Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op3392 (15 / maig / 2021)

Anònim. Llibre de coneixences d'espècies i de drogues i d'avisaments de pesos, canes i mesures de diverses terres

Publicació de la fitxa: 2016-11-27
Darrera modificació: 2019-08-26
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Identificació

Autor:Anònim
Títol regularitzat:Llibre de coneixences d'espècies i de drogues i d'avisaments de pesos, canes i mesures de diverses terres
Altres títols:«Libre de conexenses d'espícies e de drogues e de avissaments de pessos, canes e massures de diverses terres»
«Libre de conaxensas e de remenbransas e de moltes altres coses»
Llengua:Català
Data:estimada - 1385
Lloc:Barcelona?
Notes sobre la datació:A partir de la data radix de la taula pasqual que l'acompanya al ms. conservat i de l'anàlisi interna del text (Gual 1981: 19-21 i 24-25)
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Manual de mercaderia
Matèries:Tècniques - Mercaderia
Aritmètica i geometria
Calendari

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«En nom de Déu he de madona santa Maria, sia començat lo present Libre de conexenses d'espícies e de drogues e de avissaments de pessos, canes e massures de diverses terres ha .VIII. de setembre de l'any .M.CCCC.LV.»
Taula de capítols:«[A]sò davant scrit és la pressent ròbiqua del Libre de conaxensas e de remenbransas e de moltes altres coses, segons se saguexen»
Íncipit del pròleg:«E per ço com en l'art de la mercaderia, entre les altres arts mesculines, és la millor e pus profitossa que nagunes de les altres arts, haquella hon molta persona està en honor, ves hom de mercadaria és millor e pus profitossa que nagunes de les altres arts. Ara donchs, diguam quina cossa és ha aquells qui de aquest art volen apendra e ussar, les quals cosses pertanyen a mercader, ne són en persona de aquells, per ço que mills e pus acabadament puscam aver nom de mercader...»
Íncipit text:«Assí comensan les conexensas de las spícias e de les drogues e de algunes altres cossses de Levant e de Ponent. — Avers de càraga. — [P]rimerament, alum de roqua ha aytala conaxensa que sien bells trossos e clas...»

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... "Jhesus benedictus dominus die quotidie pro[s]perum iter ffaciat nobis Deus salutarium nostrorum nostrorum" [sic]. Per lo diable. Moltes altres propietats ha lo pressent vers»
Èxplicit del text:«... Remenbrança dels avers de Lavant, què valen en Barcelona ne què·s venen. — [...] Aver de onza. Primo, perles de letovari. Més, almesch. Més, ambre ffi. Més, siveta fina. Més, atzur d'Acra»

Altres persones relacionades

Posseïdor:Sicard, Joan (m. 1400)

Sinopsi

Sinopsi:Manual de mercaderia, el més antic dels conservats en català. En la còpia de 1455 que el transmet, té el següent contingut: (1) una descripció de les qualitats del bon mercader, especialment adreçada als joves que desitgen aprendre l'ofici (ff. 1r-5r del ms.); (2) la taula dels continguts de l'obra (ff. 5r-11r); (3) una descripció sistemàtica de les espècies, els simples medicinals i altres productes objecte de comerç, classificats segons el pes pel qual es venen (ff. 11r-36r); (4) una valoració qualitativa dels mateixos productes (ff. 36r-40v); (5) una llista dels productes importats del Llevant mediterrani classificats segons el pes (ff. 40v-42v); (6) les monedes d'or i d'argent (ff. 42v-51r), els pesos i les mesures (ff. 51r-66v), els salaris (ff. 66v-77r) i les equivalències ponderals (ff. 77r-91r), part en la qual hi ha molts continguts de l'artitmètica comercial; (7) unes recomanacions per al nòlit dels vaixells (ff. 91r-93r); (8) una recopilació de dades d'interès sobre el comerç Barcelona-Alexandria i sobretot Barcelona-Tunis, amb l'explicitació de la tarifa duanera completa que aquesta darrera ciutat nord-africana aplicava als catalanoaragonesos i una altra llista de les importacions del Llevant (ff. 93r-130r); i (9) una taula per conèixer quan escau la Pasqua en els anys compresos entre 1385-1479 (f. 131r), sobre la qual vegeu Anònim, Calendari pasqual per als anys 1385-1479 (BRUB 4).
Públic/intenció:Els mercaders i els seus aprenents
Públic/intenció:Mercaders

Transmissió

Manuscrits:Completa - Barcelona - BRUB - Manuscrits - 4 - ff. 1r-130r
Atestacions documentals:
  1. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 79/2, f. 77rv – 8 abril 1400 – ítem 2
  2. El Escorial - RBME – 35-IV-24 – 1586 – ítem 542
Observacions:Potser és l'Anònim, Prima faç d'art de mercaderia, documentat en un inventari post mortem de Vic fet l'any 1441.

