Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms587 (09 / desembre / 2021)

València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Manuscrits - 214

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Fons:Manuscrits
Signatura:214
Signatura alternativa:92-6-19

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:Al principi i al final del volum tres folis de guarda de paper amb filigrana CATLLA somada amb cap de lleó rampant, semblant a la de Valls i Subirà II, 260, de l'any 1764, fabricada al molí del Catllar. Al principi del volum, entre els tres folis de guarda inicials i el cos del manuscrit, hi ha intercalat un plec de folis de guarda de 3 × 2, amb filigrana de l'unicorn, no numerats. En el foli [5]v, dalt de tot, hi ha una probatio pennae: «Am mig g mid d b pip». Al foli [6]r del mateix plec, altra probatio pennae: «Al molt amat y car para la present sera sols per donar auis que mossen sabater ma escrit queus preg per perque s s Senyor per qqq».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí.
Títols:1) en tinta marró esvaïda: «EXIMENIÇ» | VIDA E [A]CTES | DE; 2) IESV CHRIST»; 3) buida; 4) «B. 2ª»; 5) etiqueta blanca de paper enganxada amb la cota actual: «M.|214».
Altres:Sis nervis directament cosits a les tapes, clarament perceptibles i formant cinc seccions exteriors, perquè el primer i el darrer nervi són a tocar les capçaleres.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, coberta de pergamí groc clar.
Títols:Contratapa I, en llapis, signatures del ms.: «92-6 19 [antiga] | M. | 214 [actual] | G. C. 1.199 [de Gutiérrez Caño]».
Altres:295 x 225 x 75
Altres elements:Tancadors: A les dues tapes hi ha els forats per a dues cintes de pergamí i els gafets corresponents. Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda immediats. Capçalera i capçada dalt i baix.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV in. - estimada
Notes:El final de l'explicit suggereix que aquest volum era parell d'un altre volum.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) Folis de guarda inicial IV-IX, filigrana de l'unicorn, del tipus Bofarull 690, datada a València el 1414.
b) Folis III-LXXX, de la flor de llir, semblant a Briquet 7271, datada a Lucca els anys 1407-1408, amb variants similars a diversos indrets d'Itàlia des del 1408 fins al 1427, i a Piccard, Wasserzeichen Lilie I, 421, datada a Utrecht el 1416.
c) Folis LXXXIII-CXXVIII, CLXXVIIIbis-CCXXIII de les muntanyes encerclades i somades de creu, semblant a Briquet 11860, datada a Savoia el 1402.
d) Folis CXXXII-176 de les muntanyes sense encerclar i somades de creu, semblant a Briquet 11694, datada a Laak el 1423.
e) Folis CCXXVI-CCLVIII, CCLXXXIX-CCLXXXXVIII, de les tisores, semblant a Briquet 3682, datada a Siena els anys 1426-1427, amb variants similars a Ginebra el 1432 i a Lucca el 1434.
f) Folis 262 bis-CCLXXXV de les tisores, semblant a Briquet 3657, datada a Udine els anys 1413-1417, amb variants similars a Nàpols el 1414, Catània el 1417, Palerm el 1422 i Fano el 1425.
Foliació
Núm. total de folis:300
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Foliació contínua, en tinta marró i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis, amb les anomalies assenyalades. En els folis anòmals i quan la numeració antigua s'ha esvaït en part, una numeració esporàdica en llapis, del s. XX, numera el foli (els bisos) o n'aclareix la numeració antigua.
Dimensions
Alçada x base:287 x 217
Composició material
Plecs
Número:19
Notes:Els plecs són constituïts invariablement per dos fulls de pergamí, el primer i el darrer, i sis fulls intermitjos de paper. La col·locació dels fulls de pergamí segueix la distribució següent: carn-pèl, carn-pèl, pèl-carn, pèl-carn.
En el primer plec la numeració salta del foli XIIII al XVI sense pèrdua de text. En el plec que fa dotze el foli CLXXVIIII és iterat. En el que fa disset, hi ha un foli [CCLXII] bis que no ha entrat en la foliació.
Els folis CCLXXXXIX i CCC són buits. El foli CCLXXXXIX té un retall al seu bell mig en forma de rectangle: és l'indret on manca la filigrana.
Als marges inferiors dels folis CLXVIv-CLXVIIr i CLXVIIII-CLXXv, hom llegeix amb comoditat el títol de la o de les rúbriques que són escrites en aquell mateix foli, en el lloc i en la columna corresponent. Com que són molt arranades al marge, és possible que en altres folis aquests memoràndums per al rubricador hagin desaparegut.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-17
