Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms571 (17 / juny / 2021)

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) - Biblioteca Borja - Manuscrits - 260

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2016-10-11
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Institució:Biblioteca Borja
Fons:Manuscrits
Signatura:260
Sigles usuals en la tradició:J

Relligadura

Original:no
Datació:Els ferros i les lletres del llom suggereixen que és de finals del segle XIX, 1801-1900.
Notes:III + I. Els folis de guarda inical I i final són de paper de color verd-gris esvaït. Foli de guarda inicial IIr, a dalt de tot, en lletra del segle XVIII i tinta sèpia: «De D. Ramon de Paguera y de Berardo». Foli de guarda inicial IIIr, a dalt, decantat a la dreta: «30.000 p.», nota de preu del llibre, que entendríem comptat en pessetes, pagat pels jesuïtes quan van adquirir el ms.; més avall i centrat, de la mateixa mà i tinta: «Libre de les dones | por Francisco Eiximenes, Eiximeniç o Ximenez». Dessota el centre de la pàgina i cap a la dreta, timbre rodó, de color malva, de la biblioteca, amb inscripció : «Bibliotheca Colleg Max Prov. Tarr. S. I.»
Llom
Matèria:Llom de pell groguenca, ras.
Títols:1) ferros daurats; 2) teixell de pell marró clara, amb inscripció daurada: «Libre | de les | dones»; 3) ferros daurats.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns que no formen seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, recoberta de paper marró fosc.
Altres:295 x 215 x 47
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada a dalt i a baix.

Història

Persones relacionades:Narcisa de Cornet i Marc (fl. 1616)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni i factici.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 260

