Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2493 (15 / maig / 2021)

Alcuí de York (pseudo). Llibre del usos dels salms [Català]. Traductor: Anònim

Aquesta obra és:

Traducció de: Alcuí de York (pseudo). De psalmorum usu liber [Llatí]

Publicació de la fitxa: 2013-12-08
Darrera modificació: 2016-10-08
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Alcuí de York (pseudo)
Títol regularitzat:Llibre del usos dels salms
Traductor:Anònim
Llengua:Català
Data:estimada - s. XIV m.
Lloc:Catalunya oriental
Notes sobre la datació:La traducció d'aquesta i de totes les obres que conté el ms. conservat "pot ser datada encara de cap a la meitat del segle XIVè" (Batlle 1962: 310-312; Batlle 1979: 1-2).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Compendi de màgia religiosa
Matèries:Màgia - Màgia religiosa
Màgia - Màgia mèdica i protectora
Medicina - Pesta i altres malalties
Medicina - Ginecologia, obstetrícia i cosmètica

Contingut

Consistència:completa
Conservació:fragmentària
Especificacions:Al ms. únic conservat manca el f. 303 i bona part del f. 302 (afecten al final del tercer ús i principi del quart), i el f. 304 (quart i cinquè ús) està mutilat però s'hi pot reconstruir el text desaparegut.

Íncipit

Íncipit del pròleg:«Letra tramesa al papa D<a>masco per sent Gerònim. — L'espirit de profecia no és totstemps en les pensas dels prophetes...»
Íncipit text:<Primer ús>. — «Si vols fer penitència de tos peccats e confessió, e demanar perdon d'aquells, aytant con pusques de cor, no cuytan, mas recogitan e escrutan, digues los .VII. psalms penitencials...»

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... Totes virtuts trobaràs en los psalms, axí matex [sic] que Déus te vuyla revelar lo secret dels psalms».
Èxplicit del text:«... e serà estruch en tota mercaderia que sarà [sic] de comprar e de vendre. — Però és entès que tota persona qui volrà demanar les gràcies qui demunt són anomenades, per dir los psalms del psaltiri és master que sia dret confessat e penident, e que a bon dret deman les gràcies a nostro Senyor, e ab dreta e bona consciència; en altra manera no serà hoÿt per nostro Senyor».

