Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms586 (09 / maig / 2021)

València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Manuscrits - 209

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Fons:Manuscrits
Signatura:209
Signatura alternativa:92-6-13

Relligadura

Datació:s. XIX
Notes:Al principi i al final, III folis de guarda de paper amb filigrana de les lletres C i B enllaçades, buits.
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí.
Títols:1) buida; 2) en tinta marró: «XIMENEZ | Vita | Christi»; 3) buida; 4) etiqueta de paper blanc enganxada, amb la cota actual: «M | 209».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant cinc nervis interns, clarament perceptibles, que formen quatre seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, coberta de pergamí groc clar.
Títols:Contratapa I, en llapis, signatures del ms.: «M | 209», actual | «92-6-13», antiga | «G. C. | 1200», de Gutiérrez Caño.
Altres:290 x 220 x 80
Altres elements:Tancadors: Falten; hi ha els forats i eren de cinta de pergamí. Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-59

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada
Notes:Al marge inferior del fol. I, hi ha una nota de possessió ratllada: «Es de vilada [...]sta», repetida al foli final. Indicació de pro-pie tat, possiblement la primera, anterior a la dels altres possessors coneguts.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:I vitel·la.

a) Foli III-CXXXII, CXXXX-CLXXV de les muntanyes somades de creu, semblant a Briquet 11694, datada a Laak el 1423.
b) Folis CXXXIIII-CXXV, CLXXVII-CCIII, CCX-CCCLXXIIII del carro de dues rodes, semblant a Briquet 3544, datada a Lucca el 1434 i entre 1463-1479, a Bèlgica entre 1452-1456, a Lille entre 1456-1474, a Roma entre 1459-1460, a Ulm l'any 1473.
c) Foli CCIIII, del bou, del tipus Valls i Subirà 1204, datada a Olot el 1477, com la dels mss. BUB 77, BUV 209, Carpentras 177, BC 285 i RAH 9/1117.
Foliació
Núm. total de folis:375
Núm. de guardes afegides:2 + 3
Notes:Foliació contínua, en rúbrica i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis. A partir del foli IIIIv, al centre del marge superior del verso dels folis hi ha en rúbrica un número romà en majúscules [del I al X]; i al centre del marge superior del recto dels folis hi ha, també en rúbrica, la paraula «Tractat» [foli V] o una «T» majúscula [resta dels folis].
Dimensions
Alçada x base:284 x 215
Composició material
Plecs
Número:23
Notes:Els plecs són invariablement constituïts per dos fulls de vitel·la, el primer i el darrer, i els altres [6, 7 ó 8] intermitjos de paper. La col·locació dels fulls de vitel·la segueix la distribució següent: el primer full té la seqüència pèl-carn, carn-pèl; el darrer presenta la seqüència carn-pèl, pèl-carn.
En el plec que fa setze s'ha perdut un foli sencer de text.
Al foli CXXXXra, una rúbrica avisa: «Require in fine». Efectivament al final del volum hi ha dos capítols [LXX i LXXI] del quart llibre, que el copista s'estrompassà i hom no s'adonà del fet fins més endavant; per això a partir del capítol LXXII del quart tractat tots els números de capítol han estat corregits [folis CXXXX-CLII]. El darrer foli restitueix la part de text perduda en aquell indret.
Al foli Ira, in margine sinistro inferiori, etiqueta enganxada, amb inscripció impresa (s. XIX): «Ex Bibliotheca, quam | D. D. Vincentius Blas-|-co Academiae Valenti-|-nae Rector perpetuus | eidem testamento legavit».
Al costat de l'etiqueta, inscripció en tinta marró ratllada amb tinta negra: «Es de la lib. Luis Roig». Inscripció repetida i també ratllada al final del volum, foli CCCLXXVv.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:tan alt
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:17-32
Reclam:de les juhies
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:33-48
Reclam:Gabriel
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:49-63
Reclam:e al qual tota
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:65-80
Reclam:ardues
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:81-96
Reclam:malicia
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:97-112
Reclam:los grans doctors
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:113-128
Reclam:venguda
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:129-144
Reclam:Penssa
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:145-160
Reclam:la quarta
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:161-176
Reclam:Aci
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:177-196
Reclam:de peccat
Plec 13
Tipus:9+2
Folis:197-214
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:215-230
Reclam:Neus
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:231-246
Reclam:e estauen
Plec 16
Plec:Plec coix.
Tipus:7/8
Folis:247-262
Reclam:[amb pèrdua del foli CCLIII, que ha estat estripat.] [la terça raho]
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:263-278
Reclam:Empero
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:279-294
Reclam:tant cual
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:295-310
Reclam:seria lo saluador
Plec 20
Tipus:8+2
Folis:311-326
Reclam:glorificant
Plec 21
Tipus:8+2
Folis:327-342
Reclam:Açi comença
Plec 22
Tipus:9+2
Folis:343-360
Reclam:fets del saluador
Plec 23
Plec:Plec coix.
Tipus:8/6
Folis:361-374
Plec 24
Folis:375
Reclam:[Solter i complementari.]
Signatures:sí. Signatures de quadern en xifres aràbigues; la primera assenyala el número del quadern, la segona el del bifoli. N'hi ha rastres als folis XVIII-XXII, XXXIIII-XXXX, LII-LIII.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, decorats amb un traç en tinta vermella.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 57 + 20 + 58 + 50 × 35 + 178 + 73.

