Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms9 (17 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 4030

Publicació de la fitxa: 2006-08-03
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:SM, JdP
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:4030
Sigles usuals en la tradició:A

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVII
Notes:IV + III, amb filigrana de sol amb corona reial; del sol ixen dotze raigs; no l'hem sabuda trobar repertoriada.
Llom
Matèria:Llom de marroquí clar
Títols:1)-5) buides; 6) etiqueta de paper enganxada, amb la cota actual del ms. «Mss /4030».
Altres:ls plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant cinc nervis interiors, que en treuen cinc d'externs, formant sis seccions.
Coberta
Matèria:Pasta holandesa de color verd, com el ms. Madrid - BNE - Manuscritos - 1790, i tal com eren els mss. Madrid - BNE - Manuscritos - 1794 i Madrid - BNE - Manuscritos - 1793 abans de la restauració de llur coberta entre 2001 i 2005.
Títols:Contracoberta I, dalt de tot, al centre, etiqueta de paper blanc amb signatura antiga tatxada: «P.11».
Altres:310 x 230 x 60
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ... 28*-41*.
Puig i Oliver - Perarnau i Espelt - Avenoza - Soriano - Clausell Nácher - Gispert-Saüch - Guixeras - Izquierdo Molinas - Martí - Renedo - Rojas Fernández (2012), Catàleg dels manuscrits de les ... 311-318 [n.50]
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-15 i 26

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Qui escripsi escribat cum semper domino viuat Amen. Ffon acabat la la (sic) uespra de monsenyer sent berthomeu a XXVI de agost en lany de la natiuitat de nostre senyor (tatxat «XC») M CCC XC VIII. Deo graçias.
Datació:El cos principal del volum fou acabat el 26 d'agost del 1398. - expressa
Origen:valèncià? aragonès?

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Amb prou feines es distingeix una filigrana del cap d'unicorn, semblant a Briquet 15789-15790, la primera datada a Perpinyà el 1366 i el 1370, la segona datada en papers dels col·lectors hispànics de delmes, ara a Roma, el 1370.
Foliació
Núm. total de folis:244
Núm. de guardes afegides:4 + 3
Notes:Foliació contínua, coetània del manuscrit, en vermelló, a l'angle superior dret del recto dels folis, des de f. I a CCXLI. Els tres darrers folis han estat numerats a llapis amb xifres aràbigues després de la publicació del catàleg de Massó.
Dimensions
Alçada x base:300 x 215
Composició material
Plecs
Número:14
Tipus:1-2 (9+9), 3 (8+8), 4-12 (9+9), 13 (7+7), 14 (9+7?)
Notes:En tots els plecs de 9 × 2, en el de 8 × 2 i en el de 7 × 2, el primer i el darrer full són de pergamí, els intermedis són de paper. El darrer plec, coix, té únicament el primer foli de pergamí, i li manquen el darrer foli de paper i el que li correspondria de pergamí.
Els fulls de pergamí presenten a l'exterior el cantó carn i a l'interior el cantó pèl.
Plec 1
Tipus:9+9
Folis:I-XVIII
Reclam:delits plaers
Plec 2
Tipus:9+9
Folis:XIX-XXXVI
Reclam:uoluntaris
Plec 3
Tipus:8+8
Folis:XXXVII-LII
Reclam:e crims mortals
Plec 4
Tipus:9+9
Folis:LIII-LXX
Reclam:-dia Aquesta Materia
Plec 5
Tipus:9+9
Folis:LXXI-LXXXVIII
Reclam:de iustiçia
Plec 6
Tipus:9+9
Folis:LXXXIX-CVI
Reclam:deu gran gracia
Plec 7
Tipus:9+9
Folis:CVII-CXXIV
Reclam:-gel hac cant
Plec 8
Tipus:9+9
Folis:CXXV-CXLII
Reclam:seny altre o moura
Plec 9
Tipus:9+9
Folis:CXLIII-CLX
Reclam:prop nos
Plec 10
Tipus:9+9
Folis:CLXI-CLXXVIII
Reclam:e de acabada
Plec 11
Tipus:9+9
Folis:CLXXIX-CXCVI
Reclam:los fels e aço
Plec 12
Tipus:9+9
Folis:CXCVII-CCXIV
Reclam:crestianisme
Plec 13
Tipus:7+7
Folis:CCXV-CCXXVIII
Reclam:cor en infern
Plec 14
Tipus:9+7?
