Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2983 (02 / agost / 2021)

Tresbens, Bartomeu de (fl. 1359 – 1375). Libel d'investigació de tresors

Publicació de la fitxa: 2017-12-18
Darrera modificació: 2019-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes, Sebastià Giralt
Estat:completa

Identificació

Autor:Tresbens, Bartomeu de (fl. 1359 – 1375)
Títol regularitzat:Libel d'investigació de tresors
Altres títols:«Libell... de investiguació de tresors o alcunes coses amaguades encercar»
Llengua:Català
Data:estimada - 1369
Lloc:Barcelona?
Notes sobre la datació:Segons els comentaris de l'autor, escrit després de les seves altres obres conservades, i possiblement el 1369 (vegeu Observacions).
Altres datacions: 1372 (Cifuentes 2006: 209).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Tractat d'astrologia
Matèries:Astronomia i astrologia - Astrologia

Contingut

Consistència:fragmentària
Especificacions:Al ms. conservat, el text és acèfal (només manca l'inici del pròleg) i àpode (manca l'acabament del cap. 8 i la totalitat dels cap. 6 i 7 que, al text, eren situats a continuació).

Íncipit

Taula de capítols:Taula de matèries interpolada al pròleg de la primera obra copiada al ms. conservat, Bartomeu de Tresbens, Llibre de les nativitats, que és de totes les obres de Tresbens que hi ha copiades. Referent a aquest opuscle: «En cercar maneres de tresors. En cercar e desterrar tresors amagats» (f. 2vb, vegeu descripció del ms.).
Íncipit del pròleg:[Acèfal:] «[...] mi una petita part del seu saber, car és escrit que aquella cosa que havem per grat rebude, per grat la devem dar. E per amor d'açò, yo, Barthomeu de Tresbéns, pobre letrat e humil sercador e servidor de veritat dels tèrmens de philosofia, de medecina e d'astrologia, mandat per la magnífica real magestat de mon senyor, Don Pedro, per la gràcia de Déu rey d'Aragó terç, e cercats e girats molts e diverses volums de libres de la facultat de astrologia, en judicis e en aquest petit volum he ordenat un libell, ço és a saber, de investiguació de tresors o alcunes coses amaguades encercar...»
Íncipit text:«La magnificència del rey sàpia que·ll demanant deu ésser pròpriament mogut per sa volentat desiderable e dir e interragar l'artista per sa pròpria bocha o per letra o cert misatge...»

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... Vuytè e derrer, lo loch e la part punctual on és. E ajustat sia lo temps de la estractió per electió e lo cercar de la intrada»
Èxplicit del text:«... e veja's lo senyor del signe en quina casa és la darrera divisió: si és oriental, pren la part de Orient d'aquella menor 4 que haguist, e si és occidental [...]» [àpode]

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Comentaris i glosses:Conté extensos comentaris marginals, coetanis i del mateix autor (Giralt 2018a: 16).

Altres persones relacionades

Autoritat citada:Ptolemeu, Claudi (c. 90 – c. 168)
Ptolemeu (pseudo)
Māšāʾallāh ibn Aṯarī (c. 740 – c. 815)
Ibn Abī-l-Riǧāl (c. 965 – c. 1050)
Al-Qabīṣī (fl. s. X)
Comitent:Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) {i dedicatari}
Al·ludit:Lévis-Leran, Gastó (II) de (c. 1340 – c. 1383)

Sinopsi

Sinopsi:Tractat d'astrologia dedicat a la localització de tresors o coses amagades, escrit a instància del rei Pere el Cerimoniós, al qual l'autor el dedica i li recomana difondre'l només entre els seus fills.
Públic/intenció:El rei i els infants
Públic/intenció:Reialesa

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Ripoll - BLM - Fons Mata: Manuscrits - XXI - ff. 166r-173v
Atestacions documentals:
  1. Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 358, f. 66v – juliol 1369
  2. Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1225, f. 44r – 13 setembre 1369
Observacions:El ms. conservat té diverses mutilacions, probablement efectuades durant la guerra de 1936-1939, havent-se perdut els folis corresponents a l'inici i al final de l'obra (vegeu descripció del ms.). Aquest ms. conté totes les obres de Bartomeu de Tresbens que han pervingut i sembla derivar, si més no en part (també conté altres obres), d'una antologia concebuda per ell mateix; ho provaria la taula de matèries que hi ha interpolada al pròleg del Llibre de les nativitats, que en realitat és de totes les obres de Tresbens del volum, i les autoreferències presents (vegeu Observacions).

