Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms605 (28 / setembre / 2022)

Barcelona - Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès - Manuscrits - 1

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2021-04-09
Bases de dades:Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Francesc X. Rodríguez Risquete; Francesc Gómez, Montserrat Ferrer
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès
Fons:Manuscrits
Signatura:1
Sigles usuals en la tradició:N — Cançoner de l'Ateneu
M Pagès

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Llom
Títols:Cançoner del segle XV
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pergamí

Història

Procedència:Per l'aspecte humil, senzill i sovint descurat, sembla un cançoner privat.
Persones relacionades:Pertanyia a la biblioteca de Miquel Victorià Amer (1824 – 1912).

Bibliografia

Descripcions:Valls i Taberner (1915), "El cançoner del XVèn segle de l ..."
Aramon i Serra (1953), Cançoner de l'Ateneu
Biteca manid 1325: http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Duran (1998-2008), Repertori de manuscrits catalans ..., vol. III, pp. 431-446.
Rodríguez Risquete (2010), "El Cançoner de l'Ateneu ..."
Reproduccions diplomàtiques:Valls i Taberner (1915), "El cançoner del XVèn segle de l ...": transcripció completa del manuscrit.
Aramon i Serra (1953), Cançoner de l'Ateneu
Gómez - Vilaseca (2001), El cançoner de l'Ateneu ...: transcripció completa del manuscrit.
Reproduccions fotogràfiques:Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:2

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 236

Datació i origen

Datació:post 1461 - expressa
Origen:Barcelona
Notes:Hi van intervenir quatre copistes diferents.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:236
Núm. de guardes afegides:3 + 2
Notes:Foliació de finals del segle XIX. Sense foliació antiga.
Un foli de pergamí encolat entre els folis de guarda i el f. 1, que podria haver estat de l'enquadernació original. Hi ha copiada un fragment de 6 ratlles d'una prosa sentimental (veg. Rodríguez Risquete (2010), "El Cançoner de l'Ateneu ...", pp. 428-429).
Dimensions
Alçada x base:212 x 142
Composició material
Plecs
Número:14
Plec 1
Tipus:10+10
Folis:1-20
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:Quant me(n)ys dir pot
Plec 2
Tipus:10+10
Folis:21-40
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:lauors me respon
Plec 3
Plec:Folis 45v-47v en blanc.
Folis 53v, 54v, 55v i 56r-v en blanc.
Tipus:10+10
Folis:41-60
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:-
Plec 4
Plec:Falten quatre folis entre el f. 72 i el f. 73, i un altre foli al final.
Tipus:10+10 [-5]
Folis:61-75
Composició:(i) Mà enguantada amb creu al cim, (ii) Briquet 5906 i 5908, i Avenoza-Orduna 57: escala, (iii) Tres muntanyes dins un cercle amb creu.
Reclam:-
Plec 5
Plec:El f. 92 és afegit al final del plec amb engrut.
Els folis 76 i 90 són en blanc.
Tipus:8+8 [+1]
Folis:76-92
Composició:(i) Tres muntanyes dins un cercle amb creu, (ii) Avenoza-Orduna 52: basilisc; (iii) Briquet 15037: cap de bou amb creu grega (només f. 92).
Reclam:comens de cas
Plec 6
Tipus:10+10
Folis:93-112
Composició:Briquet 15037: cap de bou amb creu grega.
Reclam:cert assagar
Plec 7
Tipus:10+10
Folis:113-132
Composició:Briquet 7798 o 7799: corn amb corretja.
Reclam:per mon callar
Plec 8
Tipus:10+10
Folis:133-152
Composició:Briquet 7798 o 7799: corn amb corretja.
Reclam:per diuullgar
Plec 9
Tipus:10+10
Folis:153-172
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:omne rarum
Plec 10
Tipus:10+10
Folis:173-192
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:-
Plec 11
Plec:Format per un bifoli extern sencer i folis encartats amb pestanyes.
Folis:193-202
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:-
Plec 12
Plec:Falten els dos últims folis. Foli 213r en blanc.
Tipus:9+9 [-2]
Folis:203-220
Composició:Briquet 11734: muntanyes amb lluna i creu.
Reclam:-
Plec 13
Tipus:8+8
Folis:221-236
Composició:Briquet 15678 o 15687: Cap humà de perfil i estel al cim.
Reclam:-

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Quantes columnes:1
Notes:Només els folis 202v, 203r, 210r, 235v i 236r-v estan escrits a dues columnes.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:130 x 110
Ratllat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Decoració i jerarquització
Inicials:Sense decoració.
Rúbriques:Rúbriques.
Majúscules:no.
Marginalia:no.
Notació musical:no.

Unitat de composició B

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Composició material
Plecs
Número:1
Tipus:12 folis
Plec 1
Plec:Conté la taula, escrita en castellà per una mà moderna. Rúbrica: Index. Plec modern.
Tipus:12 folis

