Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms544 (15 / maig / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 1984

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:1984
Signatura alternativa:673
Sigles usuals en la tradició:F

Relligadura

Datació:La coberta ha estat restaurada el maig del 2004, tal com consta en una fitxa per al taller trobada a l'interior del manuscrit.
Notes:IX + VII. Foli de guarda VIIv, antiga signatura iterada: «P 10», i etiqueta amb la signatura actual: «Ms. | 1984». Abans de la darrera restauració, hi havia V folis de guarda inicials i II de finals.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) - 6) rases; 7) etiqueta rectangular de paper blanc amb la signatura actual del ms.: «Mss | 1984».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant sis nervis interns, que formen set seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pasta de paper holandesa recoberta de pell marró.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta amb signatura antiga de la BNM: «P/10», ratllada a llapis. Al seu costat esquerre, en llapis: «Mss-1984». Contratapa II, a dalt i centrada, etiqueta plastificada de la BN, amb codi de barres.
Altres:380 x 285 x 75
Decoració de la coberta:En les dues cobertes hi ha incisos l'un dins l'altre dos rectangles, units per diagonals que van dels angles de l'un als angles de l'altre.
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Història

Segells:Hi ha un segell del fons actual, ovalat, que apareix vàries vegades al llarg de tot el volum.
Estat de conservació:Bo en general, tot i que els folis estan una mica escantonats.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 289

Datació i origen

Colofó:"ffinito libro sit laus gloria christo Qui scripsit scribat semper cum domino viuat Amen"
"Quod ffuit perfectum scribendi per me Paulus oliverj Minorecensis insule degens in Ciuitate barchinone. Die veneris VIº die febroary anni M CCCC LXX octaui"(f.287r.)
Datació:6 febrer 1478 - expressa
Origen:S'ha de suposar que el llibre va ser copiat a Barcelona, ja que en el colofó s'indica que Paulus Oliveri era menorquí, però que residia a Barcelona.
Copista:Pau Oliver (fl. 1478)
Notes:És possible que Pau Oliver sigui el copista i el propietari del ms. La riquesa relativa de la decoració fa pensar més aviat en un comanditari de posició social alta.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) De la corona, amb les lletres S i H a baix, semblant a la de Briquet 4846, datada a Gènova el 1465, passim.
b) Foli 9, filigrana de la flor, semblant a Briquet 6649, datada a Bolonya el 1472.
Foliació
Notes:V1 + V2 + 287 + II + V.

Foliació moderna, en llapis, a l'angle dret del recto dels folis. Hi ha una numeració coetània en xifres romanes, molt guillotinada, que va sempre descompensada d'una desena menys que la moderna (el foli 12 de la primera numeració és numerat en xifres romanes com a foli i). Altres números àrabs que apareixen als marges corresponen als capítols de l'obra.
Dimensions
Alçada x base:368 x 277
Composició material
Plecs
Número:25
Notes:Abans de la darrera restauració, el plec 5) era un plec coix de 6/5; i el plec 6) era un altre plec coix de 7/6.
D'un cap a l'altre del ms., llevat dels folis inicials de taula, al capdamunt del recto dels folis hi sol haver en rúbrica tituli currentes, que al capdamunt del verso són en tinta morada: «La primera part», «primer tractat», «primer tractat de les infantes», «Lo 2on tractat», «Lo 3r tractat». En el recto, en rúbrica, es complementa la informació del verso, amb mots com és ara «en general», «de les infantes», «de les donzelles», «de las maridades», etc. La guillotina ha escapçat algun d'aquests tituli currentes. A partir del foli 208, bo i mantenintse el sistema, les indicacions morades també apareixen sota les rubricades.
Sovint hom troba al marge, escrit amb tinta sèpia i en xifres aràbigues el número dels capítols. Aquestes transcripcions no semblen ésser sistemàtiques, per bé que la cisalla també n'ha escapçades i potser n'ha fet desaparèixer unes quantes.
El segon full del plec corresponent als folis 46-57, hauria d'ésser primer full de plec, i així lligarien tant els reclams com l'ordre dels capítols, perquè ara al foli 46v hi ha el capítol 47, i al foli 47r el 45, així com al foli 56v hi ha el cap. 59 i al foli 57r hi ha el cap. 58.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:foli de guarda V2-foli 10
Reclam:capitol
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:11-21
Reclam:primers
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:22-33
Reclam:E aximateix
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:34-45
Reclam:qui hauran
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:46-57
Reclam:gran deno [però mal posat al foli anterior 56, quan li tocaria el 57, lligant bé amb l'inici del foli 58.]
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:58-69
Reclam:e anar per orts
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:70-81
Reclam:pesar la
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:82-93
Reclam:de deu
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:94-105
Reclam:guardar
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:106-117
Reclam:cogitacio
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:118-129
Reclam:-jorment
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:130-141
Reclam:no vinga
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:142-153
Reclam:Eximpli
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:154-165
Reclam:ab tu en
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:166-177
Reclam:Car legim
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:178-189
Reclam:gescha
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:190-201
Reclam:Capitol CCLXVI
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:202-213
Reclam:als sants
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:214-225
Reclam:cosa de
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:226-237
Reclam:aspre vestir
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:238-249
Reclam:integra
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:250-261
Reclam:dels majors
Plec 23
Tipus:6+2
Folis:262-273
Reclam:e comparacio
Plec 24
Tipus:6+2
Folis:274-285
Reclam:dins aquell
Plec 25
Plec:Bifoli.
Tipus:286-287
Signatures:no.
Reclams:sí. Centrats al marge inferior i no solen portar cap tipus de decoració, excepte en alguna ocasió com, per exemple, el f.33v., que està emmarcat amb una mena de cinta. Reclams horitzontals centrats, el del foli 10v en gòtica cal·ligràfica de caixa alta, el del foli 34v encerclat en vermelló.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 30 + 73 + 20 + 73 + 70 × 45 + 240 + 80.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:240 x 166
Número de ratlles:38-40
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom, 1111 2222, des de l'inici fins al foli 21v; a partir d'aquest foli hom empra un estri més aviat semblant a una punta seca, que només deixa empremta de forma escadussera. La primera línia és escrita en els folis 1v-16v i 29r-33v; en la resta de folis la primera línia és en blanc. Hi ha línies de guia per a les línies d'escriptura. Quatre línies de justificació verticals, una línia de justificació horitzontal (la superior), línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable
Perforat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-21
Datació:1460 - 1500
Especificacions:Escriptura cursiva catalana. Escriu molt cal·ligràficament. Rúbriques, en lletra gòtica catalana arrodonida.
Escriptura 2
Lloc al ms:22 endavant
Datació:1460 - 1500
Especificacions:Escriptura cursiva catalana. Més regular en els seus folis inicials. Escriptura gòtico-humanística. Pau Oliver.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions dels mateixos copistes, passim, i també d'altres mans.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletres daurades als folis 1r i 12r. En aquest darrer foli hi ha una orla plena, dibuixada i no pintada, amb rebrolls vegetals i figures humanes intercalades, dues masculines i quatre femenines, dibuixat tot a tinta; al final del foli, escut heràldic: Escacades dues peces d'or i dues torres. Capitals en vermell i blau, amb trets afiligranats malves i vermells, i antenes marginals. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de groc. Capitals afiligranades a l'inici dels diversos tractats, la lletra en blau, la filigrana en vermell. Algunes inicials ensafranades.
Marginalia:sí. 54v, 73v, 195rb.

