Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms541 (17 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1793

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-07
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:S
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:1793

Relligadura

Datació:La coberta més primitiva podria haver estat de posts. La que va subsistir fins a finals del segle XX era del segle XVII. La coberta actual ha estat refeta i restaurada entre 2001 i 2005.
Notes:VII + VIII; dels darrers el primer és de pergamí, possible resta de folre de coberta antiga, molt malmesa i restaurada. Els cinc primers folis de guarda inicials i els cinc darrers folis de guarda finals són de paper verjurat sense filigrana, afegits en el curs de la darrera restauració. En els altres folis de guarda de paper hi ha filigrana d'escut quadribarrat amb corona reial, que no hem pogut identificar.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell de color marró.
Títols:1)-7) buides; la setena porta una etiqueta de paper blanc rectangular enganxada, amb la signatura actual del ms.: «Mss. 1793».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant sis nervis interns, que en treuen altres tants d'externs i formen set seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pasta de paper holandesa recoberta de pell de color marró.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, en llapis: «Mss 1793». Més cap al centre, etiqueta enganxada amb cota antigua: «P. 7»; no gaire més avall, a l'esquerra, etiqueta amb la cota actual del manuscrit: «Ms. / 1793». Contratapa II, a dalt i centrada, etiqueta plastificada de la BN, amb codi de barres.
Altres:415 x 295 x 55
Decoració de la coberta:Ferros en sec de dos rectangles a base de bordó i mitja canya, l'un dins l'altre, units per diagonals que enllacen llurs angles rectes.
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Ms. homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:ante 1417 - estimada
Notes:F. Ir, dalt de tot, lletra del s. XVII: «Segona part del libre terser», probable nota dels jerònims. Cal afegir ara que hi ha una anomalia en els folis de taula. La mà que l'escriu comença a la rúbrica del capítol dxxiiii al foli Ira i arriba fins a la del capítol dccxcv al capdavall del foli Vva; a continuació la mà que escriu en lletra humanística afegeix en el foli VIra (o 1ra) les rúbriques dels capítols DCCXCVI – DCCCIII. Cal retenir aquesta dada pel que es dirà en l'estudi del manuscrit vinent.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis I-V, 96r-97v, de la muntanya, semblant a la de Briquet 11672, documentada a Udine l'any 1368.
b) Folis 2-95 i 98-136, de l'arc, semblant a la de Valls i Subirà I, 6, documentada a Barcelona el 1364, i Briquet I, 786, datada el 1372.
Foliació
Núm. total de folis:136
Núm. de guardes originals:1 + 5
Núm. de guardes afegides:7 + 8
Notes:Dues foliacions: I-V i 1-136. La primera és moderna, la segona antiga.
Dimensions
Alçada x base:400 x 283
Composició material
Plecs
Número:9
Notes:Hi ha restes d'un reclam més antic, «que veus», esborrat amb poca traça. De fet, tots dos reclams constitueixen una anomalia, perquè al final del darrer plec d'un manuscrit no hi ha reclam. És senyal inequívoc que el volum havia estat unit al següent.
El plec 1) és el que resta de la primitiva taula del segon volum del ms. del Terç del Cristià, abans que el volum fos dividit en dos toms, els actuals mss. 1793 i 1794, quan les rúbriques de la taula de tot el volum encara no havien estat separades. El darrer foli d'aquest plec presenta la particularitat que en el seu verso es veuen clarament les restes de la rúbrica del capítol final de tot el Terç, el 1060. En el recto hom hi troba les rúbriques dels vuit capítols finals de l'actual ms. 1793, escrites per C. Més endavant tornarem sobre aquesta anomalia.
Els fulls exteriors dels plecs són reforçats amb tires de pergamí o de paper. El primer i el darrer full de cada plec és de pergamí, els altres són de paper. El pergamí segueix l'ordre de col·locació següent: carn-pèl, carn-pèl-pèl-carn, pèl-carn.
En el plec 7) hi falta el foli inicial de pergamí, convertit en taló. La raó n'és que el foli final del plec 6), on també falta el foli final de pergamí, i l'inicial del plec 7) són de paper i són el resultat d'una intervenció de B, cosa que es veu a ull nu observant l'escriptura, l'ornamentació i la filigrana del paper, que coincideix amb la del paper de la segona taula de rúbriques. La intervenció de B va consistir a copiar els capítols 723-727, que havien estat arrancats del volum i les rúbriques dels quals A havia evitat d'escriure en la seva taula, on foren completades per B. Els títols dels capítols evitats per A suggereixen per ells mateixos la causa perquè foren retirats del ms. primitiu i oblidats en les rúbriques: Capítol DCCXXIII Per què tots naturalment hauem vergonya d'anar nuus. Capítol DCCXIII Com vergonya d'ensenyar-se nuu e ses parts vergonyoses sia passió natural e perquè les gens n'àn tanta vergonya. Capítol DCCXXV Com cascú deja anar cubert, majorment en ses parts vergonyoses. Capítol DCCXXVI Qui posa istòria esquivant tot immunde tocament e esguard de sa persona. Capítol DCCXXVII Que negú no deja tenir lits excessius ne molls. La «vergonya», entesa aquí com a pudor, va censurar tals capítols. B, d'acord amb Eiximenis i menys coquí que el censor, els va recopiar.
Plec 1
Tipus:5/1
Folis:I-[VI o 1]
Reclam:[amb restes de quatre talons a l'inici de la segona meitat de plec.]
Plec 2
Tipus:5+2
Folis:2-11
Plec 3
Tipus:0/5
Folis:12-16
Reclam:-sa que peccat [amb restes de cinc talons a la primera meitat de plec.]
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:17-36
Reclam:sino per
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:37-56
Reclam:lo cap
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:57-76
Reclam:sens
Plec 7
Plec:Plec coix.
Tipus:10/9
Folis:77-95
Reclam:capitol [restes d'un taló (el foli de pergamí que falta).]
Plec 8
Plec:Plec coix.
Tipus:11/10
Folis:96-116
Reclam:Axi com si
Plec 9
Tipus:10+2
Folis:117-136
Reclam:Capitol DCCCIIII
Signatures:sí. Rastres de numeració de plecs alfanumèrica a l'angle inferior dret del recto de la primera part dels plecs, amb lletres minúscules i xifres romanes, començant per la lletra o. Cap al final del volum es mal distingeixen combinacions com és ara diiii posat en vertical i substituint la lletra de la numeració.
Reclams:sí. Reclams com l'anterior.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:a) Del pròleg i del fragment de taula: 204 × 274, a dues columnes, generalment de 27 línies escrites. Impaginació del foli IIIv: 62 + 91 + 17 + 96 + 10 × 41 + 274 + 85. b) De la resta del volum: 196 × 272, de 43-48 línies no traçades. Impaginació del foli 13r: 25 + 89 + 18 + 89 + 61 × 39 + 272 + 90.
Impaginació del foli 12r: 20 + 94 + 20 + 89 + 60 × 40 + 270 + 90.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:272 x 196
Número de ratlles:43-48
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Primer línia escrita, no escrita i trepitjada. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Quatre perforacions allargades per definir la caixa d'escriptura, als vèrtexs superior i inferior dels dos corondells.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:I-V, 1v, 96r-97v
Especificacions:Bastarda.
Escriptura 2
Lloc al ms:2-95, 98-136
Especificacions:Gòtica minúscula cursiva.
Escriptura 3
Lloc al ms:ra del f. 1, les tres darreres línies del vb del foli 136 i el reclam d'aquest foli
Tipologia:Humanística
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions d'una altra mà i tinta: f. 4v, 11r, 21v, 25v, 29r, 39r, 50v, 67r, 92r, 109r, 127r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials de pròleg i de capítols als folis Ira i 1vb. La primera té una altura de tretze línies escrites, la segona de deu. Ambdues són de colors vermell i blau amb calats blancs i filigrana filiforme plena, de colors vermell i malva i petites antenes. La resta és com al volum anterior. Dibuix de dona abraçant un cap de dona a la sina al f. IIv, com il·lustració de la rúbrica del capítol dcix: «Com fembra jaent carnal ab fembra fo jutiada per sodomita». Un altre dibuix de dona i inscripció (lletra del XVI): «una dona que vol-|-gue esser ome»: f. 43v.
Marginalia:sí. Pocs signes de notes, de mà diferent de la del copista.