Descripció interna

1. Lleonard Vallseca, Vui gran maití auzí vots d'una trompa – 1 – 1r-3r
Íncipit:Vuy gran mayti auzib votz duna trompa
Èxplicit:no us recordas lora quen vos pensava
Rúbriques:Mos[...]onart alias de valseque [...] ssobre la pacio de j(es)u(christ)
2. Anonimi (RIALC), De gran dolor crusel ab mortal pena – 1 – 3r-4v
Íncipit:De gran dolor cruzell ab mortal pena
Èxplicit:enclinal cap e larma ret al payre
Rúbriques:Altra obra sobre la pacio de J(es)u(christ)molt deuota ffeta per [inacabat]
3. Anonimi (RIALC), Ah, Senyor meu! com és gran pietat – 1 – 5r-6r
Íncipit:A Senyor meu com es gran pietat
Èxplicit:per sa merce nos vulla p(er)donar
Rúbriques:Sobre la pacio de nostre Redemtor Obra molt deuota
4. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC), Ador-te, Creu, veríssima e santa – 1 – 6v-7r
Íncipit:Adorte creu uerisima e sancta
Èxplicit:Guardals dinfern hon ha gran catiueri
Rúbriques:Altra obra feta per la (creu)
5. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC), Estant prostat, així com adorava, – 1 – 7v-8r
Íncipit:Estant prostrat axi com adoraua
Èxplicit:En laltre mon on ha molta fulgura
Rúbriques:Seguex se la contemplacio de la vmil v(er)ga maria
6. Joan Berenguer de Masdovelles, Vós sou sens par, verge Dona, polida – 1 – 8v-9r
Íncipit:Vos sou sens par verja dona polida
Èxplicit:Visit me donchs ho feu q(ue) pho remeta
Rúbriques:Obra de nostra dona cabcuada e maridada ffeta p(er) mossen johan baranger de masdouell(e)s caualler
7. Joan Berenguer de Masdovelles, Ans Déu creàs angelical natura – 1 – 9v-10v
Íncipit:Ans deu creas enjelical natura
Èxplicit:E serem sans sin sou vos preguadora
Rúbriques:Lo dit mossen johan baranguer de masdouell(e)s caualler
8. Joan Berenguer de Masdovelles, Alguns han dit e volgut sostenir – 1 – 11
Íncipit:Alguns an dit e uolgut sostenir
Èxplicit:Als peccadors qui uan contrell arant
Rúbriques:Altra obra ffeta p(er) lo dit mossen johan baranguer de masdouelles a honor de nostra dona sobre lo peccat horiginal
9. Joan Berenguer de Masdovelles, Mon Creador, incomprès dreturer – 1 – 12
Íncipit:Mon creador incompres dreturer
Èxplicit:E quens eret a tots del seu tresor
Rúbriques:Obra feta per lo dit moss(en) johan baranguer de masdouells caualler sobre los sinch se(n)ys corporals
10. Joan Berenguer de Masdovelles, Per gran raó, verge Dona, diguist – 1 – 13r-14v
Íncipit:Magnificat anima mea dominum
Per gran rao uergadona digist
Èxplicit:Un deu tot sol persones tres ensemps
Rúbriques:Lo dit moss(en) johan baranguer e masdovell(e)s sobre lo magnificat
11. Joan Berenguer de Masdovelles, Mercè de mi hages, mon sol Senyor – 1 – 14v-18r
Íncipit:Misserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam
Merce de mi ages mon sol senyor
Èxplicit:al teu loch sant trasts singulars e bells
Rúbriques:Lo dit mossen johan baranger de masdouelles sobre lo miserere
12. Joan Berenguer de Masdovelles, Permès ha Déu haver feta presó – 1 – 18r-20v
Íncipit:Permes a deu hauer feta preso
Èxplicit:Cel coregir si uicis hi trobau
Per honor J P de masdouelles
Rúbriques:Obra feta per lo dit moss(en) johan baranguer de masdovells caualler sobra la preso de constaninoble e laors de la creu
13. Joan Fogassot, Dels doctes fels congregat per possible – 20v-21v
Íncipit:Dels doctes fells congregat p(er) posible
Èxplicit:E tal qual es no prenguau anujosa
Rúbriques:Obra feta p(er) en johan fogasot not(ari) en laors de la creu e animant los (crist)ians de anar contra lo gran truch p(er) la presa de constantinoble
Observacions:Al marge inferior del f. 21r, entre la quarta estrofa i la cinquena, hi ha copiada una nota de l'autor a l'estrofa quarta sobre la seva estada a Nàpols el 1453.
14. Joan Fogassot, Per lo camí breu sens perill, drecera – 1 – 22r-23v
Íncipit:Per lo cami breu sens peril dresera
Èxplicit:Del seruey seu vnit indiuisible
Rúbriques:Obra ffiguratiua tractant de penitencia ffeta per lo dit johan ffoguasot not(ari) en les dues cobles primeres de la qual és posada la ffigura e en les restans es declarada
15. Joan Fogassot, Qual orador té llengua així diserta – 1 – 23v- 24r
Íncipit:Qual orador te lengua xi disserta
Èxplicit:casat [ratllat: ajust] aci feu uejam font diuina
Rúbriques:Obra capcoada maridada ffeta p(er) lo dit johan fogasot not(ari) tractant de laors de n(ost)ra dona p(er) quant en edat pueril munta los XV graons del monte syon e suplicant la quens tornas lo Rey alfonso qui era en napols e la Reyna maria qui era En valencia p(er) la qual obra lo dit johan ffoguasot gonya la joia en la esglesia de sancta aAnna de barchelona en lo mes de mayg any M CCCC LIIII la qual yoya era vna stola de seda ab una gerilla dor ab vn robi encastat la qual Estola ab la dita gerilla lo dit Rey alfonso per honor e deuocio de nostra dona feya per empressa
16. Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no ha vist – 1 – 25r-29v
Íncipit:Qui ueu present lo que may no a uist
Èxplicit:Est psalm diguem de malediccio
Quit gloriaris In malicia qui potens es iniquitate
Epíleg:AMEN
Rúbriques:Romans de la armada del Solda contra Rodes ffet per ffrancesch ffarer
17. Joan Fogassot, Ab gemecs grans, plors e sospirs mortals – 1 – 30r-34v
Íncipit:Ab gemechs grans plors e sospirs mortals
Èxplicit:Lo cantich sant molt singular e bell
Hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea
Rúbriques:Romanç fet p(er) Johan foguasot not(ari) sobre la preso o detencio del illustrissimo s(enyor) don carles princep de viana e primojenit darago etc lo qual feu en la vila de bruxelles del ducat de barbant en lo mes de fabrer any M CCCC LXI
18. Joan Fogassot, Infinits mals divisió ens aporta – 1 – 35r-36r
Íncipit:Infinits mals diuisions aporta
Èxplicit:Cantem contents lo gran Alleluya
Rúbriques:Obra feta per lo dit johan foguassot notari sobre la liberacio del dit Senyor primogenit
Ecce quam bonum et quam iocuncum habitare fratres in unum
19. Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals – 1 – 36v-37r
Íncipit:Quant eu cosir en los fets mundenals
Èxplicit:Ques guaig ses fi e complida riquesa
Rúbriques:Cobles de forma ffetes per mossen jachme march
20. Pere Tresfort, Gran càrrec han hui tuit l'hom de paratge – 1 – 37v-38r
Íncipit:Gran carech han huy tuyt lom de paratge
Èxplicit:Mas quels p(er)don com fech a dimas layre
Rúbriques:Tresfort notari
21. Pere Torroella, Qui volrà veure un pobre estat – 1 – 38v-41v
Íncipit:Qui uolra veurun pobrestat
Èxplicit:Lans vn suspir
Rúbriques:Lay den Pere torroella
22. Joan Fogassot, Francí Joan Puculull, Qual voleu més, e sou de bon acord – 1 – 42r-45r
Íncipit:Qual uoleu mes e sou de bon acort
Èxplicit:com sia tal lo dret volra xalsar
Rúbriques:Tenço moguda per ffranci johan puculull a johan ffoguassot scriuent a xvi de ffabrer a(n)y MCCCCL e es tota unissonant
23. Joan Fogassot, Antoni Vallmanya, En Fogassot, pus sou enamorat – 48r-53v
Íncipit:En ffogassot pus sou enamorat
Èxplicit:Donant lo dret a qui millor part tria
J fogassot
Rúbriques:Tenço menada entre Nanthoni Vallmanya notari en nom e per part de huna donzella de huna part e en johan fogassot notari de la part altra ssobre tal cars si la dita donzella a pendre marit ab quals de aquests dos sera mills maridada ab home veyll rich e de gran estat o ab home jove pobre e de jentil estat
24. Anònim, Glòria teniu infinida – 1 – 54r i 55r
Íncipit:Gloria teniu infinida
Èxplicit:benauenturat mag[...]
Rúbriques:J(esu)s maria filius Cobles ha honor y gloria de n(ostr)e Senyor deu J(esuchrist) de la sacratissima v(er)ge m(aria) y del glorios martir Sant magi dictades en la vila de Santa coloma de queralt ha XXVIII dies del mes d abrill en lany MDXXV
Observacions:Al foli 54r, només hi ha copiada la rúbrica, que es repeteix al f. 55r. Copiat posteriorment en uns folis en blanc.
25. Joan Fogassot, Joan Salom, Pere Vilaspinosa, Tan fort treball me dóna el pensament – 57r-60v
Íncipit:Tant fort treball me donal pensament
Èxplicit:De tals afers haia la milloria
Rúbriques:Tenço menada entre pere vilaspinosa escrivent de Valencia de vna part E johan rogassot not(ari) de la part altra sobre tal cars qual dona deu eser amada dona letje de bon seny o jentil sens compliment de seny
26. Anònim, Vos en cuyas manos viene – 1 – 60v
Íncipit:Vos en cuyas manos vyene
Èxplicit:E sabed quien me la tiene
Observacions:Cobla copiada al final del foli 60v.
