Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op4008 (31 / juliol / 2021)

Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331). Paraules de savis i de filòsofs

Publicació de la fitxa: 2020-09-26
Darrera modificació: 2021-07-07
Bases de dades:Sciència.cat, Gnòmica

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:bàsica

Identificació

Autor:Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Títol regularitzat:Paraules de savis i de filòsofs
Altres títols:Paraules de savis e de philòsofs
Llibre de paraules e dits de savis e filosofs (Llabrés)
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1294-1295
Lloc:Barcelona
Notes sobre la datació:L'encàrrec de Jaume II (1291-1327) i la presència del regne de Mallorca a la intitulació reial que li assigna permet situar-ne la redacció entre 1291 i 1295 (Conca & Guia 2013). L'al·lusió al pare de l'autor, Astruc Bonsenyor, com a ja difunt, el qual probablement morí el 1294, n'ajustaria més la cronologia.
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Proverbis
Matèries:Doctrina moral - Proverbis i sentències
Filosofia moral

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Íncipit del pròleg:«Com lo molt alt e molt noble e molt poderós senyor En Jacme, per la gràcia de Déu rey de Aragó, de Sicília, de Mallorcha, de València, de Serdenya e de Còrsegua, comte de Barcelona, lo qual és curós de sercar saber e tractar en aquell més que negun altre senyor...»
Íncipit text:«Capítol I. De tembre Déu. <1.> En aquest segle són senyors los franchs e en l'altre cells qui temen Déu...»
Font:Llabrés 1889

Èxplicit

Èxplicit del pròleg:«... emperò, confiant yo de la gràcia de Déu e en la mercè del senyor rey, humilment, axí com s'atany, torn les dites paraules de aràbich en romans, axí com a avant és contengut en aquests capítols qui·s seguexen».
Èxplicit del text:«... <753.> No demans que·s fassa yvàs la obra, mas vulles que sie ben feta; que la gent no demane en quant fon feta, mas dien tan bé és feta».
Font:Llabrés 1889

Materials complementaris

Pròleg de l'autor,
traductor o adaptador:
Autor
Text del pròleg:«Com lo molt alt e molt noble e molt poderós senyor En Jaume, per la gràcia de Déu, rey de Aragó, de Sicília, de Mallorcha, de València, de Serdenya e de Còrsegua, comte de Barcelona, lo qual és curós de sercar saber e tractar en aquell més que negun altre senyor, per lo gran enteniment e per lo gran compliment de tot bé que en ell és, e per so com sab e entén que·l saber és .I. dels majors béns que Déu ha donat a les gens, especialment a aquells qui l'amen, el qual és senyal de la claror del cors e dels bons captenimens, e ab lo qual aconseguex hom honrament e gran profit al cors e a l'ànima, axí con diu lo savi: "No és neguna cosa de major profit com saber, que si vol guanyar aquest segle, guanye'l, e si vol guanyar l'altre, ha'n poder", haja manat a mi, Jahudà, jueu de Barselona, fill de N'Estruch Bonsenyor, sa enrera, que yo degués ajustar e ordonar paraules de savis e de philòsofs, e trer de libres aràbichs e aquells tornar escriure en romans, per so com los dits libres parlan d'aquestes coses pus bastantment que·ls altres, e d'aquelles dites paraules haja manat a mi fer .I. libre, e jassia açò que a mi sia gran càrrech per lo poch sebre que en mi és, emperò, confiant yo de la gràcia de Déu e en la mercè del senyor rey, humilment, axí com s'atany, torn les dites paraules de aràbich en romans, axí com a avant és contengut en aquests capítols qui·s seguexen» (Llabrés 1889: 1-2).
Observacions sobre el pròleg:Conté una gran lloança de Jaume II, en particular del seu interès pel saber, i una valoració de la capacitat transformadora del coneixement, que ha estat reproduïda a AVOMO X.1: 14.

Altres persones relacionades

Comitent:Jaume II el Just (1267 – 1327)
Al·ludit:Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Posseïdor:Serra, Bernat (s. XIII – 1338)

Sinopsi

Sinopsi:Recull de proverbis i sentències morals i pràctiques compilat a partir de fonts escrites en àrab i potser també orals.
Públic/intenció:Escrit per a Jaume II.
Públic/intenció:Reialesa

Transmissió

Manuscrits:Barcelona - BC - Manuscrits - 1031 - 171ra-185rb
Barcelona - BC - Manuscrits - 14 - ff. 1ra-13rb
Barcelona - BC - Manuscrits - 42 - ff. 1r-34v
Barcelona - BC - Manuscrits - 472
El Escorial - RBME - Manuscritos - b.II.7 - ff. 103va-105vb
Madrid - BNE - Manuscritos - 921 - ff. 83ra-98rb
París - BnF - Manuscrits: Esp. - 55 - ff. 77va-93vb
Fragmentària - Barcelona - ACA - Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat - 83 - 1r-17v
Atestacions documentals:
  1. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – 22 juny 1338 – ítem 24
  2. Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – 17 juny 1433 – ítem 4

Bibliografia

Edicions:Bofarull i Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua ..., vol. 13, pp. 165-183 - fragmentària - Transcripció del ms. ACA Sant Cugat 83.
Balari i Jovany (1889), Sentències morals, per Jafudà ... - Transcripció del ms. BNE 921.
Llabrés i Quintana (1889), Jahuda Bonsenyor: Llibre de ..., pp. 1-78 - Transcripció del ms. BC 1031.
Bibliografia:Kayserling (1896), "Jehuda Bonsenyor and his ..."
Corachan (1936), Diccionari de medicina, amb la ... (l'emprà com a font a partir de l'edició Llabrés 1889)
González Llubera (1961), "Jahuda Bonsenyor's Anthology of ..."
Conca - Guia (2013), "El Llibre de paraules e dits de ..."
Conca - Guia (2015), "Europeismes fràsics en el ..."
Conca - Guia (2016), "Testimonios, collatio externa y ..."
Navarro (2016), "Diálogo interreligioso en los ..."
Conca - Guia (2018), "La traducció castellana ..."
Conca - Guia (2018), "Concordancias y fuentes comunes ..."