Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms608 (09 / desembre / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 151

Publicació de la fitxa: 2006-08-13
Darrera modificació: 2020-06-30
Bases de dades:Sciència.cat, Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Jaume Torró; Rafael Ramos; Montserrat Galí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:151
Sigles usuals en la tradició:X1 — Jardinet d'Orats

Història

Procedència:Convent de Sant Josep dels Carmelites Descalços, de Barcelona.

Bibliografia

Descripcions:Arnall i Juan (1975), Los manuscritos, incunables y ..., p. 1696
Verger (2016), Els tresors de la Universitat de ..., pp. 66-69 (Jaume Torró Torrent)
Catàleg online de la BRUB
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2869
MCEM (2011-<act.>), Manuscrits Catalans de l'Edat ..., id 415
Reproduccions fotogràfiques:BiPaDi
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:4

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 254

Datació i origen

Colofó:192v [199v] finite su(n)t opere multo(rum) scripte a narciso guall/ signu(m)q(ue) aponi(tur) suu(m) (l'escut dels Gual de Vilarasa amb una guatlla a la meitat superior sobre un escacat a la meitat inferior)/ In paucis confide quia multi s(un)t sine fide/ Nam si decipiaris/ tuq(uoque) fach si(mi)le(m) sich ars deludit(ur) arte/ ut p(ro) numero num(er)um ponas/ titul(us)
237v Jardinet de orats 1486 (amb lletra del segle XVII)

280v fonch acabat descriure lo p(resen)t libre Intitulat Jardinet de orats en lo any m.cccc.86 (amb lletra que sembla una mica posterior)
Datació:1486 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Narcís Gual (fl. 1486)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:284
Dimensions
Alçada x base:210 x 160
Composició material
Plecs
Número:19
Tipus:10+10,10+10[+1][+1],7+7,8+8,10+10,
Plec 1
Plec:Sobre el primer full en blanc s'hauria unit en engrut l'actual portada. La foliació antiga amb tinta se saltà dos números entre el 9 i el 14. No podem dir quins, car la numeració ha quedat retallada i el 10, l'11 i el 13 no es veuen.
Tipus:10+10
Folis:1-19 [21]
Composició:Briquet columna 4364
Reclam:Auosha plagut
Plec 2
Plec:Entre els ff. 34 [36] i 37, actualment tenim els ff. 35 [150] i 36 [124]
Tipus:10+10[+1 ][+1]
Folis:20-41 [22-41]
Composició:Valls i Subirà torre 1806, Briquet àguila 91, Briquet tisores 3718, Valls i Subirà columna 1403
Plec 3
Tipus:7+7
Folis:42-55
Composició:Valls i Subirà columna 1403
Reclam:Mirant lo Rey
Plec 4
Tipus:8+8
Folis:56-71
Composició:Valls i Subirà torre 1806
Reclam:De tant
Plec 5
Plec:La foliació antiga amb tinta se salta el número 77 i després del 91 en deixa un sense numerar.
Tipus:10+10
Folis:72-91 [91bis]
Composició:Valls i Subirà columna 1403
Plec 6
Tipus:6+6
Folis:92-103
Composició:Briquet cercle 3060
Plec 7
Plec:L'últim full del quadern f. 124 de la foliació antiga amb tinta avui es troba descompaginat en l'actual f. 36.

La foliació antiga amb tinta salta del 121 al 123.
Tipus:10+10[-1]
Folis:104-122 [123]
Composició:Briquet tisores 3670
Plec 8
Plec:ff. 123r i 124r es copien les poesies a una sola columna i se n'afegeixen altres al marge esquerre; ff. 123v, 124r i 125r s'afegeixen poesies al marge espaiat inferior.
ff. 123v, 124v-128v es copien les poesies a doble columna.
Tipus:3+3
Folis:123 - 128 [125 - 130]
Composició:Briquet columna 4364
Plec 9
Plec:La inicial dels diversos paràgrafs o parlament és repassada amb rúbrica.
Tipus:4+4
Folis:129 - 136 [131 - 138]
Composició:Briquet columna 4361
Reclam:vn poch
Plec 10
Plec:Manquen ff. 141, 142 i 143 de la foliació antiga amb tinta. El darrer full del quadern, f. 150 de la foliació antiga amb tinta es descompiginà i és l'actual f. 35 [37]

La inicial dels diversos paràgrafs o parlament i de cada vers és repassada amb rúbrica.
L'epígraf "cobla" a cadascuna i les inicials de cada cobla són en rúbrica a ff. 139r [144] i 140r [145] - 141r [146]
Tipus:6+6 [-3] [-1]
Folis:137 - 144 [139 - 149]
Composició:Briquet mà 10708
Plec 11
Plec:Manca f. 162 de la foliació antiga amb tinta.
A aquest plec s'afegí un bifoli amb la mateixa filigrana de la mà, amb els ff. 163 (manca) i 164 de la foliació antiga amb tinta, per tal d'enllestir una part del que havia estat un primer recull, tal com llegim en f. 156v (164): Ffinis plus est q(uam) dimidius hich ergo finem dabo.
Tipus:6+6 [-1], 1+1 [-1]
Folis:145 - 155 [151 - 161], 156 [164]
Composició:Briquet mà 10708
Plec 12
Plec:El precedeix un bifoli que resguardava els plecs 12 i 13. Quan es deslligà el còdex degué restà solt, i, ja que l'altra meitat del bifoli, f. 165 de la foliació antiga amb tinta, contenia una composició de Romeu Llull iniciada ja en l'últim full del plec 11, es doblegà el full de manera que vinguessin dues composicions de Romeu Llull seguides, i el que havia estat f. 200 de la foliació primera passà a ésser el f. 165bis.
Tipus:1 + 1, 7 + 7
Folis:157 - 158 [165 - 200 (165bis)] , 159 - 172 [166 - 179]
Composició:Briquet corona 1440, Briquet mà 10708
Reclam:p(er) q(ue) del
Plec 13
Tipus:10+10
Folis:173 - 192 [180 -199]
Composició:Briquet mà 10708
Plec 14
Tipus:3+3
Folis:193 - 198 [201- 206]
Composició:Briquet anell 692v
Reclam:pus rase
Plec 15
Tipus:8+8
Folis:199 - 214 [202 - 222]
Composició:Valls i Subirà columna 1403
Reclam:punt
Plec 16
Plec:Manca el f. 238 de la foliació antiga amb tinta.
Tipus:8+8 [-1]
Folis:215 - 229 [223 + 237]
Composició:Valls i Subirà columna 1403
Plec 17
Plec:Hi ha un salt en la foliació antiga amb tinta del 248 al 250.
Tipus:8+8
Folis:230 - 245 [239 + 255]
Composició:Valls i Subirà mà 1664
Reclam:Ma dolor
Plec 18
Plec:Els ff. 265-278 de la foliació antiga desaparegueren, i s'han recuperat amb les reproduccions fotogràfiques de R. Miquel i Planas adquirides per la Biblioteca de Catalunya el 1984.
Tipus:5+ 5
Folis:246 - 254 [256 - 265]
Composició:filigrana del cercle amb corona
Plec 19
Plec:Aquest quadern només es pot conèixer per les fotografies de Ramon Miquel i Planas.
Folis:[266 - ?]

