Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms542 (09 / maig / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1797

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:S
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:1797
Signatura alternativa:P.9
Sigles usuals en la tradició:H

Relligadura

Datació:1701-1800, restaurada entre 2001-2010
Notes:VII + VII. El 4 primers folis de guarda inicials i els 4 darrers folis de guarda finals han estat incorporats al volum després del 2001, durant la darrera restauració de la coberta.
Llom
Matèria:Llom de pell.
Títols:1)-6) rases; 7) etiqueta de paper blanc amb la signatura actual del ms.: «Ms./1797».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant sis nervis interns, que formen set seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pasta de paper holandesa de color tirant a malva.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta de paper blanc amb signatura antiga de la BNM: «P/9».
Altres:420 x 292 x 50
Altres elements:Capçada dalt i baix, noves.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 201

Datació i origen

Colofó:"ffinito libro sit laus gloria jhesu christo".
Datació:s. XV-1 - estimada
Notes:Al foli 201v probationes pennae ratllades i sobreescrites, il·legibles. Centre de la pàg.: «Ego frater franciscus benaula». «Ego f». «Ihs».

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana del carro, semblant a la de Briquet 3542, datada a Gènova el 1414, amb variants a Perpinyà des de 1398 i més tard a d'altres indrets dels Països Baixos, França i Itàlia, fins al 1460 a Siena; més semblant encara a la de Valls i Subirà 1332, documentada a Olot el 1413.
Foliació
Núm. total de folis:201
Núm. de guardes afegides:7 + 7
Notes:Al pròleg i taula de capítols inicial comença la numeració contínua, en xifres romanes, que va de cap a cap del ms. Al foli 13, comença una numeració anterior, amb xifres romanes des del foli 7 al XXVII, que després continua en aràbigues fins a l'actual foli 184. Al final hi ha els fulls que tenen una numeració interna especial, ja al·ludits.
Dimensions
Alçada x base:410 x 285
Composició material
Plecs
Número:13
Notes:Abans de la darrera restauració, els ff. 192-201 formaven dos plecs: 13) Plec coix, de 8/0, folis 192-199; 14) un plec de 2 × 1, folis 200-201. L'estructura dels dos darrers quaderns era irregular, hi mancava la segona part del plec 13), conservant-se només quatre talons corresponents als quatre primers folis de la segona part del plec, mentre que el darrer quadern estava format per dos folis (200-201) enganxats entre ells, sense que es pogués esbrinar quina era la seva relació original. Després de la darrera restauració, sembla que els folis finals originalment formaven un quadern de 8 bifolis del qual s'han perdut els dos folis finals i queden talons del 6è, 10è, 11è i 13è.
Al foli 130vb, una nota adverteix: «Aci fallen lo capitol CCXLIIII ab los deu seguents, los quals trobaras a la ffidel libre a aytal senyal +». Efectivament, després del foli 193v, on acaba l'obra, segueixen 8 fulls numerats (folis 194-201), que contenen:
a) fol. 194va-199vb, els capítols que haurien d'haver estat escrits a partir del foli 130v i que hom s'estrompassà, escrivint després del capítol 243 el capítol 254.
b) foli 200v: repeteix el contingut del foli 195r: «desig tots temps e en la vellea si ajusta (...) Car judes apostol de ihesu crist, per auaricia tracta la mort del [...]». Segurament el copista va errar, va copiar fora de lloc el text i per aquesta raó va rebutjar el foli, desplaçant-lo a la posició d'una guarda final.
c) foli 201r: Taula de la data de la Pasqua a partir de l'any 1400.
La taula inicial dels capítols (f. 1-11) agrupa en el seu capítol 244 el que en el text del manuscrit són els actuals capítols 244 i 245. Quan aquests capítols, que són dels que havien estat omesos, foren copiats al final del volum, hom rubricà: «CCXLIIII» els dos capítols que ara, per intervenció d'una mà que esmenà tot el còmput de la part afegida, són el 244 i el 245; de manera que quan després de l'actual capítol 254 (foli 199rv) es torna al foli 130v per a prosseguir la lectura, hom troba altra vegada el capítol 254.
Al verso del f. 201 hi ha tres línies breus escrites amb cal·ligrafia gòtica, ratllades, que no es poden llegir amb claretat: «Per amor man feyt mal qui dien [...] | [...] no li fassa amor man feyt un s[...] | morena [...]». Són versos o bé una prosa amorosa.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:seria vençut
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:17-32
Reclam:mas peruentura
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:33-48
Reclam:venir a bona
Plec 4
Plec:Plec coix.
Tipus:8/7
Folis:49-63
Reclam:mas lo retenir [amb taló entre el foli 56 i el foli 57 i amb reclam.]
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:64-79
Reclam:e axis segui
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:80-95
Reclam:leixa deus
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:96-111
Reclam:citat o que
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:112-127
Reclam:legies, Car com
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:128-143
Reclam:menysprea
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:144-159
Reclam:al dit de job
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:160-175
Reclam:pares en parla
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:176-191
Reclam:partits per
Plec 13
Tipus:5+2
Folis:192-201
Reclam:[amb un taló entre els foli 196 i 197, dos entre els folis 199 i 200 i un altre entre els folis 200-201.]
Signatures:sí. Restes de signatures de quadern alfanumèriques, visibles per exemple al foli 144: «h i».
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, sense decorar.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 60 + 80 + 20 + 80 + 35 × 40 + 280 + 85.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:280 x 180
Número de ratlles:42
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222, llevat d'alguns folis, com és ara els fol. 97-100, on sembla haver-se emprat una punta seca. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 6,6.
Perforat:sí. Restes de perforacions rodones, gairebé imperceptibles, llevat dels folis inicials, on es poden veure a tots els punts bàsics per a traçar la pauta, tocant el tall.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV in.
Especificacions:Lletra gòtica cursiva catalana, de mans diverses, semblant a la que es troba als mss. 1792-1793 de la mateixa biblioteca.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:19ra, 20ra, 21va, 22rb, 25rb, 26va, 28ra, 30rb, 45rv, 46rv, 47r, 53r, 61r-64r, 69va, 74rb, 78vb, 83rb, 89va, 97ra, 102ra-104va, 106vb, 108ra, 111ra, 112rb, 120va, 122ra-124va, 126vb, 133rb, 136va, 138va, 143rb-va, 145r, 152rb, 154vb, 155vb, 158vb, 160ravb, 161ra, 163ra, 166ra, 169ra, 173vb, 175ra-vb, 177rb-vb, 179rb-va, 180ra, 181ra-va, 185vab, 188r-v, 190r-v, 192vab-193ra, 196ra, 199ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Al foli 13r, inicial de diversos colors i florejada. Capitals vermelles, la primera de grans dimensions, però de factura maldestra i posterior a la còpia. Rúbriques. Calderons vermells i majúscules amb tocs del mateix color.
Marginalia:sí. Folis 4r, 8r, 10v, 21v, 29r, 31rv, 36r, 37r, 40v, 44v, 46v, 51v, 67r, 69v, 86rb, 95vb, 130vb, 133rb, 141rb, 151r, 159rv, 174ra, 196ra, 198rb. Manícula als folis 28v, 69v, 149r.

