Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms691 (16 / juny / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Biblioteca Pública de Palma Can Sales - 795

Publicació de la fitxa: 2008-04-28
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Biblioteca Pública de Palma Can Sales
Signatura:795

Relligadura

Datació:1501-1600. Atès que conserva els senyals d'haver estat adobada més d'un cop, la relligadura pot ésser l'original del volum. L'estat actual demana una restauració i el salvament dels fragments afegits al llom i a la primera coberta.
Notes:II + II, amb filigrana de la mà somada per flor de cinc fulles i inscripció al palmell «ARA», amb característiques de les de Valls i Subirà II, 1673 i 1674, sense coincidir amb cap d'elles, datades respectivament el 1550 i el 1544. Els dos folis de guarda són molt estripats i han perdut més d'una quarta part del suport. Foli de guarda inicial Ir, una mica més amunt del centre de la primera meitat del foli, en llapis: «Exeminec Francesch».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, molt estripat, de manera que deixa lliures les dues capçades.
Títols:1) Teixell de paper enganxat, amb signatura antiga del manuscrit: «F. 3. | 66.». 2) Fragment d'inscripció del títol del manuscrit en tinta sèpia: «[A]noni[mo]». 3) Estrip, amb la totalitat del pergamí de la secció desaparegut, i així hom pot veure un altre fragment de pergamí de reforç enganxat al llom amb alguns mots escrits amb la mateixa lletra i llengua que el reforç de la coberta I: « Morsum enim cum cale». Aquest reforç del llom treu sengles talons entre les dues tapes i el cos del volum. 4) Restes de la inscripció del títol del manuscrit: «[v]it[a]» i, més avall, etiqueta de paper enganxada, que sembla recobrir una «C» de la mateixa inscripció, amb la cota actual del ms.: «Ms. | 795». 5) Desapareguda la pell del llom, hom veu el reforç de pergamí del llom; aquest, al seu torn estripat, deixa veure un altre reforç del llom, qui sap si encara més antic, al qual l'altre ha estat superposat.
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant quatre nervis interns que formen cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pergamí esgrogueït, amb la cara pèl a les cobertes exteriors i la cara carn a les contratapes.
Títols:A les dues cobertes hi ha números. Les contratapes són verges. Però en la contratapa I hom hi va afegir un reforç de pergamí, fragment d'un foli escrit en llatí per les dues cares a dues columnes. Es veuen fragments de les quatre línies finals de les dues columnes, insuficients per a identificar de quina obra es tracta, però suficients per fer-se càrrec que la matèria de l'escrit és mèdica: « non cessante dolore [] catarro uel tussi carente pectore».
Altres:285 x 220 x 35
Decoració de la coberta:No n'hi ha cap.
Altres elements:Restes de quatre tancadors de cinta de pergamí. Cobertes (folres): No n'hi ha, llevat del reforç de la coberta I, ja al·ludit. Talls sense decorar. Només al tall superior s'hi veu un «8», escrit en tinta sèpia. Capçaleres desaparegudes, capçada només a dalt. Llavis amb estrips i trencadures.

Bibliografia

Descripcions:http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1216 ...