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
vers
Quantes columnes:1
Notes:Plecs 8 i 10 (ff. 139r [144], 140 - 141r [145 - 146]) i ff. [266-267 i 277] del plec 18 són copiats a doble columna.
Ratllat:no.
Perforat:no.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Cursiva barcelonina del regnat de Ferran II.

Unitat de composició B

Folis implicats:255 - 263

Qüestions materials

Composició material
Plecs
Número:1
Tipus:5 + 4
Plec 1
Tipus:5 + 4

Unitat de composició C

Folis implicats:264 - 273

Qüestions materials

Composició material
Plecs
Número:1
Tipus:5 + 5
Plec 1
Tipus:5 + 5

Unitat de composició D

Folis implicats:274 - 280

Qüestions materials

Composició material
Plecs
Número:1
Tipus:4 + 3
Plec 1
Tipus:4 + 3

Descripció interna

1. Joan Roís de Corella, Vida de la gloriosa santa Anna – 1 – 1r - 11r
Íncipit:Molt magnifica virtuosa honestissima
De la ciutat de Baltem fou natural
Èxplicit:deuocio en aquesta excellent Senyora
de ma vida
Rúbriques:La vida de sancta Anna feta p(er) lo Magnifich moss(en) Joan roiz de corella cauall(e)r d(e) Valencia e studiant en sacra teolagia dirigida a la Magn(ifi)ca S(enyo)ra mo(n)tpalaua de castellui. //
Text:Els folis11 i 12 presenten doble numeració en llapis; la segona apareix en el marge inferior dret i afegeix una xifra més (a partir del f.84 serà sistemàtic).
2. Joan Escrivà, Bernat Fenollar, Qui Deu vos contempla de la creu en l'arbre – 1-2 – 12r - 24r [14 - 26]
Íncipit:Qui deu vos contempla / dela creu en larbre
Èxplicit:Quens porte del cel / lo goig dels saluats
Rúbriques:Cobles fetes p(er) moss(en) fenollar e per moss(en) Joan scriua Caualler contemplant en iesus crucifficat //
Observacions:Marginalia: d(e)la passio d(e) ih(es)u christ] s.rubr. (lletra més petita).
3. Miquel Estela, Sant Déu immens e pare prescient – 2 – 25r [27]
Íncipit:Jesu christ stant nuu agenollat sobre la creu | teni(n)t deua(n)t stesos p(er) terra Los turments dela | passio diu aquestes p(ar)aules.

Sant deu Jnmens/ e pare prescient
Èxplicit:A la menor/ prenent greu sepultura
Rúbriques:Obre fete p(er) lo Magnifich Comenador Stela de Barch(elo)na. //
4. Miquel Estela, Causa causant, obrer incomprensible – 2 – 25v - 30v [27 - 32]
Íncipit:Causa causant / obrer Jncomprencible
Èxplicit:Donchs fem puiar/ pus tinch gran sp(er)ança
Rúbriques:Oracio feta en nom del Comenador stela adeu lo pare narrant tots los turments que Jesu christ te deuant //
5. Miquel Estela, Foc divinal cremant del més alt polo – 2 – 32r - 34v [34 - 36]
Preliminars:Al marge esquerre de cada pobla es copia el verset bíblic glossat.
Íncipit:Ffoch diuinal/ cremant del mes alt polo
Èxplicit:no(us) oblideu/ del quj p(er) vos cantaua
Rúbriques:Obre feta p(er) Miquel stela de Barcelona Jntitulada Comedia dela segrada pacio de Jh(es)u c(hri)st //
6. Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obra – 2 – 35 [150 (37)]
Íncipit:Si(us) he mal dit// en pensar ni p(er) obre
Èxplicit:de tants anuigs// fareu gran delit senta
Rúbriques:Cobles d(e) Romeu lull scusant se d(e) hun mal dit quere Jnculpat (contra) una dama //
Text:Una segona numeració amb tinta substitueix la primera en el full descompaginat. Així, el f.150 esdevé el f.37, i es ratlla l'antiga numeració.
Manca el cinquè vers en l'última cobla (7vv).
7. Romeu Llull, Comte senyor, puix virtut és la rama – 2 – 36r [124]
Íncipit:Comte Senyor// puys virtut es la rama
Èxplicit:donchs suplique(n)// an(ost)re s(eny(or) deu

L'últim vers de la composició fou tallat per la cisalla (Vid. eds. F.P.Briz 1867, 185-186; F.P.Briz 1869, 51-52; M. de Riquer, 1964, III, 202, Turró, 1996, 176).
Rúbriques:Resposta de Romeu lull atres cobles d(e)l S(eny)or Co(m)pte de Oliua quj mes loaria e millor la S(enyo)ra na Ffrancina rossa mete(n)t p(er) joya vn diama(n)t e respone(n)t p(er) los matexos rims //
8. Romeu Llull, D'Oliva, vos, conde, señor muy discreto – 2 – 36v [124]
Íncipit:Doliua vos Conde// senyor muy discreto/
Èxplicit:no puede// tal vida fu fama perder/
Rúbriques:Otra repuesta d(e) Romeu lull a les mesmas coplas del S(eny)or Conde doliua en Castellan. //
Catàlegs:Dutton ID3649
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ..., n. I, p. 34
9. Romeu Llull, Misteri gran, o concebiment noble – 2 – 37r - 41r
Íncipit:D(e)la sua concepcio

