Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms546 (19 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 4187

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:S
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:4187

Relligadura

Datació:s. XVIII - XIX
Notes:III + III. Els tres anteriors amb filigrana JO (+ cor) ESTEUA, que pot ésser de Josep Esteve, actiu a Sant Quintí de Mediona a partir de 1739, o de Joan Esteve, actiu allí mateix l'any 1766. Els posteriors, amb filigrana d'escut quadribarrat i corona reial, com el del ms. anterior n. 56 (BNM ms. 73). Foli de guarda anterior Ir, dalt de tot, escut de la BNM; Iv, etiqueta: «Mss | 4187».
Llom
Matèria:Llom de pell groga.
Títols:1)-5) buides, llevat de l'última, on hi ha una etiqueta amb la cota actual: «Mss. | 4187».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns. A l'exterior hi ha sis seccions.
Coberta
Matèria:Ànima de pasta de paper, coberta de paper de color predominantment rosa.
Títols:Contratapa I, dalt de tot, etiqueta amb signatura antiga ratllada: «P. 92».
Altres:305 x 235 x 58
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis del mateix paper rosa de les tapes.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana de les muntanyes encerclades i somades de creu, semblant a Valls i Subirà II, 205, datada a Barcelona a partir del 1425; i a Briquet 11851, datada a Navarreinx el 1391 i a Forez el 1395.
Foliació
Núm. total de folis:219
Núm. de guardes afegides:3+10 + 3
Notes:Els deu primers folis són foliats amb llapis i xifres aràbigues del s. XX. La resta són foliats en xifres romanes i en tinta, foliació original i coetània del ms. Ambdues foliacions a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220
Composició material
Plecs
Número:15
Notes:El primer plec no només ha perdut el primer foli, sinó que al començament n'ha perdut dos, car originàriament era un senió. En el foli final del plec que s'ha perdut hi anava copiat el text que ara veiem al f. 10 prel., que el supleix, car el foli primitiu es va fer malbé o es va perdre, i aleshores una mà del s. XVI va completar la part mancant amb un foli de paper diferent, sense filigrana. L'escriptura també és diferent de la de la resta de la rúbrica, car té un caràcter humanístic acusat. El fet que aquest foli sigui un afegit posterior explica també la presència d'un reclam anòmal.
Al foli 10v, en lletra del s. XVII i en tinta: «Sententia Pilati aduersus Iesum Christum dominum nostrum reperta Vienae in quodam cofreto in terra absconso quae est tenoris sequentis.
Nos Pontius Pilatus Praepositus et iudex in Hierusalem sub potentissimo monarchia imperatore Tiberio Cesare cuius fidelissimum imperium conseruet altissimus omnibus et cunctis salutem.
Nobis sedente pro tribunali ad zelum iustiae (sic) et sinagogae populi iudeorum. Presentatus est Jesus Nazarenus qui (in marg dext) temeraria assertione filium Dei se dixit qui (fi n marg) cum ex paupercula matre natus sit et Regem iudeorum se praedixerat, opusque Salomonis destruere se iactet populum a mosaica lege probatissima reuocat; et omnibus visis et approbatis, crucis patibulo comdemnatione pescribimus (sic) vna cum duobus latronibus. Ite et tenete eum.
Pontius Pilatus iudex».
Una mà del s. XVII o XVIII ha escrit al marge superior dels folis I-III: «lib. 8». Aquesta mateixa mà escriu a partir del f. CLXXIII fins al CCXVIII, als marges superiors del recto i del verso de cada foli el llibre de què es tracta («lib. 10») i el tractat («tract. 1», etc.)
Al fol [CCXIX] segell de la BNM i probationes pennae al recto: «Senyor mosen Juname»; «os srta est sol iustitia | benedictus | dominus | Benedictus dominus | Deus Israel». Verso: «+ Ihesus Maria esta (?) scrit asçi [.]e la sella de fra [fra]ncesch etc. | ad dominum contribularer | addominum cum».
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:4/5+1
Folis:1-10
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:Conexent
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:17-32
Reclam:Del altar
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:33-48
Reclam:Vn camell
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:49-64
Reclam:Destruit
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:65-80
Reclam:grans
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:81-96
Reclam:Apres ço
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:97-112
Reclam:emprar
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:113-128
Reclam:si coltell
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:129-144
Reclam:Pusque no
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:145-160
Reclam:Per la vostra
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:161-176
Reclam:E aço
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:177-192
Reclam:Impertinent
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:193-208
Reclam:Ell assignara
Plec 15
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:209-[211]
Signatures:sí. Signatures alfanumèriques en la primera meitat dels plecs, encara que moltes signatures se les ha menjades la cisalla. Les signatures van de la b a la p.
Reclams:sí. Reclams horitzontals amb tocs de groc, centrats al marge inferior, llevat del primer plec que duu un reclam vertical situat molt a prop del plegatge, de característiques diferents de la resta de reclams del volum, «Lo vuyten libre». El reclam tant podia servir per dirigir el rubricador com per orientar el relligador en la situació de la taula.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 70 + 11 + 70 + 45 × 35 + 200 + 60.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:200 x 151
Número de ratlles:31/34
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, quatre línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 6,2 / 5,7.
Perforat:sí. Perforacions rodones als angles de les columnes.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura bastarda amb trets cursius.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. 2va, 9rb, XVIIIrb-XXIva, XXIIIIva, XXIXrb-XXXVIIIva, XLva-XLIIIIrb, Lrb-LVva, LVIIrb-LXXXIva, LXXXIIIra-LXXXVIIIra, LXXXXrb-XCIIra, XCVrb-XCVIvb, Crb-CIvb, CIIIra-CVIva, CVIIIra-b, CXVvb, CXXrb, CXXVIIrb, CXXXvb, CXX-XIvb, CXXXIIrb-CXXXIIIra, CXXXXIIrb-CXXXXIIIIra, CXXXXVIrb-CXXXXVIIIva, CLIrb-va, CLXrb, CLIIIIrb-va; CLXXIIrb, CLXXIIIIva, CLXXVIIrb-va, CXCVIrb, CCXIIva.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletra blava i vermella, amb filigrana i antenes de color vermell al foli Ira. Inicial blava amb tocs afiligranats vermells al començament de la mateixa pàgina. Inicials vermelles. Rúbriques. Calderons vermells. Majúscules amb tocs de groc i vermell a l'interior dels paràgrafs. Lletres caudades. Al foli CXXXVII, marge esquerre, esbós a llapis d'una cara femenina.
Orles i extensions:Entre els folis CLXVII i CLXVIII hi ha un tros de paper de 80 × 118, escrit per una cara en tinta i lletra del s. XVI: «Se v. Re. sera seruit dira set missas | per Mº Juan Colinet | per lo Pe. Bals al priuilegiat sinc | per los Religiosos de la orde vna». Al marge dret en vertical uns números: «8º | 2º», i una data: «1578».
Marginalia:sí. Fol. Vrab, XIra, XXXIIrb, XLIIIva, LVIva, LXVvb, LXXXVrb, XCIrb, Cvb, CVIrb, CVIIrb, CCVva [= «en lo libre 12 del xtia cap. 200. cap. 428, lib. I cap 158 y 252 lib. Vita xti suma i c. 306» en lletra del s. XVI], CCVIra-b, CCXIra, CCXIIIva.