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
27. Anònim, Por los montes Perineos – 1 – 61r
Íncipit:Por los montes perineos
Èxplicit:E no(n) lo tomen peccado
Rúbriques:Romans
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
28. Anònim, Vets si es grande mi dolencia – 1 – 61r
Íncipit:Vets si es grande dolencia
Èxplicit:O la muerte o labsencia
Rúbriques:Escorreguda
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
29. Anònim, Sepa qui li place crea – 1 – 61r-62v
Íncipit:Sepa quien li plaze crea
Èxplicit:Et sera fasta la muerte
Observacions:Als folis 61r i 62r, hi ha una estrofa tota ratllada en cadascun. Al f. 61v, hi ha dues estrofes copiades al marge dret.
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
30. Pere Torroella, Maldecir de mujeres – 1 – 62v-66v
Íncipit:Quien bien amando p(er)sigue
Èxplicit:que hurde las tales tramas
Rúbriques:Maldezir que yso mossem Pere torrohella de las muyeres con la respuesta que gomes manricho fiso en deffension dellas
Observacions:Algunes estrofes estan copiades al marge.
31. Anonimi (RIALC), No és cos humà qui bastàs a comprendre – 1 – 67
Íncipit:Nos cos huma qui bastas a compendre
Èxplicit:de tal honor ellas merexedora
32. Anonimi (RIALC), O! Bé puc dir que mala sort – 1 – 68r-72r
Íncipit:O be puch dir que mala sort
Èxplicit:reprencio
33. Anònim, Si de la dolor d'absència – 1 – 72r
Íncipit:Si dela dolor dabsencia
Èxplicit:ffarien pocha differencia
34. Anonimi (RIALC), Força em destreny, molt discreta senyora – 1 – 72v
Consistència:fragmentària
Íncipit:fforçem destreny molt discreta senyora
Èxplicit:E donchs p(er)quem donau tal passio
Epíleg:Mes en altra part Fi
Rúbriques:Questio del amant (rúbrica de la primera estrofa).
Observacions:Tota la peça ratllada.
35. Ausiàs March, Molt he tardat en descobrir ma falta – 1 – 73
Íncipit:Molt e tardat en descobrir ma falta
Èxplicit:Ma voluntat faent damor serventa
Rúbriques:Obra feta per moss(en) auzis march
36. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC), Germà Rafel, lo nom d'aquella dama – 1 – 74r
Íncipit:Jerma rafel lo nom daquella dama
Èxplicit:Al cap e fi primer letra hauran
Rúbriques:Cobla adivinatiua tramesa anan rafel
37. Rafel, Los dos primers de vostre nom molt hama – 1 – 74r
Íncipit:Los dos primers del vostre nom molt hama
Èxplicit:Segons ma pens si majut sant johan
Rúbriques:Resposta
Observacions:Resposta a la poesia anterior.
38. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC), Jo de vós saber volria – 1 – 74
Íncipit:Jo de uos ssaber volria
Èxplicit:lo dit nom ab cara vera
Rúbriques:Altra demanda feta al dit Rafel
39. Rafel, Jo no pens que en res no sia – 1 – 74v
Íncipit:Jo no pens quen res no sia
Èxplicit:lo que debans no creguera
Rúbriques:Resposta feta p(er) lo dit rafel
Observacions:Resposta a la poesia anterior.
40. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC), Creure deveu entenia – 1 – 75r
Íncipit:Creure deueu entenia
Èxplicit:millor que jo la carrera
Rúbriques:Replicacio ffeta al dit rafel
Observacions:Replicació a la poesia anterior.
41. Rafel, Qualsevol home faria – 75
Íncipit:Qual seuol home faria
Èxplicit:Torn atras lo parer meu
Rúbriques:Resposta ffeta per lo dit rafel
42. Anonimi Dibattiti con Rafel (RIALC), Si vostre cap percebia – 1 – 75v
Íncipit:Ssi vostre cap persebia
Èxplicit:que replicar esquiueu
Rúbriques:Replicacio feta al dit rafel
43. Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida – 1 – 77
Íncipit:Anemorats doleu vos de ma vida
Èxplicit:hun pago vell jo loy presentare
Rúbriques:Ffrancesch farrer
44. Francesc Ferrer, Quatre vocals e tres lletres ensems – 1 – 77v
Íncipit:Quatre vocals e tres letres ensemps
Èxplicit:Que tal haura vn pago d(e)ls millors
Epíleg:Fi d(e) la obra
Rúbriques:Cobla diuinatiua
45. Anonimi (RIALC), Un fermall sé ab nou perles molt belles – 1 – 78r
Íncipit:Un fermall se ab nou perles molt belles
Èxplicit:soccors haver non siau ignorant
Rúbriques:Cobla adiuinatiua
46. Joan Berenguer de Masdovelles, Encalçant fuig del que atènyer volria – 78r
Íncipit:Encalçant fuig del que attenyer volria
Èxplicit:Gran fusta moch (mog ratllat) ab vn molt petit rem
Rúbriques:Cobla sparça
Observacions:Al marge, hi ha la nota següent: "feta p(er) moss(en) joha(n) b(ere)ng(ue)r de masdouell(e)s".
47. Anonimi (RIALC), Vida e mort me donen molt sovent – 1 – 78v
Íncipit:Vida e mort me donen molt souent
Èxplicit:Sindeuinau haureu vn bell cordo
Rúbriques:Cobla diuinatiua
48. Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pensa molt saber – 1 – 78v
Íncipit:Tot ignorant se pense molt saber
Èxplicit:si ab parlar lo sentit lo repren
(ab dubtós)
Rúbriques:Cobla ad (ratllat) asparça
49. Anonimi (RIALC), Mossèn Joan, pus sou desnaturat – 1 – 79
Íncipit:Moss(en) Johan pus sou desnaturat
Èxplicit:Mesclant ho tot ab terra descu\de/lles
Rúbriques:Latouari
50. Pere Joan de Masdovelles, L'home d'honor qui trenca sa paraula – 1 – 79v
Íncipit:Lome donor qui trenca sa paraula
Èxplicit:Mon car cosi que(us) par dest m(er)cader
Rúbriques:Cobla sparça
51. Anònim, Muy gran fallimento – 1 – 80r
Íncipit:Muy gran fallimento
Èxplicit:Que non len bese
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
52. Anònim, Aunque soy apartado – 1 – 80r
Íncipit:Ahun que soy apartado
Èxplicit:me vereys
Rúbriques:Altre
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
53. Anònim, Fes me ora un placer – 1 – 80v
Íncipit:Ffes me ora vn plazer
Èxplicit:non me quieres falleçer
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
54. Anònim, Di ley mi namxi – 1 – 80v
Íncipit:Di ley vi namxi
Èxplicit:Damores quiero morir
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
55. Anonimi (RIALC), Oh cruel ventura mia! – 1 – 81r
Íncipit:O cruel ventura mia
Èxplicit:que cessas mon cor suspirar
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
56. Anònim, E des que a vos me vencí – 1 – 81r
Íncipit:E desque a vos me venci
Èxplicit:E vos sieruo desamado
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
57. Anonimi (RIALC), Una senyora que ací ha – 1 – 81
Íncipit:Una senyora que açi ha
Èxplicit:Jo laure hom costara
Rúbriques:Scorreguda
58. Anonimi (RIALC), Galana sou tant – 1 – 81v
Íncipit:Galana sou tant
Èxplicit:siau me ajudant
59. Anonimi (RIALC), Senyora, cors magnific – 1 – 81v-82r
Íncipit:Senyora cors magniffich
Èxplicit:pus bella sou que no(us) dic
Rúbriques:Altre
60. Anònim, Encara que non te lo digo – 1 – 82r
Íncipit:Encara que non te lo digo
Èxplicit:bien me podies entender
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
61. Anonimi (RIALC), No us vullau metre en amar – 1 – 82v-84r
Íncipit:No(us) vullau metren amar
Èxplicit:La panadera
Rúbriques:Maldit
62. Anonimi (RIALC), No em sé si s'és mon cervell – 1 – 84v-85r
Íncipit:Nom se si ses mon seruell
Èxplicit:La panadera
Rúbriques:Maldit
Observacions:La segona i la quarta estrofes estan copiades al marge, al costat de la primera i la tercera respectivament.
63. Anonimi (RIALC), Pus que vostre fonament – 1 – 85v-87r
Íncipit:Pus que v(ost)ro [n ratllada] fonament
Èxplicit:Ne de paradis privat
Rúbriques:Maldit
Observacions:La tercera estrofa està ratllada perquè és un error, i copiada de nou correctament al costat.
64. Joan de Masdovelles, Senyora molt singular – 1 – 87
Íncipit:Senyora molt singular
Èxplicit:Quala es la mia dona
Rúbriques:Canso feta per johan de masdovelles p(er) una dama q(ue) seruia qui li demanaue quala ere la sua dona
65. Anònim, Dexadme por Dios estar – 1 – 88r
Íncipit:Dexatme par dios star
Èxplicit:De quien mas fue enamorado
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
66. Anònim, Y aquélla del sancierro – 1 – 88r
Íncipit:Y aquella del sancierro
Èxplicit:Non me tanga ninguen
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
67. Anònim, Senyores, qué li diré – 1 – 88v
Íncipit:Senyores que li dire
Èxplicit:Catiuo sobre la fe
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
68. Anònim, Si vivo con mal – 1 – 89r
Íncipit:Si viuo con mal
Èxplicit:Que bien lo m(er)esce
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
69. Anònim, A vos, graciosa doncella – 1 – 89r
Íncipit:A vos graciosa donzella
Èxplicit:De mi non dereys querella
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
70. Anonimi (RIALC), Bé puc penar – 1 – 89v
Íncipit:Be puch penar