Misterj gran// o co(n)cebime(n)t noble
Èxplicit:Aquest present// sens ser vos jmportu
Rúbriques:Obre fete p(er) Romeu lull responsiua co(m) n(ost)re dona en Los vi(n)t trihunphos triunpha //
Text:La segona numeració amb tinta ratlla la primera en els ff. 37 i 38, sense suplir-la.
10. Romeu Llull, Per satisfer al que tant me obliga – 2-3 – 41v - 42r
Íncipit:Per satisfer// al que tant me obliga
Èxplicit:que p(ar)adis// per vos y possehesca
Rúbriques:Obra de strams feta p(er) Romeu lull en laors dela glorioss(i)ci(m)a mare de deu //
11. Bernat Fenollar, Joan Vidal, Joan Verdanxa, Pere Vilaspinosa, Miquel Estela, Per bé que lo món en tals fets hui sia – 3-4 – 43r - 61v
Íncipit:Per be que lo mon/ en tals fets huy sia
Èxplicit:De ben seruir/ mal grat es la resposta
Rúbriques:Questio moguda p(er) moss(en) Ffenollar p(re)uere amoss(en) Joan vidal preuere an verdanxa e an vilaspinosa notaris/ La qual questio es disputada p(er) tots/ e d(e) aquella sente(n)ciat per Miquel stela/ //
Observacions:Marginalia: Ffenollar] mg.f.43r (1er v.1ª cobla).
Vidal ] mg. f.43r (1er v. 2ª cobla).
[…]ancha] tallat per la cisalla, mg.f.43v. (1er v. 3ª cobla).
[…]spinosa] tallat per la cisalla, mg. f.43v.(1er v. 4ª cobla).
...
..
12. Pere Torroella, Resposta a Bernat Hug de Rocabertí – 4 – 62r-63v
Consistència:Aquesta peça s'acaba amb la composició en vers Pere Torroella, Pus no consent esperança (RAO 180.23)
Íncipit:Apres que p(er) mija dels forans sentime(n)ts e p(er) opinades apprehensions...
Èxplicit:Pus nom consent sp(er)ança/ Ffi de mos mals sp(er)ar/ Daçò que nos pot cobrar/ Lo remey es oblidança.
Rúbriques:Resposta feta p(er) mossen Torroella al Comenador Rochaberti Castella d(e) Emposta //
Observacions:Marginalia: […]nteniment] mg. f.62r.
voluntat] ibid.
Goig] ibid.
Cobeiança] ibid.
Dolor] ibid.
Temor] ibid.
[…] a es debat] mg. f.62v.
[…] usa] ibid.
13. Joan Roís de Corella, Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe – 4-5 – 64r -78r [79]
Preliminars:Conté un epíleg procedent de la Glòria d'amor de Bernat Hug de Rocabertí
Íncipit:Desig d(e) trobar en ma dolor semblant companyia
Èxplicit:ab meior dolor
Rúbriques:Lamentacions de Mirra e Narcisso e Tisbe p(er) moss(en) corella Caualler e en sacra Theolagia professor //
Text:corella] add. post.s. l
Tisbe[ ]per] del.
Caua[ ]ller] del.
Observacions:La numeració antiga salta del f.76 al f.78.
Marginalia: Prov(er)bium vulgare/Cassa, guerre y amors(/) de hun/plazer mil dolors] in. mg. f.78v [79v].
14. Joan Roís de Corella, Història de Biblis – 5 – 78v - 82v [79 - 83]
Íncipit:Per que aparegue menor la erra d(e)les dones
Èxplicit:poden
Rúbriques:Istoria d(e) biblis qui se anamora d(e) Cano germa seu feta p(er) lo R(eueren)d mestre Corella //
15. Joan Roís de Corella, Tragèdia de Caldesa – 5 – 84r - 87v [85 -88]
Consistència:fragmentària
Consistència:Acaba amb els versos estramps de Caldesa
Íncipit:En ten alt grau lo estrem d(e) ma dolor atteny/ que de
Èxplicit:Los vostres pe(us)/ leua(n)t ab semblant aygue
Rúbriques:Tregedia de Caldesa feta p(er) moss(en) Corella //
Text:A partir del f.84 s'observa sota l'última numeració en llapis una altra numeració en llapis pitjor o millor esborrada, que contenia una xifra més que aquella (apareix espòradicament també en els f.11 i 12).
16. Romeu Llull, Si en temps passat hagués hagut conèixer – 5 – 88r - 89r [89 - 90]
Íncipit:Sin temps passat// hagues hagut conexer
Èxplicit:hon vem molt clar// fa los mes mal finir
Rúbriques:Obre de Romeu lull Contrita fogint a foll e desonest amor //
17. Romeu Llull, De bocadents prostrat estic en terra – 5 – 89r - 90r [90 - 91]
Íncipit:Debocadens// postrat estich en terra
Èxplicit:de quant fare// quen res te vingue co(n)tra
Rúbriques:Obre contrita enstrams feta p(er) Romeu Lull //
18. Romeu Llull, Jo fuig d'Amor per viure en llibertat – 5 – 90r - 91r [91- 91bis]
Íncipit:Yo fuig damor// p(er) viuren libertat
Èxplicit:donchs vos suplich// feu me bon tractament
Rúbriques:Romeu lull clama(n)t se com no pot fugir als lassos d(e) amor //
Observacions:Marginalia: [..]n te fidare/ [.] non serate/ [.]abati] mg.f. 91v.
19. Romeu Llull, Mon sentiment ha perdut del tot l'esma – 5 – 91 [91bis]
Íncipit:Mon sentime(n)t// ha p(er)dut del tot lesme
Èxplicit:se volch priuar// desso que mes amaue
Rúbriques:Strams sobre lo desconaxe(n)t amor //
Text:lo] add. post.s.l.
20. Pere Joan Ferrer, Pensament – 6 – 92r - 98r
Íncipit:Vehent les coses qui volen tenir alguna força en deslibertar
Rúbriques:Pensament fet p(er) moss(en) Pere Joan ferrer Caualler //
Observacions:Marginalia: primu(m) t(em)p(us) amandi q(uo)d est prima (s)p(e)m] mg.f.94 r.
Secundu(m) t(em)p(us) amandi dum secu(ndam) spem] mg. f.94v.
Tertiu(m) t(em)pu(s) amandi dum assequemur [...]d q(uo)d volu(us)] mg. f. 94v.
21. Romeu Llull, L'alt triomfant Cupido, déu d'Amor – 6 – 98v - 102r
Íncipit:Lalt trihunphant// Cupido deu de Amor
Rúbriques:Obre feta p(er) Romeu lull Jntitulada Lo Consistorj de Amor. //
22. Romeu Llull, Fantasiant molt sovint en amor – 6 – 102v - 103r
Íncipit:Ffantesiant// molt souint en amor
Rúbriques:Cobles d(e) Romeu lull d(e) hun p(ro)ceheix amor //
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 5-6.
23. Romeu Llull, Lleixa'm estar, Amor, no em dónes guerra – 6-7 – 103v - 104r
Íncipit:Lexem estar// amor nom dones guerre
Rúbriques:Cobles d(e) Romeu Lull requeri(n)t/ o accita(n)t c(er)ta dama en amar lo //
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 7.8
24. Francesc Alegre, Faula de Neptuno i Diana – 7 – 105r - 116r
Íncipit:Cansat de sostenir los continu(us) treballs
Rúbriques:Ffaula d(e)les amors de Naptuno y dyana/ ab la transformacio de aquella en Rocha p(er) la ira de Cupido/ feta per Claudiano poeta/ y trasladad(es) en Vulgar de Cathalana lengua/ //
Observacions:Marginalia: Lo prim(er) vista] mg. f.106r.
Lo segon(/) pensame(n)t] ibid.
Lo terc(er) delit] ibid.
Lo quart sp(er)ansa] ibid.
Lo .Vè. Amor] ibid.
Lo .Viè. temor] ibid.
[L]o .Viiè. gelosia]mg. f.106v.
[L]o .Viiiè.[...]] ibid.
25. Francesc Alegre, Sermó d'amor escrit per manament del rei don Joan – 7 – 117r - 122v [123]
Íncipit:Com(m)unis om(n)ium animancium est compu(n)ccionis
Natura discreta S(eny)or molt excellent ab degut orde
Rúbriques:Sermo de amor scrit p(er) maname(n)t del Rey Don Joan de Inmortal record per Ffrancesch alegre. //
Text:Sermo] post. corr. s.l. Platica
Observacions:Impaginació: La numeració antiga salta del f.121 al f.123.
Marginalia: p(rimum) argumentu(m)]mg. f.118r.
s(ecumdum) argumentu(m)] ibid.
[E]x alia p(ar)te] ibid.
solu(m) primi argumenti] ibid.
solu(m) secundi argu/menti] ibid.
26. Anònim, El dolor de mi cuidado – 8 – 123r [125]
Íncipit:El dolor d(e) mi cuydado
Èxplicit:por mal que diga vetura
Rúbriques:Cobles Castellanes fetes ab molt elegant stil per la S(enyo)ra Deztrill //
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 8
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ..., n. II, p. 4
27. Deztrill [senyora], Pues tan sañoso comigo – 8 – 123r [125]
Íncipit:Pues tan sanyoso comigo
Èxplicit:por mal que diga ven[tura]
Rúbriques:Glosa de El dolor de my cuydado/
Glosa d(e) Sempre le cresse tristura/
Glosa d(e) mas no por esso mudado
Glosa d(e) por mal que diga v[entura]
Catàlegs:Dutton
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 8-9
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. II, p. 4-6
28. Anònim, Part d'un procés judiciari o criminal fet contra una senyora com la menen a sentenciar – 8 – 123v [125]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Manda amor y su Justicia
Èxplicit:Alo hora desamado
Rúbriques:Part d(e) hun p(ro)ces judiciari o criminal fet contra huna s(enyo)ra co(m) la mene(n) as(e)n(tenc)iar en castella

