Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms528 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 91

Publicació de la fitxa: 2006-08-09
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:91

Relligadura

Datació:s. XIX
Notes:I + I, amb filigrana Almirall, sota escut somat de tres corones reials i amb una clau al camper, com la de Valls i Subirà 12, documentada a Manresa l'any 1809.
Llom
Matèria:Llom ras.
Títols:El llom conté una inscripció en tinta esvaïda, del segle XVIII: «XIMENES/MANUSCRIT/MORAL.CATALÀ». Més avall, en tinta negra, signatura actual del manuscrit: «Ms 91/BUB».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant cinc nervis interns.
Coberta
Matèria:Pergamí amb lànima de cartró.
Títols:Coberta I, centrada, en tinta, antiga signatura: «X.I.II». Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta amb la cota actual del ms.: «Mss. 91». Més centrat, en llapis vermell, altra signatura antiga: «21-1-3». Al centre de la contratapa, mitja quartilla enganxada, amb la seguent notícia escrita en lletra del segle XIX: «Lo terc llibre del Crestia, per M. Francesch Eximenes Bisbe de Elna (Aquest llibre fou acabat de escriurer Diumenge a 16 de juny del añ 1389). Cada cuaderno consta de un pliego de pergamino muy fino y 4 de papel muy grueso pero muy flojo de Algodón. Las capitales son illuminadas i dibujadas. Tiene 469 folios muy grandes escritos a dos columnas por folio ... 1 ...11».
Altres:390 x 290 x 130
Altres elements:Talls amb restes de pintura. Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-7

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:16 juny 1389 - expressa
Notes:Còpia efectuada en vida d'Eiximenis.
Al marge inferior del fol. 1r, ex-libris escrit per una mà del segle XVIII: «Es de la biblioteca Mariana del convento de Sant Francisco de Barcelona».
S'han fet cèlebres els versos que cita Eiximenis en els capítols 944, 950 i 957 del Terç, de Cerverí de Girona i del capellà de Bolquera, contra les dones, seguits dels versos d'uns «coblejadors» que els respongueren i dels versos d'uns altres «coblejadors» que els escusaren. Aquestes poesies foren repertoriades per J. Massó i Torrents, Repertori, 305, i per A. Jeanroy, La poésie provençale dans le sud-ouest de la France et en Catalogne du début au milieu du XIVe siècle, dins HLF, xxxviii, 18-24. Foren publicats per G. Llabrés, Estudi històric i literari sobre'l Cançoner dels comtes d'Urgell, Vilanova i la Geltrú 1907, xxxiii-xxxvi (sobre el ms. 1794 de la BNM), reproduïts per J. Rubió, Del manuscrit 129 de Ripoll del segle XIV, dins «RBC», VIII (1905 [1911]), 295298, i republicats per Martí de Riquer, Obras completas del trobador Cerverí de Girona, Barcelona 1947, 342-346 (sobre el ms. 91 de la BUB).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Del corn, folis IX-CCXXXIX, semblant a la de Valls i Subirà 1054, documentada a Vic el 1367; i a la de Briquet 7664, localitzada a Espanya els any 1384-1387.
b) De les muntanyes, folis CCXLII-CCXCIX, semblant a la de Briquet 11675, documentada a Lausanne el 1364, amb variants a Ginebra l'any 1383 i a Morgues el 1386.
c) Del lleó rampant, folis CCCII-CCCLIX, semblant a la de Briquet 10487, documentada a Montpeller el 1348, amb variant idèntica a Rodez el 1386.
d) De les muntanyes encerclades i sobrepujades per una creu, semblant a la de Valls i Subirà 1688, documentada a Vic el 1356, folis CCCLXIICCCCXIX.
e) De la campana, semblant a les de Briquet 4019 i 4065, documentades la primera a Espanya els anys 1358-1361 i la segona a Cuffy els anys 1375-1376, amb una variant idèntica a París del 1385, folis CCCCXXIICCCCXLIII.
Foliació
Notes:I + 12 + 445 + I.