Èxplicit:Que nous puch desamar
Rúbriques:Canço
71. Anònim, Ora may, que ffora·n ço – 1 – 90r-91r
Íncipit:Ora may que fforan ço
Èxplicit:Non men xe colleno piu
Observacions:Núm. estrofes: 9.
Edicions:Aramon i Serra (1947-1948), "Dues cançons populars italianes ..."
72. Anònim, Adxo visto lo mapamundi – 1 – 91
Íncipit:Adxo visto lo mapam(n)di
Èxplicit:Que pensando me confundi
Observacions:Núm. estrofes: 3.
Edicions:Aramon i Serra (1947-1948), "Dues cançons populars italianes ..."
73. Anonimi (RIALC), D'una vella esqueixalada – 1 – 91v
Íncipit:Duna vella scaxal(a)da
Èxplicit:Que li garbell la ciuade
74. Anonimi (RIALC), Ma voluntat he donada – 1 – 92r
Íncipit:Ma voluntat e donada
Èxplicit:Pus tant be le esmercada
Rúbriques:Canso
75. Anonimi (RIALC), Pus que sou de mi amada – 1 – 92v
Íncipit:Pus que sou de mi amada
Èxplicit:[...] quem donau cantonada
Rúbriques:Canco
76. Lluís de Vila-rasa, Començ de cas me porta pensament – 1 – 93r
Íncipit:Comens de cas me porta pensament
Èxplicit:perquem esforç a tots jorns mils amar
Rúbriques:Luys de uila rassa les ·v· ballades la primera ab rimas vniconants croats ab vn retroyng
77. Lluís de Vila-rasa, Sobresdamor m'ha tret de llibertat – 1 – 93v
Íncipit:Sobres damor ma tret de libertat
Èxplicit:Mes qui pot dir que mon uoler no creu
Rúbriques:La segona ballada ab rims tots uniconants quatre bordons croats dos estramps e dos estramps e dos dares apariats e ab un retroing
78. Lluís de Vila-rasa, No és pus amor sinó ço que jo sent – 1 – 94r
Íncipit:Nos pus amor sino so que jo sent
Èxplicit:[no es llegeix]
Rúbriques:Terca ballada vniconant ab rims croats dos biochs dos bordons estra(m)ps e un retrony
79. Lluís de Vila-rasa, Sí com l'hom flac qui en brega no és estat – 1 – 94v
Íncipit:Ci com lo flach qui(n) brega nos estat
Èxplicit:li parle dals e call me de mon cas
Rúbriques:Quarta ballada tota uniconant ab rims croats e ab retrony
80. Lluís de Vila-rasa, Com l'hom posat en l'extrem de la mort – 1 – 95r
Íncipit:Com lo possat en lestrem de la mort
Èxplicit:pus so content damar tan belaymia
Rúbriques:Quinta ballada ab coblas soltes e ab rims croats ab vn retrony
81. Pere Joan de Masdovelles, Dona d'honor qui viure vol honesta – 1 – 95v-96r
Íncipit:Dona donor qui viure vol onesta
Èxplicit:Mara de deu (les esborrat) vullats cons(er)var
Rúbriques:ffeta per en pera johan de masdouell(e)s vniconant mig croada e mig encadenada
82. Joan Berenguer de Masdovelles, L'enamorat que en temps antic amava – 96r
Íncipit:Lanemorat quen temps entich amaua
Èxplicit:E prest hoir lo mot ab ques deporta
Rúbriques:cobra sparca
Observacions:
83. Joan Berenguer de Masdovelles, Bé saps, Amor, que volentat havia – 1 – 96v-101v
Íncipit:be sabs amor que voluntat auia
Èxplicit:ez al darer los port a trabucança
Rúbriques:Debat de mosen masdouell(e)s ab amor parla primer lo dit masdouell(e)s
84. Joan Berenguer de Masdovelles, Poderós Déu e hom incomprensible – 1 – 101v
Íncipit:Poderos deu e hom incomprensible
Èxplicit:E co tot fell ab ueritat decora
Rúbriques:Cobra sparca feta per mossen johan baranguer de masdouell(e)s
85. Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama sens merci, Traductor: Francesc Oliver – 1 – 102r-118r
Íncipit:No a gran temps caualcant jo pensaua
Èxplicit:la bella cert dama sense merci
Rúbriques:Raquesta damor de madama sens merce treta de frances en Cathala p(er) fra ffrancesch Oliver
86. Joan Berenguer de Masdovelles, Car fort teniu, dona, virtut sens frau – 1 – 118v
Íncipit:Car fort teniu dona virtut sens frau
Èxplicit:Espeyn vos molt tostemps dir be sens mal
Rúbriques:Cobla sparca feta p(er) mossen joha(n) b(er)enguer de masdouell(es) es retrogradada [al marge: per bordons e diccions e es de rims croats e legint la pla diu be e retrogradant la diu mal]
87. Joan Berenguer de Masdovelles, Mossèn Guerau, pus lo temps és vengut – 1 – 118v
Íncipit:Mossen guarau pus lo temps es vengut
Èxplicit:Pensant lo dan que seguir vos poria
Rúbriques:Altra feta per lo dit masdouell(e)s quant ffou novi moss(en) guarau de seruello [al marge: a la torra de mossen sacalm en lo mes de maig any MCCCCXXXXIII
88. Joan Berenguer de Masdovelles, Un jorn, mirant, així com fer solia – 1 – 119
Íncipit:Un jorn mirant axi com fer solia
Èxplicit:beu sabeu vos e persona cascuna
Rúbriques:Complants per depertiments masdouell(e)s
89. Jaume March, Sus en lo mig d'una costa – 1 – 120r
Íncipit:Pus en lo mig duna costa
Èxplicit:Ne quin senyal fay en costa
Rúbriques:Cobla equivocada feta p(er) moss(en) jac(me) march a moss(en) pera march
90. Pere March, Blanxa i bella n'és la costa – 1 – 120
Íncipit:Blanxa y bella nes la costa
Èxplicit:Qui creix quant hom lo y acosta
Rúbriques:Resposta feta per moss(en) pe(re) march a mossen jaume march
91. Joan Berenguer de Masdovelles, Qui de mi us dix que fos enamorat – 1 – 120v
Íncipit:Qui de mi us dix que fos anamorat
Èxplicit:Que tot o fas ab engan e barat
Rúbriques:Cobla sparca [afegit: moss(en) joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s]
92. Arnau March, Presumptuós cors, ple de vanitats – 121r-122r
Íncipit:Pressumtuos cor ple de uanitats
Èxplicit:Perque mes bo soferir tals afans
Rúbriques:Canco damor tanconada ffeta per moss(en) arnau march
93. Joan Berenguer de Masdovelles, Sostenir pot dona, secretament – 1 – 122r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Sostenir pot dona secretament
Èxplicit:en amar nu ab ferm e senser
Rúbriques:Cobla sparca [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
Observacions:Falta l'últim vers.
94. Lluís de Vila-rasa, Per ben amar jo pas lo darrer dan – 1 – 122v-123r
Íncipit:Per ben amar jo pas lo derer dan
Èxplicit:requiescat in pace
Rúbriques:Luys de uila Rasa
95. Pere March, Jo em meravell com no es ve qui ulls ha – 1 – 123r-124r
Íncipit:Jom marauell com no ueu qui vlls ha
Èxplicit:Quen tot be ffer me do gran fortallesa
Rúbriques:Mossen pera march
96. Pere March, Al punt que hom naix comença de morir – 1 – 124v-125v
Íncipit:Lo punt com naix comence de morir
Èxplicit:E sens ergull lo be que breument passa
Rúbriques:Moss(en) p(ere) march
97. Pere March, Cest qui ço fai d'on li deu seguir dan – 1 – 126
Íncipit:Cest qui so ffay don li deu sagir dan
Èxplicit:ffa mal trencar a tal Rey omenatge
Rúbriques:Moss(en) p(ere) march
98. Blai Sesolles, Dona gentil e d'excel·lent natura – 1 – 127
Íncipit:Dona gentil e daccellent natura
Èxplicit:Caltre non port dins mos senys figurada
Rúbriques:Blay casselles obra en candenada
99. Joan Berenguer de Masdovelles, Dins un gran prat, a totes parts a caire – 1 – 128
Íncipit:Dins un gran prat a totes parts a cayre
Èxplicit:Deu quant sa mes dins la uostra clausura
Rúbriques:Ffeta per moss(en) [afegit a sobre: jo(an) bere(n)guer] masdouell(e)s
100. Joan Berenguer de Masdovelles, Increat Déu, sol creador – 1 – 129r-130v
Íncipit:Increat deu sol creador
Èxplicit:Vulles lauar p(er) piatat
Rúbriques:Obra ffeta per moss(en) Johan baranger de masdouell(e)s sobre les morts
101. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 1 – 131
Íncipit:En mal poder enqueras en mal loch
Èxplicit:aquell vos pert qui us vol tostemps seruir
Rúbriques:[Ratllat: Altra] obra [corregit: Obra] feta per moss(en) jordi de sant jordi uniconant aperiada la maytat
102. Francesc Ferrer, Lo conhort – 1 – 132r-145r
Íncipit:O bes despit e gran dollor
Èxplicit:Dir tostemps mal de mala dona
Rúbriques:Conort den ffrancesch ffarer
103. Lleonard de Sos, Cell qui mal diu d'altri ne s'adelita – 1 – 145r
Íncipit:Al qui mal diu daltri ni sabilita
Èxplicit:Sos auols fets clarament va mostrant
Rúbriques:Sparca moss(en) sors
104. Francesc d'Estanya, Ric só d'enuits e pobre de conhort – 1 – 145v
Íncipit:Rich so denuigs e pobre de conort
Èxplicit:E sent jo uiu vos dich que ja so mort
Rúbriques:Moss(en) stanya Canco
105. Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat – 1 – 145v
Íncipit:Si us par amor que agues prou durat
Èxplicit:Mespantara si uostramor ma ligua
Rúbriques:Sparca moss(en) Luys da raquassens
106. Lleonard de Sos, Enamorats qui teniu prim sentit – 1 – 146r
Íncipit:Enamorats qui taniu prou sentit
Èxplicit:E sere seu pus aja sa paria
Rúbriques:Sparca moss(en) sors leonard de sos
107. Jaume Safont, En Lleonard, si bé mon espirit – 1 – 146r
Íncipit:En leonard si be mon spirit
Èxplicit:Vostre sera si en sos lom henvia
