Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

ms606 (28 / setembre / 2022)

Saragossa [Zaragoza] - Biblioteca General Universitaria de Zaragoza - 210

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2020-03-02
Bases de dades:Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Jaume Torró
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Saragossa [Zaragoza]
Institució:Biblioteca General Universitaria de Zaragoza
Signatura:210
Sigles usuals en la tradició:P — Cançoner de Saragossa
H Pagès

Bibliografia

Bibliografia contextual:Manid 1320

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:15

Unitat de composició A

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Notes:Tenim una foliació moderna amb llapis a la part esquerra inferior del recto del full, una segona del segle XVI a la part inferior dreta, i una tercera en números romans a la part superior esquerra, que ha estat tallada per la cisalla i de la qual només es conserven restes.
Composició material
Plecs
Número:1
Plec 1
Plec:Conservem els folis setè, vuitè, novè, desè, tretzè, catorzè, vint-i-unè i vint-i-dosè del quadern. El f.5 i el f. 6 conserven restes d'una x de la foliació en números romans.
Tipus:12 + 12
Folis:1-8 [5-18]
Plec 2
Plec:Manquen els folis primer, segon, tercer, quart, desè, onzè, cartozè i quinzè del quadern. Conserven restes de la foliació romana tots els fulls, menys el f. 9 [19] i el f. 21 [31]. Es poden llegir clarament el número xxxi en l'actual f. 12 [22], el número xxxxii en l'actual f. 19 [29]i el número xxxxvii en l'actual f. 24 [34]
Tipus:12 + 12
Folis:9-24 [19-34]
Reclam:del foch damor
Plec 3
Tipus:12 + 12
Folis:25-48 [35-58]
Reclam:Aquell voler
Plec 4
Plec:Manquen els folis vint-i-unè, vint-i-dosè i vint-i-quatrè
Tipus:12 + 12
Folis:49-69 [59-79]
Plec 5
Plec:Manquen els folis primer, quart i cinquè del quadern.
Tipus:12 + 12
Folis:70-90 [80-100]
Reclam:danemjch
Plec 6
Plec:Manca el foli vuitè. Després del cicle contra Bernat del Bosch, a la meitat inferior del f. 108v foren copiades a tres columnes les cobles contra el capellà Fajadell per la mà que amplia a partir del f. 264r.
Tipus:12 + 12
Folis:91-113 [101-123]
Reclam:Los dona
Plec 7
Tipus:12 + 12
Folis:114-137 [124-147]
Reclam:Be tens sforç
Plec 8
Plec:Els ff. 158v-161v [168-171] restaren en blanc, i més tard, ja relligat el cançoner, foren copiades per la mà que amplia a partir del f. 264r [174] les quatre composicions que segueixen fins al primer foli del quadern següent.
Tipus:12 + 12
Folis:138-161 [148-171]
Plec 9
Tipus:12 + 12
Folis:162-185 [172-195]
Reclam:io contraffas
Plec 10
Tipus:12 + 12
Folis:186-209 [196-219]
Reclam:Sol del pensar
Plec 11
Plec:Manca el foli vint-i-quatrè del quadern. Els darrers fulls restaren en blanc i, més tard, foren copiades les Coplas del galán a una (231v [241]) i a dues columnes (232 [242]) per la mà que amplia a partir del f. 264r
Tipus:12 + 12
Folis:210-232 [220-242]
Plec 12
Plec:Manquen els folis primer, divuitè, dinovè, vintè, vint-i-unè i vint-i-dosè de quadern.
Tipus:12 + 12
Folis:233-250 [243-260]
Reclam:Segons per
Plec 13
Plec:La còpia s'acabava en l'actual f. 260v [260]. Al f. 261r [271] un tercera mà molt més cursiva copià una dansa i el refrany d'una altra de Joan Boscà. Als ff. 261v-262v [271-272] una mà, que sembla ésser la mateixa que la primera, copià a doble columna les cobles de Perot Joan quan el cançoner ja era decorat i il·luminat. En un altre moment, la mateixa mà copià al marge inferior del f. 263r [273] la cobla amb tornada d'Andreu de Boixadors.
Tipus:12 + 12
Folis:251-274 [261-284]
Plec 14
Plec:Aquest quadern i el següent degueren ésser relligats amb els fulls en blanc en previsió de futures ampliacions, i per aquest motiu el llibre no té reclams a partir del quadern tretzè. Aquest quadern devia tenir algun full solt com mostra l'actual f. 275b i fou restaurat després de Baselga (1896). Aquesta restauració descompaginà el fragment de full arrencat actual f. 275b. Baselga (1896: 291) encara veié aquests fragments de full arrencat entre els actuals f. 276 [286] i f. 277 [287], entre els quals manquen sis cobles al text de Francesc Oliver. El f. 291 [301] sembla solt o potser descompaginat a causa de la mateixa restauració, i mancaria el foli sisè del quadern.
Els ff. 285r-287v [295-297] són copiats a doble columna per una mà diferent.
Tipus:12 + 12
Folis:275-296 [285-306]
Plec 15
Plec:Els ff. 306v-307v són copiats a doble columna.
Folis:297 - 308 [307-319]
Reclams:sí. reclams horitzontals