La rúbrica fou retallada per la cisalla, i s'ha restituït de la taula final f. 282 [297].

Pregon tro(m)peta (copla 1)
La Dama (copla 2)
Verdugo (copla 3)
Justicia (copla 4)
Observacions:Marginalia a la rúbrica: Mancha lalre
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 10-11
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. III, p. 6-7
29. Romeu Llull, Aunque fama ofende – 8 – 123v [125]
Íncipit:A vn que fama offende
Èxplicit:si firmeza me deffende
Rúbriques:Romeu lull
Observacions:Copiada al marge esquerre inferior.
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ..., n. IV, p.8
30. Romeu Llull, Si por ser de vos amado – 8 – 123v [125]
Íncipit:Si por ser de vos amado
Èxplicit:mas valiere me matar
Rúbriques:Otra
Observacions:Copiada al marge inferior a dues columnes
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ..., n. V, p. 8
31. Juan de Flores, Si los gozos deseados – 8 – 124r [126]
Íncipit:Si los gozos desseados
Èxplicit:La bondat
Rúbriques:Phiameta a Grimalte dezia la seguent coble
Observacions:Manquen els versos setè i desè de la segona cobla.
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ..., n. VI, p. 9
32. Romeu Llull, Vencí por no ser vencido – 8 – 124r [126]
Íncipit:Venci por no ser vencido
Èxplicit:querer mucho me p(er)dio
Rúbriques:Romeu Lull
Observacions:Copiada al marge inferior esquerre a dues columnes
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 11
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. VII, p. 10
33. Romeu Llull, Guay de mí, triste cativo – 8 – 124r [126]
Íncipit:Guay de mj triste catiuo
Èxplicit:por la qual moriendo biuo
Rúbriques:Mote con coble
Observacions:Copiada al marge dret
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 12
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. VIII, p. 10-11
34. Romeu Llull, Fenescer veo mi vida – 8 – 124r [126]
Íncipit:Ffenesçer veho mj vida
Èxplicit:triste meschino d(e) mj
Rúbriques:Otra p(or) absencia de p(ar)tida
Observacions:Copiada al marge inferior dret.
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 12
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. IX, p. 11
35. Bernat Durall, A sufrir penas aquí – 8 – 124v [126]
Íncipit:Asuffrir penes aquj
Èxplicit:y yo por culpar a vos
Rúbriques:Esto fue vnes justes o torneig en Barc(elo)na a 22 d(e) abril any 1486 y son estos los motiuos y ximeres
Teulagers
Bernat Durall Secalm
Bernat Durall truxo por cim(er)a hun costillo y dezía la l(et)ra
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ..., p. 13
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 12
36. Sacalm, Mi más crecida tristura – 8 – 124v [126]
Íncipit:My mas crecida tristura
Èxplicit:han piedad sepultada
Rúbriques:Secalm truxo por cim(er)a vna sepultura y dezia la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 12
37. Rajadell, Es esta rueda mi mal – 8 – 124v [126]
Íncipit:Es esta rueda my mal
Èxplicit:Que no(n) se dexe venser
Rúbriques:Auentures
Reiadell truxo por cim(er)a vna muela de barbera y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 12
38. Estaper, Todos son idos sino uno – 8 – 124v [126]
Íncipit:Y todos serán ydos sino vno
Èxplicit:A quien deseo seruir
Rúbriques:Estap(er) truxo por cim(er)a hun álber con hun nydo d(e) paxeritos y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 13
39. Cervatos [= Cervelló], La que yo cativo sirvo – 8 – 124v [126]
Íncipit:La que yo catiuo siruo
Èxplicit:Se me fue como l'anguila
Rúbriques:Ceruatos truxo por cim(er)a vna anguila con huna mano y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 13
40. Bayón, Reina de dicha cruel – 8 – 124v [126]
Íncipit:Reyna de dicha cruel
Èxplicit:Se desecha
Rúbriques:Bayon truxo por cimera vna Reyna y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 13
41. Sentmenat, Cuanto daña la crueza – 8 – 124v [126]
Íncipit:Quanto danya la crueza
Èxplicit:bien amando
Rúbriques:Semenat truxo por cim(er)a vna ydra con ciete cabessas y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 13
42. Vicenç, Si quien dio fin a mi vida – 8 – 125r [127]
Íncipit:Si quien dyo fin a mi vida
Èxplicit:p(er)derla no me dolyera
Rúbriques:Vicens truxo por cim(er)a hun montó de piedres con huna crus y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 13
43. Marquete [= Marquet], Callé los robos de amor – 8 – 125r [127]
Íncipit:Chale los robos d'amor
Èxplicit:recobro de la sp(er)ança
Rúbriques:Marquete truxo por cim(er)a hun cedás con dos nin(n)os que lo teníe(n) por la mano y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 14
44. Sapila, Es mi vida la que veis – 8 – 125r [127]
Íncipit:Es mj vida la que veys
Èxplicit:todo quant'os é seruido
Rúbriques:Sepila truxo por cimera hun plegador de brocat con la tala media fecha y media por fazer y dezía la l(et)re
Edicions:Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. X, p. 14
45. Meniareis [= Manyeres?], Vós sois tesoro hallado – 8 – 125r [127]
Íncipit:Vos soys tesoro allado
Èxplicit:lo tengo mas m(er)ecido
Rúbriques:Meniareis truxo por cimera vna gran gerra lena de moneda y dezía la letra
46. Anònim, Mirad, señoras, qué hallé – 8 – 125r [127]
Íncipit:Mirat senyores que allé
Èxplicit:por que n'es senyora mía
Rúbriques:Truxo hun otro por cimera tres cabridos y dezía la l(et)re aziéndole por beatris
47. Cortines, Y con vós conoscí yo – 8 – 125r [127]
Íncipit:Y con vos conoscio yo
Èxplicit:de todos mis danyos
Rúbriques:gornicion d(e) cortines con sos tit(u)los //
Observacions:Marginalia: Opp. in mg. inf. dr. amb un dibuix que representa l'assalt a una fortificació.
48. Anònim, La esperanza del subir – 8 – 125r [127]
Íncipit:El speransa del subir
Èxplicit:Aze alegra mj biuir
Rúbriques:Otra
Observacions:Marginalia: Opp. in mg. inf. dr. amb un dibuix que representa l'assalt a una fortificació.
49. Anònim, Pues las ansias de quereros – 8 – 125v - 126r [127 - 128]
Íncipit:Pues las ancias de quereros
Èxplicit:Si mj mal dezir os ozo
Rúbriques:Glosa sobre la Insigna Cancion De vos y de mj quexoso //