Rúbriques:Resposta den jaume safont a la cobla de moss(en) laonard de sors
Observacions:Copiada al marge dret en horitzontal. Resposta a la poesia anterior.
108. Antoni Vallmanya, Mort me donau, senyora, vida mia – 1 – 146r
Íncipit:Mort me donau senyora vida mia
Èxplicit:No se quem fas digau mob confiança
Rúbriques:Sparca valmanya
109. Antoni Vallmanya, Per lo que veig de vós tot me reprenc – 1 – 146v
Íncipit:Per lo que ueig de uos tot me reprench
Èxplicit:pus vostre fat vos fa sser variable
Rúbriques:Sparca valmanya
110. Ausiàs March, Tot llaurador és pagat del jornal – 1 – 146v
Íncipit:Tot laurador es paguat del jornal
Èxplicit:Encontra quell qui uostre no uol ser
Rúbriques:Sparca moss(en) auzias march
111. Ausiàs March, Sí com lo taur se'n va fuit pel desert – 1 – 147r
Íncipit:Si com lo taur se ua fuy pel desert
Èxplicit:Los pensaments quim porten les paors
Rúbriques:Sparca moss(en) auzias march
112. Ausiàs March, Així com cell qui es veu prop de la mort – 1 – 147r
Íncipit:Axi com sell quis ueu prop de la mort
Èxplicit:Ire pel mort vostrergul racitant
Rúbriques:Sparca
113. Antoni Vallmanya, Vós, d'amar fals, mereixeu portar mal – 1 – 147r
Íncipit:Vos damar falç merexeu portar mal
Èxplicit:ab gran desalt del millor be saparta
Rúbriques:Sparca valmanya
114. Antoni Vallmanya, No em plau lo tall que teniu ne manera – 1 – 147v
Íncipit:Nom plau lo tal que taniu ne manera
Èxplicit:be comensas contra min gran jouent
Rúbriques:Sparca valmanya
115. Pere d'Abella, Pus així et plau ta bandera estendre – 1 – 147v
Íncipit:Pus axit plau ta bandera stendre
Èxplicit:Entaneu be la coble la tornada
Rúbriques:Sparca p(ere) dabella
116. Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull apendre – 1 – 148r
Íncipit:No uull saber da res ne uull apendre
Èxplicit:E guard uos be qui gordar uos pora
Rúbriques:Sparca moss(en) luys da raquasens
117. Joan de Vilagut, Certes dic, pus que la millor – 1 – 148r
Íncipit:Certes dich pus que la millor
Èxplicit:Pencau si es digna donor
Rúbriques:Sparca ffra vilaragut
118. Joan Berenguer de Masdovelles, Qui perd lo temps detràs ço que no val – 1 – 148v
Íncipit:Qui pert lo temps datras so que no ual
Rúbriques:Cobla sparca feta per moss(en) johan baranguer de masdouell(e)s e tramesa ha son frare en pere johan de masdouell(e)s
119. Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal – 1 – 148v
Íncipit:No penseu jens que metre vn jornal
Èxplicit:Ans ueure deu la fi de be o mal
Rúbriques:Resposta
Observacions:Resposta a la peça anterior de Joan Berenguer de Masdovelles.
120. Joan Berenguer de Masdovelles, Entès haveu tan bé lo general – 1 – 148v
Íncipit:Entes aueu tant be lo jeneral
Èxplicit:Ab tot son cert menjara meyns de sal
Rúbriques:Replcacio
Observacions:Replicació a la peça anterior.
121. Antoni Vallmanya, Quala és vui que per amar llanguesca? – 1 – 149r-150v
Íncipit:Quala es vuy que p(er) amar languescha
Èxplicit:Noura durada
Rúbriques:Obra feta per en ualmanya per una senyora qui repta son enamorat de desconaxenca
122. Antoni Vallmanya, Qual és aquell envejós que ha bastat – 1 – 150v-152v
Íncipit:Qual es aquell anuajos quabastat
Èxplicit:sino(us) content dal quamor vol eser
Rúbriques:Altra obra feta p(er) lo dit valmanya apellat escondit ab la qual obra lenamorat demu(n)t dit colpat se escusa de la colpa a ell imposada per sananamorada es la dita obra vnicona(n)t e maridat compas
123. Joan Berenguer de Masdovelles, Despuix partí de vós, ma bella aimia – 1 – 152v
Íncipit:Depuys perti de uos ma bellaymia
Èxplicit:Tostemps me te ab pacio complida
Rúbriques:Cobla sparca
124. Simó Pastor, Per divulgar la pràtica damnada – 1 – 153r-154r
Íncipit:Per diuullgar la praticha dampnada
Èxplicit:seras translat del hostal de na mengua
Rúbriques:Maldit fet p(er) simon pastor
125. Lleonard de Sos, Lo meu deport és poder-vos mirar – 1 – 154
Íncipit:Lo meu daport es poder uos mirar
Èxplicit:Matau ma prest e nom fesau penar
Rúbriques:Canco ffeta p(er) moss(en) sors
126. Joan Berenguer de Masdovelles, Dona del món no em pot gens enganyar – 1 – 154v
Íncipit:Dona del mon nom pot jens enganar
Èxplicit:Ma tots jorns mes si de mal me costre(n)y
Rúbriques:Cobla sparca [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
127. Ausiàs March, Vós qui sabeu de la tortra el costum – 1 – 155
Íncipit:Vos qui sabeu de la tortral costum
Èxplicit:Nos pot saber landres que y trobareu
Rúbriques:moss(en) auzias march maldit
128. Joan Berenguer de Masdovelles, A mi mateix cové que diga: «Fora» – 1 – 155v
Íncipit:A mi mateix coue que diga fora
Èxplicit:Qui ma de be lunyat e tret deffora
Rúbriques:Sparca [afegit al marge esquerre: feta p(er) moss(en) joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s de rims maridats semisonants e plenisona(n)ts]
Observacions:Només els tres primers versos coincideixen amb la versió editada per Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles ...; la resta porta una altra versió.
129. Antoni Vallmanya, Si tardes veus he fallit en respondre – 1 – 156
Íncipit:Si tardas ueus e ffallit en respondre
Èxplicit:E quant ue puys al panadir a llisa
Rúbriques:Valmanya ma feta p(er) vna monya quim trames a hun seu anemorat
130. Antoni Vallmanya, Sentir no pot una amor tan encesa – 1 – 157
Íncipit:Sentir no pot vnamor tan encesa
Èxplicit:Que mort aura romprel namorament
Rúbriques:Valmanya ma feta per vna monya Quim trames a vn seu anamorat
131. Joan Berenguer de Masdovelles, Ja volgués Déu que posqués abstenir – 1 – 157v
Íncipit:Ja uolgues deu que pusques abstenir
Èxplicit:Nem tornara part de ma libertat
Rúbriques:Sparca [afegit: joha(n) b(ere)ng(guer) de masdouelles]
132. Antoni Vallmanya, Qual un de tants dir porà que ell no senta – 1 – 158r-159v
Íncipit:Quan vn de tants pora dir quel no senta
Èxplicit:E de uos prop tingam tost alagria
Rúbriques:Obra feta contra fortuna aduersa per lo dit valmanya
133. Ferran d'Ayerbe, Tal indispost qual só, novell e tendre – 1 – 159v-161r
Íncipit:Tal indispost qual so nouell e tendre
Èxplicit:E no trigueu en lo seu adjutori
Rúbriques:Altra obra contra fortuna aduersa ffeta per mest(re) ffarando metge
134. Joan Berenguer de Masdovelles, Tres enuigs tinc, qui em fan pensiu estar – 1 – 161r
Íncipit:Tres anygs tinch qum fan pensiu star
Èxplicit:Apres daquell dos ni podeu mesclar
Rúbriques:Cobla sparca [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
135. Lluís de Vila-rasa, L'enuig és meu e vostre el dan – 1 – 161v-162r
Íncipit:Lanuyg es meu e uostrel dan
Èxplicit:Daco que nats ara burlan
Rúbriques:Vilarasa
136. Francí Guerau, De mi us recort, senyora, mia vida – 1 – 162r
Íncipit:De mi us recort senyora uida mia
Èxplicit:Hajau merce de mi quem cuyt morir
Rúbriques:Cobla sparca ffeta per ffranci guarau
137. Gabriel Ferruç, Reina de prets, doctrina dels saubents – 1 – 162v-163v
Íncipit:Parle lanamorat / Reyna de pris doctrina dels sabents
Èxplicit:Vostra oferta
Rúbriques:Raquesta damor ab rims croats e encadenat ab empelt e broch tot solt e cabfinit feta per en gabriell ffaruix
138. Joan Berenguer de Masdovelles, Ai las, catiu!, bé fonc maleït lo dia – 1 – 163v
Íncipit:Ay las catiu be fonch maleit lo dia
Èxplicit:Qui ma de be lunyat e tret enfora
Rúbriques:Cobla sparca [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
139. Francí Guerau, Cert, com no us veig, senyora de mon cor – 1 – 164r
Íncipit:Cert com no us veig senyora de mon cor
Èxplicit:Per tant amar a uos a qui ador
Rúbriques:Cobla sparca franci garau
140. Anonimi (RIALC), Pus que d'amar vós fets merxanderia – 1 – 164r
Íncipit:Pus que damar vos fets marxandaria
Èxplicit:Los uostres fets vos jutgen p(er) mijona
Rúbriques:Cobla sparca
141. Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major – 1 – 164v
Íncipit:Un gran spant de tots spants major
Èxplicit:E feu de mi com dun jerma manor
Rúbriques:Cobla sparca ffranci garau
142. Joan Berenguer de Masdovelles, Anar-me'n vull. Per ço prenc comiat – 1 – 164v
Íncipit:Anar men vull per co prench comiat
Èxplicit:E ja vangut en strema flaquesa
Rúbriques:Cobla sparça [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
143. Pere Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura – 1 – 165r
Íncipit:Preneu conort e no us doneu tristura
Èxplicit:Lo qual soste tot umana natura
Rúbriques:Conort e notificasio de la mort d(e)la senyora