Reclam:Deus los tira
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:18-33
Reclam:carn
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:34-49
Reclam:li dauant
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:50-65
Reclam:bastant
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:66-81
Reclam:com fos
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:82-97
Reclam:carn en
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:98-113
Reclam:corrupcio
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:114-129
Reclam:ligs
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:130-145
Reclam:Eapres
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:146-161
Reclam:memoria
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:162-177
Reclam:que feyen
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:178-192
Reclam:E aço primera ment
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:193-208
Reclam:coses quils
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:209-224
Reclam:en son
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:225-240
Reclam:sia lom
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:241-256
Reclam:mal dell
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:257-171
Reclam:e santa
Plec 18
Tipus:8+2
Folis:272-287
Reclam:loable
Plec 19
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:288-300
Reclam:[amb taló final.]
Signatures:sí. Numeració de plecs: Signatures alfanumèriques en la primera meitat de plec, que han sucumbit en la seva major part per efecte de la guillotina. Se'n veuen rastres als folis LXXXIX, CCIX.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 25 + 60 + 15 + 60 + 50 × 20 + 198 + 67.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:198 x 135
Número de ratlles:22-37
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a punta seca en el pergamí, >>>><<<<, i a la mina de plom en el paper, 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats per definir la caixa d'escriptura, rodons, de punxó, fets del recto cap al verso dels folis, a prop dels marges.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Folis I-CLXVIva
Datació:s. XV-1
Especificacions:Escriptura bastarda de transició a les formes humanístiques.
Escriptura 2
Lloc al ms:Folis CLXVIva-CCVIIrb
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Escriptura gòtica cursiva catalana amb trets de bastarda.
Escriptura 3
Lloc al ms:Folis CCVIIrb-CCLXXXXVIIIva
Datació:s. XV in.
Especificacions:Escriptura cursiva librària amb trets de la bastarda.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. IIva, IVva, XXIrb, XXIIrb, XXVIIIra, XXXIvb-XXXIIra, XXXVva, XXXVIva, XLrb, XLIIIra, XLIIIIra, XLVIrb, LIIIrb, LVIra, LIXrb, LXra, LXIrab, LXIIIrb-LXIIIIva, LXVIvb, LXVI-Ivb, LXXva, LXXIIva, LXXIXra, LXXXIra, LXXXVIva, LXXXVIIvb, XCIIIrb, XCIIIIrb, CIIIIva, CXvb, CXIva-b, CXVrb, CXVIIra, CXVIIIva, CXXVvb, CXXXra, CXXXIva, CXXXIIvb-CXXXIIIIrb, CXLrb, CXLIIrb, CXLVra, CXLIXva-CLIIIIra, CLXIIIrb, CLXVIrb, CLXXIIIra-vb, CLXXI-Xva, CLXXXIIIrb, CLXXXIIIIva, CLXXXVIIIva, CXCIIIva, CXCVIIIva, CCIIIIrb, CCXrb, CCXVIIIra, CCXXva, CCXXIIIIrb, CCXXVIrb-CCX-XIXrb, CCXXXIIva-CCXXXIIIra, CCXXXVva, CCXXXVIvb, CCXXX-VIIrb, CCXXXVIIIva, CCXXXIXva, CCXXXXVIvb, CCXXXXVIIrb, CCLvb, CCLVIIIvb, CCLXIIIIrb, CCLXVIIva, CCLXIXra-b, CCLXXIva, CCLXXIIvb, CCLXXXIIvb, CLXXXIIIva, CLXXXIra, CCLXXXXVIrb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat i capitals vermelles. Rúbriques, calderons vermells i lletres majúscules a l'interior dels paràgrafs amb tocs de vermell. Al marge inferior del fol. CLIIIr, dibuix d'un vestit.
Marginalia:sí. Notes de diverses mans i tintes i signes de nota als fol. VI, Xv-XXIrb, XXIIIr, XXVIIra, XXXv-XXXIr, XXXIIIrb-XXXVIIIrb, XLva, XLVIIvb-LVIvb, LIXvb, LXIva, LXIIIIvb, LXVIIrb-va, LXXr-LXXIra, LXXIIIIra-LXXVIIIva, LXXXVIvb, LXXXIXra, XCIIrb-XCIIIIra, Cv, CVIIva, CXrb-CXIrb, CXV-CXVIr, CXVIIIva, CXXVva-b, CXXIXvb-CXXXvb, CXXXra, CXXXIIr-CXLIvb, CXLIIIIra-CXLVra, CXLVIIIvb, CXLIXrb, CLIva-CLVrb, CLVIIIvb-CLXIvb, CLXIIIva-CLXIIIIrb, CLX-VIvb-CLXXVva, CLXXVIIra-va, 179bisva-CXCIIva, CXCIIIIrb-CXCVII-Ira, CCvb-CCXXIXV, CCXXXIv-CCXXXVIIIv, CCXXXXr-CXXXXVv, CXXXXVIIvb-CXXXXIXv, CCLIIIv-CCLVIIIr, CCLXIrb-[262 bis recto: «Nota aquest any MDII»]-CCLXXVIr, 279r-CCLXXXIIvb, CCLXX-XIIIIv, CCLXXXVIra-CCLXXXXr, CCLXXXXIIrb-CCLXXXXIIIvr, CCLXXXXVrb-CCLXXXXVIra.