Història

Segells:Timbre de la BN al fol. Ir, 1r, 2r, 136v.
Notes de possessors:Cf. supra, I, 1, c). Cal afegir que dalt de tot de l'angle superior esquerre del foli Ir es repeteix en tinta negra la signatura de l'antiga biblioteca Reial de Madrid: «P.7.». Massó i Torrents, Les obres, 15, reporta la cota «1799».
Estat de conservació:Bo. Estrips als f. 7, 17.
Procedència:Catalunya.

Com l'anterior.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià – Ira-136vb
Taula de capítols:Ib., inc. de la taula: «Lo dxxiiii capitol posa que es peccat de luxuria...».
Fol. 1vb, inc. de l'obra: «(rúbrica) Açi comença lo Tractat de luxuria daquest libre Terç appellat cristia. E aquest es la Segona part del terç libre. Rubricha Capitol dxxiiii que es peccat de luxuria (fi de rúbrica). Luxuria es lo Terç peccat mortal qui es posat apres peccat de gola et peccat de
perea e de ociositat...»
Preliminars:Fol. Ir, dalt de tot, sobre l'intercolumni, en la lletra ja coneguda que escriu al mateix indret del manuscrit anterior: «Segona part del llibre terser».
Pròlegs:Fol. Ira, inc. del pròleg: «(rúbrica) Rubricha del prolech sobre la segona part del Terç libre dela obra del Crestia (fi de rúbrica). Per tal quant aquest Terç libre del Crestia conten moltes materies les quals retrien massa gros tot uolum en que fossen tots ensemps per rao daço hauem partit aquest
Terç libre per dos volums...».
Ib., exp. del pròleg: «... Empero tostemps continuant lo nombre dels Capitols aiustant lo nombre del segon uolum per orde al orde del compte del primer volum Segons que appar en les Rubriques seguents».
Fol. [1]ra, exp. del pròleg i de la taula: «... Lo dccciii qui posa remeys contra peccat de enuega».
Text:Fol. 136vb, exp.: «... O fol o maluat e tan maluat e tan endyablat est. O mesqui hages pietat de tu matex que veus axi frenetic e axi malalt que sino prens remey en lexar aquesta tanta oradura, cert mort est e perdut en cors e en anima [reclam:] Capitol dccciiii».
Observacions:Volum complementari dels 1792-1794.
Catàlegs:Grahit, 25; Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 103, XVII; Les obres, 15; Martí, Eiximenis, 458; Martí, Notes descriptives, 357-358; Domínguez Bordona, 30; IGMBN, V, 203-204; Castro, 102-103, nº 94; BOOCT (1984) i BITECA (2001) cnum 717; BITECA (2001) manid 1514.