Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms672 (15 / maig / 2021)

València - Arxiu Capitular de la Catedral de València - Manuscrits - 41

Publicació de la fitxa: 2007-07-31
Darrera modificació: 2013-09-29
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de València
Fons:Manuscrits
Signatura:41
Sigles usuals en la tradició:B (Massó)
C (Annicchiarico)

Relligadura

Datació:1818. Segons infra, IV, 12, abans del 1818 el ms. havia tingut cobertes de post.
Notes:IV (el darrer de pergamí antic, probable foli de guarda primitiu que formava full amb el taló que ara surt al final del primer plec) + II, de paper verjurat, sense filigrana. Fol. de guarda inicial Ir, cap al centre del foli, escrit en llapis blau: «CCXCI».
Llom
Matèria:Llom ras, de la mateixa pell, afectada en aquesta part de forats de corc.
Títols:1) rasa; 2) restes de teixell rectangular de pell vermella, amb dauradura dalt i baix i el títol del manuscrit inscrit en lletres daurades: «[lo chestia] | d[e] | [eximene]z. | m.s.]»; 3) mig teixell de pell vermella de forma romboidal, amb dauradura tot entorn i al centre, ultra les quatre barres daurades, traçades amb poca destresa, hi ha inscrit el número del volum «[i]i»; 4) rasa; 5) etiqueta de paper amb la cota actual del ms.: «41».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant quatre dobles nervis interns, que treuen els corresponents nervis exteriors i formen cinc seccions.
Coberta
Matèria:Pasta de paper recoberta de camussa marró.
Altres:430 x 295 x 70
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada a dalt i a baix. Llavis de la mateixa coberta, sense ornamentació, en bon estat.

Bibliografia

Descripcions:BITECA - http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1505 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat semper condomino vivat. Amen
Datació:s. XV últim quart - estimada
Notes:Transcrivim la nota de l'inventari del 1656 (ACV, lligall 684, 1-H, f. [8]v), del qual s'ha parlat més amunt, prescindint de les ratlladures i manipulacions posteriors, i restituint el seu tenor original en la part que es refereix al volum present: «Item altre volum cubertes de taula, manuscrit en paper, en llengua valenciana, que comença axi prolec sobre lo segon llibre del Christia qui trata de la tentacio».
Forma part del lot de mss. eiximenisians donats pel canonge Guillem Serra i entrats a la Seu de València el 1489. En la relació corresponent, el volum és descrit així: «Item [inventari] del altre libre apellat lo segon del Cristia, de forma maior, scrit en paper e quinternat en pergami, ab cubertes de posts cubertes de aluda tenada, ab quatre gaffets, ab deu platons chichs, lo qual comença de letra vermella prolech sobre lo Segon libre del Cristia. E finix quis scripsit scribat semper cum domino vivat amen»: Cf. Josep Guia, o. c., 214. Cal remarcar que no han sobreviscut ni la coberta de posts, ni els fermalls, ni els claus o botons en forma de cinc d'oros que hi havia hagut a cada tapa. Cf. supra, I, 4.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:2 de pergamí per 8 de paper.