Els folis de les rúbriques inicials es presenten sense numeració antiga, i han estat numerats modernament en llapis. A partir de l'inici del llibre pròpiament dit, el ms. és numerat en xifres romanes, que, quan manquen per ratadura del foli o per efecte de la cisalla, han estat suplerts amb xifres aràbigues. Els dos folis finals del volum presenten la numeració moderna en llapis 456 i 457, evidentment errònies, tal com es pot comprovar amb les referències que donen les rúbriques als capítols d'aquells folis, i atès que el manuscrit és complet.
Dimensions
Alçada x base:380 x 275
Composició material
Plecs
Número:25
Notes:Els dos primers plecs són el resultat d'haver relligat malament el que era un sol plec de 6 × 2, folis 1-12, destinat a taula de rúbriques i completament regular en la seva factura primitiva.
Llevat del primer, els plecs tenen els seus fulls primer i darrer de pergamí, i els intermedis de paper. Els fulls de pergamí es pleguen segons la seqüència carn-pèl-pèl-carn.
Als marges hi ha dues numeracions dels capítols en xifres romanes. La primera, en tinta sèpia, arriba fins al cap. 201; la segona, en llapis, comença al cap. 208 i arriba fins al 1052.
Plec 1
Tipus:5+2
Folis:1-5 i 8-12
Plec 2
Tipus:1+2
Folis:6-7
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:[1]13-20[32]
Reclam:guarda les coses [vertical]
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:21-40
Reclam:Remeyar donchs [vertical]
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:41-60
Reclam:valor que aquell [vertical]
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:61-80
Reclam:de la cosa a que hom deu [vertical]
Plec 7
Tipus:10+2
Folis:81-100
Reclam:E uol dir axi [horitzontal]
Plec 8
Tipus:10+2
Folis:101-120
Reclam:ne affliccions [horitzontals]
Plec 9
Tipus:10+2
Folis:121-140
Reclam:publica e aytal [vertical]
Plec 10
Tipus:10+2
Folis:141-160
Reclam:se poden pleuir [horitzontal]
Plec 11
Tipus:10+2
Folis:161-180
Reclam:lescar lo pa [horitzontal]
Plec 12
Tipus:10+2
Folis:181-200
Reclam:tractar mas [horitzontal]
Plec 13
Tipus:10+2
Folis:201-220
Reclam:llurs poyllets [horitzontal]
Plec 14
Tipus:10+2
Folis:221-240
Reclam:-ficil e per conseguent [horitzontal]
Plec 15
Tipus:10+2
Folis:241-260
Reclam:o punit [horitzontal]
Plec 16
Tipus:10+2
Folis:261-280
Reclam:de la qual diu sent [vertical]
Plec 17
Tipus:10+2
Folis:281-300
Reclam:-lent innuir [horitzontal]
Plec 18
Tipus:10+2
Folis:301-320
Reclam:dir que no uendra [horitzontal]
Plec 19
Tipus:10+2
Folis:321-340
Reclam:-ble car diu [vertical]
Plec 20
Tipus:10+2
Folis:341-360
Reclam:els fan ço que fer deuen [horitzontal]
Plec 21
Tipus:10+2
Folis:361-380
Reclam:e horreu e malfada [horitzontal]
Plec 22
Tipus:10+2
Folis:381-400
Reclam:alegria qui fa parlar [horitzontal]
Plec 23
Tipus:10+2
Folis:401-420
Reclam:lo la mare [vertical]
Plec 24
Tipus:10+2
Folis:421-440
Reclam:la sort [vertical]
Plec 25
Tipus:4/1
Folis:441-300[145] / 457 (!)
Reclams:sí. Reclams horitzontals i verticals, sota el segon corondell.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:25 + 100 + 15 + 100 + 35 × 35 + 280 + 64.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:280 x 215
Número de ratlles:37-40
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec sobre pergamí, >>>><<<<, i a la mina de plom sobre paper, 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-12
Datació:s. XIV ex.
Especificacions:Lletra cursiva, amb trets de la bastarda.
Escriptura 2
Lloc al ms:I-[CCCXLV] 457
Especificacions:Lletra cursiva, amb trets de la bastarda.
Escriptura 3
Lloc al ms:CLXVIII
Especificacions:Escrit en un estil de lletra híbrid, amb clares influències humanístiques.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions: 3v, 6v, 10rv, 11r, XCVIIIv, CXIIIIr, CCVIIv, CCIXr, CCXIIv, CCXIIIr, CCXVIIIr, CCXXXIIr, CCXXXVIIIv, CCXXXI-Xv, CCXLIIIr, CCLIXr, CCLXXVIIIr, CCLXXIXv, CCLXXXIIIIr, CCX-CIIrv, CCCr, CCCXIXr, CCCXXXIIIv, CCCXLIVv, CCCLr, CCCLXIIr, CCCXXVIIr, CCCLXXIIr, CCCLXXIXV, CCCXCIIIIrv, CCCCXXXIv, CCCXXXIIIv. Addició de text important als marges inferiors dels folis VIIv, VIIIr i XIXv.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals blaves i vermelles amb trets afiligranats al principi de cada tractat. Majúscules blaves i vermelles amb tocs afiligranats a l'inici de capítol. Rúbriques. Calderons vermells. Majúscules amb tocs de color a l'interior dels paràgrafs. Al foli I (13)r, escut de la família Oliver: d'or i un oliver de sinoble, en mal estat i guillotinat per l'extrem inferior, present també als mss. 76 (Epistoles patrístiques sobre sant Jeroni), 87 (D. Cavalca, Espill de la creu) i 286 (Repertorium iuris, K-Z) de la BUB, tots tres procedents també de la biblioteca de Sant Francesc. Al foli LVIIIr, dibuix d'una forca. Al foli CCCLIIr, dibuix d'una dona ferida amb una espasa.
Marginalia:sí. Probationes pennae als folis 1r-v, 2r, 4r, 6r, XXIIIr, Lvr, XCIXr, Crv, CXLIIIIr, CXLVIr, CLXXXr, 183r, CCCLXXVIIr.

