Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms57 (15 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat - 10

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí; David Guixeras
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat
Signatura:10
Sigles usuals en la tradició:B

Relligadura

Datació:s. XIX-1
Notes:I + I folis verjurats, amb filigrana RRVMEV, del tipus Valls i Subirà 880, documentada a Barcelona el 1800.
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí que les cobertes.
Títols:1) Signatura actual en tinta: «10»; 2) teixell de pell; «De Regiment | De Princeps»; 3) el teixell anterior o un de semblant s'havia col·locat més avall, però a l'inrevés, i és a l'inrevés que ara es poden llegir encara les lletres gravades sobre el teixell i empremtades al llom: «De Regimen | De Princeps»; 4) antiga signatura: «53»; 5) Indicació del fons, en tinta: «S.C.» (= Sant Cugat).
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant 4 nervis interns.
Coberta
Matèria:Coberta de pergamí, ànima de cartró.
Altres:360 x 260 x 80
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Talls decorats amb tocs de tinta blavenca esvaïda. Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis del mateix pergamí que la coberta.

Història

Notes de possessors:Sant Cugat del Vallès

Bibliografia

Descripcions:Massó(B,28); Martí(18)
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-37

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis 2-179, filigrana del carro de dues rodes, semblant a la de Briquet 3544, documentada a Lucca a partir del 1434, amb variants similars a Damme dels anys 1452-1456, a Lille dels anys 1456-1474, a Roma dels anys 1459-1460, a Lucca dels anys 1463-1479 i a Ulm del 1473.
b) Folis 183-262, del bou amb dues ales, com la de Bofarull 170, datada a Barcelona, ACA, Reg. 3001, el 1438.
Foliació
Núm. total de folis:263
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació del segle XX, contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l'angle superior dret del recto dels folis; en alguns folis que tenen aquesta part danyada per la humitat, la xifra es posa més avall, en el marge dret.
Dimensions
Alçada x base:347 x 250
Composició material
Plecs
Número:18
Notes:Els folis 10v, 47rv i 263r buits; al verso del darrer hi ha sumes escrites en tinta. Els plecs tenen llur primer i darrer full de pergamí, essent els fulls interiors de paper. En els plecs 1) i 4) només hi ha un full de pergamí. L'ordre de collocació dels folis de pergamí sol ésser: pèl-carn, carn-pèl-pèl-carn, carn-pèl.
Plec 1
Tipus:5+2
Folis:1-10
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:11-26
Reclam:la sisena
Plec 3
Tipus:9+2
Folis:27-44
Reclam:dampnata
Plec 4
Plec:Plec coix.
Tipus:2/1
Folis:45-47
Reclam:[amb taló entre els folis 46 i 47 i aquest últim buit.]
Plec 5
Tipus:9+2
Folis:48-65
Reclam:Custumes
Plec 6
Tipus:11+2
Folis:66-87
Reclam:aells
Plec 7
Tipus:10+2
Folis:88-107
Reclam:Bastant
Plec 8
Tipus:10+2
Folis:108-127
Reclam:lempatxe
Plec 9
Tipus:11+2
Folis:128-149
Reclam:Per que lo
Plec 10
Tipus:10+2
Folis:150-169
Reclam:hauer lo
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:170-181
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:182-193
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:144-205
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:206-217
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:218-229
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:230-241
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:242-253
Plec 18
Plec:Plec coix.
Tipus:6/4
Folis:254-263
Reclam:[amb dos talons entre els folis 262 i 263.]
Reclams:sí. Reclams horitzontals al marge inferior dret fins al plec 10.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 46r: 40 + 80 + 20 + 80 + 28 × 35 + 270 +45.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:270 x 180
Número de ratlles:48-54
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia. 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = variable.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-10
Especificacions:Escriptura gòtico-librària.
Escriptura 2
Lloc al ms:11-174ra
Especificacions:Escriptura bastarda.
Escriptura 3
Lloc al ms:174rb-262
Especificacions:Escriptura gòtico-librària del mateix tipus que la primera mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol 15rb, 16rb, 92vb, 104vb, 153ra, 175vb, 193va, 196rb, 209rb-vb, 213ra, 220va, 255ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicial del pròleg i dels diversos tractats blaves i vermelles amb filigranes vermelles i liles. Espai en blanc per a miniatura no realitzada al foli 11r. La primera ratlla de cada capítol en lletra gòtica cal·ligràfica. Capitals blaves i vermelles amb tocs afiligranats liles i vermells, no sempre executats. Calderons blaus i vermells. Rúbriques. Lletres caudades que a vegades formen un dibuix (fol. 30r). Probationes pennae al foli 51r; números als folis 55r, 107v, 108r, 119r, 123v, 221r, 261r.
Marginalia:sí. fol. 19rb, 41va, 54rb, 107rb, 151rb, 177rb, 180rb, 182va-183rb, 191rb, 202vb, 203rb, 260rb.

