non estec nen sera semblant en lo dit signe perque diu que lauors los grans estrolechs de Egipte jutjaren que aquell ayn se uerifi caria…».
Fol. 28vb, exp.: «… E lo senyor beneyl posant li les mans sobre lo cap dient li saluat e beneyt sies tots temps… (fi ne mutilus)».
Catàlegs:Miquel Rosell IV, 390-391; D. J. Viera, Manuscritos eiximinianos no catalogados por J. Massó i Torrents, dins «Estudios Franciscanos», 80 (1979), 162; Duran II.2, 713-714: BOOCT (1984) cnum 731; BITECA (1999-2004) manid 1528 cnum 731; Mateu Ibars, Siglos XV- XVI, 84.