Impaginació

Disposició del text:vers

Descripció interna

1. Ausiàs March, Si com rictat no porta béns ab si – 1 – 1r-2r [5-6]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Amor no pot auer desordenat
Èxplicit:Layga corrent amunt se puga stendra
Observacions:Notes: manca la primera estrofa.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
2. Ausiàs March, Ja tots mos cants me plau metre en oblit – 1 – 2 [6]
Íncipit:Ja tots mos cants me plau metrenoblit
Èxplicit:Los q(ui) amor d(e)las donas han via
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
3. Ausiàs March, Oh fort dolor, jo et prec que mi perdons – 1 – 3 [7]
Íncipit:O ffort dolor yot prech que mj perdons
Èxplicit:Los amadors amant comunament
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
4. Ausiàs March, Qui em mostrarà la Fortuna lloar – 1 – 3v-4v [7-8]
Íncipit:Qujm mostrara la fortuna loar
Èxplicit:E maiorment lo q(ui) es amoros
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
5. Ausiàs March, Amor se dol com breument jo no muir – 5r [9]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Estant a part tot sol yom enpagesch
Èxplicit:E per tornar ia trop la via torta
Observacions:Notes: manca les tres primeres estrofes.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
6. Ausiàs March, Sí com un rei, senyor de tres ciutats – 1 – 5r-6r [9-10]
Íncipit:si com hun rey senyor de tres ciutats
Èxplicit:E mostreu yo q(ui) ne perdut perlar
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
7. Ausiàs March, Quins tan segurs consells vas encercant – 1 – 6 [10]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Qujns tan segurs consels vas enserquant
Èxplicit:En mon socors may no si trobarmada
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manca la tornada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
8. Ausiàs March, No sec lo temps mon pensament immoble – 1 – 7r [17]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Per ma raho volgrauer conaxença
Èxplicit:Sia remes lo peccat damor folla
Observacions:Notes: manca 3'5 estrofes a l'inici.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
9. Ausiàs March, Jo crid lo bé si en algun lloc lo sé – 1 – 7r-8r [17-18]
Íncipit:Io crit lo be sin algun loch lo se
Èxplicit:De quem content e per ço yo men call
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
10. Ausiàs March, Sobresdolor m'ha tolt l'imaginar – 1 – 8v [18]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Sobres dolor ma tolt limaginar
Èxplicit:Los marines embadelits estan
Observacions:Notes: manca les 1'5 estrofes finals i la tornada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
11. Ausiàs March, Molts hòmens oig clamar-se de Fortuna – 2 – 9 [19]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Nesguart del uer lo seny es oradura
Èxplicit:Puys que mes prop comte desesperat
Observacions:Notes: manca 1'5 estrofes a l'inici.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
12. Ausiàs March, Sí com lo taur se'n va fuit pel desert – 2 – 9v [19v]
Íncipit:Si com lo taur sen va fuyt pel desert
Èxplicit:La gran pahor q(ui)m toll ser delitos
Rúbriques:Esparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
13. Ausiàs March, La mia por d'alguna causa mou – 2 – 9v-10v [19-20]
Íncipit:La mja por dalguna causa mou
Èxplicit:E puys me dolch tant con pusch soferir
Rúbriques:mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
14. Ausiàs March, Si bé mostrau que mi no avorriu – 2 – 11 [21]
Íncipit:Si be mostrau q(ue) mj no auorrju
Èxplicit:Tot açom pren deu oras en lo iorn
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
15. Ausiàs March, Qui no és trist, de mos dictats no cur – 2 – 11v-12v [21-22]
Íncipit:Qvi no es trist de mos dictats no cur
Èxplicit:Sens aquell seu dinfinjda potençá
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Marginalia: al 5è vers de la 1ª cobla es sobreafegeix <<mostrants>> damunt <<pensa>>.
Gènere: Cançó.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
16. Ausiàs March, Ab vós me pot Amor ben esmenar – 2 – 12v-13v [22-23]
Íncipit:Ab vos me pot amor be esmenar
Èxplicit:Creheulo ferm que nou fa desmentir
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
17. Ausiàs March, A mal estrany és la pena estranya – 2 – 13v [23]
Consistència:fragmentària
Íncipit:A mall estrany es la pena estra(n)ya
Èxplicit:Que a sos mals tenja sa iaella
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manca les 3 últimes estrofes i la tornada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
18. Ausiàs March, Veles e vents han mos desigs complir – 2 – 14 [24]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Grans e pochs peys a recors correran
Èxplicit:A ioch de daus vos acomparare
Observacions:Marginalia: al 3er vers de la 5ena cobla s'ha sobreafegit <<no>> damunt <<veer>>.
Notes: manca les 1'5 estrofes de l'inici.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
19. Ausiàs March, Bé em meravell com l'aire no s'altera – 2 – 15 [25]
Íncipit:Bem marauell com layre no saltera

marauell] mauall escriu una e sobre la segona a, i sobrescriu ra
Èxplicit:Per no errar mal dich vos egualment
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
20. Ausiàs March, Sí com aquell qui per sa infinitat – 2 – 15v [25]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Si com aquell q(ui) per sanfinjtat
Èxplicit:En son delit nol aura contentat
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manca les 4'5 cobles finals i una tornada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
21. Ausiàs March, Ma voluntat, amant vos, se contenta – 2 – 16 [26]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Soll en nos dos amor se manifesta
Èxplicit:Mas del durar quant hi pens doll ma ferra
Observacions:Notes: manca les 1'5 cobles de l'inici.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
22. Ausiàs March, Por de pitjor a molts fa prendre mort – 2 – 16v-17r [26-27]
Íncipit:Por de pijor a molts fa pendra mort
Èxplicit:Que aquest mon no poden mal atendre
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
23. Ausiàs March, Per què m'és tolt poder deliberar – 2 – 17v-18v [27-28]
Íncipit:Per quens es tolt poder desliberar
Èxplicit:No puch entrar q(u)i no ha entenjment
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
24. Ausiàs March, Què m'ha calgut contemplar en Amor – 2 – 18v-20v [28-30]
Íncipit:Qvem ha calgut contemplar en amor
Èxplicit:E yom confes q(ue) so lo fol aquell
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
25. Ausiàs March, No pens algú que m'allarg en paraules – 2 – 20v-21v [30-31]
Íncipit:No pens algu quem alarch en peraules
Èxplicit:La terça es q(ue) lopinio guarda
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
26. Ausiàs March, Tant en Amor ma pensa ha consentit – 2 – 21v-22v [31-32]
Íncipit:Tant en amor ma pença ha consentit
Èxplicit:Que sonara me(n)trel mon del vius dur
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
27. Ausiàs March, Alguns passats donaren si a mort – 2 – 22v-23v [32-33]
Íncipit:Alguns passats donaran si a mort
Èxplicit:Nem falira de ben amar lo grat
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
28. Ausiàs March, Malventurós no deu cercar ventura – 2 – 23v-24r [33-34]
Íncipit:Mal venturos no deu s(er)car ventura
Èxplicit:Ab lo desigh quj li dona punctura
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
29. Ausiàs March, Si aprés grans mals un bé em sera guardat – 2-3 – 24v-25r [34-35]
Íncipit:Si pres grans mals hem be masta guardat
Èxplicit:No lan sentit e d(e) sos fets saspanten
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: al foli 34v abaix hi ha el reclam <<del fog damor>> (correspon a l'inici del 1er vers de la 4ª cobla).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
30. Ausiàs March, Junt és lo temps que mon goig és complit – 3 – 25v-26r [35-36]
Íncipit:Jvnt es lo temps que mon goig es compljt
Èxplicit:Daquest gran vol la raho ne murmura
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
31. Ausiàs March, Si Déu del cors la mia arma sostrau – 3 – 26r-27r [36-37]
Íncipit:Si deu del cors la mjarma sostrau
Èxplicit:Per mon perlar no faent laus palesa
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
32. Ausiàs March, L'home pel món no munta en gran valer – 3 – 27v-28r [37-38]
Íncipit:Pviar no pot negu en mes valer
Èxplicit:Car major dan mereix me gran vergonya
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
33. Ausiàs March, Cell qui d'altrui rep enuig e plaer – 3 – 28r-29r [38-39]
Íncipit:CEll qui daltrui reb anuigh e plaer