Història

Estat de conservació:Estrips a molts folis. Ratats els marges inferiors drets dels folis 2-17. Taques d'humitat.
Procedència:Catalunya.

Monestir de Sant Cugat del Vallès. Passa a l'ACA el 1835.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià – 1-262
Taula de capítols:Fol. 11rb, inc. de l'obra: «(rúbrica) Lo capitol primer ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la sua sauiesa es sens tot terme e que ell es tot nostre be e tota nostra benuyrança (fi de rúbrica. Segueix incipit a columna tirada en grans lletres gòtiques escrites en tinta blava i amb un grandiós espai en blanc per a la inicial de títol, no executada:) «[R]egiment excellent e gouernacio passant tot enteniment de la uniuersitat de les corporals creatures daquest mon ensenya clarament als illuminats de uera ffe christiana que lo sobiran regidor e general gouernador (fi de les grans lletres blaves) [fol. 11va] De aquella es sauiesa fontal e saber abissal e inscrutable pelech de infi nita prudencia...».
Fol. 262vb, exp. de l'obra: «... E jatsia quen trobas hom aqui plauria Empero per occasio daço se tolria souin la pau de la comunitat e sen seguiria prou guerra vet com los passats zelauen per pau. E daquests eximples hi ha Infinits los quals leyx per amor de breuitat e tornen (sic) al principal proposit ab la gracia de deu etc. Ffi nito libro sit laus et gloria christo Amen».
Preliminars:Fol 1ra, inc. de la dedicatòria: «A[l molt] alt e poderos senyor Nanfos marques de Villena [comte] de [deni]a e de ribagorça e fi ll del molt alt senyor princep e senyor monsenyor de sancta memoria infant frare pere darago del orde dels frares menors fi ll del molt alt e poderos senyor en jacme per la gracia de deu ça enrera rey darago de bona memoria lo seu humil seruent frare francesch exemenis daquell matex orde si matex ab tota reuerencia en aquell qui es senyor [d]els senyors...».
Fol. 1rb, exp. de la dedicatòria: «... molts carrechs temporals e faenes».
Text:Ib., inc. de les rúbriques: «Primerament senyor molt alt per endreçament...». Fol 10ra, exp. de les rúbriques: «... Regnes presents e de lur durada e de nouell imperi (rúbrica) Açi fenexen les Rubriques dela quarta part del crestia de regiment de princeps (fi de rúbrica)».
Fol. 10v buit.
Edicions:a) València, Lambert Palmart 1484. b) Regiment de la cosa pública, València, Cristòfol Cofman 1499 [cc. 357-395 del Dotzè]. c) Fragment del c. 273 del Dotzè, a cura de «lo malendrí de Sibilia» dins
«Anuari Català» (1875) 59-60. d) Biblioteca de la Revista de Catalunya. Tractat del Regiment dels Princeps e de comunitats. Lo dotzèn llibre del Crestià compost en lo XIVen segle per lo R.M. Fr. Francesch Eximenis. Are novament reproduit per Antoni Bulbena. Primera part, Barcelona, Imprempta la Académica 1896, 128 p. e) Tractat de Regiment dels Princeps e de comunitats. Lo dotzèn llibre del Crestià compost en lo XIVen segle per lo R.M. Fr. Francesch Eximenis. Are novament reproduit per Antoni Bulbena. Primera part, Barcelona, Feliu Clos llibreter-antiquari 1904, 130 p. [s'acaba l'edició al cap. 68, incompleta i poc acurada]. f) J.-H. Probst, a. c, publica fragments dels cc. 93, 96, 99, 154-156, 176, 204-207, 209-212, 303, 311, 363, 371, 373, 377-378, 384, 387, 389, 390, 392, 416, 459, 630, 639, 681- 682, 684-685, 695, 708-711, 713, 715, 171,
721, 726, 738, 741-750, 752-759, 7561-762, 768-769, 836. g) Ivars, XIX (1923), 360-370, 373-374, 378-386, la lletra als jurats de València, publica part de l'endreça i dels capítols 43, 384, 466, 578, 745, 787; XX (1923), 229-231, publica el c. 336 i un fragment del c. 334; XXIV (1925), 328-382, publica fragments de l'epístola dedicatòria del Regiment de cosa pública i dels cc. 60, 79, 95, 101, 110, 112, 115, 130, 141, 156, 162, 194, 195, 200, 204, 205, 247, 308, 321, 322, 357, 368, 372, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 400, 414, 705, 880; XXV (1926), 12-14, publica els epígrafs dels cc. 534-546, 780-799, 843-848, 853-858 i un fragment