De vegades la caixa d'escriptura dels folis, sobretot cap al final dels corondells, és molt atapeïda i les línies hi són més espesses. Això demostra que els fulls de paper i els de pergamí, o algun d'ells, s'escrivien amb independència i a base de blocs predeterminats, que no sempre eren ben homogenis.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:178 x 135
Número de ratlles:35-44
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a punta seca sobre el pergamí, amb perforacions no sempre visibles i la primera línia escrita. Sobre el paper, ratllat a la mina de plom que deixa una traça marró, amb perforacions rodones visibles a prop del tall, assenyalant les línies fonamentals de justificació, i la primera línia escrita. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats per a la caixa d'escriptura, rodons, fets del recto al verso dels folis.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura bastarda, amb influències de la humanística. El copista era un tal Orla o Orlà.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. XXIIIIra, XXIXrb, LXVIIrb, LXXVIvb, CVIra, CLIra, CLXXXVra, CLXXXVIIIrb, CLXXXXIIIra, CLXXXXIXva, CCIva, CCXIIIIra, CCXXXrb, CLXXXXrb, CCXXXXVIIIva, CCXXXXI-Xrb, CCLIIrb, CCLXXVIra, CCLXXXIva, CCXCVIrb-vb, CCCIIrb, CCCX-XIXva, CCCXXXIIIrb, CCCXXXVIrb, CCCXXXVIIIra, CCCXXXXIII-Irb, CCCXXXXIIIIva.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Gran inicial del pròleg, en or i color blau, afiligranada amb colors vermell i malva. Capitals blaves i vermelles alternades amb antenes vermelles i malves alternades. Rúbriques. Calderons vermells. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de color roig. Des del fol. 140rb fins al final de l'obra hom ha esmenat la numeració dels capítols amb tinta vermella.
Marginalia:sí. Fol. VIrb-va, IXra-Xvb, XXIrb, XXVIr-XXVIIIva, XXXrb, XXXIvb, XXXVra-XXXVIIva, XLVrb, LIIv-LIIIra, LXXIvb, LXXVrb, LXXIIra, LXXXVIIvb, LXXXXrb, LXXXX-VIIIrb-b, CVIIrb, CXVIIra, CXXXX (en rúbrica), CXXXXIr, CLVIIva, CLXXXVIvb, CLXXXXIXva, CCIIIIrb-va, [CLIIIIra, perdut en la seva major part], CCCXVra, CCCXXXVIIra, CCCLVIIra-vb, CCCLXIIIva, CCCLXVrb, CCCLXVIrb-va.