daltrui] daltui amb la r sobrescrita
Èxplicit:Lexant amor qujm trahex en crehença
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​p227/​0 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​p227/​0 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​p227/​0 ...
34. Ausiàs March, On és lo lloc on ma pensa repose – 3 – 29 [39]
Íncipit:Hon es lo loch on me pensa repose
Èxplicit:Car en raho qual sera la quey visca
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​p227/​0 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​p227/​0 ...
35. Ausiàs March, Volgra ser nat cent anys o pus atràs – 3 – 30 [40]
Íncipit:Volgra ser nat cent anys ha pus atras
Èxplicit:A mi mateix e tot lo mon hayr
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
36. Ausiàs March, Tot metge pren càrrec de consciença – 3 – 30v-31r [40-41]
Íncipit:Tot mstge gren carrech d(e) consciença
Èxplicit:E cor partit degun fet no raquer
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
37. Ausiàs March, Tal só com cell qui pensa que morrà – 3 – 31v-32r [41-42]
Íncipit:Atal com çell q(ui) pensa q(ue) morra
Èxplicit:Ne tart la ma com de vos vull escriure
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
38. Ausiàs March, Ab tal dolor com l'esperit s'arranca – 3 – 32v-33r [42-43]
Íncipit:Ab tal dolor com lesperit saranca
Èxplicit:E plau ma ço de que vinch tot en hira
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
39. Ausiàs March, Per molt amar ma vida és en dubte – 3 – 33v-34r [43-44]
Íncipit:Per molt amar ma vida es en dupta
Èxplicit:E que morra si desigh es complit
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Marginalia: al 6è vers de la 1ª cobla s'ha ratllat <<grahir>>, mot en posició de rima, i escrit al costat i de manera quasi illegible <<guarir>>.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
40. Ausiàs March, Sí com l'hom ric que per son fill treballa – 3 – 34r-35r [44-45]
Íncipit:Si com lo rich q(u)i per son fill traballa
Èxplicit:En mj tot sol tal hus es ja arrant
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
41. Ausiàs March, Sí co el malalt que el metge lo fa cert – 3 – 35r-36r [45-46]
Íncipit:Si coll malalt quil metge la fet sert
Èxplicit:La torra gran li sembla gran de mill
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
42. Ausiàs March, Mes voluntats, en gran part discordants – 3 – 36r-37r [46-47]
Íncipit:Mes volentats en gran part discorda(n)ts
Èxplicit:Per mal sentir nom sia mal grayt
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
43. Ausiàs March, Qui em tornarà lo temps de ma dolor – 3 – 37r-38r [47-48]
Íncipit:Qvim tornara lo temps de ma dolor
Èxplicit:Es lo deffalt com jo no puch amar
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
44. Ausiàs March, No só gosat en demanar mercé – 3 – 38v-39r [48-49]
Íncipit:No so gosat en demanar merçe
Èxplicit:Velleam plau q(ui) de mals es sement
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
45. Ausiàs March, Algú no pot haver en si poder – 3 – 39r- 40r [49-50]
Íncipit:Algu no pot hauer en si poder
Èxplicit:Pensant quel iorn me fora defenent
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
46. Ausiàs March, Ja de amor tèbeu jamés no sia – 3 – 40r-41r [50-51]
Íncipit:Ia damor tabeu james no sia
Èxplicit:Semblem gran dret q(ue) la q(ue) am io aia
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
47. Ausiàs March, No em pren així com al petit vailet – 3 – 41 [51]
Íncipit:Pren men axi con al patit vallet
Èxplicit:Los pensaments nom deuallen auall
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Marginalia: al marge esquerra del primer vers s'ha afegit <<nom>> al costat de <<pren>>>.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
48. Ausiàs March, No pot mostrar lo món menys pietat – 3 – 41v-42r [51-52]
Íncipit:No pot mostrar lo mon menys pietat
Èxplicit:E fort estret quant sobre mj stat
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
49. Ausiàs March, No guard avant ne membre lo passat – 3 – 41v-43r [51-53]
Íncipit:No guart auant ne remembrel passat
Èxplicit:y a molt mesquj nol fareu portar jou
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
50. Ausiàs March, Oh vós, mesquins, qui sots terra jaeu – 3 – 43v-44r [53-54]
Íncipit:O vos mesqujns q(ui) sots terra iaheu
Èxplicit:Car si nol uer lenteniment no col
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
51. Ausiàs March, Tant he amat que vinc en desamar – 3 – 44v-45v [54-55]
Íncipit:Tant he amat q(ue) vinch en desamar
Èxplicit:de qual se uol costat jaeu en fanch
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
52. Ausiàs March, Lleixe la sort lo seu variat torn – 3 – 45v-47r [55-57]
Íncipit:Lexe la sort lo seu variat torn
Èxplicit:Deu guart a mi desser ne tal vengut
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
53. Ausiàs March, Tot entenent amador mi entenga – 3-4 – 47r-51r [57-61]
Íncipit:Tot amador entenent mj entenga
Èxplicit:En uergo(n)yit yo creu de son loch caya
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: als altres ms. llegim <<Tot entenent amador mj entengua>>.
En la cobla II salta del v. 18 al 121 i 124, que fan un apariat i conclouen la cobla II (com EG2d), i continua amb la cobla XIV (tercera del ms.).
Notes: Al foli 58v abaix hi ha el reclam <<Aquell voler>>(correspon a l'inici del 1er vers de la 12ª cobla).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
54. Ausiàs March, Malament viu qui delit perd de viure – 4 – 51r-52v [61-62]
Íncipit:Malament viu q(ui) pert delit de viura
Èxplicit:Plora mon hull e ma boca no canta
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:A la 4ª cobla s'ha invertit l'ordre dels vv. 4 i 5, de manera que la rima és abbcaddc. La lectura correcta sembla ser la del ms. 2244 de la BU de Salamanca, on es segueix l'esquema abbacddc (el mateix succeeix als poemes 36 i 38).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
55. Ausiàs March, Entre Amor só portat e Fortuna – 4 – 53r-57v [65-67]
Íncipit:Entre amort so portat e fortuna
Èxplicit:Lo poch yell molt cascu per si lencolpa
Observacions:F. 55v cobla XVI: el copista s'adona que manca el vers setè o el vuitè (rima d) de la cobla, i deixa el penúltim lloc de la cobla per a la còpia d'un vers. En la revisió se supleix i s'ordenen aquests versos amb lletres al marge esquerre de la cobla.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
56. Ausiàs March, Cervo ferit no desitja la font – 4 – 57v-59r [67-69]
Íncipit:Seruo ferit no desiga la font
Èxplicit:Res venjdor trobar nos pot en mj
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
57. Ausiàs March, No es meravell algú perquè m'enyor – 4 – 59r-60r [69-70]
Íncipit:Nos merauell algu per quem a(n)yor
Èxplicit:De mal en be dins hun punt son cayguts
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
58. Ausiàs March, En aquell temps sentí d'Amor delit – 4 – 60v-62r [70-72]
Íncipit:En aquell temps senti damor delit
Èxplicit:Ho tal dolor que sab prou q(ui)n sab dir
Observacions:Marginalia: al primer vers de la 3ª cobla, damunt <<desigat>> s'ha escrit <<gran>>.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
59. Ausiàs March, Aquelles mans que jamés perdonaren – 4 – 62r-66v [72-76]
Íncipit:Aquelles mans q(ue) james perdonaran
Èxplicit:Mescladament partirem nostres cossos
Rúbriques:Mos(sen) auzias march p(er) la mort de/ sa m(u)ller e de sanamorada
Observacions:Marginàlia: f. 66r; se salta la cobla XXII i després s'afegeix al marge dret.
Notes: al f. 65v se salta el v. 175 de la cobla XVIII i s'afegeix després al final de cobla.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
60. Ausiàs March, Qui serà aquell del món superior – 4 – 67r-68v [77-78]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Qvi seraquell del mon superior
Èxplicit:E tot es bo puys es hobra de deu
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manca la tornada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
61. Ausiàs March, Puis me trob sol en amor, a mi sembla – 4 – 69 [79]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Amor es dat conexer pels affectes
Èxplicit:Mas lla on uan mos peccats no lj noguen
Observacions:Notes: manquen les cobles I-XII que degueren ésser copiades als fulls vint-i-unè i vint-i-dosè del quadern.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
62. Ausiàs March, Què val delit, puix no és conegut – 4 – 69v [79]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Qve ual delit puys no es conegut
Èxplicit:Que de bon grat vidabandonarem
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manquen les cobles II-IX i la tornada, que degueren ésser copiades al darrer full del quadern i al primer del següent.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
63. Ausiàs March, Si per null temps creguí ser amador – 5 – 70 [80]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Quj es aquell quen dolra abastas
Èxplicit:Que solament aia nom de resclus
Observacions:Notes: manquen les cobles I-III que degueren ésser copiades al primer full del quadern.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
64. Ausiàs March, La gran dolor que llengua no pot dir – 5 – 70v-71v [80-81]
Íncipit:La gran dolor que lengua no pot dir
Èxplicit:Lo teu esguart nom donara espauent
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
65. Ausiàs March, Per lo camí de mort he cercat vida – 5 – 71v [81]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Per lo camj de mor he sercat vida
Èxplicit:Va ensercant per vent de tramuntana
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: manquen les cobles II-IX i la tornada, que degueren ésser copiades als fulls quart i cinquè del quadern.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
66. Ausiàs March, Aquesta és perdurable dolor – 5 – 72r-73r [82-83]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Aquella carn hon lo meu espirit
Èxplicit:A quatre peus deu anar quj nou creu
Observacions:Notes: manquen les cobles I-III.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
67. Ausiàs March, Ja no esper que sia amat – 5 – 73v-74r [83-84]
Íncipit:Ia no esper q(ue) siamat
Èxplicit:Puys q(ue) amor ma tolt perlar
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
68. Ausiàs March, No em fall record del temps tan delitós – 5 – 74v-75r [84-85]
Íncipit:Nom fall recort d(e)l temps tan delitos
Èxplicit:Tornau vos lla hon d(e) p(ri)mer estaueu
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Notes: s'anota de nou la rúbrica a l'inici del f.75r, entre les cobles III i IV.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
69. Ausiàs March, Vós qui sabeu de la tortra el costum – 5 – 75v-76r [85-86]
Íncipit:Vos qui sabeu dela tortrall costum
Èxplicit:Nos pot saber lendreç quey trobareu
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Observacions:Marginalia: al marge esquerra del primer vers de la tornada s'escriu <<tots>>
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
70. Ausiàs March, Lo temps és tal que tot animal brut – 5 – 76v [86]
Íncipit:Lo temps es tall que tot anjmall brut
Èxplicit:E mon pits flach lo passi d(e) rams canta
Rúbriques:Mos(sen) auzias march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
71. Arnau March, Qui porà dir lo misteri ten alt – 5 – 77r-78r [87-88]
Íncipit:Qvi porta dir lo mjsteri ten alt
Èxplicit:Marma noy pas/ son costumat martir
Rúbriques:Mos(sen) arnau march d(e) n(ostr)a dona
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
72. Bernat Miquel, A Déu primer, qui és causa causant – 5 – 78v-80r [88-90]
Íncipit:A deu primer q(ui) es causa causant
Èxplicit:No ha suplit la part pus estreta
Rúbriques:B(er)n(a)t mjquell
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
73. Bernat Miquel, Per molt pensar só en un pensament – 5 – 80r-81r [90-91]
Íncipit:Per molt pensar so en vn pensament
Èxplicit:Car sius voleu nous fall expadient
Rúbriques:B(er)n(a)t mjquell
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
74. Jaume March, Pere III el Cerimoniós, Felip Dalmau (I) de Rocabertí, Mossèn Jacme, si us plats, vullats triar – 5 – 81r-84r [90-94]
Íncipit:Mosen iaume sius plats vullats triar
Èxplicit:Ffiguens melons ne pressechs nous daria
Rúbriques:Tanço moguda p(er) lo vescomta d(e)/ rocabarti a mos(sen) iac(me) march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
75. Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'hom que en tots afars no sia – 5 – 81r [91]
Íncipit:Nom assaut dhom quen tots affers no sia
Èxplicit:Car de tot past fa gorga com sagonya
Rúbriques:Cobbla espaça de/ mos(sen) iordi d(e) sant iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
76. Jordi de Sant Jordi, Així com són sus l'espera los signes – 5 – 84v-85r [94-95]
Íncipit:Axi com son sus lespera los signes
Èxplicit:Per que dejats causa semblan sufferre
Rúbriques:Mos(sen) iordi de sent iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
77. Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps – 5 – 85v-86v
Íncipit:Tots iorns aprench e desaprench en semps
Èxplicit:Traure porets del auol cars dretura
Rúbriques:Mos(sen) iordi d(e) sant iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
78. Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amics, de béns e de senyor – 5 – 86v-87r [96-97]
Íncipit:Desert damichs de bens e de senyor
Èxplicit:May deffallj aquj fos de sa banda
Rúbriques:Mos(sen) iordi d(e) sant iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
79. Jordi de Sant Jordi, Pus que tan bé sabets de cambiar – 5 – 87v-88r [97-98]
Íncipit:Pvsque tan be sabetz de cambiar
Èxplicit:Ab mos florjns de pes ben conaguts
Rúbriques:Mos(sen) iordi d(e) sant iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
80. Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança – 5 – 88v-89r [98-99]
Íncipit:Ivs lo front port vostra bella semblança
Èxplicit:bondats v(ir)tuts mes quen pantasilea
Rúbriques:Mos(sen) iordi d(e) sant iordi
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
81. Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemic de jovent – 5-6 – 89v-92r [99-102]
Íncipit:Enuig enemich de jouent
Èxplicit:Quel jorn quel vey nom falljr en re
Rúbriques:Mos(sen) jordi de sant iordi
Observacions:Manca els vv. 4 i 14 de la 2ª cobla.
A la 3ª cobla s'hi ha afegit el vers 9 (amb rima nova)i suprimit el vers 15.
Manca el v. 18 de la 4ª cobla.
Manca el v. 17 de la 6ª cobla.
El 2on vers de la 7ª cobla s'ha dividit en 2, pel que modifica la rima.
El vv. 14 i 15 de la 8ª s'han escrit a línia tirada.
Manca els vv. 14 i 15 de la 9ª cobla.
Reclam <<denemich>> al f. 90v.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
82. Pere March, Jo em meravell com no es ve qui ulls ha – 6 – 92v-93v [102-103]
Íncipit:Io so merauellat com com nos veu q(ui) huls ha
Èxplicit:Quen tot be far me do gran fortalessa
Rúbriques:Mos(sen) p(ere) march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
83. Pere March, Al punt que hom naix comença de morir – 6 – 94r-95v [104-105]
Íncipit:Al punt com naix comença de morir
Èxplicit:E sens ergull lo be q(ui) breument passa
Rúbriques:Mos(sen) p(ere) march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
84. Pere March, Cest fals de món no el prezi un pugès – 6 – 95v-97r [105-107]
Íncipit:Cest falç de mon nol presi hun puges
Èxplicit:Tot ço que vos desplagues siu fasia
Rúbriques:Mos(sen) p(ere) march
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
85. Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir – 6 – 97 [107]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Tots grans senyors q(ui) be vol auenjr
Èxplicit:De farlos ffayts don ljn pot dan segujr
Rúbriques:Mos(sen) p(ere) march
Observacions:Cobles I-IV i primera meitat de la cinquena. Manquen la segona meitat de la cinquena, les cobles VI i VII i la tornada a causa de la pèrdua del full vuitè del quadern.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
http:/​/​www.lluisvives.com/​servlet/​SirveObras/​018265 ...
86. Lluís de Vila-rasa, Segons los fets així és lo pensament – 6 – 98 [108]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Ventura donchs es tot lo meu esper
Èxplicit:Pus ab raho me trop del tot confus
Observacions:Notes: manquen les cobles I-III a causa de la pèrdua del full vuitè del quadern.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
87. Lluís de Vila-rasa, Si algun dits que eu sia mal parlant – 6 – 98v [108]
Íncipit:Si algun dits queu sia mal perlan
Èxplicit:Mas no diu ver perlant ab sa honor
Rúbriques:Cobla esparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
88. Lluís de Vila-rasa, Per ben amar jo pas lo darrer dan – 6 – 98v-99r [108-109]
Íncipit:Per ben amar jo pas lo derrer dan
Èxplicit:Digatz per mj tots jorns de çi auant/ Requjescat jn pace
Rúbriques:lujs de vilarasa
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
89. Lluís de Vila-rasa, Qui per consell d'home foll se regeix – 6 – 99v [109]
Íncipit:Qui per consell dome foyll se rageix
Èxplicit:Turmens sens fi de tots delits exems
Rúbriques:Cobla esparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
90. Lluís de Vila-rasa, Començ de cas me porta pensament – 6 – 99v-100r [109-110]
Íncipit:Començ de cas me porta pensamen
Èxplicit:Ans so* conten com veig q(ue) nos pot fer/ Per quem esforç a tots jorns mils amar

