Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms591 (09 / maig / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Manuscrits - 172

Publicació de la fitxa: 2006-08-10
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis, Altres
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Vic
Institució:Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Fons:Manuscrits
Signatura:172
Signatura alternativa:Inventari 7077

Relligadura

Datació:s. XX
Notes:III + I.
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:A dalt, en tinta negra i escrit a mà: «EXIMENIS» | Vida de | Jesucrist c. 172 7077; la resta és buida.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns de relligadura que no formen seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pergamí clar, ànima de cartró.
Títols:Contratapa I, cap al centre, etiqueta impresa: «Bibliot. Episc. | Publ. Vicens».
Altres:380 x 270 x 65
Decoració de la coberta:Les contratapes són protegides per un paper amb dibuix d'aliquetat, creueta i punt, de color marró agrisat. Aquest paper també recobreix el recto del primer foli de guarda anterior i el verso de l'únic foli de guarda posterior.
Altres elements:Cobertes (folres): cfr I. 1. d). Talls de puntejat marró clar. Capçalera i capçada dalt i baix.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:El segle XVI era propietat de Joan Alibert, possible clergue. Les notes dels folis CCXVva i CCLrb indiquen que en un moment del segle XVI l'apotecari Bernat Comella el comprà a Alibert; passà a mans de la vídua relicta de Comella. Deprés al convent de caputxins de Vic, i dels caputxins a la BE.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis II-VII, XIIII-CLXXIX, del carro de dues rodes, semblant al de Briquet 3528, datada justament a Perpinyà a el 1429, amb variants similars a Gènova entre 1429 i 1433, a Holanda entre 1430 i 1434, a Pisa entre 1431 i 1448, a Koblenz i Brusel·les el 1432, a Perpinyà els anys 1432-1437, a Forcalquier el 1433, a Anvers el 1434, a Palerm i a Fabriano el 1442, a Lucca els anys 1444-1452, a Udine el 1447, a Treviso el 1448, a Provença els anys 1448-1452, a Ginebra el 1449, a Pignerolo i a Barcelona el 1451, a Montpeller el 1452, i a Catània el 1453.
b) Folis XII, CLXXXXIII-CCL de la flor, del tipus Briquet 6658, datada a Florència el 1451 i a Lucca els anys 1455-1457.
Foliació
Notes:II + CCL[-I] + I.

Foliació coetània de l'escriptura del ms. en rúbrica i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:370 x 260
Composició material
Plecs
Número:21
Notes:El plec 1) ha perdut el foli [I].
El plec 16) ha perdut els folis CLXXXIII-CXC.
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:2-12
Reclam:al abbat
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:deu per
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:de amor
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:36-48
Reclam:pensse
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:Gregori
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:61-72
Reclam:en nos
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:73-84
Reclam:aquesta
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:85-96
Reclam:ffort quel
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:97-108
Reclam:del baptisme
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:109-120
Reclam:ffermament
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:121-132
Reclam:per les quals
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:133-144
Reclam:diu açi
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:145-156
Reclam:per que ell
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:157-168
Reclam:dita gloria
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:169-180
Reclam:de deu E
Plec 16
Tipus:2+2
Folis:181-182 i 191-192
Reclam:li deyen
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:193-204
Reclam:que si tots
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:205-216
Reclam:la sua a
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:217-228
Reclam:multitud
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:229-240
Reclam:abram
Plec 21
Plec:Plec coix.
Tipus:6/4
Folis:241-250
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, en gòtica cal·ligràfica.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 38 + 80 + 15 + 80 + 45 × 28 + 265 + 80.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:265 x 175
Número de ratlles:29
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta marró. 1111 2222. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 8.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:fol. II-XCIIr
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtica bastarda amb influències de la humanística.
Escriptura 2
Lloc al ms:fol. XCIIv-CCL
Datació:s. XV-2
Especificacions:Escriptura gòtica bastarda amb influències de la humanística.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:fol. IIIIrb, Vrb, XIIra, XVvb, XVIra, XIXrb, XXIVa-b, XXIIrb, XXXIIIva, XLIrb, LXXIIrb, CXXIIIIrb-va, CXXXVIrb, CXXXVIIra, CLXVIIIrb, CLXXXXIIIva, CLXXXXIIIIrb, CCrb, CCVvb, CCXIra, CCXIIrb, CCXXva, CCXXIIvb, CCXXIIIvb, CCX-XIVvr, CCXXIXrb, CCXXXIIIIvb, CCXLIra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials blaves i vermelles alternades al principi de cada llibre, amb filigrana lila. Capitals blaves i vermelles amb tocs afiligranats de color lila a l'inici de capítol i de tractat. Rúbriques. Calderons blaus i vermells. En algunes lletres, tinta sèpia amb tocs vermells.
Marginalia:sí. Notes als fol. IIv-XIX, XXIra-XXIIIva, XXVIvr-XXVIIIvb, XXXIrbva, XXXVIIva, XLIIva, XLIIIIra-b, LVIIrb, LVIIIra, LXIIIIrb, LXXIr, LXXXVIIra-va. LXXXVIIva, XCvb-LXXXXVIIvb, ICrb-CIIIIrb, CVvb, CVIIIrb-CXVIIIra, CXXva-CXXXXIIIIra, CLXXXXVIIvb, CIIvb, CCVII-rab-CCXra, CCXVva, CCXVIvb, CCXXVIIIvb. Algunes fan referència a les autoritats citades en el text: Agustí, Cassiodor, Isidor.