Història

Segells:Fol. 1rb, IIrb, XVrb, XLVIIIrb, LXIIrb, LXXXIIrb, CVIr, CXXIXrb, CXXXXIIIIrb, CLXVIrb, CLXXXIIrb, CLXXXXIIIIrb, CCVIIrb, CCXVrb.
Notes de possessors:«P. 92».
Estat de conservació:Dolent: molts fulls amb talls, estrips, forats de corc, etc. El paper és de mala qualitat. Les tapes molt fatigades. La tinta perfecta. Les restauracions que s'han fet als fulls més malmesos són molt de. cients. Taques d'humitat aquí i allà.
Procedència:Catalunya.

Durant el s. XVI pot haver estat posseït per un convent català. Forma part de les col·leccions reials almenys des del s. XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – 1-CCXVIII
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. 1ra, inc. de la taula de capítols: «(rúbrica) Aci comença lo huyte libre de la vida de Ihesu Christ qui tracta de la sua preicacio e celestial doctrina e approuada per innumerables miracles E com stech perseguit ne quant dura sa preicacio (fi de rúbrica). Capitol primer com lo saluador illumina altament los dexebles que sent Johan li hauia tramesos en cartes I...».
Fol. 10ra, exp. de la taula: «Capitol terç qui torna a se presentacio feta ia al comencament de aquest libre ab deguda protestacio en cartes CCXVIII».
Íncipit:Fol. Ira, inc. del tractat: «(rúbrica) Açi comença lo huyten libre dela vida de Jhesu christ qui tracta dela sua preicacio e celestial doctrina approuada per in[nume]rables miracles e com [stech pers]eguit e quant dura sa preicacio [Capitol] primer com lo salua[dor illu]mina altament los [dexebles] que sent Johan li ha[uia trame]sos (fi de rúbrica]. Lo huyten libre dela vida de Jhesu christ se seguex en lo qual hauem a tractar dela gloriosa preicacio e preciosa doctrina...».
Èxplicit:Fol. CCXVIIIrb, exp.: «Acabat donchs aquest libre en la vigilia de mossenyer sent Johan Baptista per la misericordia de Deu torn a vos mossen P. Dartes al qual le endressat en lo comensament que us placia hauer paciencia e compassio ala mia vellesa e passio en los defaliments que aci atrobarets. Vageus lo cor a la peraula de sent Paul qui diu que en moltes coses som tots defallents E ço que de be hic atrobarets sie tot attribuit al Rey de peradis Jhesu crist del qual axi com de vena fontal de tots bens proceexen totas gracias de qui no pot hom dir prou a la sua laor, com sia uer deu e mar de tots bens. Aço empero que dell es açi posat sia ala sua gloria e honor tostemps recomenat e
a saluacio nostra e del seu poble cristia lo qual ab nos mateys sia tostemps recomanat a la sua gracia e merce qui uiu e regna in secula seculorum Amen. Ffi nito libro sit laus et gloria Christo».
Text:Dalt de tot, en lletra del s. XVII i en tinta: «Del R. P. M. fr. francesch Exinis (sic) de la orde de st fransech (sic), Bisbe de Elna y Patriarcha de Alexandria, 2ª part». A continuació, altra mà i altra tinta: «P. 92».
Catàlegs:Massó i Torrents, Manuscrits catalans, 107, XXI; Les obres, 167; Martí, Eiximenis, 474; Domínguez Bordona, 53; Castro, 283-284; IGMBN, t. X, 291-292; BOOCT (1984) cnum 743; BITECA (1991-2001)
manid 1583 cnum 743.