Història

Segells:Segells de la BN als folis 1r, 11r, 13r, 23r, 193v, 199v, 201r. Figura humana de mig cos, fol. 141v.
Intervencions d'interès històric:El foli 200v és un fragment repetit, com ja ha estat assenyalat, i conté una bona part del capítol 245 i l'inici del capítol 246.
Estat de conservació:Bo, llevat dels folis 197-199, descosits.
Procedència:València, atesos el diferents valencianismes que apareixen al llarg del text, remarcats per Ivars, a. c., 424.

Propietaris i procedència desconeguts. Possiblement pertangué a fra Francesc Benaula, segons la nota de possessió ara mateix al·ludida. Era a les col·leccions reials des de principis del segle XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1 – 1-201r
Taula de capítols:f.1r.-f.11v.
Fol. 1rb, inc. de la taula de capítols: «Capitol primer que Jhesuchrist per gloria sua e exinpli nostre ha fetes pujar infantes e dones en la perfeccio euangelical...».
Fol. 11vb, exp. de la taula: «Capitol CCCXCVI qui fa gracies a deu de laccabament daquest libre ab excusacio a la dita senyora Comtessa a qui es offert principalment».
Foli 12 buit.
Pròlegs:"Ala molt alta e molt hono / rabla senyora dona sanxa com / tesa de prades ... (f.1ra.)
Fol. 1ra, inc. de l'endreça: «A la molt alta e molt honorabla senyora dona sanxa comtesa de prades lo seu humil seruidor en Ihesu Xrist senyor dels senyors frare francesch eximeniç...»
Fol. 1rb, exp. de l'endreça: «... los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma qui dauall se segueix Açi mateix tantost».
Íncipit:"Iesuchrist eternal deu e jn / comutable principi de tota / creatura perfet redemptor de / tota humana natura ...(f.13ra.)
Fol. 13ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer que Ihesu Xrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes pujar infantes e dones en la perfeccio euangelical (fi de rúbrica). Iesuxrist eternal deu e incomutable principi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura per gloriffi car la altea de la sua virtut e potencia...»
Èxplicit:Fol. 193 vb, exp. del tractat: «Per tal tot ço qui es aci vull que tots temps sia sots mes a correccio dela santa mare esgleya e dels piadoses seruidors de Ihesu Crist. Ffi nito libro sit laus gloria Ihesu Xhristo».
Text:Foli 201r, inc.: «(rúbrica) En lany de Mcccc fo pascha en la primera casa e la casa de la A. es pascha en Abril e en la casa de la M. es pascha en lo mes de Març e axi pots anar tro al cap darrer per orde car axi se seguira e com sera tot passat torna de cap primer e james no ho poras herrar seguint axi com esta (fi de rúbrica). A xviii…».
Ib., expl. «… Mxxx».
Fol. 194va, inc. del cap. 244 (omès en el seu lloc): «Capitol ccxliiii quants mals fa auaricia. Deya sant ambros que no apparia que lauar...».
Fol. 199vb, exp. del cap. 245 (omès en el seu lloc): «... E per los pus famosos estudis e doctors e majors qui vui viuen en tota xristiandat».
Catàlegs:Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 105, XIX; Les obres, 108; Domínguez Bordona, 32; Martí, Eiximenis, 470; Martí, Notes descriptives, 357-358; Andreu Ivars, Franciscanismo de la reina de Aragón Doña María de Luna (1396-1406), su privanza con Fr. Francisco Eximénez, dins «Archivo Ibero-Americano», XXXVI (1933), 259-281, 416-432, 568-594, esp. 424; IGMBN, V, 207-208: Castro, 104, nº 97; BITECA (1997-2001) manid 1468 cnum 669; BOOCT (1984) cnum 669.
Bibliografia:BITECA (1997) manid 1468 cnum 3033.