A la taula final podem llegir la rúbrica d'aquesta secció de cançons glossades: Glosa sobra la Insigna cancion de vos y de mi caxoso e glosa d(e) q(ue)lla Ab la glosa de vna altre canso Ab glosas de alguns motets tot consucutiu en castella ab stil de alegant facundia
50. Jorge Manrique, Quien tanto veros desea – 8 – 126r [128]
Íncipit:Quien tanto veros desea
Èxplicit:La vittoria será veros
Rúbriques:Cancion //
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ... p. 18
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. 12, p. 19
Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol. 1, p. 42
51. Anònim, Crece en mí un gran deseo – 8 – 126r - 127r [128 - 129]
Íncipit:Cresse en mj vn gran desseo
Èxplicit:La vittoria será veros
Rúbriques:Glosa sobra la Cancion //
52. Anònim, Ay, qué mal hice en miraros – 8 – 127r [129]
Íncipit:Ay qué mal hize en miraros
Rúbriques:Mote
53. fray Íñigo de Mendoza, Para jamás olvidaros – 8 – 127r [129]
Íncipit:Para jamas oluidaros
Èxplicit:Ay qué mal hize en miraros
Rúbriques:Glosa //
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ... p. 22
Cátedra (1983), Poemas castellanos de cancioneros ... n. 14, p. 23-4
Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol. 1, p. 43
54. Pinar, Después de seros ausente – 8 – 127r - 128r [129 - 130]
Íncipit:Depues d(e) seros ausente
Èxplicit:Ay que mal hize en miraros
Rúbriques:Sigua otra glosa sobre esta cancion que hizo pinar //
55. Anònim, Ya mi ver nunca vos viera – 8 – 128r [130]
Íncipit:Ya mi ver nu(n)qua vos viera
Observacions:Aquest mote fou copiat després de la rúbrica de la glossa següent
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ... p. 27
56. Anònim, Pues no consiente ventura – 8 – 128r [130]
Íncipit:Pues no consiente ventura
Èxplicit:Ja mj ver nunqua vos viera
Rúbriques:Glosa d(e) este Mote que vna dona com si leuaua //