Folis:CCXXIX-244
Signatures:sí. Signatures de quadern alfanumèriques. En alguns plecs, com és ara el 5), hi ha una triple numeració: a) les signatures alfanumèriques e i e ix, situades a l'angle inferior extern; b) unes segones signatures alfanumèriques centrades, a i-a ix; c) unes signatures alfabètiques situades a l'angle inferior extern, a-[j]. Al final de cada plec, llevat del segon, es llegeix clarament, o en les restes que n'ha deixat la guillotina, la paraula «comprouat».
Reclams:sí. Reclams horitzontals, a vegades precedits de calderó. Plecs 1-2: situats a la banda inferior dreta. Quaderns 3-5, 11: gairebé centrats. Quaderns 6, 8: situats cap a la dreta, amb decoració especial en vermell. Quaderns 7, 9-10, 12-13, centrats i decorats en vermell.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Impaginació: 20 + 145 + 45 × 35 + 190 + 65. UR = 6
Caixa d'escriptura
Alçada x base:200 x 125
Número de ratlles:29
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia sobre pergamí i paper i a la mina de plom sobre paper, 1111 2222. Primera línia en blanc.
Perforat:sí. Forats per a la construcció de la caixa d'escriptura, rodons, als quatre angles de les línies de justificació.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1r-241v
Especificacions:Escriptura gòtica librària catalana, amb trets cursius.

Copista intrigant, perquè fa coses estranyes amb el text; és evident que no sap llatí i empra grafies no acostumades en català (el grafema lh). O bé és aragonès o és un estranger que copia un llibre català per a un aragonès.
Escriptura 2
Lloc al ms:243v-245
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV
Especificacions:L'escriptura depassa ordinàriament la caixa.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions del mateix copista als folis 5v, 10v, 12r, 13r, 14r, 22r, 24v, 32v, 37v, 38r, 39v, 40r, 41r, 42r, 42v, 45r, 46r, 47r, 48rv, 49r, 50rv, 51r, 54v, 55r, 57v, 58v, 59r, 64r, 65v, 69v, 71r, 72v, 74r, 77v, 82v, 84rv, 85r, 91v, 94v, 95rv, 98v, 99v, 102rv, 108-110r, 113r, 116r, 117r, 118r, 121r, 122r, 123r, 124r, 130r, 133v, 136v, 137rv, 141rv, 147rv, 151v, 153r, 154r.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capitals afiligranades a l'inici dels textos eiximenisians, f. Ir i CCXXVIr. Al Llibre dels àngels els títols dels capítols en rúbrica. Inicials de capítol blaves i vermelles alternades, amb tocs afiligranats. Calderons blaus (pocs) i vermells. A l'interior del text lletres amb tocs de vermell. Lletres caudades als folis 22v, 29v, 32r, 34v, 35r, 40v, 44r, 89r, 106v, 107r, 110v, 112r-113v, 114v, 115r, 128v, 139r, 141v, 142v, 145v, 145rv, 146r, 148r, 166r, 171.
Marginalia:sí. Notes marginals d'altres mans als folis 9v, 10r, 12v, 15r, 16r, 20v, 22r, 26r, 29r, 33v, 41v, 42v, 50rv, 55v, 58rv, 59r, 60rv, 63v, 66rv, 76v, 78r, 82v, 85r, 86rv, 87v, 88r, 89v, 91v, 92r, 94v, 103r, 104r, 114r, 128v, 134r, 135r, 135r, 136r, 137v, 138v, 140r, 146r, 148v, 151v.

Història

Segells:Segell de la BNM als folis Ir de guarda, 1r, 9r, 12r, 26r, 35r, 43r, 46r, 52r, 61r, 70r, 79r, 95r, 97r, 131r, 135r, 149r, 159r, 167r, 178r, 196r, 197r, 212r, 221r, 227r, 244r.
Notes de possessors:Signatura moderna escrita en llapis al f. 86r in calce.
Estat de conservació:Forta oxidació dels fulls de paper; estrips als folis 26, 30, 30-33, 35, 38-43, 48-51, 121, 123, 167, 171-176, 180-186, 190196, 198-204, 226, 229.
Procedència:Origen València o Aragó?

Pertany a les col·leccions reials almenys des de principis del s. XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – I-244r
Text:Fol. 1r íncipit (rubrica): "Capitol primer qui proposa curt e en general la altea dela angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada exalcada hordonada e glorifi cada per nostre senyor deu que passa tot nostre seny e enteniment segons lestament en que de present correm en esta mortal vida e en tant que de lur altea e dignitat no podem pensar escriure ne perlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifica reuerencia..."