so* sobrescrit
Rúbriques:Las v baladas d(e) lujs de vilarassa
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
91. Lluís de Vila-rasa, Sobresdamor m'ha tret de llibertat – 6 – 100 [110]
Íncipit:Sobres damor ma tret de libertat
Èxplicit:Mas jo fare quels me creuran en breu/ Mas q(ui) pot dir q(ue) mon voler no creu
Rúbriques:La sagona
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
92. Lluís de Vila-rasa, No és pus amor sinó ço que jo sent – 6 – 100v-101r [110-111]
Íncipit:Nos pus amor sino ço que jo sent
Èxplicit:E tot per por del desesperamen/ Pens en tot lals de que no gos parlar
Rúbriques:La terça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
93. Lluís de Vila-rasa, Sí com l'hom flac qui en brega no és estat – 6 – 101 [111]
Íncipit:Si com lom flach q(ui)n brega nos estat
Èxplicit:Car ia conech per que nom hahir/ Li parle dals e cayll me de mon cas
Rúbriques:La quarta
Observacions:Al principi del f.101v, entre la 2ª i 3ª cobla, es repeteixen els tres primers versos de la 2ª.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
94. Lluís de Vila-rasa, Com l'hom posat en l'extrem de la mort – 6 – 101v-102r [111-112]
Íncipit:Com hom possat en lestrem d(e)la mort
Èxplicit:Am la jo donchs e no lanuig en res/ Pus so content damar tan bellaymia
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
95. jutge d'Aurenga, Anc diable no s'adormí – 6 – 102r [112]
Íncipit:Hanch diable no sa dormi
Èxplicit:Qua mala njt no ladra ca
Rúbriques:Lo jutge daurenga
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
96. Lluís de Requesens, No ha molts jorns, parlant ab una dona – 6 – 102v- 103v [112-113]
Íncipit:No ha molts jorns parlant ab vna dona
Èxplicit:La amjstat e que mon fet sa fassa
Rúbriques:Mos(sen) lujs d(e) requesens
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
97. Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona amistat – 6 – 103v [113]
Íncipit:Retorn retorn nostra bona mjstat
Èxplicit:Lo ques estat e ques estat se sia
Rúbriques:Mos(sen) lujs de requesens
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
98. Lluís de Requesens, No sé si ves, no ha molts jorns passats – 6 – 104 [114]
Íncipit:No se si ves no ha molts jorns passats
Èxplicit:Supplich vos donchs* quem donets vostramor