Copiada abans del mote que glossa
Edicions:Bulbena (1896-1897), Libre intitulat Jardinet de orats ... p. 27
57. Anònim, A la postre se verá – 8 – 128r [130]
Íncipit:A la postre se verá
Rúbriques:Mote
58. Anònim, Si vuestro tanto querer – 8 – 128r-v [130]
Íncipit:Si vuestro tanto querer
Èxplicit:A la postre se verá
Rúbriques:Mote //
59. Anònim, Ni sabe el dolor que siento – 8 – 128v [130]
Íncipit:Ni sabel dolor que siento
Rúbriques:Mote //
60. Anònim, Encubre su gran valer – 8 – 128v [130]
Íncipit:En cubre su gran valor
Èxplicit:Ni sabel dolor que siente
61. Anònim, Con fuerza de amor forzado – 8 – 128v [128]
Íncipit:Con fuersa d(e) amor forsado
Rúbriques:Mote
62. Anònim, Con un dolor que no fue – 8 – 128v [130]
Íncipit:Con vn dolor que no fue
Èxplicit:Con fuersa d(e) amor forsado
Rúbriques:Mote //
63. Anònim, Con un forzado querer – 8 – 128v [130]
Íncipit:Con vn forçado querer
Rúbriques:Mote
64. Anònim, Si queja de amor fatiga – 8 – 128v [130]
Íncipit:Si quexa damor fatigua
Èxplicit:Con un forsado querer
65. Joan Roís de Corella, Història de Leànder i Hero – 9-10 – 129r - 138v [131 - 140]
Consistència:fragmentària
Consistència:Manca un fragment del final per pèrdua de fulls; això és, l'epitafi de la tomba dels amants i la frase concloent.
Íncipit:En la n(ost)ra mar mediterrana en la p(ro)ujncia de grecia
Èxplicit:hi en l(et)res gregas sobre la n(ost)re tomba sembla(n)t epitafi sculpit scriura
Rúbriques:[Istoria de Leander] hi de Hero feta p(er) mestra corela //
Text:Istoria de Leander] tallat per la cisalla, restituït per la taula final
Edicions:bib=11864 p. 29-46
66. Simó Pastor, Joan Moreno, Omne rarum preciosum COMPROVAR! – 10 – 139r [144]
Consistència:fragmentària
Consistència:acèfala
Íncipit:Pulcris es vt ydumea
Èxplicit:Sis michi p(re)cabilis Ara
Rúbriques:Cobles d(e) Joan Moreno en Lati e en roma(n)s //
Text:Cobles…romans] manca el títol, restituït per la taula final.
Manquen també les tres primeres cobles.
Edicions:Dutton (1990-1991), El cancionero del siglo XV ... vol. I p. 45-6
67. Joan Escrivà, Passant jo per l'encontrada – 10 – 139v -140r [144 - 145]
Íncipit:Pessant jo p(er) lanco(n)trada
Èxplicit:Don resti no poch conte(n)t
Rúbriques:Encontra d(e) amor fet p(er) moss(en) Joan scriua ab hunes cobles d(e)les Catherines //
68. Joan Escrivà, Les Caterines – 10 – 140r -141r [145 - 146]
Íncipit:Les Caterines
Èxplicit:Ne trobarem [Tala la volem]
69. Bernat Fenollar, Joan Vidal, Joan Verdanxa, Pere Vilaspinosa, Miquel Estela, Per bé que lo món en tals fets hui sia – 10 – 141v - 143v [146 - 148]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Qui creu del tot son adu(er)sari
Rúbriques:Apellacio de Verdancha he p(ri)m(er)ame(n)t endresse lo seu dir amossen fenolar //
Observacions:Marginalia: [h]ec appellatio [...]ra in suo [...]o ab los iiij [...]mets en cartes [...]3], mg.sin. f. 141v.

Conté només l'apel·lació de Joan Verdanxa a la sentència de Miquel Estela al debat de Bernat Fenollar amb Vidal, Verdanxa i Vilaspinosa (ff. 43-61v), ja copiada als ff. 59-61v.
70. Joan Roís de Corella, Si el ferro cald refreda la ma casta – 10 – 143v - 144r [148 - 149]
Íncipit:Si ferre calt refreda la ma casta
Rúbriques:Mossen Ff Corella //
Text:cert] certa. Corr. atenent al sentit i a la rima, en el primer vers de l'endreça.
71. Xerabia (Sarabia?), Lletra d'amor de mossèn Xerabia a dona Brianda – 10 – 144v [149]
Íncipit:Besant vos les mans discreta S(enyo)ra yo blanch paper
Rúbriques:L(et)re d(e) amor d(e) moss(en) Xerabia Adona B[rianda]. //
Observacions:Impaginació: [B]rianda] abreviat., restituït per la taula final.
72. Joan Roís de Corella, Joan Escrivà, Lo juí de Paris – 11 – 145r -155v [151 -161]
Íncipit:Per la sp(er)ientia/ manifesta/ q(ue) tinch de v(ost)ra v(er)tad(er)a amistat
Rúbriques:[Visio] del judici de p(ar)is fet p(er) moss(en) Joan scriua ab la Allagoria de aquell feta p(er) moss(en) Corella //
Text:corrella] post corr. Corella.
Observacions:Impaginació: Visio] No es llegeix bé, restituït per la taula final.
73. Joan Moreno, . . . / Lo be que us vull, he may repose – bif.1 – 156 [164]
Consistència:fragmentària
Íncipit:Lo be que(us) vull he may repose
Rúbriques:En l'índex (f. 297v [282])podem llegir

Vessets fets p(er) Joan moreno a huna filla del Gov(er)nedor de Valencia 163//
Observacions:Impaginació: vessets…Valencia] restituït per la taula final.
74. Joan Roís de Corella, Si en lo mal temps la serena bé canta – bif.1 – 156v [164]
Íncipit:Puix en tal t(em)ps la serena be canta
Rúbriques:- //
Observacions:Impaginació: ffinis plus est q(uam) dimi\di//us hich ergo finem dabo.] després de la composició.
75. Romeu Llull, Si 'n nagun temps d'amor me so clamat – bif.1-bif2 – 156v - 157v [164-165]
Íncipit:Sin nagun t(em)ps// damor me so clamat
Rúbriques:Obra feta p(er) Romeu lull trobant se fortunat en amor Loa e comenda aquell //
76. Romeu Llull, Vengut es temps qu'en amar dare terme – bif.2 – 158 [200 (165bis)]
Íncipit:Vengut es temps// quen amar dare terme
Rúbriques:Obre feta p(er) Romeu lull p(er) la mort d(e)la que en strem amaua //
Observacions:Impaginació: Apareixen dos ff. 165 seguits, error que s'introdueix amb la segona numeració en tinta, en corregir la de l'antic f.200.
77. Joan Roís de Corella, Història de Josef – 12-13 – 159r - 186v [166 - 193]
Íncipit:[P]erque maniffestament se mostre
Rúbriques:Prolech en la Istoria de Josep ffill del gran patriarcha Jacob ordonade p(er) m(est)r(e) Roiz d(e) corella //
Text:…\Roiz de/…] add. post s.l.
Observacions:Marginalia: Al llarg del mg. dret del f.165r es cancel.la anotacions en llatí, ratllades amb tinta.
78. Joan Moreno, Jo, si bé em tinc per indigna serventa – 13 – 186v -187v [193 - 194]
Íncipit:Jo si bem tinch/ p(er) indigna seruenta
Èxplicit:yol vos tramet/ quey sia feta smena
Rúbriques:Obre feta p(er) Joha(n) moreno/ en p(er)sona de vna nobla he deuota S(enyo)ra, dona violant durrre co(n)tinua(n)t en lo p(re)sent/ //
Text:S(enyo)ra] add. post.s.l.
durrre] ibid.; identif. amb l'ajut de taula final, on llegim: Yolant durrea.
79. Joan Roís de (pseudo) Corella, Ma gran caritat, amor e llarguesa – 13 – 187v -190r [194 -197]
Íncipit:Ma gran caritat/ amor he larguesa
Ma calitat fent/ vos enp(re)sa
Calda crema(n)t/ que no sentiu iver(n)
Rúbriques:187v [f.194v] Cobles de Mossen Corella acaldea
188r [f.195r] Resposta de Caldesa Amoss(en) Corella
189r [f.196r] Cobles sparsa de [caldesa] //
Text:Manca el segon o tercer vers en la primera cobla.
sparsa de [caldesa]] manca el tros de paper pertinent; restituït per la taula final, on llegim: 'Cobles sparses de caldesa'.
Observacions:Impaginació: .
80. Anònim, Lletra a Violant d'Urrea (1). – 13 – 190v [197]
Íncipit:Sí no sola vos ne(n)guna altre a ma passio remey donar es
Èxplicit:En vos es ma fe/ he tota ma vida/ husau de m(er)ce/ he sera (com)plida.
Rúbriques:L(et)re de moss(en) Corela ha yola(n)t durleda
81. Anònim, Lletra a Violant d'Urrea (2) – 13 – 190v - 191r [197 - 198]
Íncipit:Quj poria dir lo grandissim descans q(ue) seria a ma tribulada
Èxplicit:Yo desig e(ss)er v(ost)re/ he la sort mia/ no·u vol que·u sia.
Rúbriques:Lit(ter)a sup(er)ioris Corella.