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:L'enquadernació del manuscrit sembla antiga, de finals del segle XV, com a terme ad quem més llunyà. En aquell moment no se sabia qui n'era l'autor. Entorn de 1526, quan el manuscrit fou foliat, també se'n va identificar l'autor. La via per la qual es va atribuir correctament a Eiximenis no la sabem.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Fol. I-LXXVIIII, filigrana de l'escut quadribarrat amb corona, semblant a Valls i Subirà 244, datada a Manresa el 1474.
b) Fol. LXXXI-CXXXXVIIII, de les tisores coronades amb cercle obert per un cantó, semblant a Briquet 3701, datada a Gènova els anys 1478/1479.
Foliació
Núm. total de folis:151
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Foliació del segle XVI, contínua, realitzada per una mà distinta de la del copista, en tinta sèpia i números romans, a l'angle superior dret del recto dels folis, del I al CXXXXVIII. Hi ha una segona numeració del segle XX, contínua, en llapis de mina de plom i xifres aràbigues molt petites posades sobre l'extrem superior dret del segon corondell del recto dels folis; arribat al foli 139 (= CXXXVII), el numerador s'equivoca i reprèn el número 130, arribant al final del manuscrit al 150 (= CXXXXVIIII).
Dimensions
Alçada x base:281 x 209
Composició material
Plecs
Número:13
Notes:El primer plec ha estat reforçat en el seu llom amb una tira de paper. En el plec 8) hom ha bisat el foli LXXXVI; en el plec 11) hom ha bisat el foli CXXXII. El darrer plec s'acaba amb tres talons.
Plec 1
Tipus:7+2
Folis:1-14
Reclam:dit sermo
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:15-26
Reclam:Aquesta
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:27-38
Reclam:aquell qui es
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:39-50
Reclam:Senyor
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:51-62
Reclam:fforma e
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:63-74
Reclam:Com lo saluador
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:75-86
Reclam:menbret
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:86 bis-97
Reclam:ffent lo
Plec 9
Tipus:7+2
Folis:98-111
Reclam:Crucificassen
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:112-123
Reclam:Qui lauores
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:124-134
Reclam:e de continent
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:135-146
Reclam:trametra
Plec 13
Plec:Plec coix.
Tipus:3/0
Folis:147-149
Reclams:sí. Reclams centrats, horitzontals i verticals, encerclats per dibuixos amb tocs de groc. Hi ha reclams verticals arrenglerats amb el marge interior (fol. lxxiiiiv), amb el marge exterior de la segona columna (fol. cxiv) i amb el marge dret de la primera (fol. cxxiiiiv).

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli LVIIIr: 18 + 67 + 15 + 65 × 35 + 180 + 68.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:180 x 147
Número de ratlles:52-54
Ratllat:Sistema de ratllat en sec (algunes línies verticals), <<<<>>>>; i en tinta sèpia (tota mena de línies), 1111 2222. Primera línia en blanc. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Quatre perforacions rodones als marges exteriors, sobre els extrems de les línies de justificació.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:1490 - 1500
Especificacions:Gòtica tirant a semicursiva, de mòdul petit, amb reminiscències de la bastarda. Copista únic per a tot el manuscrit. Foliador i anotador, el citat Pere Soler.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Fol. IIrb, XVva, XVIIIva, XXIIra, XXIIIva, XXVIIva, LIvb, CXX-VIIrb, CXXrb, CXXXIIIvb, CXXXXVIIIIrb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:No hi ha títols d'obra ni de tractats. Rúbriques per als títols de capítols en vermelló, i a l'interior dels paràgrafs per als noms de llibres i versets bíblics citats; el que ha d'escriure el rubricador és indicat en lletres de mòdul molt petit al marge. Foliació de folis no decorada. No hi ha il·luminacions. Lletres amb filigrana al foli IIrb, LXXVIIra. Lletres capitals a l'inici dels capítols en vermell, a voltes indicades al costat en lletra minúscula molt petita. Calderons vermells. Les dues primeres paraules de cada capítol són en gòtica librària rodona grossa. Algunes lletres caudades. Inicials de rúbriques, segona lletra de l'inici de capítol (en lletra gòtica librària rodona grossa) i majúscules ensafranades a l'interior dels paràgrafs.
Marginalia:sí. Notes, manícules i claus d'una mà del segle XVI, que al començament del plec 1) estampa dues notes de força mal llegir, perquè s'han perdut lletres i les que han subsistit són molt tènues: a) foli Ir, al marge superior, sobre el segon corondell: «Foran assenyelades las quartas per mi Pere Soler [] M d xxvi ha xviii del mes de []», nota de datació de la foliació del volum; b) foli IIr, al marge superior, sobre ambdós corondells: «En aquest [ ] escrit per fra | frances eximenez ço es VIIe, 7º, e VIIIe e IXe e dehee (sic)». Després del primer foli del segon plec les notes s'estronquen. Hom en retroba als folis XXXXrb, LXVIIva, Cvb, CVIIIIvb, CXva, CXXXIIIrb, CXXXXva, CXXXXVra-CXXXXVIIIIvb.

Història

Notes de possessors:La de la primera secció del llom.
Estat de conservació:Els primers i els darrers folis són molt fatigats. El manuscrit ha sofert humitats, corcs i oxidació, sobretot en les línies inicials de capítol escrites en gòtica rodona grossa, carregada de ferro. No cal lamentar pèrdues de text.
Procedència:Origen desconegut.