donchs] donhs amb la c sobrescrita a la n
Rúbriques:Mos(sen) lujs d(e) requesens
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
99. Lluís de Requesens, Nunca diré qui és la que jo am – 6 – 104v [104]
Íncipit:Nvnque dire quj es la que jo ham
Èxplicit:Que no diguen certes aço vaxi
Rúbriques:Mos(sen) lujs de requesens
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
100. Francesc de la Via, Sí com l'infant quan aprèn de parlar – 6 – 105 [115]
Íncipit:Si com ljnfant quan apren de perlar
Èxplicit:Per merçeus prey sia per vos deffes
Rúbriques:Ffrancesch d(e)la via
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
101. Francesc Ferrer, Uit lletres són e la meitat vocals – 6 – 105 [115]
Íncipit:Hvyt letras son e la meytat vocals
Èxplicit:Que si nou feu ma vida sen declina
Rúbriques:Cobla deujnadora de francesch farrer a valtera
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
102. Vallterra, Les lletres uit, partides per eguals – 6 – 105 [115]
Íncipit:Les letres huyt pertidas per eguals
Èxplicit:Del jnfern dur que tant bon hon domjna
Rúbriques:Resposta de valtera
Observacions:Notes: la composició és una Resposta a la peça anterior de Francesc Ferrer.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
103. Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat – 6 – 106v-107r
Íncipit:Dicatis qujus ha ginyat
Èxplicit:Prou sou grosser anjmall
Rúbriques:Perot ioha(n)
Observacions:El 5è vers de la 3ª cobla s'ha copiat al final d'aquesta, segons veiem pels altres manuscrits.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
104. Francesc Ferrer, Haveu lleixat ut, re, mi, fa, sol, la – 6 – 107v [117]
Íncipit:Aveu lexat vt re mi fa sol lla
Èxplicit:Quel faristol se dol de vostre veu
Rúbriques:Ffrancesch Farrer
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
105. Diego, don, In illo tiempo pasado – 6 – 107v-108r [117-118]
Íncipit:In illo tiempo pasado
Èxplicit:Sereys de vuestra persona
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
106. Pere Torroella, Videbunt la gran locura – 6 – 108 [118]
Íncipit:Videbunt la gran locura
Èxplicit:Adios e santa maria
Rúbriques:Pere Torrella
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol. IV p. 375
107. Anonimi (RIALC), No em sé si s'és mon cervell – 6 – 108v [118]
Íncipit:[No.m] se si ses mon seruell
Èxplicit:[...] castigar
Rúbriques:Obre ffeta p(er) lo capellà fagadell b(e)njfficiat/ en la çeu de Barch(elon)a
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat bona part de la darrera cobla, i manca també la 5ª.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
108. Lleonard de Sos, Aital és hom com se mostra parlant – 6 – 109r-110v [119-120]
Íncipit:Aytall es hom com se mostra perlant
Èxplicit:Molt virtuos vos jutgen cascunora
Rúbriques:[Leonard de]Sos
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
109. Lleonard de Sos, La nau – 6-7 – 111r-134v [121-141]
Pròlegs:Veritat vol quell ver sa manifest e p(er) çó no puch negar [...] (121r-122r)
Íncipit:Per quels demes home(n)s naturalment
Èxplicit:Per que sa mort a nosaltres proffit
Observacions:Prefaci en prosa i poesies líriques intercalades (1.225 vv. en total).