Notes marginals i signes de nota de diverses mans en llatí i en català passim, sobretot a la primera meitat del manuscrit.

Història

Segells:Timbres de la BUB als folis 1r, 7r, IIr, XIIr, XXXVIr, LXXIIr, LXX-XIIr, XCVIr, CVIIIr, CXXr, 132r, CXLIIIIr, CLVIr, CXCIIr, CCXVIr, 230r, CCXLIIr, CCLIIIIr, CCLXVIr, CCLXXVIIIr, CCXCr, CCCIIr, CCCXVIr, CCCXXXVIIIr, CCCLr, CCCLXXXr, CCCXCIIr, CCCCIIIIr, CCCCXIIIIr, 426r, 438r, [CCCCXLV]r.
Notes de possessors:Antigues signatures: «21-1-3»; «2-1-15»; «X-I-II».
Estat de conservació:Molts fulls de paper ratats. Gran taca al foli CXXII; taques menors als folis 131v i 132r. Algun forat: f. CLII, CCCXIII. Més taques als folis 161-162, CCXII, CCXXII, CCXXXVI, CCXXXVIII, CCCCXXXIIv. Trencadura al f. CCXXIII. El foli CCCXXXIX després.
Procedència:Catalunya.

Des de mitjan segle XV havia estat propietat d'una branca de la família Oliver. El segle XVIII pertanyia a la biblioteca Mariana del Convent de Sant Francesc de Barcelona. Ingressa a la biblioteca de la UB com a conseqüència de la desamortització de Mendizàbal.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià – 1-CCCCXLVvb
Taula de capítols:Ib., inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu aço entendre (fi de rúbrica). Mal no es nenguna essencia ne nenguna cosa jatsia que aquest nom mal signifi ch absencia e fretura dalgun be lla on lo dit be deu esse enquiuya que manera. Aquesta descriptio o diffi nicio dada de mal ha tres parts les quals per orde hauem a declarar...».
Pròlegs:Fol Ira, inc. del pròleg: «(rúbrica) Prolech sobre lo terç libre del christia (fi de rúbrica). Mal es partit en dues parts ço es per mal de colpa e per mal de pena de cascu dels quals mals hauem a tractar en lo present volum que es lo terç libre del crestia...».
Fol. Irb, exp. del pròleg: «... les quals coses totes pots veure pus clarament si attens ales rubriques seguents».
Text:Fol. 1ra, inc. de les rúbriques: «(rúbrica) Aquestes son les rubriques del terç libre del cristia (fi de rúbrica) Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu aço entendre». Fol. 12vb, exp. de les rúbriques: «Capitol fi nal a tot aquest terç libre e qui endreça lo ligent per al quart libre seguent». Dessota mateix, en tinta esvaïda, d'una mà del segle XVII: «Obra del Bisbe de Elna fr Francesch Eximenis del orde dels manors».
Fol. CCCCXLVvb, exp: «... E segons lo nombre daquestes X releuacions damunt dites se seguexen X libres dels quals cascuns tracta una daquestes deu releuacions e desliuracions diuinals segons que en lo primer libre estat dit. E la primera daquestes releuacions dela qual ha tractar lo primer libre seguent sapella supernal gracia. | Ffi nito libro sit laus et gloria christo. Amen. | Aquest volum fon acabat de scriure Dicmenge a xiij dies de Juny lany de la Natiuitat de nostre senyor McccLxxx nou Dia de la sancta e indiuidua Trinitat. Gracias Altissimo creatori».
El darrer foli es molt fatigat i la tinta esvaïda. L'explicit que reproduïm ha estat resseguit en tinta negra en una data qui sap si posterior a la inscripció del s. XVIII que clou el volum i que diu: «Per estar borrat lo dia i any sobre notat, se nota aqui que fou fi nit en lo any 1389».