Bibliografia

Edicions:Giralt (2018), "Astrologia aplicada a la recerca ..."
Giralt (2018), "Astrology in the service of the ...", pp. 25-26 - fragmentària - Edició del pròleg
Bibliografia:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 139, núm. 162 (amb errors en la foliació i en la data)
Tresbens (1957-1958), Tractat d'astrologia, vol. 1, p. 28
Chabàs (2004), "L'activitat astronòmica a ...", p. 502
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 209
Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., p. 376, núm. 1423
Giralt (2012), "Màgia medieval en occità i ...", pp. 211-212
Giralt (2014), "The manuscript of a medieval ...", p. 241
Giralt (2017), "Drawing from the marrow of the ..." (fonts)
Giralt (2018), "Astrology in the service of the ...", pp. 10-13, 15-17, 19 i 25-26
Giralt (2018), "Astrologia aplicada a la recerca ..." (anàlisi de l'obra)

Observacions

L'opuscle («libell», libel) té vuit capítols, que presenta al pròleg i que corresponen a l'ordre en el qual cal efectuar la recerca ('investigació') del tresor o cosa amagada que es vol trobar, per a la qual cal saber: (1) si la cosa és amagada en el lloc on es pensa que és; (2) si és valuosa o no; (3) el valor i la magnitud que té; (4) si és antiga o no; (5) si és factible trobar-la; (6) si és sobre o sota terra; (7) a quina profunditat i altura; (8) el lloc i la situació on és. Aquest ordre previst al pròleg es modifica al text, on s'inverteixen els capítols 3 i 4, i el capítol 8 (àpode en la còpia) és situat després del 5è i aniria seguit dels capítols 6 i 7 (que, de fet, aporten informació més concreta), perduts.

Datació: És el darrer dels tractats escrits per l'autor que s'han conservat, ja que a Bartomeu de Tresbens, Tractat de les eleccions hi al·ludeix com a obra immediatament posterior («En cercar tresaurs, e traure, lo tractat se saguex», ms. BLM XXI, f. 162va). El 13/09/1369 el rei reclamà a un seu escrivà la còpia que li havia de fer d'un Llibre dels tresors amagats, que molt probablement era aquesta obra (Rubió 1908-1921: II, 139, núm. 162, amb errors). En un document poc anterior, del juliol del mateix any (Trenchs 2011: 376, núm. 1423), el tresorer del rei pagà l'elaboració d'un "llibre d'astrologia" del qual no s'esmenta l'autor ni el títol i que podia ser aquest mateix o bé una obra de Dalmau Sesplanes (m. 1383).

Referències: Tresbens hi rememora dues experiències personals de l'època en què estava al servei de Gastó (II) de Lévis, senyor de Leran, al comtat de Foix (m. c. 1383), abans de traslladar-se a Catalunya (ms. BLM XXI, ff. 171rv i 173v). Al comentari que acompanya l'obra, Tresbens fa referència a un Llibre del rei i de llurs accidents, que havia escrit abans i que no sembla ser cap dels conservats («axí com he ensenyat en lo Libre del rey e de lurs accidents», ms. BLM XXI, f. 167r, comentari marg. esq.). D'altra banda, no sembla ser el «Libre del rey Peyre de Aragon» que diu ser la font del fragment en occità que comença «Ara vos vuelh mostrar los lox que son en Espanhia hon a alcus tezaurs», conservat al ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Barb. lat. - 3589, f. 59rv, orientat a la màgia ritual i no a l'astrologia (Giralt 2012: 211-212; Giralt 2014: 241).

Autoritats citades, com a font o per discutir-ne l'aportació (Giralt 2017): Ptolemeu (al text i al comentari), Ps.-Ptolemeu (Centiloquium), Messahala (Māšāʾallāh ibn Aṯarī), Omar Tiberíades (ʿUmar ibn al-Farruhān al-Ṭabarī), Albumasar (Abū Maʿšar, al comentari), Abenragel (Ibn Abī-l-Riǧāl, al text i al comentari), Gagis (Jergis?), Alcabici (Al-Qabīṣī, al comentari), Artech (de l'Índia, al text i al comentari). Els més citats són Abenragel, Ps.-Ptolemeu i Omar.

Per a l'interès coetani en la matèria a la cort i la implicació dels astròlegs, vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1740, f. 52r – Llicència, Reial – 6 febrer 1374.