Difusió

Interpolació en altres textos:Al ms. Barcelona - BRUB - Manuscrits - 62, texts 1-2 (Gual 1981: 25-26)

Bibliografia

Edicions:Masià de Ros (1951), La Corona de Aragón y los ..., ap. 187 i 189 - fragmentària - Ed., amb incorreccions, dels ff. 94v-96r i 127v-130r del ms.
Gual Camarena (1964), "Un manual catalán de mercadería ...", pp. 446-450 - fragmentària - Ed. de la taula de capítols (ff. 5r-7v) i de fragments diversos (ff. 28v, 29rv, 36v, 40v-41r, 32v i 94v-96v)
Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ..., pp. 57-207 - completa
Bibliografia:Elias de Molins (1899-1900), "Bibliografía numismática ...", p. 121 (l'atrib. a Joan Ponç i el data de 1444)
Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 160-162 (amb ed. de fragments)
Roca (1926), "Notes medicals històriques: De ..."
Masià de Ros (1951), La Corona de Aragón y los ..., pp. 248-249 i 256 (l'atrib. a un mercader "L. Pons")
DCVB (1964-1969 (2a ed. corregida i posada al dia)), Diccionari ... (lèxic)
Mateu i Llopis (1958), Bibliografía de la historia ..., p. 251
Gual Camarena (1964), "Un manual catalán de mercadería ..."
Gual Camarena (1968), Vocabulario del comercio medieval ... (lèxic)
Vilaseca Anguera (1961), Metges, cirurgians i apotecaris ..., p. 137
Gual Camarena (1981), El primer manual hispánico de ..., pp. 3-51 (estudi exhaustiu) i 215-300 (lèxic)
Pellicer i Bru (1994), "El marc de l’or de Barcelona i ..."
Cuadrada Majó (1994), "‘Volèn instroyr e informar los ..."
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 451, núm 2
Bénézet (1999), Pharmacie et médicament en ..., pp. 113-116
Salavert Fabiani (2002), "Matemàtiques i mercaderia al ...", p. 189
Docampo Rey (2004), La formación matemática del ..., pp. 127-129, 153-157, 587 (ed. de fragments), 638 (íd.), pàssim
Duran i Duelt (2005), "Teoría y práctica de la ..."
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 311-312
López Espinasa (2017), El Llibre que explica lo que ha ...

Observacions

Una part de la bibliografia antiga va malinterpretar-ne el contingut i el gènere al qual pertany, fiant-se del títol genèric que apareix a l'interior de l'obra «libre de conaxensas e de remanbransas e de moltes altres cosas». Es tracta d'un testimoni molt complet del gènere dels manuals de mercaderia, elaborat segons els interessos d'un mercader català l'àrea comercial prioritària del qual era la Mediterrània occidental, en particular el Magrib («Barbaria»), i molt especialment Tunis. Tot i amb això, les referències geogràfiques que hi apareixen van d'Anglaterra fins a la Xina («Catay»). Molts aspectes del contingut l'aproximen als principals testimonis italians del gènere, tot i que presenta una forta originalitat en d'altres (àmplia descripció de les condicions del mercader, presència d'una aritmètica comercial) (Gual 1981).

Es conserva en una còpia datada l'any 1455, que a principis del segle XVI fou posseïda per un individu català amb càrrecs jurídics i administratius al regne de Nàpols, el qual va raspar el nom de l'autor de la còpia per posar-hi el seu (vegeu fitxa del ms.). Elements del contingut i la taula pasqual que conté indiquen que va ser escrit l'any 1385, molt probablement a Barcelona (vegeu Data i lloc). L'autor és anònim. Es reconeix entre els llibres del mercader de Barcelona Joan Sicard, donats en custòdia a un altre mercader de la ciutat el 1398 i recuperats per la seva vídua l'any 1400. Ara per ara, no és possible afirmar que Sicard en fos l'autor. També podria ser el manual de mercaderia inventariat al mercader de Vic (i potser també de Barcelona) Pere Sagrau l'any 1441 (vegeu fitxes d'aquests documents i d'aquesta obra). En el procés de transmissió l'obra devia patir algunes alteracions, atès que a la taula hi ha capítols que no apareixen al text i en aquest se citen parts de l'obra que no figuren a la còpia conservada (una sobre les perles i les pedres precioses, f. 53v), en la qual, seguint la mateixa lògica d'aquestes manipulacions, hi ha alguns afegits posteriors d'altres mans.

Emprat per a l'elaboració del DCVB.