Història

Segells:Fol. 1r, 21r, 22r, 24r, 34r, 53r, 54r, 64r, 82r, 119r, 121r, 124r, 155r, 203r, 228r, 230r, 243r, 257r, 263r, 265r, 267r, 276r, 287r.
Notes de possessors:Foli de guarda IVr, en tinta: «P.10».
Estat de conservació:Bo, llevat d'alguns quaderns inicials on hi ha folis i àdhuc fulls despresos. Al foli 274 hi ha un estrip.
Procedència:Barcelona.

Pertany a les col·leccions reials almenys des del principi del segle XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1 – 1ra-287rb
Taula de capítols:f.1v.-f.12r.
Fol. 2ra, inc. de la taula: «Capitol primer...».
Fol. 12ra, exp.: «Capitol CCCXCVI qui fa gracies a deu del acabament de quest libra ab escusacio a la dita senyora Comtesa a qui es ofert prinsipalment (rúbrica:) En cartes CCLXXVII».
Pròlegs:"A LA MOLT / ALTA E / MOLT HO / NORABLE SENYO / RA MJA LA SENYO / RA DONA SANXA /ximenes darenos Comtessa de / prades ...(f.1r.)
Fol. 1ra, inc. del pròleg: «A la molt alta e molt honorable senyora mia la senyora dona sanxa ximenes darenos Comtessa de prades lo seu humill seruidor en Jhesu Xrist senyor dels senyors frare
franssech Eximenis dela orde dels frares menors...».
Fol. 1va, exp. del pròleg: «... sots la forma qui deuall se sagueix aci tantost».
Íncipit:"IHESU CHRIST / ETERNAL / DEU E IN / COMUTABLE PRJN / cipi de tota creatura perfet rede / mtor de tota humana natura ...(f.12rb)
Fol. 12rb, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer com Ihesu Xrist per gloria sua e eximpli nostre ha fetes puiar infantes e dones en la perfectio euangelicha (fi de rúbrica). Ihesu Xrist eternal deu e incomutable principi de tota creatura perfet redemtor de tota humana natura per glorificar la altea de la sua virtut e potencia no solament ha fets pujar als guns homens en la Euangelical perfeccio e vida, Ans encare a aquell mateix grau e a tota especia de virtut ha volgudes exalçar alscunes infantes e donzelles delicades e generoses infeels...».
Fol. 287rb, exp.: «... Per tal tot so qui es açi vull que tostemps sia sotsmes a correctio de la santa mare sgleya e dels piedosos seruidors de Ihesu Xrist. Amen. Ffi nito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino vivat amen. Quod ffuit perfectum scribendi per me Paulum oliuerii Minoricensis insule degens in Ciuitate barchinone die veneris VIº die febroa rii anni M CCCC LXX octaui».
Catàlegs:BITECA
Edicions:Publiquen fotografi es del foli 12r i del foli 287r els editors de Lo libre de les dones, citats supra, n. 28, III, 5, f).
Bibliografia:Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 106; Les obres, 106; Martí, Eiximenis, 470; Martí, Notes descriptives, 359; Domínguez Bordona, 35; IGMBN, V, 401-402; Castro, 113-114, nº 108; BITECA
(1991-2002) manid 1470; BOOT (1984) cnum 671.