Història

Segells:Segells de la «Biblioteca Universitaria Pública de Valencia» al fol. Ir.
Notes de possessors:Cfr supra, I, 1, c).
Intervencions d'interès històric:a) Entre els tres folis de guarda inicials i el plec de folis de guarda que el segueix, hi ha un fragment solter, regular, de 108 × 159, escrit per una sola cara, i és la fitxa que hom va redactar del manuscrit el segle XIX o a principis del XX: «Eximenich | Vida y actos de Jesucristo | y de las dignidades y privilegios | de Nuestra Señora Maria letra | del siglo 16 298 hojas | y 1º folio pergamino». b) Entre els folis CCXXXX i CCXXXXI, hi ha una fitxa soltera, de 125 × 75, escrita només per una cara: «[amb lletra d'impremta] Biblioteca Universitaria.- Valencia [fi de lletra d'impremta i comença en lletra de màquina d'escriure] Jimenez, Francesch | Vita Christi et virginis | Compuesto a expensas de mosen Pere d'ar-|-tes mestre Racional de Valencia | Letras de fines del s. XVI».
Estat de conservació:Restaurats els folis II-VII, CLXII-CLXVII, CLXXI-CLXXVI, 179 bis, CCXXVI, CCLXXXVI. Estrip al foli 174. Manca la part inferior del foli 239, sense pèrdua de text. Alguns folis molt fatigats. Estat correcte.
Procedència:València.

Propietaris i procedència desconeguts.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – I-CCLXXXXVIII
Consistència:fragmentària
Pròlegs:Fol. 1vb-2ra, exp. del pròleg: «... Per raho de totes aquestes coses, tot treball oblidat me pose a ordonar aquest libre, e recorrent primerament a la ajuda del dit glorios senyor e redemptor nostre segonament confi ant de les uostres oraçions, e dels altres qui a aquesta obra son deuots. Recorrech suplicant e tots humilment que al dit deu e senyor uullats | deuotament pregar, que ell
per sa gran clemencia e prechs de la sua preciosa mare, dela qual havem açi altes excellencies a declarar, me uulla preseruar de tota error, em faça per tot lo proçes daquest libre dir ço que sia aell plasent, e profi tos al seu poble».
Text:Fol. I, dalt de tot del marge superior, centrat: «Vita Christi et Virginis».
Fol. Ira, inc.: «(lletra humanística) Comença lo libre qui tracta dela vida e actes de Jesucrist e de les dignitats e priuilegis de nostra dona santa Maria lo qual libre compongue mestre Eximeniç a preguaries de mosen P. dartes mestre racional de Valencia Prolech (fi de lletra humanística:) Al
molt honorable e discret caualler mossen P. dartes Maestre racional del molt alt princep e senyor don Marti per la gracia de deu Rey darago. lo seu orador en Ihesu christ saluador Frare ffrancesch eximeniç del orde dels frares menors. si mateix en tot just seruir e majorment en aquell que sia en manifestaçio e honor e gloria del dit nostre redemptor e saluador Ihesu christ. Mossen P.
diuerses uegades ha plagut a la uostra deuoçio de soliçitar e mourem, que la uida sagrada del nostre cap Ihesu christ que los sants euangelistes han breument posada, yo degues pus larch posar segons ço que los sants doctors hi han dit, e postillat e los grans contemplatius nan sentit, e santes persones...».
Fol. IIra, inc.: «(rúbrica) Protestacio de hauer ca-|-tolich son seny en tot aquest | libre. capitol primer (fi de rúbrica). Primerament donchs protest açi en lo començament dest libre que si yo dauall o en qualsevol libre o tractat meu per inaduertencia o per ma gran ignorancia scriuia o dehia o per qualsevol manera posaua res que fos contra la sancta fe catholica o bones e santes costumes christianes o contra determinació de la santa esgleya ara per lauors ho reuoch e ho he per no dit...».
Fol. CCLXXXXVIIIva, exp.: «... Aquests donchs tan alts patrons diu aquest doctor hajam tots temps en special honor pregan los que sien nostres aduocats ab los sants dexebles e euangelistes. E aci es acabat lo seten libre de la vida de Jhesu Christ On es dit com lo senyor apella los sants apostols els
dexebles e com los informa per diuerses maneres perque fossen aptes a preycar la santa doctrina euangelical. Segueix se lo VIII.en libre aprop | en vn altre volum apellat de la | vida de Ihesucrist».
Bibliografia:J. Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Valencia, dins «RBC», IX (1906), 192; Les obres, 158; Martí, Eiximenis, 475; M. Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la biblioteca Universitaria de Valencia, t. II, Valencia, Librería Maraguat 1913, 139-140; BOOCT (1984) cnum 727; BITECA (1994-2007) manid 1524 cnum 727.