En la taula de les obres (f. 283r [298]) es llegeix que totes tres lletres tenen la mateixa destinatària.
82. Anònim, Lletra a Violant d'Urrea (3) – 13 – 191 [198]
Íncipit:Vna sou vos lo remey de ma vida
Èxplicit:Com serem en loch que na(n)gu no(n)s hoge
Rúbriques:Moss(en) corela //
83. Bernat Fenollar, Quasi llibert, content de ma ventura – 13 – 191v - 192v [198 - 199]
Íncipit:Quasi libert/ (con)te(n)t de ma ventura
Èxplicit:Hont tots mos mals prengue(n) alegre fi
Rúbriques:Moss(en) fenolar //
84. Joan Moreno, Obra feta per los vells – 14 – 193r - 195v [201 - 203]
Íncipit:Ab tot q(ue) ja esperímens
Rúbriques:Obra feta p(er) Joha(n) moreno p(er) los vells. //
85. Romeu Llull, Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla – 14 – 196 [204]
Íncipit:Puys nom voleu// prech la mort prest me vulla
Rúbriques:Cobles d(e) Romeu lull dolent se d(e) vna dama quil hauia dexat/ o desdenyat //
86. Anònim, Col·loqui de dames – 14-15-16 – 197r - 218r [205 - 226]
Íncipit:Diuendres sant
Èxplicit:Per malaltia
Rúbriques:Colloqui e rehoname(n)t fet entre Dues dames La huna dama casada/ Lalt(ra) de condicio beata/ al qual colloqui se applica huna alt(ra) dama vidua/ Lo qual hoyt p(er) hun vellet fonch descrit p(er) ell lo rehonar de quiscuna comensant ap(ar)lar ell en stil de semblants p(ar)aules
Observacions:Marginalia: jonas proffeta] in mg. sup.dr. f.216r.
87. Guillem Oliver, Romiatge de la Casa Santa de Jerusalem – 16 – 219r - 229v [227 - 237]
Consistència:fragmentària
Consistència:Manca el f. 238 de la foliació antiga amb tinta
Íncipit:En nom d(e) nostre S(eny)or deu Jh(es)u ch(ri)st y d(e)la/ gloriosa v(er)ge Madona S(an)ta Maria. Ame(n).