a) De les tisores, folis III-IV, VI, XXVI-XXVII, LXVIIII, LXXXII-LXXXIII, LXXXVIII, LXXXXVII-CV, CXIIII-CXXIIII, CXXXVI-CXXXXVIII, CLXI-CLXV, semblant a Briquet 3668, datada a Itàlia durant la segona meitat del segle XV.
b) De la lletra R, folis V, XIV, LXVI, LXXIIII, del tipus Briquet 8941, datada a Itàlia entre 1467-1471.
c) Del carro de dues rodes folis XII-XIII, XIX, XXIII, XXVIII-LVIIII, LXXIII, LXXVIII-LXXVIIII, LXXXV, LXXXVIIII, LXXXXIIII-LXXXX, VI, CVIIII, CLXXIII-183, semblant a Briquet 3528, datada a Perpinyà el 1429 i a Zelande entre 1458-1461.
d) De la muntanya, folis LXIIII-LXV, del tipus Briquet 11663, datada a datada a Gènova el 1434 i a Florència entre 1434 i 1446.
e) De la flor, foli CVIII, semblant a Briquet 6658, datada a Florència el 1451.
f) De la flor, folis CXXXI-CXXXIIII, CLVI-CLVIII, CLXVI-CLXVIII, del tipus Briquet 6652, datada a Florència el 1465.
Foliació
Núm. total de folis:184
Núm. de guardes afegides:4 + 2
Notes:Foliació en xifres romanes, contínua, escrita amb tinta sèpia a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:405 x 280
Composició material
Plecs
Número:10
Notes:Tots els plecs tenen el primer i el darrer full de pergamí, els altres —interiors— de paper, llevat del darrer plec, on el primer full de pergamí només ha subsistit al final del plec en forma de taló. Al plec 5) el primer foli havia estat numerat primitivament LXXX, iterant el foli anterior; modernament hom va corregir l'anomalia.
Plec 1
Tipus:10+2
Folis:1-20
Reclam:lo mon sien stats [amb taló.]
Plec 2
Tipus:10+2
Folis:21-40
Reclam:appar secundo
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:41-60
Reclam:per lo vostre proffit
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:61-80
Reclam:anaua en esta
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:81-100
Reclam:obres a deu plasents
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:101-120
Reclam:a contractar
Plec 7
Tipus:9+2
Folis:121-138
Reclam:a gitar de si matex
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:139-154
Reclam:respos quant
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:155-170
Reclam:la alta dispen-
Plec 10
Plec:Plec coix.
Tipus:8/6
Folis:171-184
Reclam:[amb dos talons al final, un de paper i l'altre de pergamí.]
Signatures:sí. Numeració de plecs: Molt malmesa per la cisalla, comença a la primera part de cada plec, numerant cada foli, i va de la a a la k.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats i encerclats dins una filactèria.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 50r: 30 + 75 + 22 + 75 + 80 × 58 + 257 + 90.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:257 x 170
Número de ratlles:44
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom en els folis de paper i amb tinta sèpia als folis de pergamí. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals. Línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,8.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV ex. - XVI in.
Especificacions:Copista únic.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions escasses, generalment a l'interior dels corondells; també se'n veuen de marginals.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials del pròleg i del llibre blaves i vermelles, amb filigrana plena i antenes. Capitals blaves i vermelles amb antenes, rúbriques de capítol en vermelló, calderons blaus i vermells.
Marginalia:sí. Notes com en el ms. 40 de l'Arxiu Capitular de València; cf. supra, n. 5, IV, 6.

Història

Segells:Timbre de l'Arxiu de la Catedral al recto de cada foli.
Notes de possessors:Antigues signatures: Foli de guarda inicial Ir, en llapis blau: «CCXCI».
Estat de conservació:Bo, amb senyals d'haver patit humitat a la seva part superior; els folis del darrer plec han estat reparats i reforçats amb tires de paper. Parts oxidades.
Procedència:Catalunya o València.

Guillem Serra, Capítol de València (a. 1489).

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià – Ira-Vvb
Taula de capítols:Ibid., inc. de la taula: «Lo primer capitol posa com deus ha posat lome en aquest mon per treballar per tal que aconseguescha la gracia e gloria». Fol. Vrb, expl. de la taula: «Lo ccxxxviiii capitols (sic) qui posa sumariament tot ço quis conte en aquest segon libre. Acabada es la taula. Deo gracias».
Pròlegs:Fol. Ira, inc., del pròleg: «(rúbrica) Prolech sobre lo segon libre del cristia qui tracte detemptacio segons la forma quis conten en les rubriques seguents (fi de rúbrica). Temptacio es als elets purgatio de llurs peccats e creximent de grans merits e escala per a puiar al cel…». Ibid., exp. del pròleg: «… lo proces en general de aquest libre qui larguament tracte la materia de temptacio e deles coses pertanyents a ella segons que mostren les rubriques seguents».
Íncipit:Fol. VI-184. fol VIra, inc. del tractat: «(rúbrica) Capitol primer de aquest present libre qui posa com deus ha posat lome en aquest mon per batallar e hauer victoria des (sic) enemichs seus per tal que aconseguesca merit e gloria (fi de rúbrica). Procehint donques al primer punt principal ab la gracia e aiuda del nostre Reuerent cap e patro Ihesuchrist Deus aci notar primerament que la sobirana sauiesa…».
Èxplicit:Fol. 184va, exp. del tractat: «…E aquest pus prop seguent libre sera appellat lo terç segons lorde a ell dat en lo començament del primer e aqui veureu largament que es culpa e peccat e vici e ses circunstancies començant a tractar aqui primerament que es mal. Deo gracias amen. Finito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat semper con (sic) domino viuat. Amen».
Catàlegs:J. Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Valencia, dins «Revista de Bibliografi a Catalana», VI (1903), 50-51; Les obres, 10; Martí, Eiximenis, 455; Elías Olmos Canalda, Códices de la Catedral de Valencia,
València 1943, 42; BOOCT (1984) cnum; BITECA (2007) manid 1505.