144. Anònim, Ivó, car fill, contínuu per tu plor – 1 – 165v
Íncipit:O mon car fill continuu per tu plor
Èxplicit:Que lanemich no li pugua fer guera
Rúbriques:Complanta de la mort
145. Joan Berenguer de Masdovelles, Elianor, per tant com fos m'aimia – 1 – 166
Íncipit:Elianor p(er) tant com fos maymia
Èxplicit:E p(er) qui fas de uos breu depertenca
Rúbriques:ffeta p(er) lo dit masdouelles comiat
146. Anonimi (RIALC), La mia amor, pus no us puc dar entendre – 1 – 166r
Íncipit:La miamor pus nous puch dar entendre
Èxplicit:Al desus dit sens fer gran marauella
Rúbriques:Altra sparca
147. Lluís de Requesens, No vull anar en lloc on dones sien – 1 – 167r
Íncipit:No uill anar han loch hon dones sien
Èxplicit:Que nunque us ues tostemps vos vull s(er)uir
Rúbriques:Cobla sparca moss(en) luys de requesens
148. Lluís de Requesens, Nunca diré qui és la que jo am – 1 – 167r
Íncipit:Nunqua dire qui es la que jo am
Èxplicit:Que no digueu sertes axo uaxi
Rúbriques:Cobla sparca
149. Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal lloc – 1 – 167v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ja donal mon nom fara de blanch groch
Èxplicit:Aquell vos pert qui us vol tots jor(n)s s(er)uir
Rúbriques:Cobla sparca
Observacions:Només conté l'última estrofa i la tornada.
150. Joan Berenguer de Masdovelles, Pobre de joi e malestruc d'aimia – 1 – 167v
Íncipit:Pobre de joy e maluolgut daymia
Èxplicit:Jo ueia uos p(er) amor en presura
Rúbriques:Altra [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
151. Joan Berenguer de Masdovelles, Tu·m fas partir, per qui jo romendria – 1 – 168r
Íncipit:Pertirme feu per qui jo romandria
Èxplicit:E sera prest fet lo p(er) vos manat
Rúbriques:Altra sparca
152. Bertomeu, En lo món trop molts hòmens ralladors – 1 – 168r
Íncipit:En lo mon trop molts homens ralladors
Èxplicit:Perque ual mes fer los afers calant
Rúbriques:Altra
153. Bertomeu, Enamorats de sentiment grosser – 1 – 168r
Íncipit:Enamorats de sentiment groser
Èxplicit:Per so cascu viu ab son sentiment
Rúbriques:Altra
154. Bertomeu, No està bon seny a home qui molt fia – 1 – 168v
Íncipit:No sta bon seyn a home qui molt fia
Èxplicit:E difamant diu so que no deuria
155. Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona amistat – 1 – 168v
Íncipit:Retorn retorn nostra bona mistat
Èxplicit:Lo ques estat e sia stat que[s ratllada] sia
Rúbriques:Altra
156. Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors illumina – 1 – 168v
Íncipit:Bellesa gran vostre cors illumina
Èxplicit:No consentau fer me viure nujos
Rúbriques:Cobla sparca ffranci garau
157. Pere Despuig, Pus que bondat ne és abtesa – 1 – 169
Íncipit:Pus que bondat ne abtesa
Èxplicit:E pell mon cridar fauor
Rúbriques:Siruentesch fet p(er) moss(en) p(ere) dez puig caualler
158. Jordi de Sant Jordi, Ajustat vei d'Amor tot lo poder – 1 – 169v-170v
Íncipit:Amistat ueig damor tot lo poder
Rúbriques:Setia damor ffet per mossen jordi
159. Pere Joan de Masdovelles, Temps és estat que m'anaveu pastar – 1 – 171
Íncipit:Temps es stat quem anauau paschar
Èxplicit:Infern prech deu sia vostre repos
Rúbriques:Maldit fet p(er) p(ere) johan de masdouell(e)s ab pauses tornades vniconant mig croad[es ratllat] e mig encadenad[es ratllat]
160. Pere Joan de Masdovelles, Lliurada us sou a mi no per amor – 1 – 172
Íncipit:Liurade us sou a mi no per amor
Èxplicit:Tant mala y ueu no us podeu castigar
Rúbriques:Maldit fet p(er) lo dit p(ere) johan de masdouell(e)s vnicona(n)t mig croat e mig encadenat
161. Antoni Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes – 1 – 172v
Íncipit:Vostres uiltats me fforen manifestas
Èxplicit:Car no us vull pus veure hun patit die
Rúbriques:Cobla sparca ualmanya
162. Simó Pastor, Joan Moreno, Omne rarum preciosum COMPROVAR! – 1 – 173r-174v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Omne rarum preciossum
Èxplicit:Sis tu placabillis ara
Rúbriques:Cobles ffetes p(er) simo(n) pastor
Observacions:Conté 9 estrofes.
163. Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confessors – 1 – 174v-175v
Íncipit:Ans de molt temps veureu los confesos
Èxplicit:Mas lunya(n)t vos gran tros de puig dalfi
Rúbriques:Cobbles ffetes per moss(en) Luys de Requesens
164. Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemic de jovent – 1 – 175v-177v
Íncipit:Anuig anamich da iouent
Èxplicit:Quel jorn quel vey nom pot fallir en re
Rúbriques:Los anuygs de moss(en) jordi
Observacions:Hi ha una tornada afegida al final, al marge inferior del f. 177v, que no és en els altres testimonis.
165. Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir – 1 – 178r-179v
Íncipit:Lo cors / A uos mon cor me coue descobrir
Èxplicit:Dar meu lo yoy que tots amants acura
Rúbriques:Debat del cor ab lo cors tot Encadenat E vnisonant ffet per en pestrana
166. Joan Berenguer de Masdovelles, De ben servir no són las ni cansat – 1 – 179v
Íncipit:De ben seruir no som las ni cansat
Èxplicit:De son s(er)uey car pot men breu valler
Rúbriques:Cobla [afegit: joha(n) b(ere)ng(uer) de masdouell(e)s
167. Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps – 1 – 180
Íncipit:Tots jorns aprench e desaprench ensemps
Èxplicit:Traura poreu del auol cars dretura
Rúbriques:Mossen jordi de ssent jordi
168. Joan Rocafort, Enamorat no fou més de Isolda – 1 – 181
Íncipit:Anamorat no ffou mes de isolda
Èxplicit:Quel qui us conex vos te p(er) mes sentida
Rúbriques:johan roquafort solta e croada
169. Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'ha tant enamorat – 1 – 182
Íncipit:Vn cors gentil ma tant anamorat
Èxplicit:Quen breu de temps me faran dur all uas
Rúbriques:Mossen jordi de ssent jordi
170. Joan Berenguer de Masdovelles, Enuig mostrau haver que us vulla bé – 1 – 183
Íncipit:[ratllat: Pus que tots jorns no ssesau ffer gabella] / Anuig mostrau auer q(ue) us vulla be
Èxplicit:Dare de uos queus naureu a leuar
Rúbriques:masdouelles
171. Antoni Vallmanya, Pus que tots jorns no cessats fer gabella – 1 – 183v
Íncipit:Pus que tots jorns no ssesau fer gabella
Èxplicit:Que may no us ues no mi daria gayre
Rúbriques:cobla sparca ualmanya
172. Ausiàs March, Si com rictat no porta béns ab si – 1 – 184r-185r
Íncipit:Si com ricat no porte bens ab si
Èxplicit:Laygua corent amu(n)t se pugue stendre
Rúbriques:ffeta p(er) mossen auzias march
173. Joan Berenguer de Masdovelles, A vós, qui sou de complida bellesa – 1 – 185v-186r
Íncipit:A vos qui sou de complida bellesa
Èxplicit:Lo regne tot portogal e Castella
Rúbriques:Obra feta per moss(en) Johan b(ere)nguer de masdouelles caualler per dona Alianor de Cardona Marquesa doristany e en los caps dels bordons de les primeres quatre cobles es son nom o titol designat
174. Joan Berenguer de Masdovelles, Regne divís és desolat, perdut – 1 – 186v-187v
Íncipit:Regne diuis es desolat perdut
Èxplicit:E y fareu tant com los qui mes hi an
Epíleg:Senyor / de uostra senyoria humil vassall Johan baranguer de masdouelles
Rúbriques:Moss(en) Johan baranguer de masdouelles obra pressentada al S(enyor) R(ei) a uilafrancha de penades en lany M CCCC L VIIII
175. Joan Fogassot, Si bé no em sent en res lo foc d'amor – 1 – 188
Íncipit:Si be nom sent en res lo foch damor
Èxplicit:Com dels millors mon fet p(re)ngue naxe(n)sa
Rúbriques:Johan foguasot Obra vnissonat
176. Joan Fogassot, Ploren mos ulls llàgremes no llançants – 1 – 189
Íncipit:Ploren mos vlls lagremes no lensants
Èxplicit:Ab titol just feu per vos port lo groch
Rúbriques:Johan foguasot obra feta per vna senyora la qual per rao de les morts ssen hauie hanar ffora Ciutat e no sabia dretament hon iria
177. Joan Fogassot, Rei virtuós, senyor d'insigne terra – 1 – 190
Íncipit:Rey virtuos senyor dinsigna tera
Èxplicit:Merce merce pus que teniu lo septre
Rúbriques:Obra feta per en Johan foguasot notari e dirigida al illustrisim S(enyor) R(ei) alfonso Rex darago etc(etera) estant en napols sobre la molta absensia del dit R(ei)
178. Pere Torroella, Si volreu, enamorats – 1 – 191r
Íncipit:Si uolreu anemorats
Èxplicit:Si be conech ques ffollia
Rúbriques:ffeta per pere torroella
179. Lluís de Vila-rasa, Tant jo no pens que ja no puc entendre – 1 – 191v-192r
Íncipit:Tant jo no pens que ja no puch entendre
Èxplicit:Mes ja duymes leixar no sen poria
Rúbriques:Luys de vilarassa obra vniçonant
180. Pere Torroella, Los freds estrems que el temporal esforça – 1 – 192r