Història

Estat de conservació:Estat de conservació excel·lent.
Procedència:Catalunya.

Joan Alibert, Bernat Comella, Convent de Caputxins de Vic, Biblioteca Episcopal de Vic a partir de la segona meitat del segle XIX. A través del clergat, de l'apotecari i de casa Comella, semblaria que el ms. mai no s'ha mogut de Vic, característica que afecta la major part de mss. de la BE vigatana.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – Folis II-CCL
Consistència:fragmentària
Text:Fol. IIra, inc.: «(initio mutilus) ... princeps de la Sinagoga es. E sagueix se aqui mateix axi los impugnadors dels sants contemplatius comunament se mouen affer aquest tan gran crim oparlar gran groçeria, car com james no agen testat res qui sia celestial ans viuen brutalment sagons los
senys corporals axicom abesties no crehen reuelació celestial sia naguna o que si nagu la allegue queu ffase per falcie oper oradura...».
Fol. CCLrb, exp.: «Acabat donchs aquest libre en la vigilia de mossenyor sent Johan babtista per la misericordia de deu, torn a vos mossen Pere dArtes, al qual le endreçat en lo començament queus placia haver pasciencia e compassio de la misa vellesa e passions e en los deffalliments que aci trobarets vageus lo cor en la paraula de sent Pau, qui diu que en moltes coses som tots defallents: de aço que de be hic trobarets sia atribuit al Rey de paradis Jhesucrist del qual axi com de vena fontal de tots bens procehexen totes gracias, del qual no pot hom prou dir ala sua lahor com sia ver deu e mar de tots bens. Ço empero que dell es aci posat sia a la sua gloria e honor tostemps e a saluació nostra e del seu poble christia lo qual ab vos matexs sia tostemps recomanat a la sua graçia e merçe qui viu e Regna in secula seculorum Amen deo gracias (rúbrica) Ffi nito libro sit laus et gloria Christo. Amen (fi de rúbrica)».
De sota, lletra del s. XVI: «A costat [...]86 s. de mossen Joan Alibert per mi Bernad».
Cfr nota del foli CCXVva: «Comella viuda relicta de Bernat Comella apotecari».
Bibliografia:Index librorum omnium qui in Capucinorum Vicen. Conventus Bibliotheca continentur traditus per alphabeticum ordinem primo in Authorum nomine, deinde in cognomine, ac tandem in libri titulo. Signat etiam Tomorum seu Voluminum numerum, et situm. Elaboratus sub anno 1735, ms. no numerat de la Biblioteca Episcopal de Vic, fol 21v-22r (pàg. 38-39), 118v-119r [pàg. 232-
233], 176v-177r (pàg. 348-349). Cfr. Miquel dels Sants Gros i Pujol, La Biblioteca del convent dels caputxins de Vic, dins «Paraula i història. Miscel·lània P. Basili de Rubí-Frederic Raurell, editor», Barcelona 1986, 658; Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Vich, dins «RBC», II (1902), 235-236; Les obres, 170; Martí, Eiximenis, 475; Josep Gudiol, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, Barcelona 1934, 179-180; Miquel dels Sants Gros i Pujol, La biblioteca del convent dels caputxins de Vic, dins «Estudios Franciscanos», 87 (1986), 947-951; BOOCT 732; BITECA (1996-2002) manid 1529 cnum 732.