Lo prim(er) die d(e) Mars del any d(e)la nat(ivitat) d(e) n(ost)re Senyor Mil.cccc.lxiiii parti yo Guillem Oliuer ciutada de Barch(elo)na ab una galera
Èxplicit:Agost, e aquj lexam la galera dels p(er)egrins/ e aturam
Rúbriques:Romiatge d(e)la casa Sancta d(e) Jh(e)r(usa)l(e)m ense(m)ps ab Les p(er)donanses de aquella, fet p(er) Moss(en) Guillem oliver Ciutada d(e) Barch(elo)na //
88. Francesc Alegre, Somni recitant lo procés d'una qüestió enamorada – 17 – 230r - 143r [239 - 253]
Íncipit:Vengut lo jorn/ quim fa recort d(e) aquell/ quant
Èxplicit:de la fi satisfet/ resta(n)t recordant d(e) ma benuolença
Rúbriques:Somni de Ffrancesch alegre/ recitant lo p(ro)ces de vna questio anemorade/ //
89. Francesc Alegre, Raonament entre Francesc Alegre i Esperança – 17-18 – 243v - 246r [253 - 256]
Íncipit:Grans son les forçes d(e) amor Senyora d(e) ma vida
Èxplicit:tenor seguent [segueix una canción]
Rúbriques:Rehoname(n)t fingit entre Ffrancesch alegre/ y Sp(er)ansa trames p(er) ell a vna dama //
90. Francesc Alegre, Requesta d'amor recitant una altercació entre la Voluntat i la Raó – 18 – 246v - 247v [256 - 257]
Íncipit:Acostan se en vos ten gran nombre d(e) virtuts/ p(er) lo que
Rúbriques:Requesta de amor/ recitant vna alteracio/ entre la voluntat/ y la reho, feta p(er) Ffrancesch alegre/ //
Observacions:Impaginació: Acostan se… int(er)essos apparens] les dues primeres línies apareixen sobreratllades.
Marginalia: Quid est honor] in mg. inf.sin. f.247r.
91. Romeu Llull, Lo despropriament d'amor – 18 – 248r - 253r [258 - 263]
Íncipit:Comuna opinio es: no solame(n)t dels naturals mes encara
Rúbriques:Prosa feta p(er) Romeu lull Intitulada Lo despropriame(n)t de Amor. //
Observacions:Marginalia: .4. (quartus)
[...]ue sunt in ama(n)te
Temor Treball
X
Gelosia Ffermetat ] in mg. sin. f.250r.
[...]ventariu(m)/[...]unus desp(ro)pria/ [...]venti/:] in mg. inf.sin. f.252v.
92. Romeu Llull, Glorios es l'hom qui no sent d'amor – 18 – 253v - 254r [263 - 264]
Íncipit:Glorios es// lom qui no sent damor
Rúbriques:Cobles d(e) Romeu lull querelant se del cruel e destonaxe(n)t amor //
93. Romeu Llull, Ab gran esforç quasi forcí natura – 18 – 254v - [264 -265r]
Íncipit:Ab gran sfors// quasi forci natura
Èxplicit:nourem pogues// ni me(n)ys pensar ho se
Ffinis
Rúbriques:Altres del predit, cobles ffetes p(er) gelosia d(e)la que en strem amaue //
Observacions:Impaginació: A partir del v.28 om. per desaparic. dels ff 265-278, i que afecta fins a la composic. 104 del ms. Aquests folis només es coneixen a través de les fotografies de R. Miquel i Planas. (Seguim l'edició que en fa Jaume Turró, 1996, 204-208, 238-259).
94. Romeu Llull, ¿Qué fazéis, oh trobadores? – 19 – [266r]
Íncipit:Que fazeis/ o trobadores
Èxplicit:tanto lohado meresçes
Rúbriques:Romeu Lull laors d(e)l illu(strissi)mo S(eny)or duche de Calabria en Castellan //
95. Romeu Llull, Si un tempo te fui grato – 19 – [266v]
Íncipit:Si vn tempo te fuy grato
In amor non se possede
Èxplicit:vogliamor contigo pace
ffinis
Rúbriques:Cansons ytalianes fetes p(er) Romeu lull trobant se desdenyat de vna dama //
96. Romeu Llull, Non voler dar ad chi non precz' il dono – 19 – [267r]
Íncipit:Non voler dar ad chi no(n) p(re)czil dono
Èxplicit:mal giudicar po cieho de colore
Rúbriques:Stranbotto d(e) eodem //
97. Romeu Llull, Non mente quel mutt' antico – 19 – [267r]
Íncipit:Non mente quel muttanticho
Si piu non me voi amare
Èxplicit:çercando li va cagione
Rúbriques:Altre canzone //
98. Romeu Llull, Per llo servo patè' non m'è gradito – 19 – [267r]
Íncipit:Preglio s(e)ruo pate no(n) me gradito
Èxplicit:Amor per fare la tua vsansa
Rúbriques:Stranbotto //
99. Romeu Llull, Chi cieco prende per guida – 19 – [267r-v]
Íncipit:Chi ciecho prendre p(er) guida
De don(n)e non te fidare
Èxplicit:Ad barleta fo lo muto
Rúbriques:Altra //
100. Romeu Llull, Ne 'l diavolo serve ne ad Dio – 19 – [267v]
Íncipit:Nel diauolo serue ne ad dio
Èxplicit:agio per te la fede renegata
Rúbriques:Stranbotto //
101. Romeu Llull, Di' te día tanti guai – 19 – [267v]
Íncipit:Dite dia tanti guay
Èxplicit:e de mj not cures may
Rúbriques:Canço d(e) quatre lengatges //
102. Romeu Llull, Pues mi muerte deseáis – 19? – [268r]
Íncipit:Pues mi muerte desseays
Èxplicit:por que contenta biuays
Rúbriques:Cançion castellana //
Observacions:Marginalia: Cancion amor] mg. sup. dr.
103. Romeu Llull, Demanda de Romeu Llull sobre la imatge d'honor – 19? – [269]
Íncipit:Si la natural cupiditat: en les humanes pençes
Èxplicit:ab vos/ e los altres triunphar pugue
Rúbriques:Letre de Romeu Lull tremesa alguns p(ar)ticulars fent los demanda qual forma o/ ymatge al vniu(er)sal honor dar se pot //
104. Francesc Alegre, Resposta a la demanda de Romeu Llull – 19? – [270] - [273r]
Íncipit:La vertadera y ferma ley de amistat
Èxplicit:vos vege que del que ara sercau sian/ complida mostra

Del vostre germa ffrancesch alegre
Rúbriques:Resposta de Ffrancesch Alegra a la demanda de Romeu lull //
105. Romeu Llull, Resposta de Romeu Llull a la resposta de Francesc Alegre – 19? – [273r] - [274r]
Íncipit:No sens causa jnformat/ e per p(re)cedents exp(er)ie(n)cies
Èxplicit:del que tant desig satisfet restare
Rúbriques:Replica de Romeu lull a la resposta de ffrancesch alegre //
106. Pere Torroella, Resposta de Pere Torroella a la demanda de Romeu Llull – 19? – [274r] - [276v]
Íncipit:Comprengueren los antichs esser p(ro)duhits
Èxplicit:qual vos leix aquell quj pot prosp(er)ada/ me(n)t viura

Del vostre germa Pere toroella
Rúbriques:Resposta de Moss(en) Pere torroella a la demanda de Romeu lull //
107. Anònim, Rey francés de la gran sira – 19? – [277r] - [278r]
Íncipit:Rey frances d(e) la gran sira
Èxplicit:co(nt)ra vuestra senyoria
Rúbriques:Del Rey d(e) Ffrancia d(e) la entrada ffeu en Napols //
108. Anònim, Epístola caiguda del cel [versió en prosa], Traductor: Anònim – 255r-263r
109. Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments – 19? – 265r (280r) - 273r (288r)
Íncipit:En nom de deu Omnipotent vull comensar mo(n) parlame(n)t
Rúbriques:En nom de deu tota via/ quens vulla guiar/ ab la verge maria/ libre (com)post per ffrara Encelm turmeda/ de alguns bons amonestaments/ Jat sia que ell los haia mal seguits/ Empero pensen hauer algun merit per diulgarlos ala gent/ prech Deu… // …per ell quell dex ben finar Amen.
Text:Obra amb irregularitats mètriques (Vid. Parramon i Blasco, 1992, 232).
Observacions:Conté 400 vv.
Impaginació: Després d'un text ratllat, llegim:
Jardinet de orats 1.4.8.6., f. 273v.
Marginalia: Vn(us) aute(m)] mg. dr. f. 265r.
Sola fides sufficit] ibid.
110. Anònim, Vida de santa Bàrbara – 19? – 274r (289r) - 280v (295v)
Íncipit:Com sia clara sp(er)iencia que la diujna p(ro)ujdencia als
Èxplicit:collocada ab gl(or)ia et(er)na ab corona de martirj p(er)/ Infinita s(e)c(u)la s(e)c(u)lor(um) Ame(n)//
Rúbriques:Prolech en la vida de s(an)ta barbara ffilla del rey diescor(us)