Íncipit:Los frets estremps quel temporal esforca
Èxplicit:Mon viure molt nos posible que sia
Rúbriques:sparca de pere torroella
181. Anònim, Un castell sé, no fet per mans de hom – 1 – 192v
Íncipit:Un castell sce no fet per mans de hom
Èxplicit:Mos inpolits bordons qual nom
Observacions:Tota la peça està ratllada. Últim vers incomplet.
182. Joan de Masdovelles, Un fermall sé de cinc perles ornat – 1 – 192v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Un fermall sce ab sinch perles hornat
Èxplicit:Merce us dama ... [no es llegeix]
Observacions:Tota la peça està ratllada. Falta l'últim vers. És copiada de nou, completa, al f. 206v.
183. Joan de Masdovelles, Famós, gentil, imitant bons estils – 192v i 193r
Íncipit:ffamos gentil imitant bons estils
Èxplicit:Sia lo mal que portau que molts tenan
Rúbriques:Resposta p(er) joha(n)de masdouell(e)s a la cobla demu(n)t q(ue) lo p(ere) luys valta hauia tramesa
Observacions:L'estrofa està copiada al foli 192v; la tornada, al final del foli 193r. És resposta a la peça següent (està copiada en desordre).
184. Pere Lluís Valtà, Un castell sé ab nou torres gentils – 1 – 193r
Íncipit:Un castell sce ab nou torres gentils
Èxplicit:Me uullau dir las torres que contenen [amb correccions]
Rúbriques:Cobla adiuinatiua p(er) pera luys valt afeta a joha(n) de masdouell(e)s tramesa
185. Pere Torroella, Pus no us desment ignorança l'entendre – 1 – 193r
Íncipit:Pus nous desment ignoran cal entendre
Èxplicit:Prouablament merits damor replegua
Rúbriques:Sonet de p(ere) torroella
Observacions:Núm. estrofes: 4.
186. Anònim, Honesta dama sentida – 1 – 193v
Íncipit:Onesta dama seruida
Èxplicit:Mi uoluntat uos desea
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
187. Anònim, Pues que non soys para mí – 1 – 193v
Íncipit:Pues que no soys para mi
Èxplicit:No mas entre uos e mi
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
188. Anònim, Sano es a mi querer – 1 – 194r
Íncipit:Sano es a mi querer
Èxplicit:Ne espero uer plaser
Rúbriques:Canço
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
189. Pere Torroella, Per tres mitjans son poder habilita – 1 – 194r
Íncipit:Per tres mitjans son poder abilita
Èxplicit:Per amar donchs la millor part demostra
Rúbriques:pere torroella sparça
190. Francesc Ferrer, Uit lletres són e la meitat vocals – 1 – 194v
Íncipit:Vuyt letres son e la maytat vocals
Èxplicit:Que si nou feu ma uida sen declina
Rúbriques:Cobla deuinadora de fransesch ffarer a ualltera
191. Vallterra, Les lletres uit, partides per eguals – 1 – 194v
Íncipit:Les letres vuyt pertides per aguals
Èxplicit:Del infern dur q(ue) tant bon hom domina
Rúbriques:Resposta de vallterra
Observacions:Resposta a la peça anterior.
Núm. estrofes: 1.
Núm. tornades: 1.
192. Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'hom que en tots afars no sia – 1 – 194v
Íncipit:Nom agrat dhom quen tots afers no sia
Èxplicit:Car de tot past fa gorgua com sagonya
Rúbriques:Cobla sparca de moss(en) jordi de sent jordi
193. Jaume March, Pere III el Cerimoniós, Felip Dalmau (I) de Rocabertí, Mossèn Jacme, si us plats, vullats triar – 1 – 195r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Mas liuern glot qui nos pot sadollar
Èxplicit:ffigues malons ne presechs no us daria
Rúbriques:La condempnacio del hiuern [copiada al final]
Observacions:Només conté l'última estrofa del debat, que correspon a Pere III.
194. Pere Antoni, Nou perles sé qui són molt estimades – 1 – 195r
Íncipit:Nou perles sce [ratllat: per vos auementades] [a sobre: qui son molt stimades]
Èxplicit:E deuinau donchs ma cobla p(ri)mera
Rúbriques:feta p(er) p(ere) anthoni tramesa a mossen mirall(e)s
195. Miralles (mossèn), Les perles nou que vós haveu triades – 1 – 195r
Íncipit:Les perles nou que vos aueu triades
Èxplicit:Si no deuin lauau me la simera
Rúbriques:Resposta feta per lo dit miralles
Observacions:Resposta a la peça anterior.
196. Lluís de Requesens, No ha molts jorns, parlant ab una dona – 1 – 195v-196r
Íncipit:No a molts jorns p(ar)lant ab vna dona
Èxplicit:La amistat e que mon fet se ffassa
Rúbriques:Mossen luys de requesens
197. Francesc de la Via, Sí com l'infant quan aprèn de parlar – 1 – 196v-197r
Íncipit:Si com linfant com apren de p(ar)lar
Èxplicit:Per merce us prech sia p(er) vos defes
Rúbriques:ffrancesch de la uia
198. Lleonard de Sos, Ah volentat!, a consentir molt presta – 1 – 197
Íncipit:A uoluntat a consentir molt presta
Èxplicit:Com en tal fet lo seny nos escoltat
Rúbriques:Leonart de sos
199. Lleonard de Sos, Pus amant muir e mon pler se canvia – 1 – 197v-198r
Íncipit:Pus amant mury e mon pler se cambia
Èxplicit:Si fos de vos vna cridan faria
Rúbriques:Leonart de sos
200. Lleonard de Sos, Passionat tenc lo meu espirit – 1 – 198r
Íncipit:Pasionat tench lo meu spirit
Èxplicit:Axi stich yo com mir mon pensament
Rúbriques:Sors
201. Lleonard de Sos, Si tot lo temps despenia en pensar – 1 – 198v-199r
Íncipit:Si tot lo temps despenien pensar
Èxplicit:ssi no gran fe a ma saluasio
Rúbriques:Lleonart de sos
202. Martí Garcia, No puix forçar tant lo voler – 1 – 199
Íncipit:No puch forcar tant lo voler
Èxplicit:Sol que siau de mi menbran
Rúbriques:Marti garcia
203. Jordi de Sant Jordi, Pus que tan bé sabets de cambiar – 1 – 200
Íncipit:Pus que tan be sabeu de cambiar
Èxplicit:Ab mos florins de pes ben conaguts
Rúbriques:Moss(en) jordi de sent jordi
204. Joan de Masdovelles, Si los burlats volen, burlats, burlar – 1 – 200v
Íncipit:Si los burlats volen burlats burlar
Èxplicit:Si burla be lo burlador siuil
Rúbriques:Cobla sparça feta p(er) joha(n) de masdouell(e)s
Observacions:Ratllada.
205. Suero de Ribera, Non tenendo qué fazer – 1 – 201r-202r
Íncipit:Non tenendo que fazer
Èxplicit:Por gran fortuna que le vengua
Rúbriques:Cobblas quien deve sser El galan
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
206. Lluís de Peguera, Jo crec sapiau la casa – 1 – 202v-203r
Íncipit:Jo creg sapiau la casa
Èxplicit:En hun ora sols estant
Rúbriques:luys de paguera
Observacions:Copiat a dues columnes.
207. Anònim, Parás mientes a mis ojos – 1 – 203r
Íncipit:Paras mientes a mis ojos
Èxplicit:Dolet vos de mi que muero
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
208. Anònim, Cuitado! e qué faré – 1 – 203r
Íncipit:Cuytado e que are [corregit: hare]
Èxplicit:[afegit: lugo] me despedire
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
209. Lleonard de Sos, La nau – 1 – 203v-204r
Consistència:fragmentària
Íncipit:Vos feu amor lanemorat amar
Èxplicit:Per me tostemps veure la cosa mada
Rúbriques:ffeta p(er) moss(en) leonard de sos caualler la qual era En lo quart capitol de la hobra de la nau
Observacions:Només conté la quarta part de l'obra.
210. Martí Garcia, Per gran desir, dona, que em ve de vós – 1 – 204v-205r
Íncipit:Per gran desir [A sobre: dona] quem ve de uos
Èxplicit:Per gran desir quem ve dona de uos
Rúbriques:Marti garcia
211. Pere Lluís Valtà, Si lo sentit de vós, qui sou sentit – 1 – 205v
Íncipit:Si lo sentit deuos qui sou sentit
Èxplicit:Sera seruit que sent segons sentit ·P·L·V·
Rúbriques:Cobla sparça feta per pere luys valta cum beatissimo Hieronimo [A sobre: IHS]
212. Miralles (mossèn), Un ric joiell natura ha produït – 1 – 206r
Íncipit:Un rich royel natura p(ro)duit
Èxplicit:Treuma lo nom cubert dequesta manta
Rúbriques:Cobla deuinetiva feta p(er) Moss(en) mirall(e)s
213. Joan de Masdovelles, En tres parts és vòstron nom divisit – 1 – 206r
Íncipit:En tres parts es vostron nom diuisit
Èxplicit:singular sou del cap fins a la planta
Rúbriques:Resposta feta p(er) joha(n) de masdouell(e)s
Observacions:Resposta a la peça anterior.
214. Joan de Masdovelles, Un fermall sé de cinc perles ornat – 1 – 206v
Íncipit:Un fermall sce de sinch perles hornat
Èxplicit:daclareu prest pus be sou estilat
Rúbriques:Cobla adiuinatiua feta p(er) johan de masdouell(e)s tramesa a moss(en) mirall(e)s
215. Miralles (mossèn), Los sants pastors, en la nativitat – 1 – 206v
Íncipit:Los sants pastors en la natiuitat
Èxplicit:Mercem fareu yo sie decorat
Rúbriques:Resposta feta p(er) lo dit mossen miralles
Observacions:Resposta a la peça anterior.
216. Joan de Masdovelles, Per lletres vuit se confix lo gran nom – 1 – 207r
Íncipit:Per letres vuyt se confix lo gran nom
Èxplicit:E feu de mi com de seruicial