Marginalia: 2ª peça, f.123v, últim vers de la primera cobla, <<sino mesclat mostras confusio>> apareix ratllat i s'hi ha sobreescrit <<A hun sol deu q(ue) yo fag confassio>>

Notes: 2ª peça, f. 124r, reclam <<Los dona>> (inici 8è vers, 3ª cobla).
.3ª peça, f.128r, després de la cinquena cobla llegim, en lletra més petita, <<Capitoll -'pitoll' ratllat- terç q(ue) tracte q(ue) es veritat e mostrant/ com deu esser timoner e gujador en la jntencio/ d(e) nostra consiencia>>.
.4ª peça, f. 131v, després de la cinquena cobla llegim, en lletra més petita, <<Capitoll quart en ques divjssat com se causa/ amor en nosaltres eson officies curar na/ffres deniqujtat e p(er) q(ue) los farits d(e) son arc/ volanters se pensen p(er) ço es acomperat al/ barber>>.
. 5ª peça, f. 137r, després de la darrera cobla, llegim, en lletra més petita, <<Capitoll q(ui)nt en ques narrat com la maiestat/ d(e)l Senyor rey darago e d(e)les duas çacilias/ es fora d(e) napols p(er) la mortaldat e com es/ dat pau p(er) gujador al quj desiga honor/ veure>>.
6ª peça, f. 139v, després de la darrera cobla llegim, en lletra petita, <<Capitol sisse en ques descrit lestat d(e)la maiestat/ reall e las rahons q(ue) son ditas erespostas/ en aquel dia>>.
.7ª peça, f. 142 v, darrera la última cobla llegim en lletra més petita <<Capitoll sete q(ue) parle d(e)l redubde ques deu/ aver venjnt devant tan sing(u)lar Senyor/ e p(ri)ncep transformat en honor per sos/ merits>>.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
110. Lleonard de Sos, Pus que voleu que mon desig vos diga – 7 – 135r-137v [145-147]
Íncipit:Pvs que voleu q(ue) mon desig vos diga
Èxplicit:Per que sa mort a nosaltres proffit
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
(ff.145-147)
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
111. Lleonard de Sos, Ah volentat!, a consentir molt presta – 7-8 – 137v-138r [147-148]
Íncipit:A volentat a consentir molt presta
Èxplicit:Com en tal fet lo seny nos scoltat
Rúbriques:Leonart d(e) sos
Observacions:Notes: reclam <<Be tens sforç>>, al f.147v.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
112. Lleonard de Sos, Per vós m'atur desliberació – 8 – 138 [148]
Íncipit:Per vos matur desliberacio
Èxplicit:Per que matur dir quaia feta ffi / Der libertat fer obligacio
Rúbriques:Leonart d(e) sos
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
113. Lleonard de Sos, Enamorats qui teniu prim sentit – 8 – 139r [149]
Íncipit:Enemorats q(ui) teniu p(ri)m sentit
Èxplicit:E sere seu pus haia sa paria
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
114. Jaume Safont, En Lleonard, si bé mon espirit – 8 – 139r [149]
Íncipit:En leonard* si be mo(n) spirit