Fol. 225v, èxplicit: "... tot empero quant açi es sotsmet tos temps a la correccio de la sancta romana esgleya la qual deus uulla exalçar e confortar e endres tostemps per sa merce, a auos e anos si faça e a tota vostra casa special per merits de monsenyer sent miquel e de los angels als quals uos recoman axí carament com se ni puix e ab aytant sia ab uos Ihesu Crist per la sua clemençia. Amen".
Fol. CCXXVIr, inc.: «Com en tota aquesta present uida hom sia posat en temptaçio segons que dix lo sant hom Job...»
Fol. CCXLIr, exp.: «... e ab nostre senyor deus lo sant esperit e unitat de uera simplea essençia e estaras e regnaras daqui auant uer deu in secula seculorum. Amen».
Foli CCXLIv, inc. «Tembre deu es sauiea. Mas amar deu es noblesa». Ib,
exp.: «Ihesus qui es uera dolçor uos do sa beneyta amor. Amen». El poema té un epíleg en prosa que no és més que l'acabament dels Dístics de Cató, tal com hom el troba al ms. 1031 de la BC, fol. 192r: «(rúbrica:) Ihesus Christus. Molt es bo aço entenets hi be» (fi de rúbrica).
Ib, inc.: «Lo mon es axi ordenat segons diu senecha | Que pau no pot durar entre los maluats homens | Ne castedat entre los luxuriosos | Ne humilitat entre los ergullosos | Ni larguea entre los auars | Ne bona uolentat entrels enuejosos | exp.: Ne goig entrels enemichs».
Fol. 243v, inc.: «Primerament yo conffi eso el fi llo de dios en dios el Padre senyer por eternal habitacion quia in principio erat Verbum».
Fol. 244r, exp.: «Vintenament yo conffi eso como yes venido pleno de tota gracia e benediccion plenum gratie et veritatis».
Edicions:a) Barcelona, Joan Rosenbach 1494 (Hain 16233, Haebler 704, Kurz 129, Vindel I 93, Aguiló 428, Massó, Les obres, 71; Palau 85192; BITECA manid 1487). b) Barcelona, Pere Miquel [Carbonell] 1494 (Copinguer 6595, IGI 10407, Haebler 705, Kurz 130, Vindel I 95, Aguiló 429; Massó, Les
obres, 72; Palau 85193; BITECA manid 1488). c) Jean-Henri Probst, Francesch Eximeniç. Ses idées politiques et sociales, dins «Revue Hispanique» XXXIX (1917), 74-75, edita el c. 38 del tractat cinquè, transcrivint-lo de l'edició de Barcelona, Pere Miquel 1494, fol. cxxxi. d) Jill R. Webster, Medieval Catalan Folklore, o. c., p. 48-55. e) Sergi Gascón Uris, Edició crítica del «Llibre dels Angels» (1392), Barcelona, UAB 1993, tesi doctoral en 3 microfi txes; f) Curt J. Wittlin, De Sant Miquel Arcàngel. El quint tractat del «Llibre dels àngels». Introducció, edició i apèndixs de... (Clàssics Curial 15), Barcelona 1983, 180 p.58 g) Sergi Gascón Uris, Eiximeniana fragmenta recuperata, a. c., publica els cc. 13-16 de la IV part. h) Francesc Eiximenis. Angels e demonis. Edició [del IV tractat del Llibre dels Àngels] i comentaris de Sadurní Martí, Barcelona, Quaderns Crema 2003, 247 p. i) Xavier Renedo – Sergi Gascón, Francesc Eiximenis. Prosa, o. c., editen fragmentàriament el c. 59 del tractat III. j) David Guixeras – Xavier Renedo, Francesc Eiximenis. Llibres, mestres i sermons, a cura de..., estudis introductoris de Xavier Renedo, Barcelona, Editorial Barcino 2005, transcriuen els cc. III 53, 59. En prepara l'edició crítica Sadurní Martí. Orland Grapí – Edith de la Marnierre, Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdis o poc coneguts, dins «Canzonieri iberici»,
vol. I, Noia, Università di Padova – Toxosoutos – Universidade da Coruña 2001, 219-265. Gabriel Llabrés i Quintana, Jahuda Bonsenyor. Llibre de paraules e dits de savis e fi lòsofs. Los Provervis de Salomó. Lo llibre de Cató, Palma de Mallorca 1889, 120; Closa Farrés, ib.