Edicions:a) Regles de bona criança en menjar, beure y servir a taula tretes de «Lo Terç del Crestià» del P. M. Francesch Eiximeniç (segle XIV), a cura de Joseph Balari Jovany, Barcelona, Estampa de Fidel Giró 1889, 45 p.; reedició a cura de J. J. E. Gracia, Barcelona, Curial Ed. Catalanes 1977; cf. infra, j). b) Sapienciari: Proverbis e dits vulgars trets de les obres de fra Francesch Eiximenis e de altres autors. Ara per primera vegada fets estampar, a cura d'Antoni Bulbena i Tosell, Barcelona, l'Arxiu 1900, 20 folis gòtics + 17 fulls sense numerar; c) Consells e faules e altres lligendes en la nostra llénga materna, del catorzèn e quinzèn segles, novament, o per primera vegada donats a la llum, a cura d'Antoni Bulbena i Tosell, Barcelona, la Académica 1904, 56 p.; d) Tractat de Luxúria. Capítols trets de «Lo Terç del Crestià», ms. inèdit en lo XIV segle, compost per lo molt reverend Mestre Francesch Eximeniç. Nova traducció de les històries de Loth e de Susanna, Barcelona, Estampa Elzeviriana 1906, 30 p.; e) Ivars, XIX (1923), 363- 368, 373-375, 384, 391-392, 393-394, publica una part del pròleg i part dels cc. 36, 140, 294, 323, 381, 384, 399, 420, 466, 495, 583, 671, 760, 745, 977, 995, 1030; XX (1923), 214, publica un fragment del c. 190; XX (1923), 217-227, publica el c. 175 i fragments dels cc. 56, 116, 182, 236, 239, 297, 314, 376, 523, 535, 598, 669, 673, 719,
919; ib., 237-239, 243-246, publica els cc.17 i 37-38; XXIV (1925), 331, publica un fragment del c. 880; XXV (1926), 6-33, publica fragments dels cc. 167, 548, 549, 582, 585, 618, 619, 630, 670, 671, 673, 707, 709, 712, 713, 714, 715, 718, 721, 773, 895, 896, 897, 943, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 957, 991, 995; ib., 290-333, publica fragments dels cc. 311, 316, 332, 333, 340, 356, 364, 367, 368, 373, 374, 377, 378 382, 387, 390, 392, 393, 395, 440, 446, 574, 626, 732, 773, 782, 843, 844, 864, 905, 908, 912, 958,
959, 978, 979; f) Francesc Eiximenis. Contes i faules, o. c., p. 21-68, edita fragments dels cc.
74, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 111, 218, 317, 349, 354, 355, 370, 489, 671, 674, 719, 896 i 948; a les p. 101-149, els cc. 86, 92, 105, 106, 127, 314, 463, 496-500, 672, 822, 885 i 936; g) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, a cura dels PP. Martí de Barcelona i Norbert d'Ordal i (en el volum III) Feliu de Tarragona, 3 vols., Barcelona, Ed. Barcino ENC 1929-1932, 318, 302 i 296 p.; edició incompleta, que abasta des del capítol 1 al 352; h) Jorge J. E. Gracia, Francesc Eiximeni's Terç del Crestià: Edition and Study of Sources. Cc. 353-430, tesi doctoral, Toronto University 1971, 575 p.; i) Id., Cinco capítulos del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis omitidos por el P. Martí en su edición de la obra, dins «AST» 46 (1973) 265-277; j) Id., Com usar bé de beure e menjar. Normes morals, Barcelona, Curial 1983, 152 p. [edita els capítols 353-396 del Terç]; cf. supra, a). k) Jill R. Webster, La societat catalana al segle XIV, o. c., edita fragments dels cc. 103, 108, 243, 625-626, 714, 733, 790, 813, 905 i 912-913; l) Francesc Eiximenis. Lo Crestià (Selecció), a cura d'Albert Hauf, o. c., 79-
175: pròleg i cc. 1-3, 17, 38, 54, 56-57, 67, 75, 78, 86, 90-98, 103-106, 111, 117, 121, 127, 140, 150, 165, 166, 182, 187, 300-301, 315, 353-355, 370, 372, 376, 378-379, 574, 670, 714,-715, 719, 822, 912-913, 946-948; m) Xavier Renedo, Edició i estudi del «Tractat de Luxúria» del «Terç del Crestià», Barcelona, UAB 1995, tesi doctoral en 3 microfi txes, on transcriu els capítols 524-647 i 980-993; n) Xavier Renedo – Sergi Gascón, Francesc Eiximenis. Prosa, o. c., transcriuen
els cc. 13, 86, 354-355, 378, 382, 384-385, 387, 470, 670-671, 701, 714, 719 i 803;
