Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms875 (03 / juny / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 80

Publicació de la fitxa: 2009-08-29
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Translat
Eiximenis
Descripció
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:80

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:II + I. Foli de guarda Ir del principi, en llapis vermell, signatura antiga: «21-2-22». Foli de guarda inicial IIr, nota de propietat: «Es de Anthoni del codony menor. 1625».
Llom
Matèria:Llom del mateix pergamí, ras.
Títols:1) teixell de paper blanc enganxat, escrit en tinta: «Eximenez | Libre | del | Consell». El teixell tapa l'inici del títol del llom: «[Libre] de Consell». Sobre aquest títol hi ha sobreescrita la signatura antiga del volum: «2 | 2 | 22». A la part inferior, en tinta: «Ms. 80 | BUB».
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant cinc nervis interns de relligadura perfectament visibles, que no formen seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Pergamí flexible.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta: «Ms. 80». Dessota, més centrat, amb llapis vermell: «21-2-22».
Altres:280 x 220 x 30
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda I. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Bibliografia contextual:Manid 1341

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2
Notes:Datació segons Fàbrega 1955: 86.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-44, de les muntanyes encerclades i somades de creu, com la de Valls i Subirà II, 205, documentada a Barcelona el 1425.
b) Folis 45, 49, 51, 66-87 filigrana de la flor (clavell), semblant a la de Briquet 6655, datada a Palerm el 1462, amb una variant similar datada a Pisa entre 1464 i 1469.
c) Folis 48, 52, 54, 64, 89-99, filigrana de les tisores semblant a la de Briquet 3763, datada a Nàpols el 1453, amb variants idèntiques a Venècia el 1455, a Admont (Estíria) el 1455 i a Messina el 1459.
Foliació
Núm. total de folis:100
Núm. de guardes afegides:2 + 1
Notes:Foliació contínua, amb llapis i xifres aràbigues del segle XX, a l'angle superior dret del recto dels folis. Normalment aquesta numeració és escrita sota una numeració coetània del ms. en tinta i xifres romanes que no numera la taula del volum i que comença a l'actual foli 6 amb el número XI i compta fins al final CIIII folis. Aquesta segona és irregular: repeteix els núms. XI, XV, XXI i falten els núms. XIV, XVIII i XXIV.
Dimensions
Alçada x base:273 x 202
Composició material
Plecs
Número:9
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:1/4
Folis:1-5
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:6-17
Reclam:La quarta
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:18-29
Reclam:infinides
Plec 4
Tipus:7+2
Folis:30-43
Reclam:diu tos fills
Plec 5
Tipus:4+2
Folis:44-51
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:52-65
Reclam:Justicia
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:66-77
Reclam:e les
Plec 8
Tipus:5+2
Folis:78-87
Plec 9
Plec:Plec coix.
Tipus:7/6
Folis:88-100
Reclam:[amb taló inicial.]
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats (quaderns 2-4) o tirant cap a la dreta (quaderns 6-7), de vegades amb tocs de groc i encerclats dins traços de dibuix canviant.

Impaginació

Disposició del text
Notes:a) folis 1-5: 128 × 150, a columna tirada, de 8-16 línies; b) folis 6-100: 128 × 155, a dos corondells, de 22 línies. Impaginació del foli 1r: 30 + 128 + 45 × 38 + 150 + 84. Impaginació del foli 6r: 25 + 56 + 14 + 55 + 50 × 40 + 155 + 80.
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a punta seca, amb la primera línia escrita i línies de guia per a les línies d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Cursiva humanística.
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials als folis 6r i 52r, executades només amb tinta per la mateixa mà. A l'interior de la primera hi ha dibuixada un au palmípeda. Capitals en vermell. Rúbriques. A l'interior dels paràgrafs, lletres amb tocs de groc. En la taula del volum s'usen calderons vermells, que desapareixen en la resta del volum. Lletres caudades.
Marginalia:sí. fol 8va, 10rb, 12ra, 16va.

Història

Segells:Timbres de la BUB als folis 1r, 6r, 10r, 30r, 40r, 46r.
Notes de possessors:«22-2-22» i «21-2-22».
Estat de conservació:Estrip al marge inferior del fol 1, restaurat. Estrip al foli 8. Forats de corc. A partir del foli 65 es perfila una taca d'humitat que ha afectat el manuscrit fins al foli 90, sense pèrdua de text. El primer i el darrer plecs descosits. Estat mediocre.
Procedència:Catalunya.

El 1625 era d'Antoni Codony, menor, mercader de Barcelona, d'orígens francesos. En data incerta fou adquirit pel convent de Santa Caterina, on el va veure Villanueva i d'on passà el 1835 en poder de l'Estat i finalment a la Biblioteca Provincial de Barcelona.