Continguts

Índex de continguts
(rúbriques o epígrafs):
[f. 301a] «Letra tramesa al papa D<a>masco per sent Gerònim». — [f. 301va] <PRIMER ÚS:> «Si vols fer penitència de tos peccats e confessió». — <SEGON ÚS:> «Si vols ta pensa de esperi<t> al gotx e alegria il·luminar». — <TERÇ ÚS:> «Si vols nostre Senyor loar e fer-li gràcies de sos beneficis». [...] — [f. 304a] <QUART ÚS:> (1) «Contra temptació de diables»; (2) «Per viura en bona fama»; (3) «Per haver humilitat en totes coses legudes»; (4) «Per enpetrar gràcia e merçè de Déu de tots peccats»; (5) «Contra diables e gents descreens»; (6) «Per aver ajuda de Déu en totes cuytes»; (7) «Per fe<r> que tes oracions sien rebudes per nostre Senyor»; (8) «Per recobrar bona fama perduda»; (9) «Per aver coneyensa de Déu e de les sues obres»; (10) «Si vols vadar temptacions diabolicals»; (11) «Per fer bona fi»; (12) «Per aver gràcia de D<éu per lo> poble»; (13) «Contra temptaci<ó de tristea>»; i (14) «Per aver gr<àcia de garisó>». — <CINQUÈ ÚS:> (1) «Per aver bon<a volentat ab Déu> e ab totes creatures»; (2) «Si has anar d<enant lo jutge e> vols estar ab sa a<mistat>»; (3) [f. 304va] «Si alcú és en ira de senyor o alcun hom»; (4) «Si vols entrar danant senyor ho <con>seyll»; (5) «<Si vols aver> amor de rey o <la amicícia de> qualque persona»; (6) «<Si vols aver l>ur gràcia e merçè <e que a tu per>dona<n>»; (7) «<Si vols obten>ir perdon a senyor»; (8) «<Si alcuns dej>ús leven contra <tu ses mans>»; (9) «<Per aver fav>or de rey ho de prín<cep ho de> qualque nobla persona»; (10) «Per aver dretura e justícia de tot senyor»; (11) «Si vols aver gràcia d'alcuna persona»; (12) «Si has res a demanar a qualque potestat ho a qualque senyor»; i (13) «Si vols tornar en amor d'om e de fembra si sots enamichs». — <SISÈ ÚS:> (1) «Tot hom qui haja gran mal e que li venga soptosament»; [f. 305a] (2) «A persona qui no pot orinar»; (3) «Si vo<l>s curar totes malalties»; (4) «Si vols fer garir de tots mals d'uylls»; i (5) «Si vols que lo malalt gorescha de la malaltia que ha». — <SETÈ ÚS:> (1) «Si vols ésser delliurat de preson»; (2) «Si alcun serà en nau ho en leny ho en altra vexell, e <no> age fortuna»; (3) «Si vols que hom pres hisque de presó»; (4) «Si vols que vaguers, batles, procuradors, jutges, savis, diguen segons dret e veritat en tot plet»; (5) «Con deuràs a plet anar, anans que prepòs ton feyt danant lo jutge»; (6) «Contra vaguers, batles e jutges, procuradors ho senyòs, si·t fan tort»; [f. 305va] (7) «Per escapar de perill, per peccador que sia<s>»; i (8) «Si vols acabar ton enteniment, si has a menar plet que sia just». — <VUITÈ ÚS:> (1) «Si vols hedificar cases ho alberchs, per ço que [no] sien fortunats en tots béns»; (2) «Si vols anar per mercaderia a fires ho a mercats e que venes bé totes les tues coses»; (3) «Si vols haver que tu fasses de ton prou, un que vages e en tota cosa que comenses»; (4) «Si vols ésser ben reebut a la ciutat on vas»; (5) «Con los teus fets no vénen bé axí con tu vols»; (6) «Si vols anar per camí, e si per ventura erraves lo camí»; [f. 306a] (7) «Per multiplicar béns temporals»; i (8) «Per pujar en gran honor». — <NOVÈ ÚS:> (1) «Si vols metra pau e concòrdia entre .II. reys que sien en guerra»; (2) «Si vols metra pau entre marit e muller»; (3) «Per metre pau entre discordans»; (4) «Per viure en pau e segur en son hostal»; (5) «Si vols metra pau entre marit e muller qui hajen contesa e baralla»; (6) «Si vols que Déus te guart de mals enamichs a entrada de regisma, ho de ciutat, ho de vila, ho de castell»; (7) «Si has entrar en batalla e vols haver victòria d'aquella»; (8) «Si vols escapar a gran cuyta»; (9) «Con rey deu entrar en batalla»; (10) «Per destorbar males opinions de mals hòmens»; (11) «Contra envejosos»; i (12) «Per fer fogir tots mals e viciis». — <DESÈ ÚS:> (1) «Si vols destrouir lo consell dels teus enamichs»; (2) «Si vols sobrar los teus enamichs en riqueses e en tots altres feyts de mercaderies»; [f. 306va] (3) «Si vols que tos enamichs no·t pusquen fer errar e que tu ajes paciència e cor soferidor e que los sob[re]ras ab pagament de cor»; (4) «Si vols tenir dejús tos peus tos enamichs apremiyats e aquells qui mal te volen e que no·t puxen noure»; (5) «Si est sobrat per enamichs e vols que no·t puxen noure»; (6) «Contra hòmens qui són en celades e volen te auciure, si vols que no·t puxen noure»; (7) «Que enamichs no·t puxen noure»; (8) «Contra enamichs, que no·t puxen noure»; (9) «Per haver victòria de enamichs»; (10) «Contra tots enamichs, que no·t puxen venir desús»; (11) «Per và<n>ser enamichs»; (12) «Si has novas a vagades ab negun hom»; (13) «Si has entrar en batalla ne pledeyar contra tos enamichs»; (14) «Si vols que tos enamichs fugen de tu»; (15) «Si has a fer batalla»; [f. 307a] (16) «Si alcun hom ha enamichs qui li vullen mal»; (17) «Si has fet homicidi e alcun enamich teu te percassa mal»; (18) «Si vols disputar ab clergues ho ab infels e que los vençres»; i (19) «Per destrouir moros ho eretges». — <ONZÈ ÚS:> (1) «Si vols delliurar la fembra, con va en part, e que infant sens perill»; (2) «Si vols que fembra prenyada no s'afol del prenyat que porta»; (3) «Si vols que fembra qui va en part que tost sia delliurada»; (4) «A tota persona qui molt plor e no pot dormir»; (5) «<A> infant qui plor molt de nit»; (6) «Per fer venir tota obra a perfecció que sia de bé»; (7) «Tot hom qui sia fur ho jugador»; [f. 307va] (8) «Si vols que no aja mal espirit en loch un aja persona qui estiga al punt de la mort»; i (9) «Si vols que·<n> tot alfòndech e tot alberch e tot obrador e bayn, que sia <hom> estruch de comprar e de vendre».

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Observacions sobre el pròleg:En forma d'epístola. Segons la rúbrica, seria una carta de Jeroni al papa Damas I recomanant-li l'ús dels salms, però és apòcrifa. A la versió publicada a la PL no té rúbrica (i, per tant, l'epístola proemial no es relaciona amb aquests personatges).

Altres persones relacionades

Altres:Jeroni [sant] (pseudo)
Damas I (c. 305 – 384)

Sinopsi

Sinopsi:Compendi devocional de màgia religiosa a partir de l'ús dels salms.
Públic/intenció:Religiosos, potser frares franciscans, de l'àmbit dels quals prové el testimoni conservat.
Públic/intenció:Clergues

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Montserrat - BAM - Manuscrits - 810 - ff. 301ra-307vb
Atestacions documentals:Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – S-35, ff. 35r-43r – 24 maig 1434 – ítem 1

Bibliografia

Edicions:Batlle (1979), "Un receptari supersticiós del ..."
Bibliografia:Batlle (1962), "L'antiga versió catalana de la ...", pp. 310-312
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 122
Complementària:
Barkai (1989), "L'ús dels salms en la màgia ..."
García Herrero - Torreblanca Gaspar (1990), "Curar con palabras ..."

Observacions

La primera part (pròleg i usos primer a principi del quart), incompleta per la pèrdua dels dos folis indicats, és una traducció força literal del Ps.-Alcuí de York De psalmorum usu liber, obra produïda a la Itàlia septentrional a mitjan s. IX que en la versió publicada a la PL inclou el pròleg i nou usos. La resta del text català (usos quart a onzè) se n'aparta totalment i en constitueix una ampliació anònima, segurament també traduïda del llatí, referent als usos supersticiosos dels salms en diferents àmbits (relació amb Déu, relació amb jutges i senyors, contra malalties, contra tribulacions amb la justícia o al mar, enriquiment i promoció, pacificació, contra els enemics, obstetrícia). Interessen sobretot els usos sisè i onzè. Al ms. conservat només el pròleg té una rúbrica. Per a identificar la resta dels apartats en donem les primeres paraules.
Vegeu Anònim, Eixarms per evitar l'avortament i altres finalitats (Arsenal 105).