leonard] leonad i la r sobrescrita
Èxplicit:Sera vostre si en sos lom enuja
Rúbriques:Resposta den iac(me) çafont
Observacions:Notes: és una Resposta al poema anterior.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
115. Lleonard de Sos, Si tot lo temps despenia en pensar – 8 – 139v-140r [149-150]
Íncipit:Si tot lo temps despenian pensar
Èxplicit:Sino gran fe ama saluacio
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
116. Lleonard de Sos, Pus amant muir e mon pler se canvia – 8 – 140v-141r [150-151]
Íncipit:Pvs amant muyr e mon pler se cambia
Èxplicit:Si fos dauos vna cridan faria
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
117. Lleonard de Sos, Passionat tenc lo meu espirit – 8 – 141r [151]
Íncipit:Passionat tench lo meu spirit
Èxplicit:Axistich yo con mir mon pensament
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
118. Lleonard de Sos, Lo meu deport és poder-vos mirar – 8 – 141v-142r [151-152]
Íncipit:Lo meu deport es poder vos mjrar
Èxplicit:Sius he ffallit ne p(ro)uar mo podeu/ Matau me tost e nom fessau penar
Rúbriques:Leonard de sos
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat gran part de la rúbrica; llegim <<Leonard de sos>>.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
119. Lleonard de Sos, Cell qui mal diu d'altri ne s'adelita – 8 – 142r [152]
Íncipit:Çell q(ui) mal diu daltri ne sa delita
Èxplicit:Sos auols fets clarament va mostrant
Rúbriques:Leonard de sos coble sparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
120. Lleonard de Sos, Cert ara, Amor, me covendrà parlar – 8 – 142v-143r [152-153]
Íncipit:Cert aramor me couendra perlar
Èxplicit:A uos es dar tristor ho alegria
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
121. Lleonard de Sos, No gos mostrar ma volentat – 8 – 143r-144r [153-154]
Íncipit:No gos mostrar ma volentat
Èxplicit:Al mon no es d(e) leyaltat
Rúbriques:Leonard de sos
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
122. Lleonard de Sos, De vós me dolc qui perdeu temps en va – 8 – 144 [154]
Íncipit:De uos me dolch q(ui) perdeu temps en va
Èxplicit:Dels extrems mals q(ue) per vos io passaua
Rúbriques:Leonard d(e) sos
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
123. Jaume Safont, Jonquers amics, pus així s'abandona – 8 – 145r [155]
Íncipit:Ionquers amichs pus axi sabandone
Èxplicit:Quius hi mes foch ab candela ensesa
Observacions:La cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
124. Lleonard de Sos, Esforç me fall volent loar a vós – 8 – 145r-146r [155-156]
Íncipit:Esforç me fall volent loar a uos
Èxplicit:Ni veuren vos ma libertat sotsmesa
Rúbriques:leonard de sos p(er) la merquesa doristany
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
125. Lleonard de Sos, Si per fallir a mi subtil enginy – 8 – 146v-147v [156-157]
Íncipit:Si per fallir amj subtill enginy
Èxplicit:Tot quant io fas me par desgraciat
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
126. Lleonard de Sos, Crueltat vol que gens no sia amat – 8 – 147v-149r [157-159]
Íncipit:Crueltat vol que gens no siamat
Èxplicit:Per que llauor no rest al mon sembrada
Rúbriques:Leonard d(e) sos gonya la goya/ q(ue) possa franci bussot
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
127. Lleonard de Sos, Elogi d'Alfons de Cardona, comte de Reggio – 8 – 149v-156r [159-166]
Íncipit:Tant quant mes serch e mes veig
Èxplicit:Qui trobaruos pus son de tots mjllor
Rúbriques:[...] de Cardona
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
128. Francí Joan Puculull, No sap què es fa sinó cell qui Déu prega – 8 – 156v-157r [166-167]
Íncipit:No sap ques fa sino çell q(ui) deus pregua
Èxplicit:E quem guardeu d(e)l greu foch jnfernall
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
129. Lleonard de Sos, Com porien estimar – 8 – 157v-158r [167-168]
Íncipit:Com porien stimar
Èxplicit:Raho entesa
Rúbriques:[...] de padralbes
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
130. Pere Torroella, Pija, non quisiestes vos – 8 – 158v [168]
Íncipit:Pixa non quisiestes vos
Èxplicit:Con muger de voto adios/ Tres tantos que vos valia
Observacions:Notes: els versos de la primera estrofa apareixen ratllats, així com gran part dels versos 4, 5, 7 i 8 de la segona.
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
131. Pere Torroella, Ved que me vedes vivir – 8 – 158v [168]
Íncipit:Vet que me vedes venjr
Èxplicit:Quentre mugeres nascio
Rúbriques:Coble sparça de mos(sen) p(ere) torroella
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol. IV p. 375
132. Pere Torroella, Alta senyora comtessa – 8 – 159r-160r [169-170]
Íncipit:Alta senyora comtessa
Èxplicit:E qual se vol germa vostre
Rúbriques:[...] p(er) vna sua galiota
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat gran part de la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
133. Pere Torroella, Quien bien amando persigue – 8-9 – 160v-162v [170-172]
Íncipit:Quien bien amando persigue
Èxplicit:Entras las otras diuersos
Rúbriques:[...] condicio d(e)las donas
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
Edicions:Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol IV p. 375-6
134. Pere Torroella, No m'ajut Déu si vós no m'ajudau – 9 – 163 [173]
Íncipit:Nom aiut deu si uos no maudau
Èxplicit:Que yo vaig sech hon vostramor ma guja
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
135. Pere Torroella, Enamorats, los qui per ben amar – 9 – 163v-165v [173-175]
Íncipit:Enamorats los q(ui) per ben amar
Èxplicit:De mon voler conestat no reproua
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
136. Pere Torroella, Per tres mitjans son poder habilita – 9 – 165v [175]
Íncipit:Per tres mjtgans son poder abilita
Èxplicit:Per amar donchs la millor part demostra
Rúbriques:Pera torroella esparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
137. Pere Torroella, Tant he parlat favorint lo renom – 9 – 165v-166v [175-176]
Íncipit:Tant he perlat ffauorjnt lo renom
Èxplicit:Quj res sens uos fer no basta ne vall
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
138. Pere Torroella, Jo só partit e partint me partia – 9 – 166v-167r [176-177]
Íncipit:Io so partit e partint me partia
Èxplicit:De ço que pens el mentir me plauria
Rúbriques:Pera torrella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
139. Pere Torroella, Qui volrà veure un pobre estat – 9 – 167v-170v [177-180]
Íncipit:Qvi volra veura un pobrestat
Èxplicit:Lans hun suspir
Rúbriques:[...] torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
140. Pere Torroella, Ara pots fer, Amor, tes voluntats – 9 – 170v-171v [180-181]
Íncipit:Ara pots fer amor tes volentats
Èxplicit:E que sens uos tot delit mes offença
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
141. Pere Torroella, Oh passió, qui sens poder has força – 9 – 171v-172r [181-182]
Íncipit:O passio quj sens poder has fforça
Èxplicit:Tenjnt pressent so que d(e) mj sabsenta
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
142. Pere Torroella, No sent, ne veig, ne oig, ne conec res – 9 – 172v-173r [182-183]
Íncipit:No sent ne veig ne hoig ne conech res
Èxplicit:Pus mon semblant representa follia
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
143. Pere Torroella, Vós m'haveu fet e podeu fer de mi – 9 – 173r-174r [183-184]
Íncipit:Vos maueu fet e podeu fer de mj
Èxplicit:Als bons volers damar consentiments
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
144. Pere Torroella, Pus no us desment ignorança l'entendre – 9 – 174v [184]
Íncipit:Pvs nous desment ignorançal entendre
Èxplicit:Prouablement merits damor replegua
Rúbriques:[...] torroella
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat part de la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
145. Pere Torroella, Los freds estrems que el temporal esforça – 9 – 174v [184]
Íncipit:Los frets strems quel temporal sforça
Èxplicit:Mon viure molt es possible que sia
Rúbriques:Sparça de pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
146. Pere Torroella, Callen aquells qui, abcegats per amor – 9 – 175 [185]
Íncipit:Callen aquels quibseguats per amor
Èxplicit:Per que mjrant nom reprenguen de vici
Rúbriques:Pera torroella
Observacions:Notes: la rúbrica ha quedat parcialment escapçada per la cisalla.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
147. Pere Torroella, Tres falliments vénen de vós retraure – 9 – 175v-176v [185-186]
Íncipit:Tres ffalliments venen de vos retraure
Èxplicit:Mas tem damort la tardança daquella
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
148. Pere Torroella, Com tot lo temps per venir e passat – 9 – 176v-178r [186-188]
Íncipit:Com tot* lo temps per venjr hbe passat

tot] sobrescrit a la interlínia
Èxplicit:Vn gentill cor digne desser amat
Rúbriques:Pera torroella // lay
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
149. Pere Torroella, Lleixau l'amor de parents e d'amics – 9 – 178r-179r [188-189]
Íncipit:Lexau lamor de parents he demjchs
Èxplicit:a abdos amants viurem contents axi
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
150. Pere Torroella, Doleu-vos, enamorats – 9 – 179r-181r [189-191]
Íncipit:Doleu vos enemorats
Èxplicit:Mostre ques val del scut
Rúbriques:Pera torroella
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
151. Pere Torroella, Tant mon voler s'és dat a amors – 9-10 – 181v-196r [191-206]
Íncipit:Tant mon* voler ses dat amors

mon] sobrescrit a la interlínia
Èxplicit:Vingua fer mall
Observacions:F.196v: al marge esquerre de la composició de P. Torroella que comença <<car ve que.m reprèn Conexença>> s'hi afegeixen tres versos d'aquesta (vv.15-17; corresponen als vv.250-252 del poema col.lectiu).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
152. Pere Torroella, Resposta de Pere Torroella a una demanda de Francesc Ferrer sobre el grat – 10 – 196v-200v [206-210]
Íncipit:Passat he fins açí sens respondre ha vostre letra
Èxplicit:les suas oppinjons lo meu sentiment se de/ mostre
Rúbriques:[...] que es grat
Observacions:La cisalla ha tallat gairebé la totalitat de la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
153. Rodrigo Dies, Qui perd son temps és bé orat – 10 – 201 [211]
Íncipit:Qvi pert son temps es be horat
Èxplicit:Aço dich per lenemorat/ Quj desamat ama saymja
Rúbriques:[...] diez
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
154. Rodrigo Dies, De vui demà se'n va lo temps – 10 – 201v-202v [211-212]
Íncipit:De vuy dema sen va lo temps
Èxplicit:Leyal tostemps
Rúbriques:Mos(sen) rodrigo diez
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
155. Francesc Sunyer, Més amara tenir febre – 10 – 202v-203v [212-213]
Íncipit:Mes ameria tenjr febre
Èxplicit:Qujm fanar vestit d(e) negre
Rúbriques:Mos(sen) sunyer
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
156. Francesc Sunyer, Mal, mal – 10 – 203v-204r [213-214]
Íncipit:Mal mal
Èxplicit:De fer me be he no mal
Rúbriques:Mos(sen) sunyer
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
157. Francesc Sunyer, Altre no sé qui em puixa millor dar – 10 – 204v [214]
Íncipit:Lltre* no se q(ui)m puxa mjllor dar