o) Enric Bassegoda Pineda, El «Tractat de peresa» del terç del Crestià de Francesc Eiximenis, Girona, Universitat de Girona – Facultat de Lletres, 2001; p) Xavier Renedo, Eiximenis i el bon ús del vi, dins «Estudi General», 22 (2002), 251-277; q) David Guixeras – Xavier Renedo, Francesc Eiximenis. Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, a cura de..., estudis introductoris de Xavier Renedo,
Barcelona, Editorial Barcino 2005, transcriuen [i per aquest ordre] els cc. 38, 39, 41, 55, 132, 448, 452, 81, 870-871, 119-120, 518, 521, 828, 91, 92, 149, 470, 441, 96, 97, 95, 93, 625, 961-964, 501, 964, 536, 402, 320, 301, 321, 388, 445; r) Xavier Renedo, Eiximenis, els exemples i l'art de riure, dins «Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003», vol. III, Barcelona, PAM 2007, 7-34, edita els cc. 307 i 633
Bibliografia:Grahit, 14, 25; Massó i Torrents, Les
obres, 12; Ivars, XIX (1923), 374-376, 390-394; Martí, Eiximenis, 458;
Miquel Rosell I, 107-108; Mateu Ibars, Siglos X-XIV, 98, nº 60; Isaías
Rodríguez, Autores espirituales españoles en la edad media, dins RHCEE. 1.
Siglos III-XVI, Salamanca 1967, 261-262; J. J. E. Gracia, Francesc Eiximenis'
«Terç del Crestià»: Edition and Study of Sources. Chapters 353-430, tesi doctoral,
Toronto University 1971, 75-77; Cinco capítulos del Terç del Crestià de Francesc
Eiximenis omitidos por el P. Martí en su edición de la obra, dins «AST», 46 (1973),
265-279; J. J. E. Gracia, Rules and Regulations for Drinking Wine in Francesc
Eiximenis «Terç del Crestià» (1384), dins «Traditio» 32 (1976), 369-385;
Teresa-Maria Vinyoles i Vidal, L'alimentació a Barcelona vers l'any 1400, dins
«L'Avenç», 31 (octubre 1980), 44-49; David J. Viera, L'humor en les obres de
Francesc Eiximenis, dins «BRABLLB», XXXIX (1983-1984), 157-175; Joan
Coromines, Altres fragments de poemes d'Eiximenis deixatats en les seues obres en
prosa, dins Estudis en memòria del professor Manuel Sanchis Guarner: Estudis de
Llengua i Literatura catalanes, Universitat de València 1984, 89-90; Xavier
Renedo i Puig, Eiximenis i el bon ús del vi, dins «Estudi General», 22 (2002
= Miscel·lània d'Homenatge a Modest Prats II), 251-277; Germà Colón i
Domènech, El medó «aiguamel» d'Eiximenis, dins «Miscel·lània Joan Gili», a
cura d'Albert Manent i Josep Massot i Muntaner, Barcelona, PAM 1988,
199-203 [reproduït dins Id., Estudis de fi lologia catalana i romànica (Biblioteca
Sanchis Guarner, 36), València i Barcelona, Institut Universitari de Filologia
Valenciana i PAM 1997, 39-43]; Xavier Renedo i Puig, «Totes artifi cials
laqueries» ... Dietètica i moral en un capítol del Terç del Cristià de Francesc Eiximenis,
dins «Primer Col·loqui d'Història de l'Alimentació de la Corona d'Aragó.
Edat Mitjana. Volum 2. Comunicacions», Lleida IEE 1995, 921-931; Manuel
Carrión Gútiez, La Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional 1996,
100-101; Manuel J. Pelàez [Albendea], Banquets et festins dans la pensée
sociale de Francesc Eiximenis, dins «Sénéfi ance», 38 (1996 = Banquets et manières
de table au Moyen Age, Aix en Provence, Centre Universitaire d'Études et de
Recherches Médiévales 1996), 125-139; Paul Freedman, Medieval Clichés
of Health and Diet according to Francesc Eiximenis, dins Ariel Guiance, Pablo
Ubierna (eds.), Sociedad y Memoria en la Edad Media. «Estudios en homenaje a
Nilda Guglielmi», Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científi
cas y Técnicas 2005, 127-134; BOOCT (1984); BITECA (2007) cnum 710;
Xavier Renedo, Eiximenis y Castilla (Reyes, profecías y política), dins «Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia de la Literatura Medieval»,
Valladolid 2010, 183-216.