Els propietaris i la procedència no consta. No l'hem sabut veure ressenyat en les relacions llargues i ordenades alfabèticament del contingut de les biblioteques desamortitzades a Palma, contingudes als mss. 1269 i 1270 de la Biblioteca Pública de l'Estat de Palma de Mallorca, ni tan sols citat com anònim. Però és segur que procedeix d'un dels convents desamortitzats, com tot el fons antic d'aquella biblioteca. Si en el llom duia l'esment «Anònim» seria penós pensar que prové d'un convent franciscà, on Eiximenis hauria estat poc o molt conegut. Però si l'esment del llom és antic i si el foliador i anotador Pere Soler és qui va identificar el volum com una obra d'Eiximenis, caldria hipotitzar una provinença del manuscrit no franciscana. No faltaven convents a Mallorca: dominicans, trinitatis, franciscans de Palma, caietans i mercenaris, carmelites, filipencs, franciscans de Jesús, agustins, caputxins, benards, mínims, jesuïtes, i encara els franciscans de Lluchmajor. Quan Morel Fatio va publicar els resultats de la seva missió científica a Mallorca, els manuscrits de la Biblioteca Pública de Palma eren 894. L'any 1881 la xifra havia augmentat fins a 940, amb una parsimònia remarcable. Pere Bohigas, l'any 1942, afirmava que el número de manuscrits catalogats havia augmentat, però no precisava fins a quin volum. L'any 1989 l'autora del catàleg de la Biblioteca Pública de Mallorca ja citat confessava que, ultra els més de 1.200 manuscrits inventariats, restaven encara uns 6.000 volums procedents dels convents desamortitzats, pendents d'organització i catalogació; dispersos entre aquesta massa podien emergir encara altres manuscrits. Hem d'esperar que finalment s'aclarirà el panorama, i aleshores potser es podrà procedir a determinar la procedència exacta del manuscrit eiximenisià de Palma, comparant-lo amb els altres que se sap que provenien de convents franciscans i, eventualment, tenint en compte informacions d'altra mena que els arxius illencs poden un dia aportar.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – I-CXXXXVIIII
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. Ira, inc. de la taula: «(rúbrica) Aci comensa les robriques del seten libe de uita christi (fi de rúbrica). Com lo senyor apella sos dexebles.»
Fol. IIra, exp. de la taula: «(rúbrica) Son tots los capitols en suma del seten tractat: lxxxiii».
Fol. IIrb, inc. de l'obra: «(rúbrica) Aci comensa lo VII libra daquest uolum qui ensenya com lo Senyor apella sos dexebles. Primer Capitoll (fi de rúbrica). Comensat (corr pro Comensament) donchs per gracia de Deu lo sant estament cristia per lo nostro senyor e reuerent mestre plach a la sua alta maiestat prehicar aquell e diuulgar Si matex qui xxx anys hauia estat en lo mon amagat e com la sua estada en lo mon degues esser poqua dequi anant couenia que la altesa de la sua santiffi cada persona e les sues sanctes e marauelloses obres fossen diuulgades a totes gens e asso per persones qui les haguessen vistes e fossen estades ab ell perque couenia que ell appellas dexebles qui fossen ab ell continuament ffi ns a la sua mort…».
Fol. CXXXXVIIII (= 140 [151])vb, exp. de l'obra: «… Lo terç punt es que lauores ressucitaran Enoch e Elies e poblicament en cors e en anima ressucitats pujaran en paradis e ans que pugen al cel denunciaran les penes e los torments e les quals deus ha trames aquell maluat anticrist tentost lauores diu aquests que prehicaran penitencia a tota aquella gent denunciant los que la fi del mon es prop e que saguesquen Jesucrist cap de crestianisme e redemptor nostre e del mon. Lo quart punt es que los mesquins de juheus quis veuran ten letjement anguanats per aquell maluat antecrist… (fi ne mutilus)».
Catàlegs:Pere Bohigas, Fondos manuscritos de bibliotecas de Mallorca, dins «Biblioteconomía», I (1944), 81; Jesús Garcia Pastor - Maria Marsà, Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca, Madrid, Ministerio de Cultura – Dirección General del Libro y Bibliotecas – Centro de
Coordinación Bibliotecaria 1989, 105; BOOCT (1984) cnum 741; BITECA (1997-2003) manid 1216 cnum 741.