Ilil Baum

Hebrew University of Jerusalem
The Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences

 

Doctorat

Doctora per la Hebrew University of Jerusalem (Filologia Romànica i Hebrea), 2018

 

Línies de recerca

  • Els jueus catalans i la seva identitat lingüística a l’Edat Mitjana: multilingüisme i contacte lingüístic
  • Lingüística romànica: les llengües judeoromàniques (en particular, el català en les lletres hebrees i el judeocastellà)
  • Estudi i edició de textos hebraicoaljamiats de la Corona d’Aragó
  • La transmissió del saber i el contacte lingüisticocultural entre musulmans, cristians i jueus en la Península Ibèrica
  • Els jueus sefardites i els seus manuscrits a l’Orient mediterrani