Rúbriques:[Ratllat: Cobla sparca [a sobre: adiuinatiua] feta p(er) dit pera anthoni tramesa a mossen miralles] Cobla adiuinatiua feta p(er) joha(n) de masdouell(e)s tramesa
217. Miralles (mossèn), Quan jo bé pens lo que jamés pensava – 1 – 207v
Íncipit:Quant yo be pens lo que james pensaua
Èxplicit:E sens pensar p(er) que mi plau pensar
Rúbriques:Cobla sparça tramesa a p(ere) luys valta feta p(er) mossen miralles
218. Pere Lluís Valtà, Ara recort lo qui no recordava – 1 – 207v
Íncipit:Ara recort lo qui no recordaua
Rúbriques:Resposta feta p(er) lo dit p(ere) luys valta a la desus dita cobla [Al costat: JHS cum beatissimo iheronimo PLV]
Observacions:Resposta a la peça anterior.
219. Anonimi (RIALC), Força em destreny, molt discreta senyora – 1 – 208r-209r
Consistència:fragmentària
Íncipit:fforcam destreny molt discreta senyora
Èxplicit:Digna donor ab virtuosa
Rúbriques:Clamor dun enamorat de sa nemorada
220. Joan de Masdovelles, Sol era jo de treballs abundat – 1 – 209v
Íncipit:Sol era yo de trebals abundat
Rúbriques:ffeta per johan de masdouell(e)s Cobla esparca sobre hun no(m) de vna senyora quis troba en lo p(ri)mer [interlineat: cap] d(e)l p(ri)mer bordo e principal p(er) dita S[enyora] feta
Observacions:Tota la poesia està ratllada.
221. Silvera, Pena, pesar ni plazer – 1 – 210r
Íncipit:Pena pesar ni plazer
Èxplicit:dexar de ser amador
Rúbriques:Cansion de siluera
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
222. Silvera, No puedo sentir – 1 – 210r
Íncipit:No puedo sentir
Èxplicit:No se conoser
Rúbriques:Otra suya
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
223. Anònim, Ya, señora, bien sería – 1 – 210r
Íncipit:Ya senyora bien sería
Èxplicit:Amansar vuestra porfia
Rúbriques:Otra
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
224. Anònim, Si fuesen bien favoridas – 1 – 210r
Íncipit:Si fuesen bien fauoridas
Èxplicit:Y vos el poder donar
Rúbriques:Esta copla fue enviada a vna dama porque daua muxas laores a lescriuir de vn jentil hombre mas no queria satisfazer lo segundo el su mereser
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
225. Anònim, Bien que te placen mis males – 1 – 210r
Íncipit:Bien que te plasen mis males
Èxplicit:Qual mas seruisio te faze
Rúbriques:Otra sparsa hadonde sse falla el nombre della en la cabesa de los siete bordones [ratllat: dla] prinsipales da cobla prasiente
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
226. Guàrdia, Per dos estrems tinc l'espirit destret – 1 – 210v
Íncipit:Per dos estrems tinch lespirit destret
Èxplicit:E nagu dells aso no vull comprena
Rúbriques:Demanda
Observacions:Al final: Lo seruidor mal guardonat [Canvi de tinta: guardia].
227. Pere Antoni, Dels dos combats, me sembla pus estret – 1 – 210v
Íncipit:Des dos combats me sembla pus estret
Èxplicit:Carragos sere portau sobre lasquena
Rúbriques:Resposta
Observacions:Al final: Del mes de tots paçionat P[ere] A[ntoni].
Resposta a la peça anterior.
228. Anonimi (RIALC), Armem-nos, vers crestians – 1 – 211r
Íncipit:Amem nos vers crestians
Èxplicit:ffels crestians
Observacions:La tornada i l'endreça estan copiades al marge dret.
229. Pere Lluís Valtà, Com no pensau que us am extremament – 1 – 211v-212r
Íncipit:Com no pensau queus am extremament
Èxplicit:Me declareu prest vostre bon intent
Rúbriques:Obra feta p(er) p(ere) luys valta p(er) vna dama qui no volia satisfer al voler seu e mostrauali amor
230. Joan de Masdovelles, Claredat gran de continu reté – 1 – 212v
Íncipit:Claradat gran de continuu rate
Èxplicit:Nob manco sforç quel saber seu tarenssy
Rúbriques:ffeta p(er) joha(n) de masdouell(e)s tramesa a p[ere] anthoni
231. Joan de Masdovelles, Pere, germà, indigne de resposta – 1 – 212v
Íncipit:Pera germa hindigna de resposta
Èxplicit:Y de lamor queus port ten anticada
Rúbriques:apres li trameta la deju(us) p(er) q(ue) tardaua a respondre
Observacions:Continua la peça anterior.
232. Pere Antoni, Del sol calor sovint a mi deté – 1 – 212v
Íncipit:Del sol calor souint a mi dete
Èxplicit:te mes virtuts que no prini terensi
Rúbriques:Resposta
Observacions:Resposta a les dues peces anteriors.
233. Pere Antoni, Lo meu senyor, bé veig que res no costa – 1 – 212v
Íncipit:Lo meu senyor be ueig que res no costa
Èxplicit:La vostra mor abans mes declarada
Rúbriques:Resposta
Observacions:Resposta, com la peça anterior, a les dues poesies de Joan de Masdovelles.
234. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC), Rar no és tu a donar benifici – 1 – 213v-215r
Íncipit:Rar no es tu a donar benifici
Èxplicit:Car yo no so per tal afer molt destre
235. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC), Per lo gran pes de la manta bastida – 1 – 215v-216v
Íncipit:Per lo gran pes de la manta bastida
Èxplicit:Que preguar duu jamay sabi apendre
236. Anonimi Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs» (RIALC), Dins un castell edificat sus roca – 1 – 216v-217r
Íncipit:Dins vn castell hedificat sus rocha
Èxplicit:Pus de uirtuts e de ualor sou basta
Rúbriques:Altra obra
237. Pere Antoni, Trepodion baracasin xaxundi – 1 – 217v
Íncipit:Trepodion baracasin xaxundi
Èxplicit:Repudian farum esculi fendi
Rúbriques:Cobla feta p(er) p(ere) anthoni a j(oan) de masdouell(e)s
238. Joan de Masdovelles, Qui padanam farup damiracundi – 1 – 217v
Íncipit:Qui padanam farup damiracundi
Èxplicit:Alefasquer nedimala quafendi
Rúbriques:Resposta feta p(er) lo dit johan de masdouell(e)s al dit P(ere) anthoni
Observacions:Resposta a la cobla anterior.
239. Joan de Masdovelles, P. . . h. . . . . .och estable – 1 – 217v
Íncipit:[...]ch establa
Èxplicit:Tu est aquell saluatge parrapap
Rúbriques:Altra cobla feta p(er) j(oan) de masdouell(e)s [...] tramesa al p(ere) anthoni sobre la q(ue) ell li avia tramesa
Observacions:Tota la peça està ratllada.
240. Pere Torroella, Resposta de Pere Torroella a una demanda de Francesc Ferrer sobre el grat – 1 – 218r-220v
Consistència:fragmentària
Íncipit:Pasat e fins asi sens respondre a uostra letra
Èxplicit:en son s(er)uey de reprensio quiti ab los remeys ten est
Rúbriques:Resposta de pere torroella a huna letra q(ue) li ffa ffransesch ffarrer demanant li q(ue) es grat
241. Anònim, Cuando acabará Ventura – 1 – 221r
Íncipit:Quando acabara ventura
Èxplicit:Tener por muy mal segura
Rúbriques:Cancion
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
242. Anònim, No puedo apartarme – 1 – 221v-222r
Íncipit:No puedo apartarme
Èxplicit:No puedo oluidarme
Rúbriques:Otra
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
243. Joan de Masdovelles, Sin causa me dais tal pena – 1 – 222r
Íncipit:Sin causa me days tal pena
Èxplicit:Ay que me plaze morir
Rúbriques:feta p(er) johan de masdouellas
244. Anònim, Ante vuestra señoría – 1 – 222v-223r
Íncipit:Ante vuestra señoria
Èxplicit:De trabajo al coraçon
Rúbriques:Estas dos coplas fizo vn gentil hombre de casa del senyor almirante por la fija de miser falcon
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
245. Diego Enríquez, Dizen que fago follia – 1 – 223r
Íncipit:Dizen que faguo follia
Èxplicit:Siruo gentil senyoria
Rúbriques:Cansion
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
246. Anonimi (RIALC), Pater noster poderós – 1 – 223v-225v
Íncipit:Pater noster poderos
Èxplicit:Seruant so que ley ordona
Epíleg:Deo gratias
Rúbriques:Coblas sobre lo pater noster fetas en barchelona p(er) causa de la inquisicio
247. Anònim, Pues que parto no partiendo – 1 – 226r
Íncipit:Pues que parto no partiendo
Èxplicit:Me despido de vos ver
Rúbriques:Cansion
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
248. Anònim, Quanto más miro las bellas – 1 – 226r
Íncipit:Quanto mas miro las bellas
Èxplicit:Por solo no ver a uos
Rúbriques:Otra
Bibliografia:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ...
249. Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments – 1 – 226v-235r
Consistència:fragmentària
Íncipit:En nom de deu omnipotent
Èxplicit:En paradis sia
Epíleg:Amen
Rúbriques:En nom de deu tota uia quens vulla gordar e la verga maria libre compost en tonis p(er) frare enselm turmeda en altra manera apellat abdela de alguns bons nudrime(n)ts encara quell los aja mal seguits
Observacions:Falten 12 versos.
250. Anonimi (RIALC), D'aquell poc espai que tristor consent – 1 – 235v-236v
Íncipit:Daquell poch espay que tristor consent
Èxplicit:Dolor ans al cor