Bibliografia:Fol. Ir, inc. (rúbrica): «Capitol primer qui proposa curt e en general la altea dela angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada exalcada hordonada e gloriffi cada per nostre senyor deu que passa tot nostre seny e enteniment segons lestament en que de present correm en esta mortal vida e en tant que de lur altea e dignitat
no podem pensar escriure ne perlar propriament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi ca reuerencia...»
Fol. CCXXVv, exp.: «... tot empero quant açi es sotsmet tos temps ala correcçio de la sancta romana esgleya la qual deus uulla exalçar e confortar e endres tostemps per sa merçe, e auos e anos si faca e a tota vostra casa special per merits de monsenyer sent Miquel e de los angels als quals uos recoman axi carament com se ni puix e ab aytant sia ab uos Ihesu Crist per la sua clemençia. Amen».
«Qui escripsi escribat cum semper domino viuat Amen. Ffon acabat la uespra de monsenyer sent berthomeu a XXVI de agost en lany de la natiuitat de nostre senyor (ratllat «XC») M CCC XC VIII. Deo graçias». [El copista havia errat la datació i va ratllar les xifres sobreres]. J. Massó i Torrents, Manuscrits, 110; Les obres, 49; Martí, Eiximenis, 466; Martí, Notes descriptives, 363-364; J. Domínguez Bordona, 51-52; Castro, 251, nº 221; IGMBN, X, 248-249; BITECA (1991-2007) manid 1472; A. Ivars, El Libre dels Àngels de fra Francesc Eiximenis y algunas versiones castellanas, dins «Archivo Ibero Americano», 19 (1923), 118; Josep M. Madurell i Marimon, Manuscrits eiximenians. Petit repertori documental, dins «Miscel·lània Martínez Ferrando», Madrid 1968, 291-313; Miquel Coll i Alentorn, Les cròniques universals catalanes, dins «BRABLLB», XXXIV (1972), 43-50, on exposa la influència del Llibre dels Àngels en la Crònica universal de 1425 (BUB, ms. 82); Isaías Rodríguez, Autores espirituales españoles en la edad media, dins RHCEE. 1. Siglos III-XVI, Salamanca 1967,
262-263; Josep M. Madurell i Marimon, Manuscrits catalans anteriors a la impremta, Barcelona 1974; Gabriel Llompart, El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550), dins «AST», 49-50 (1976-1977), 60, 64, 66, 68-70, 73- 76, 85ss., 92, 97, 99; David J. Viera, Manuscritos eiximenianos no catalogados per J. Massó Torrents, dins «Estudios Franciscanos», LXXX (1979), 157-65; David J. Viera, Els miracles de Maria en l'obra catalana de Francesc Eiximenis, dins «Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Washington, D.C., 1984. Estudis en honor d'Antoni Badia i Margarit», a cura de Nathanael Smith, Josep M. Solà-Solé, Mercè Vidal Tibbits i Josep Massot i Muntaner, Barcelona, PAM 1985, 121-130; David J. Viera, Obras atribuidas a Francesc Eiximenis en el Manuscrito 15-49 de la Biblioteca Capitular de Zaragoza, dins «BSCC», LXII (1986),181-184; Enric Mirambell i Delgado, Biblioteques particulars gironines del segle XV, dins «Mediaevalia», 8 (1988) (Estudios dedicados al professor Frederic Udina Martorell, II), 274-275; Sergi Gascón Uris, La crònica universal de 1425 i el Llibre dels Àngels d'Eiximenis, dins «Estudis de Llengua i Literatura catalanes», XXVI (= Miscel·lània Jordi Carbonell, 5), Barcelona, PAM 1993, 33-44; Manuel J. Peláez, La magie et sa repression dans la pensée politique et sociale de Francesc Eiximenis et de saint Vincent Ferrier, dins «Sénéfi ance», 42 (1999 = Magie et illusion au Moyen Age), 441-451; Sergi Gascón Uris, Eiximeniana fragmenta recuperata, dins «Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispanica de Literatura Medieval», Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 1997, 672-679; BITECA (1991-2008) manid 1472; Robert E. Lerner, The Feast of Saint Abraham. Medieval Millenarians and the Jews (The Middle Ages Series), Philadelphia, University of
Pennsylvania Press 2001, 109-110; Jorge García Gómez, Francesc Eiximenis en la guerra dels Segadors: Dos pliegos de la colección Bonsoms, dins «Estudi General », 22 (2002), 421-443; Jan R. Veentra, La communication avec les anges. Les Hiérarchies angéliques, la lingua angelorum et l'élévation de l'homme dans la théologie et la magie (Bonaventure, Thomas d'Aquin, Eiximenis et l'Almandal, dins «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 114 (2002), 785-801; Sergi Gascón Uris, El voltor en el Llibre dels Àngels d'Eiximenis: Una àpoca de 1398, dins «Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Alacant, 16-20 de setembre de 2003», 793-808; Sadurní Martí, Notes sobre la tradició textual del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis, dins «Caplletra», 48 (Primavera 2010), 237-258. BITECA (2001) cnum 1764. J. Closa Farrés, La versió catalana inèdita dels Disticha Catonis de la Biblioteca Colombina de Sevilla. Transcripció i comentari, dins «Anuario de Filología», I (1983), 9-33. BETA (2010) manid 4990.
2. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones – 1r-2v
Consistència:fragmentària
Consistència:Llibre de les dones, cc. 378-395
Íncipit:Fol. 226r (íncipit): "Com en tota aquesta present uida hom sia posat en temptacio segons que dix lo sant hom Job..."
Èxplicit:Fol. 241r (èxplicit): "e ab nostre senyor deus lo sant esperit e unitat de uera simplea essencia e estaras e regnaras daqui auant ver deu in secula seculorum. Amen"
Text:Fol. 1ra, inc.: «(rúbrica) Capitol CCXV. Açi començe lo quart tractat de la quinta part daquest libre qui tracte dels VII peccats mortals (fi de rúbrica). Ara hauem a dir dels VII peccats mortals. E deus saber açi que lo peccat uoluntari...».
Fol. 2vb, exp.: «... Daçi matex ue que lom auar no ama ne honra ne presa deu ne li uol en res obeyr. E perque es ten cruel a la sua anima e perque tostemps porta la sua anima ve... (fi ne mutilus)».
Observacions:Capítols 378-395 del Llibre de les dones.
Edicions:Sergi Gascón Uris, Un text d'Eiximenis al monestir, dins «Patrimoni i història local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas», Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament 1996, 127-130; Josep Perarnau i Espelt, Un nou bifoli del Llibre de les Dones de Francesc Eiximenis, (ACA, Canc., Pergamins. Fragments, n. 420), dins «ATCA», 22 (2003), 269-307.
Bibliografia:Cf. l'article de Josep Perarnau citat infra; BITECA (1997) manid 2877 cnum 10508.
3. Anònim, Màximes devotes – 241v
4. Anònim, Regles de confessió – 243v-244r
5. Anònim, Vint articles de confessió de fe segons els versets del pròleg de l'evangeli de sant Joan, des d'"In principio erat Verbum" fins a "plenum gratie et veritatis" – 243v-244r
Observacions:Caixa d'escriptura: 240 × 150, a columna tirada. Impaginació: 40 + 150 + 15 × 30 + 240 + 20, sense ratllat. Lletra bastarda del s. XV, amb trets cursius, d'una sola mà.
Bibliografia:BETA (2010) manid 4990
6. Anònim, Vint articles de confessió de fe segons els versets del pròleg de l'evangeli de sant Joan, des d'"In principio erat Verbum" fins a "plenum gratie et veritatis" – 243v-244r
Observacions:Caixa d'escriptura: 240 × 150, a columna tirada. Impaginació: 40 + 150 + 15 × 30 + 240 + 20, sense ratllat. Lletra bastarda del s. XV, amb trets cursius, d'una sola mà.
Bibliografia:BETA (2010) manid 4990
7. Anònim, Vint articles de confessió de fe segons els versets del pròleg de l'evangeli de sant Joan, des d'"In principio erat Verbum" fins a "plenum gratie et veritatis" – 243v-244r
Observacions:Caixa d'escriptura: 240 × 150, a columna tirada. Impaginació: 40 + 150 + 15 × 30 + 240 + 20, sense ratllat. Lletra bastarda del s. XV, amb trets cursius, d'una sola mà.
Bibliografia:BETA (2010) manid 4990
8. Anònim, Vint articles de confessió de fe segons els versets del pròleg de l'evangeli de sant Joan, des d'"In principio erat Verbum" fins a "plenum gratie et veritatis" – 243v-244r
Observacions:Caixa d'escriptura: 240 × 150, a columna tirada. Impaginació: 40 + 150 + 15 × 30 + 240 + 20, sense ratllat. Lletra bastarda del s. XV, amb trets cursius, d'una sola mà.
Bibliografia:BETA (2010) manid 4990