Història

Segells:Timbre de la «Biblioteca Universitaria Pública de València» al f. Ir.
Notes de possessors:Vid. supra I, 1, c.
Estat de conservació:Els folis CXXXIIII i CCXCII han estat retallats pel marge inferior, sense pèrdua de text. Els folis II-VII afectats d'humitat als marges. Alguns fulls amb tall a la part inferior. En el folis de pergamí, algun ull. Forats de corc. Estat correcte.
Procedència:València.

Lluís Roig i Vicent Blasco (†1813).

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – I-CCCLXXIIII [+CCCLXXV]
Pròlegs:Fol. Ira, inc. del pròleg: «Al molt honorable e discret caualler Mossen Pere Dartes Mestre Racional del molt alt Princep e senyor Don Marti per la gracia de deu Rey Darago. Lo seu orador e en Ihesu christ seruidor Frare Francesch Eximeniç del orde dels frares menors si mateix en tot just seruey e majorment en aquell qui sia en manifestacio e honor e gloria del dit nostre redemptor e saluador Ihesu Christ...».
Fol. IIIIra, exp. del pròleg i de la introducció: «Lo deen ensenya com vindra ala fi del Mon jutjar los bons els mals e daqui veuras manifestatio dela sua perpetual senyoria».
Íncipit:Fol. IIIIra, inc. dels tractats: «(rúbrica) Comença donchs açi lo primer libre de la sagrada vida de Ihesu christ qui ensenya per quina manera lo nostre Redemptor es dit esser predestinat eternalment, e posa alguns grans bens qui per la dita predestinacio son per uenguts a nosaltres. Capitol primer qui mostra que es predestinacio e que Ihesu Christ en quant deu no es ne pot esser predestinal (fi de rúbrica). Lo primer tractat donchs de aquest libre so ha a tractar de la predestinacio eternal o del nostre Saluador e dels grans bens qui de aquis son seguits los quals los teolechs appelen obres de predestinacio...».
Èxplicit:Fol. CCCLXXIIIIva, exp.: «... Ço empero que de ell es açi posat sia ala sua gracia e honor tots temps e a saluacio nostra e del seu poble christia lo qual ab nos mateix sia tots temps recomanat ala sua gracia e merce qui viu e regna in secula seculorum Amen. Ffi nito libro sit laus et gloria Christo Amen Detur pro penna scriptoris vita eterna Orla vocatur qui scripit benedicatur».
Text:Fol. CCCLXXVra, inc. del foli complementari, amb el text pertanyent al llibre IV de l'obra que el copista havia omès: «(in marg al man) del quart tractat (fi de marge) (rúbrica) Capitol LXX qui ensenya com se es deu preseseruat (sic) aci a nosaltres. (fi de rúbrica) Lo Terç punt de aquest doctor si es considerar lo Terç vers del dit cantich qui es aquest Quod parasti ante faciem omnium populorum. E uol dir segons aquest doctor que nostre senyor deu ha posat lo seu glorios fi ll qui es pau nostra ens ha pacifi cat lo seu pare qui era fello contra nos…».
Fol. CCCLXXVvb, exp. del foli complementari: «Lo quart punt es que lauors herodes pensant com los dits Reys eren venguts de tant luny per adorar lo dit infant e Rey lauors nat, Pensant en lo gran senyal que hauien hagut del cel en la estela quils hauia guiats, la qual estela hauien molts uista, qui en sa presencia ho hauien recomptat Segonament pensant com los grans sauis e maiors mestres en la ley li hauien dit lo loch hon deuia naxer e per alguns fos secretament informat, que aquell era lo temps en lo qual deuia naxer E axi mateix sabes com los dits Reys dorient lo hauien trobat e adorat en bethleem, Terçament informat com los Angels cantants altament en layre hauien denunciada
la sua santa natiuitat, e com...».
Catàlegs:Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Valencia, dins «Revista de Bibliografi a Catalana», IX (1906), 191; Les obres, 157; Martí, Eiximenis, 474; M. Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, t. II, Valencia, Librería Maraguat
1913, 141-142; BOOCT (1984) cnum 278; BITECA (1991-2004) manid 1525 (1991-2004) cnum 278.