Datació i origen

Colofó:"ffinito libro sit laus gloria jethu christo".
Datació:1491-1510 – - estimada
Notes:La distribució dels plecs, de les filigranes i de les mans que escriuen el ms. permeten de distingir-hi dos blocs diferents. El primer bloc seria el que abasta els plecs 3)-19). El segon bloc vindria constituït pels dos primers plecs i pel darrer foli escadusser. El manuscrit s'hauria format, doncs, per la juxtaposició dels dos blocs. El primer bloc presenta diverses mans sobre un paper documentat ca. 1472-1473. No havent pogut datar, ni que sigui aproximadament, la filigrana dels dos primers plecs i del foli final, restaria incert quina és la part primitiva del ms. La lletra humanística emprada en els dos primers plecs i en el foli final pot ésser de la primeria del segle XVI i àdhuc de més endavant. L'escriptura humanística cursiva de les altres mans ha d'ésser posterior als anys 1472-1473. Això suposa un estat primitiu del ms. redactat des del començament per les mans b) i d)-f). Per tant, l'anàlisi paleogràfica confirmaria que el ms. fou començat el darrer quart del segle XV. Molt probablement quedà interromput a l'altura del plec 14), i més tard, en una època de precisió difícil, que es podria situar devers la fi del segle XV, fou reprès fins al final. Perduts el o els plecs inicials del manuscrit primitiu, hom hi afegí posteriorment el segon bloc, escrit per les mans a) i c), en un moment que cal situar genèricament a principis del segle XVI, mentre no sigui possible documentar amb més precisió la filigrana dels folis I-XII i CCLX.
Per tant, hem procedit a rectificar ací molt del que es deia en Segona part, 24-29.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis [1]-XII i CCLX, de l'escut romboidal quadribarrat amb corona comtal somada de creu, semblant a la de Briquet 2065, documentada a Torí el 1470, encara que no igual, perquè en la de Briquet la figura és entre verjures i en la del ms. el pal de la creu coincideix amb la línia de la verjura. No hem sabut trobar-la documentada enlloc més.
b) Folis XIII-CCLVIII, del gat, del tipus Bofarull 217-218, datades respectivament a Barcelona el 1472 i a Montserrat el 1473. Ambdues filigranes es presenten en barreja.
Foliació
Núm. total de folis:260
Núm. de guardes originals:[2] +
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Els dos primers folis no són numerats. A partir del tercer foli comença una numeració en tinta i xifres romanes, contínua, contemporània de l'escriptura del manuscrit, situada al marge superior dret del recto dels folis, sense que hi hàgim pogut observar anomalies.
Dimensions
Alçada x base:286 x 210
Composició material
Plecs
Número:20
Notes:Els plecs 1)-9), 11)-17) i 19) porten un reforç de paper al full central de plec, on surt el cosit del plec. Pel que es diu tot seguit a propòsit de la foliació, els talons constatats són anteriors o coetanis a l'escriptura del còdex. Foli [1]r, in marg. infer., en lletra del s. XVIII: «Es de Narcisa de Cornet y Marc 1616».
Plec 1
Tipus:7+2
Folis:[1]-12
Plec 2
Tipus:2+1
Folis:13-14
Reclam:Que per tal
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:15-30
Reclam:diu aquest
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:31-44
Reclam:merits de les
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:45-60
Reclam:james consentiren
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:61-76
Reclam:ells hostes
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:77-92
Reclam:per donar
Plec 8
Plec:Plec coix.
Tipus:8/5
Folis:93-105
Reclam:e foll es [amb tres talons entre els folis CIII i CV.]
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:106-121
Reclam:com la polls
Plec 10
Tipus:7+2
Folis:122-135
Reclam:sia peccat
Plec 11
Tipus:7+2
Folis:136-149
Reclam:seguents punts
Plec 12
Tipus:7+2
Folis:150-163
Reclam:ans que
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:164-177
Reclam:Qui parla
Plec 14
Tipus:7+2
Folis:178-191
Reclam:Capitol
Plec 15
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:192-204
Reclam:tot entremi [amb taló entre els folis CCI i CII.]
Plec 16
Tipus:7+2
Folis:205-218
Reclam:Sicut et
Plec 17
Tipus:7+2
Folis:219-232
Reclam:Sues altes
Plec 18
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:233-245
Reclam:Es que [amb taló entre els folis CCXLIII i CCXLIII.]
Plec 19
Tipus:7+2
Folis:246-259
Reclam:Esforç o
Plec 20
Plec:Un foli escadusser
Tipus:260
Signatures:no.
Reclams:sí. Reclams horitzontals, posats dins un rectangle en vermelló sense el cantó superior.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli XIIIr: 33 + 60 + 15 + 60 + 40 × 30 + 180 + 78.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:180 x 135
Número de ratlles:34
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en sec, difícil de veure als folis inicials. <<<<>>>>. A partir del tercer plec, plegatge tabel·liònic. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,3.
Perforat:no. No se'n veuen.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Ir-XIIIIv, CCLX
Datació:s. XVI in.
Especificacions:Escriptura humanística arrodonida.
Escriptura 2
Lloc al ms:XVr-CXIIv
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Escriptura cursiva humanística.
Escriptura 3
Lloc al ms:CXIIIr-CXIIIIv
Datació:s. XVI in.
Especificacions:Escriptura humanística arrodonida. D'una altra mà distinta d'a).
Escriptura 4
Lloc al ms:CXV-CLXIIrb
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Escriptura cursiva humanística, d'una altra mà.
Escriptura 5
Lloc al ms:CLXIIrb-CXCIvb
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Escriptura cursiva humanística, distinta de les anteriors.
Escriptura 6
Lloc al ms:CXCIIra-CCLIXvb
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Escriptura cursiva humanística, distinta de les anteriors.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Al foli XLIIvb, les línies 3-18 han estat posades dins un rectangle traçat amb tinta vermella i ratllades; a la part inferior del dit rectangle, al marge, hi ha el mot «vacat»; es tracta d'un text que es troba al foli XLIIIra i que el copista havia anticipat per salt de mot a mot. Al foli LIIIIrb, tot el segon corondell ha estat enquadrat i ratllat línia per línia en tinta vermella, per un altre error d'anticipació. Al foli CLXXVIIvb, mateix fenomen en el segon corondell.
Correccions del mateix copista als folis XIIIva, XIIIIrb, XVIvab, XVIIIvb, XVIIIIrab, XXVra-XXVIIra, XXXrb, XXXVva, XXXVIIvb-XXXVIIIvb, XLvb, XLIva, XLVIIIva-LIrb, LIIIva, LVrb, LXVvb, LXXIIIrb, LXXVIra, LXXVIIIra, LXXXVIva, XCIIva, XCIXrb, CIIrb, CVvb, CVIIrb, CXIIrb, CXVIIva, CCXXIIIrb, CXXIVra, CXXVIIrb, CXXVIIIvb, CXXXIIra-vb, CXXXIIIva, CXXXVrb-CXLra, CXLIIva, CXLVva, CLrb, CLIIra, CLVIIra, CLXIrb, CLXIIrb, CLXVvb, CLXVIIIra, CLXIXva, CLXXvb, CLXXIIra, CLXXVIIva, CLXXXra-vb, CLXXXIIra, CLXXXVra, CXCva, CXCIIIvb, CXCVra-va, CXCVIIIva, CCIIra, CCIIIvb, CCVIIra, CCVIIIra, CCXrb, CCXIIvb, CCXVIra, CCXXIrb, CCXXIIva, CCXXIIIIra, CCXXVra, CCXXVIra-va, CCXXXra, CCXXIra, CCXLIIIvb, CCXLVva, CCXLVIra, CCLra, CCLIIvb, CCLVIvb, CCLVIIIvb, CCLXIXrb. Al foli CCXXXIIva correcció raspada. Correccions del rubricador: fol. CXIra-vb, CCIIra, CCIXva.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials de la dedicatòria i de l'obra blaves i vermelles, amb filigrana plena de motius florals vermells i malves; la inicial de la dedicatòria forma una petita orla, la de l'obra es perllonga en antenes recercades, omplint l'espai d'una mitja orla. Capitals de tractat i de capítol vermelles i blaves alternades, amb tocs de filigrana i antenes malves i vermelles alternades A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de groc. Rúbriques. Calderons vermells. Títols de llibres de l'Escriptura i textos escripturístics subratllats en vermell.
Marginalia:sí. Notes passim, posades dins el mateix rectangle obert per dalt que es fa servir per als reclams.