Descripció interna

1. Francesc (pseudo) Eiximenis, De providència sobre Consell – 6ra-39vb
2. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1-100
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Ib., inc. de l'obra: «(rúbrica) Capitol quina cosa es consell (fi de rúbrica). Enlo primer punt direm quina cosa es consell...».
Fol. 38vb, exp.: «... com sia sobirana regla art e liuell de totes les voluntats creades e de tot nostre uoler Al qual deu e sobiran senyor nostre ihesu crist sia donada honor e gloria e laor per tota creatura creada per infi nita secula seculorum amen | Deo gracias».
Ib., inc . de l'obra: «(rúbrica) Capitol primer de les temptacions [fol. 52vb] e batalles que han los passats e dels remeys de aquells (fi de rúbrica). Una de les grans e pus fortes temptacions...».
Fol. 83vb, exp.: «... Pare e Fill e Sant Sperit e dauant aquella gloriosa verge mare de deu aduocada sua presents aquelles VIIII ordens dels sants angels e multitud de sants e santes ab los quals stigue e abite per infi nita seculorum secula Amen Deo gracias».
Pròlegs:Ib., inc. del pròleg: «Per tant com lauors la cosa pu-[6rb]-blica es benauenturadament ordenada a perpetuitat de tot be disposta quant los regidors de aquella son sauis...».
Fol. 6va, exp. del pròleg: «... en cascun punt discretament e clara».
Ib., inc. del pròleg: «Per testimoni de la santa scriptura hoc e per eximplis e praticha appar que molt es vtil e necessari a les [fol. 52rb] persones posades en lo pas de la mort...».
Fol. 52va, exp. del pròleg: «... qui lauors per algun altre alli present se diguen».
Text:Fol. 1r, inc. (rúbrica): «Taula de la present obra en la qual son mencionats tots los capitols de aquella segons que per orde se segueixen en aquell hauent IIII libres los dos tractant de prouidencia sobre consell laltre la art de ben morir laltre la confessio de maestre ffrancesch eximenis (fi de rúbrica). Capitol primer quina cosa es consell...».
Fol. 5r, exp.: «... Capitol dels peccats contra lo sant sperit en cartes (rúbrica:) CIIII (fi de rúbrica)».
Fol. 6ra, inc.: «(rúbrica) Tractat de prouidencia sobre consell la Materia del qual es daquells bons e mals administradors e regidors de coses publiques com ne en quina manera se han hauer en lurs administracions e actes Affi que la virtut entre aquells sia mes prospera (fi de rúbrica)».
Fol. 40ra, inc.: «(rúbrica) Vna petita obra la qual es estada feta per recobrar e hauer lo exercici de moderacio assi quela virtut sia pus prospera entre los exercidors de tals actes. Capitol primer de consell ensi corregit (fi de rúbrica). [T]ot (sic) abans que digues mot guarda en ton cor tu qui est ne
que uols parlar. Primerament guarda sila cosa pertany a tu o a altre...».
Fol. 46rb, exp.: «... que per aquesta raho muda son sagrament axi com diu en lo decret en cosa mala promesa muda ta ffe Diu lo saui que mal es lo consell qui mudar nos pot | Deo gracias».
Fol. 52ra, inc.: «(rúbrica) Comença lo tractat de la art de ben morir. Empero deuse auisar lo quil legira al malalt que nol lige tot ensemps. E attena be si deu començar al principi o al mig o ala derreria mes segons veura en la necessitat o disposicio del malalt (fi de rúbrica)».
Fol. 88ra, inc. (rúbrica): «Vna molt bella confessio feta per lo molt reuerent maestre ffrancesch eximenicz fare (sic) de la orda dels ffrares menors (fi de rúbrica). Requer donchs sertament la vera confessio que sia dolorosa e ligada ab molt desplaer del mal fet. Car aytant com ella es pus dolorosa aytant plau mes a nostre [rb] senyor deus. E per lo contrari...».
Fol. 100vb, exp.: «... E hauda la absolucio e benediccio sua ffe gracias a nostre Senyor Deu qui tanta de gracia ta feta qui ta reconsiliat ab si mateix. E guardet dequi auant al mils que puxes | Deo gracias».
Catàlegs:Massó i Torrents, Les obres, 142 i 149; Martí, Eiximenis, 495; Mateu Ibars, Siglos XV-XVI, 71-72, nº 29; OPP, 36; BITECA (1995-2009) manid 1341 cnum 491; BOOT(1984) cnum 491. Cf. infra n. 47, III,
v, 4. Folis 84-87 buits.
Edicions:a) València, s. i [Pere Hagenbach i Leonard Hutz], 1493 (Copinger 1244a, GKW 7375, BMC X 21, Haebler 161, Vindel III 41, Aguiló 403; Serrano p. 7; Palau 59194); b) València, Nicolau Spindeler 1497-07-03 (Palau 85216); c) València, sense nom d'impressor 1502 (Palau 85218); d) Barcelona, Gabriel Pou 1507-04-02 (Palau 85219); e) València, Cristòfol Kofman 1512 (Palau 85220); f) Barcelona, Carles Amorós 1535 (Palau 59195, 85221); g) [ed. Antoni Bulbena], Barcelona, Borràs y Mestres 1906 (Palau 85217).
Bibliografia:BITECA (1995-2009) manid 1341 cnum 879; BOOT (1984) cnum 879. Massó i Torrents, Les obres, 142. Cf. infra, n. 204, III, iii, 1-4. Foli 39 buit. BITECA (1995-2009) manid 1341 cnum 1768; Curt J. Wittlin, Una traducció catalana parcial del Tresor de Brunetto Latini conservada a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, dins «Miscel·lània Joan Gili», Barcelona, PAM 1988, 625-637. Folis 46v-51v buits. J. Villanueva XVIII 177; Emili Grahit, dins «La Renaxensa», III (1873), 259; Massó i Torrents, Les obres, 142; Andreu Ivars, ¿Quién es el autor del «Tractat de confessió»?, dins «Archivo Ibero-Americano», XIV (1920), 251-256; Miquel Rosell, I, 92-93; Mateu Ibars, Siglos XV-XVI, 71-72, nº 29; Curt J. Wittlin, Brunetto Latini. Llibre del Tresor. Versió catalana de Guillem de Copons, Barcelona, ENC 1971, 18, nota 11; Emili Casanova, Espill de conscièn cia. Text doctrinal del segle XIV (Biblioteca Escriny de textos medievals breus 2), Barcelona 1981, 68 p.; Duran II, 1, 91-93; BOOT (1984) cnum 491, 645, 879; BITECA (1995-2007) manid 1341.
3. Anònim, Tractat de l'art de ben morir, versió 2, Traductor: Anònim – 52v-83v