Lltre] i una i minúscula al marge esquerre
Èxplicit:Car ab bon zel no vull q(ue) mal mecost
Rúbriques:Mossen sunyer sparça
Observacions:Notes: la rúbrica ha quedat escapçada per la cisalla.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
158. Francesc Sunyer, Reina de mi, prec Déu que us do bon jorn – 10 – 204v [214]
Íncipit:Reyna de mj prec deu que(us) do bon iorn
Èxplicit:E per ço dic que sou reyna d(e) mj
Rúbriques:Mos(sen) sunyer sparça
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
159. Francesc Sunyer, Pro li faça al qui ha dit – 10 – 204v-205r [214-215]
Íncipit:Prou li façal quj ha dit
Èxplicit:Com es vostre e no strany/ Que la roba d(e) mal guany/ Als de mes fa mal proffit/ prou li façal quj ha dit
Rúbriques:Mos(sen) sunyer sparça
Observacions:Notes: el 6è i 7è vers de la segona cobla estan anotats a línia tirada.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
160. Martí Garcia, Adéu, bon temps e bona sort – 10 – 205v-206r [215-216]
Íncipit:Adeu bon temps e bona sort
Èxplicit:Jesus en lort/ Pensant que leix e que men port
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
161. Martí Garcia, Absent de vós, mon goig e bé – 10 – 206r-207r [216-217]
Íncipit:Absent de uos mon goig e be
Èxplicit:Quem perdonets cals fer noy se/ Lunyat dun tal saber me ve
Rúbriques:marti garcia
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
162. Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber – 10 – 207r-208r [217-218]
Íncipit:Desconsertat daquel saber
Èxplicit:Tot lals poder fer he desfer
Rúbriques:lay de marti garcia
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
163. Martí Garcia, Per gran desir, dona, que em ve de vós – 10 – 208r-209r [218-219]
Íncipit:Per gran desir dona quem ve d(e) vos
Èxplicit:Col solell fay la neu glas e lo ros/ Per gran desir quem ve dona d(e) vos
Rúbriques:Marti garcia
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
164. Martí Garcia, De ferm en ferm sui lligat ab la ferma – 10-11 – 209v-210r [219-220]
Íncipit:De ferm en ferm suy liguat ab la ferma
Èxplicit:Pens en la mort quant queb dos nos departa
Observacions:Notes: conté el reclam <<sol del pensar>> al f. 219v.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
165. Martí Garcia, No puix forçar tant lo voler – 11 – 210v-211r [220-221]
Íncipit:No pux forçar tan lo voler
Èxplicit:Sol que siau d(e) mi membran
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
166. Martí Garcia, En tal debat hai mis mon pensament – 11 – 211v-212r [221-222]
Íncipit:En tal debat hay mis mon pensamen
Èxplicit:Pus vey quamor tals maluestats consent
Observacions:Notes: la cisalla ha tallat la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
167. Martí Garcia, Oh las, Amor! Per què consent – 11 – 212v-213r [222-223]
Íncipit:Ho laç amor per que consent
Èxplicit:Nom feu per vos tornar atras
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
168. Jaume Escrivà, En bé fort punt sui entrat en la cetla – 11 – 213r
Íncipit:En be fort punt suy entrat en la setla
Èxplicit:Del foch damor quau ma pensa deserta
Rúbriques:Mos(sen) iac(me) scriua
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
169. Pus que demandat m'havets – 11 – 213v-214v [223-224]
Íncipit:Pvsque demendat mauets
Èxplicit:No cessets gens ney guardets/ Senyora quan scriurets
Observacions:La rúbrica ha quedat tallada per la cisalla.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
170. Francesc de la Via, No fonc donat tal joi en tot lo segle – 11 – 214v-215v [224-225]
Íncipit:No fonch donat tal joy en tot lo setgle
Èxplicit:Que doli pur ja nous puix far valença
Rúbriques:Ffrancesch d(e)la via
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
171. Pere Galvany, Pus vei lo món és vengut en tal cas – 11 – 216r [226]
Íncipit:Pus vey lo mon es vengut en tal cas
Èxplicit:Regen ayçells quan breu de virtuts ras
Rúbriques:Pere galvany per lo sisme
Observacions:La segona cobla repeteix o retronxa les paraules terminatives de la primera (aquestes han estat escrites només una vegada, al marge dret, i han estat unides als versos mitjançant línies; les quatre últimes paraules no es llegeixen bé a causa d'una taca de tinta).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
172. Ramon Savall, De mal saber, ab verinós coratge – 11 – 216r-217r [226-227]
Íncipit:De mal saber ab verinos coratge
Èxplicit:Prenets mos dits per peres e formatges
Rúbriques:Ramon çavall
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
173. Anònim, Vostra dona és ablativa – 11 – 217r [227]
Íncipit:Vostre donas ablatiua
Èxplicit:Don serets nomjnatiu
Rúbriques:Cobla ab resposta
Observacions:Notes: com indica la rúbrica aquesta cobla és una demanda.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
174. Anònim, Mi dona és indicativa – 11 – 217r [227]
Íncipit:Mi donas indicatiua
Èxplicit:Quem fa d(e)l actiu passiu
Observacions:Notes: és la resposta a la cobla anterior.
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
175. Arnau d'Erill, Oh tu, traïdor, qui tan sovint renegues – 11 – 217v-222r [227-232]
Íncipit:O tu traydor q(u)i tan soujnt renegues
Èxplicit:Morta sen fos çella q(ui)t ha parit
Rúbriques:[...] nebot fra ramon roger derill comenador de berbens/ d(e)l orde d(e) sant ioha(n) d(e) ih(e)r(u)s(a)l(e)m lo q(ua)l deya q(ue) li auia/ emprenyada vna sua filla monge d(e)l monestir delguayre
Observacions:La cisalla ha tallat part de la rúbrica.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
176. Anonimi (RIALC), Mare de Déu, sus los cels sobirana – 11 – 222v-224r [232-244]
Íncipit:Mare d(e) deu sus los cels subirana
Èxplicit:Hauer trebal q(ui) de tals fets litigua
Rúbriques:[...] preuera
Observacions:A la segona cobla s'ha produït un error de còpia respecte a la posició que ocupen els versos: abbcdadc
La rúbrica ha estat escapçada per la cisalla.
Els versos de cada cobla repeteixen les dues lletres finals (com al poema 171, de Pere Galvany, l'element repetit s'escriu només una vegada i s'uneix als versos mitjançant línies).
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
177. Anonimi (RIALC), Plors, plants, sanglots e gemecs de congoixa – 11 – 224v-231r [234-241]
Íncipit:Plors plants senglots e gemechs d(e) congoxa
Èxplicit:Vullau guiar car vos sou llur muralla
Rúbriques:[...] la q(ua)l pres a xxviii d(e) maigh mcccl tres/ e a xxviiii d(e)l dit mes e any fonch pressa la ciutat dempera/ per lo dit turch
Observacions:La rúbrica ha quedat parcialment tallada per la cisalla.
Al marge esquerre de les cobles 24-33 hi trobem anotacions, parcialment tallades per la cisalla excepte aquelles corresponents a les cobles 31-33.
Catàlegs:http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
Reproduccions:http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...
http:/​/​bib.cervantesvirtual.com/​servlet/​SirveObras/​ ...