Història

Segells:Timbres de la «Bibliotheca Colleg. Max. Prov. Tarrac. S. I.», als folis [2]r, 3r, IIr, XXXIIIr.
Notes de possessors:Probablement el número «166» de la nota de possessió del foli Ir.
Estat de conservació:Molt bo. Només cal lamentar que el llom comença a desprendre's de la tapa I.
Procedència:Catalunya.

Les notes de possessió dels folis [1] i foli de guarda inicial III permeten de saber que el 1616 el ms. era de Narcisa Cornet i Mas; entre el segle XVII i principis del XVIII el manuscrit era de Ramon de Peguera i de Berardo, que identifiquem com un germà del conegut austriacista i antiborbònic Guerau de Peguera i de Berardo, aquell que l'arxiduc Carles feu marquès de Foix i capità de les Drassanes de Barcelona: DBA III 433b-434a. Qui sap si aquest manuscrit fou una de les relíquies que es van salvar de la confiscació de béns amb què fou castigat Guerau de Peguera després del 1714. Aquests Peguera són de la línia de Torrelles de Foix. A principis del segle XX el manuscrit es posà a la venda i aleshores fou adquirit pel col·legi màxim de la província de Tarragona dels religiosos jesuïtes, és a dir, Sant Cugat.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1 – Ira-CCLXvb
Taula de capítols:f.1v.-f.12v.
Fol. XIIIra, inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer que Jhesu christ per gloria sua e eximpli nostre ha fetas pujar infantes e dones en la perfecçio euangelical (fi de rúbrica). Jhesu Christ eternal deu e incomutable prinçipi de tota creatura perfet redemptor de tota humana natura Per glorifi car la altea de la sua virtut E potençia no solament ha fets pujar alscuns homens en la euangelical perfecçio e vida Ans encara a Aquell mateix grau E a tota speçia de virtut ha volgudes exalçar algunes Infantas E donzelles delicades e generoses infels Primerament e paguanas mostrant ales esdeuenidores que daqui auant que negun ne neguna nos pot escusar de viure justement e perfeta…».
Fol. CCLXvab, exp.: «Acabat aquest libre per aiuda de la clemençia del nostre saluador faç a ell sols graçies que per sa merçe lom ha fet fi nar. Perque senyora Comptesa molt alta e Reuerent Plaçieus que açi ligent si hi ha res qui bon sia que de tot façats graçies a nostre senyor deu qui quant li plau per lengua de besties fa parlar veritat a les gents eus plaçia que tots quants defaliments açi veurets que tots sien imputats Ala mia ignorançia e imperiçia qui molta | es Per tal quant leugerament Cascuns en esta vida erram e defallim e en moltes coses segons que diu lapostol Per tal tot ço qui es açi vll que tots temps sia sots mes a correpçio dela santa mare esgleya e dels Piadosos seruidors
de Jhesu christ. | Finito libro sit laus gloria Jhesu Christo».
Preliminars:"Capitol Aci començen les / Rubliques del libre deles don / es alaor de deu e dela glorio / sa verge Maria mare sua e / de sent johan babtista".
Fol. Ira, inc. de la dedicatòria i taula: «(rúbrica): Capitol Açi començen les Rubliques del llibre de les dones a laor de deu e dela gloriosa Verge Maria mare sua e de sent Johan babtista (fi de rúbrica). A la molt alta e molt honorable senyora la Senyora dona Santxa xemenech darenos Comptesa de pradas, lo seu humill seruidor en Jhesu Christ Senyor del senyors ffrare francesch exemenis del horde dels ffrares menors honor tostemps E deguda reuerensia en aquell mateix sobre alt e reuerent redemptor qui dona per ell creada e feta per sa gran dignacio elegi per mare. Molt alta senyora sab la vostra altea que ha plagut a la vostra deuoçio de diuerses vegades moure a mi que yo volgues a uos ordonar alcun deuot tractat per la vostra salut E per endresament de vostra vida per que Senyora molt alta volent satisfer al vostre bon desig offi r a vos lo pressent libre qui jatsia que ell no sia com la vostra dignitat requir Empero yo he fet…».
Fol. XIIva, exp.: «Capitol CCCxCvi qui fa graçies a deu del acabament de aquest libre ab excusaçio a la dita Senyora Comptessa a qui es offert principalment en cartes (rúbrica) CCLXI (fi de rúbrica)».
Pròlegs:"A la molt alta / e molt honor / able senyora / la Senyora do / na Santxa xe / menech darenos Comptessa de / prades ...(f.1r.)
Íncipit:"Ihesu christ eternal deu / e jn comutable prinçi / pi de tota creatu / ra perfet redenptor / de tota humana / natura ...(f.13r.)
Bibliografia:Massó i Torrents, Les obres, 109; Martí, Eiximenis, 470; BITECA (2010) manid 2021 cnum 1784.