del c. 171; ib., 321-332, publica un fragment dels cc. 212, 379 i 880 . h) Francesc Eiximenis. Contes i faules, o. c., p. 68-99, edita fragments dels cc. 150, 162, 164, 273, 382, 384, 387, 475, 481, 578, 633, 788, 792, 880 i 883; i a les p. 149-156, els cc. 179, 369 i 885. i) Jordi Rubió i Balaguer, Notícies i recensions: Els textos de gramàtica a les escoles catalanes medievals, dins «Revista dels llibres», 2 (1926), 67-77, publica fragments dels cc. 553 i 555 del Dotzè. j) Regiment de la cosa pública, a cura del P. Daniel de Molins de Rei, OM Cap., Barcelona, E.N.C. 1927, 212 p. k) Regiment de la cosa pública, pròleg, edició i glossari a cura d'Antoni-Maria Sbert, Mèxic, Biblioteca Catalana 1947 (Col·lecció Clàssics Catalans nº 6), 207 p. l) Jill R. Webster, A Critical Edition of the «Regiment de Prínceps», tesi doctoral defensada a la Universitat de Toronto el 1969, edita els cc. 467-544 del Dotzè. m) Regiment de la cosa pública, València, Societat Bibliogràfi ca Valenciana 1972 [ed. facsímil de l'incunable de 1499, a cura de M. Sanchis Guarner], 89 folis. n) Jill R. Webster, La societat catalana al segle XIV, o. c., transcriu fragments dels cc. 19, 69-70, 98, 115, 154, 192, 199, 210, 226, 338-339, 349, 353, 403, 411, 472, 489, 509, 553-554, 558, 563, 578, 603, 617, 679-681, 738, 741, 746-748, 755, 862, 880 i 882 del Dotzè; i els cc. 1, 11, 15, 22, 28- 30, 33 i 36 del Regiment de la cosa pública. o) Enrique M. Huertas, Matilde Guerra Huertas, La paz dentro de la comunidad internacional en el pensamiento político pancatalán medieval, dins Fundamentos culturales de la paz en Europa. Editores Joaquín Fernández Crehuet, Manuel J. Peláez Albendea. Vol. III Raíces y aspectos iushistòricos, fi losófico-políticos y sociológico-sanitarios, III, Barcelona, Promociones Publicaciones
Universitarias 1987, 807-842; a les p. 840-841 transcriu el capítol 658 del Dotzè del Crestià. p) Francesc Eiximenis. Lo Crestià (Selecció), a cura d'Albert Hauf, o. c., transcriu la dedicatòria i els cc. 3-4, 14, 24, 35, 41, 110, 156, 357-360, 364, 368- 369, 371-372, 377-378, 380, 382, 384-386, 388-392, 394, 544-548, 576-578, 602-603, 607-609, 655-659, 679, 687-688, 741, 747-748, 750-751, 774, 812, 833-836, 862-865, 874, 882, 906-907, p. 179-290; i en apèndix l'endreça del Regiment de la cosa pública, p. 291-303. q) Gabriella Zanoletti, Francesc Eiximenis. Racconti e favole. Dal Crestià, dal Regiment de la cosa pública, dal Llibre de les dones. Traduzione, introduzione e note a cura di... (Collana Nuova Atlantide), Gènova, Edizioni Culturali
Internazionali 1988, 178 p. r) Xavier Renedo – Sergi Gascón, Francesc Eiximenis. Prosa, o. c., transcriuen els cc. 10-13, 22, 55, 57, 84, 93, 106, 113, 115-116, 139, 194, 524, 771-772 i 882; del Regiment de la cosa pública el c. 34. s) Xavier Renedo, Eiximenis i el bon ús del vi, dins «Estudi General», 22 (2002), 251-277, publica fragments dels cc. 304, 773, 776 i 971. t) David Guixeras, Un fragment del capítol 321 del Dotzè en castellà, dins «Estudi General», 22 (2002), 279-282 [amb el text català anotat críticament]. 164 JAUME DE PUIG I OLIVER ET AL. u) David Guixeras – Xavier Renedo, Francesc Eiximenis. Llibres, mestres i sermons, a cura de..., estudis introductoris de Xavier Renedo, Barcelona, Editorial Barcino 2005, que transcriuen els cc. 10-24, 49, 83, 126, 148, 185-
192, 248, 340, 496-501, 528, 539-540, 551-552, 553-557, 559, 562-563, 575 602 615, 617, 629-630, 645, 740, 755, 777, 779, 780, 783, 790-791, 792, 808, 814, 828, 849, 854, 875, 889.
v) Xavier Renedo – Sadurní Martí, Dotzè Llibre del Crestià. Primera part, volum primer, cc. 1-212, Universitat de Girona – Diputació de Girona 2005, 619 p. x) Jordi Lorca, o. c, 281, 284 i 285, edita el capítol 282 i fragments dels capítols 226, 333 i 334. y) Xavier Renedo, Eiximenis, els exemples i l'art de riure, dins «Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003», vol. III, Barcelona, PAM 2007, 7-34, edita els cc. 633, 688, 731 i 887.